O nama

Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije

Poseban pravni subjekat

Sindikat zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije formiran je na Osnivačkoj skupštini, održanoj 28. februara 2002.god. U istoriji sindikata, Sindikat nauke je prvi put formiran kao poseban pravni subjekt u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije (do tada su zaposleni u naučnoistraživačkoj delatnosti sindikalno bili organizovani zajedno sa prosvetom i kulturom). Sindikalne organizacije u institutima Srbije se direktno povezuju i deluju kroz ovaj sindikat koji na teritoriji nema svoje organe.

Formiranjem posebnog Sindikata nauke Srbije izvršene su korenite reformske promene u organizaciji, metodu rada i delovanja i kadrovskom ustrojstvu Sindikata. Ove promene omogućile su :

  • veći stepen demokratičnosti i javnosti u radu,
  • uspešnije i efikasnije zastupanje materijalno-socijalnih i profesionalnih interesa zaposlenih,
  • ukidanje nepotrebnog nivoa u odlučivanju u odnosu na predlog akcije sindikalne baze,
  • ostvarivanje jačeg sindikalnog pritiska prema resornom ministarstvu, Vladi i drugim organima,
  • nezavisnu medijsku kampanju,
  • jednostavniju i neposredniju komunikaciju sindikalnog rukovodstva sa bazom,
  • neposredno i direktno odlučivanje članstva o izboru i opozivu članova organa i predsednika Sindikata
  • samostalno odlučivanje u skladu sa interesima članstva oko učešća u sindikalnim koalicijama i asocijacijama.

U 2006. god. potpisali smo sa resornim ministarstvom Poseban kolektivni ugovor za institute čiji je osnivač Republika. Tim ugovorom smo izjednačili koeficijente zaposlenih u nauci sa zaposlenima u visokom obrazovanju, ostvarili uvećanje plata za 32% i ostvarili pravo na nadoknadu za minuli rad.

U proteklom periodu Sindikat je organizovao brojne seminare u cilju osposobljavanja predsednika sindikata i drugih članova za uspešno delovanje sindikata u institutima.

U 2007. i 2008. god. Sindikat je organizovao Sportske susrete zaposlenih u institutima.

Radi bržeg i potpunijeg informisanja članstva o radu Sindikata (republičkog odbora, predsedništva I drugih radnih tela) aktivirana je web prezentacija Sindikata nauke Srbije.

Sindikat nauke Srbije je član Internacionale obrazovanja – međunarodne sindikalne organizacije sa sedištem u Briselu, koja okuplja članove sindikata obrazovanja i nauke iz preko 150 zemalja sveta, sa preko 290 sindikata i 24 miliona zaposlenih.

Strateški zadatak Sindikata je poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, jačanje kolektivnog pregovaranja i odlučivanja, kao i edukacija članstva.