Vesti

o radu Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije

PREDLOZI ZA DOPUNE STATUTA

9. oktobar 2019.

Predlozi za dopune Statuta Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije
U članu 1 posle stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi:
"U Sindikat nauke mogu se učlaniti i zaposleni u naučnim odnosno istraživačkim zvanjima iz drugih organizacija koje se bave naučnoistraživačkim radom."
U članu 19 posle stava 3, dodaju se stavovi 4, 5 i 6, koji glase:
"Kod poslodavca, kod koga ne postoje uslovi za organizovanje i rad sindikalne organizacije Sindikata nauke, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, se organizuje se povereništvo umesto sindikalne organizacije, a imenuje poverenik umesto predsednika sindikalne organizacije."

"Poverenici iz stava 4 ovog člana, u okviru Sindikata nauke, povezuju se i organizuju u pododbor koji je oblik rada i delovanja Republičkog odbora."

"Odluku o formiranju pododbora, kao i imenovanju poverenika, donosi Republički odbor."

U članu 41, posle tačke u stavu 2 dodaju se sledeća rečenica:
"U ovim slučajevima, izbor za predsednika Sindikata nauke i članove statutarnog i nadzornog odbora vrši se u Republičkom odboru Sindikata nauke, a za predsednika sindikalne organizacije i članove organa sindikalne organizacije vrši se u odboru sindikalne organizacije."

Molimo vas da nam primedbe na ove predloge za dopunu Statuta, dostavite najkasnije do kraja ove godine, da bi ih inkorporirali u tekst Statuta koji će biti razmatran i usvojen na izbornoj skupštini.


INFORMACIJA SA 26. SEDNICE ROS NAUKE

8. oktobar 2019.

Sednica Republičkog odbora Sindikata nauke održana je 02.10.2019. u 12.00 u zgradi SSSS na II spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića br. 5.Sednici su, pored članova RO, prisustvovali i predstavnici iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar, dr Saša Lazović, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem, dr Marina Soković, pomoćnik ministra za nauku i predstavnici istraživača zaposlenih na fakultetima. Sednica se odvijala po prihvaćenom

DNEVNOM REDU

 1. Utvrđivanje dokumenata za izbore u Sindikatu nauke Srbije za periodapril 2020. – 2025. god. i upoznavanje sa inicijativom grupe istraživača zaposlenih na fakultetima za učlanjenje u naš Sindikat. O detaljima o predstojećim izborima u Sindikatu nauke govorile su dr Đurđica Jovović i Milena Milovanović. Ukratko, izbori u Sindikatu nauke održaće se po redovnoj dinamici u aprilu 2020. godine sa mandatom od 5 godina. Detalji o izborima i šta su obaveze Sindikalnih organizacija instituta u okviru priprema za iste biće uskoro objavljeni na sajtu Sindikata http://www.sindikat-nauke.org.rs.
 2. Na inicijativu grupe istraživača zaposlenih na fakultetima za učlanjenje u naš Sindikat predloženo je i prihvaćeno da Statut Sindikata nauke Srbije bude promenjen kako bi se izašlo u susret toj inicijativi (promene Statuta u prilogu).
 3. Aktivnosti Ministarstva na utvrđivanju normativne regulative za primenu Zakona o nauci i istraživanjima (podzakonska akta, budžet za 2020., novi poziv za projekte...) - Po rečima predstavnika iz Ministarstva, 31. decembra 2019. godine završava se postojeći projektni ciklus zbog prelaska na institucionalno finansiranje. Tokom 2020. godine kao prelazno rešenje svi instituti će raspolagati istim sredstvima za plate, DMT1 i DMT2 kao i do sada, sa tim da raspodelu istih od 01.01.2020. vrše direktori instituta. To znači da će svaki istraživač zadržati dosadašnju platu uvećanu za 10% od novembra ove godine. Ovakva raspodela plata važiće do trenutka prelaska na zarade u javnim službama, kada će se obračun osnovnih plata istraživača vršiti na osnovu naučnih zvanja. Još uvek se traže načini i sredstva da taj prelaz bude što korektniji za istraživače. Republički odbor je predložio da Ministarstvo izvrši obračun sredstava sa kojima bi nominalni iznos osnovnih zarada bio ekvivalentan sadašnjem iznosu A1 u svakom zvanju. O tome će se u Vladi odlučivati zajedno sa Ministarstvima finansija i državne uprave i lokalne samouprave. Za realizaciju prelaska na institucionalno finansiranje neophodno je imati poseban Katalog radnih mesta i zanimanja u nauci. Podsećanja radi, Sindikat je ovaj katalog spremio još pre par godina i usaglasio ga sa nadležnim Ministarstvom. Do prelaska na institucionalno finansiranje, neophodno je da Ministarstvo donese Pravilnik o normativima i standardima za finansiranje plata stručnog, administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblja u institutima. U toku je izrada Pravilnika o institucionalnom finansiranju istraživača.
  DMT2 se u 2020. neće više isplaćivati po projektima, već će za to biti nadležni direktori instituta. Članovi RO su upozorili na moguće zloupotrebe i samovolje direktora u raspodeli ovih sredstava. Zbog toga je predloženo od strane Sindikata, da Ministarstvo da obavezujuće uputstvo svim direktorima instituta, da u okviru svojih institucija što pre izrade Pravilnik o raspodeli tih sredstava.
  O realizaciji navedenih pitanja kao i o budžetu za 2020.god., bićete obavešteni najkasnije do kraja ove godine.
  Predstavnici Ministarstva su posebno istakli da će kompetitivnost istraživača biti podsticana na više načina, a jedan od njih je participacija u projektima koje će raspisivati Fond za nauku http://fondzanauku.gov.rs/. Pored PROMIS-a, za par nedelja biće otvoren poziv za projekte iz oblasti veštačke inteligencije a kasnije i pozivi za projekte pod radnim naslovom "Dijaspora" i "Ideja". Za razliku od PROMIS-a, na ostalim projektima neće biti ograničenja u godinama tako da će i penzioneri imati pravo učešća na njima. Kroz ove projekte predviđena su značajnija sredstva za materijalne troškove kao i autorski honorari svih učesnika na projektu (za penzionere je jedan od predloga da im nadoknada za učečće na projektima bude ekvivalentna razlici između pune plate i penzije).
 4. Tekuća pitanja - Na osnovu rebalansa budžeta postoji mogućnost da se do kraja ove godine dobije još jedna uplata DMT2, ali o tome nakon rezultata skupštinskog zasedanja.
PREUZMI:
Sindikat nauke će vas redovno informisati o svim tekućim i predstojećim aktivnostima vezanim za institucionalno finansiranje


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

2. septembar 2019.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 26 sednicu RO Sindikata nauke. O datumu i mestu održavanja sednice blagovremeno ćemo vas obavestiti (sednica je planirana za drugu polovinu septembra).

Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED

 1. Utvrđivanje dokumenata za izbore u Sindikatu nauke Srbije za period april 2020. – 2025. god.
  • Statut Sindikata nauke Srbije
  • Odluka o izborima
  • Program aktivnosti i dinamika izbora
 2. Aktivnosti Ministarstva na utvrđivanju normativne regulative za primenu Zakona o nauci i istraživanjima (podzakonska akta, budžet za 2020., novi poziv za projekte...)
 3. Upoznavanje sa inicijativom grupe istraživača zaposlenih na fakultetima za učlanjenje u naš Sindikat
 4. Tekuća pitanja
Po drugoj tački dnevnog reda, uputićemo poziv Ministarstvu, da nas njihov predstavnik upozna sa aktivnostima.
Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti balgovremeno nas obavestite.

S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


NOVI BROJ RAČUNA

18. april 2019.

Predsedniku sindikalne organizacije instituta
Službi za finansijske poslove instituta

Poštovani,
Obaveštavam vas da se Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, nalazi u postupku sprovođenja statusne promene pripajanja OTP Banci Srbija, koji treba da se okonča 26.4.2019.god. U vezi sa tim, Vojvođanska banka - OTP Banka Srbija, promenila je naš tekući račun za uplatu sindikalne članarine, koji će važiti od 26.4.2019., a Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, nastavlja da posluje pod istim imenom.

Novi broj računa je:
325950060003510092

Molimo vas da sve sindikalne uplate posle 26.4.2019. uplaćujete na navedeni račun.
Istovremeno vas podsećamo da raspodelu i uplatu članarine vršite u skladu sa Stautom Sindikata nauke i to:

 1. Članarina je jedinstvena i iznosi 1% zarade člana sindikata
 2. Od ovog iznosa, 50% se uplaćuje na tekući račun sindikalne organizacije u institutu, a drugih 50% članarine se uplaćuje na novi tekući račun Sindikata nauke.
Uplate koje se vrše do 26.4.2019. idu na postojeći broj tekućeg računa.
U Banci smo dobili obaveštenje da uplate koje budu posle 26.4.2019.god. išle na stari tekući račun, vraćaće se uplatiocu.
S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

18. mart 2019.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 25 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u utorak, 26. marta 2019. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED

 1. Aktuelna pitanja u nauci
 2. Evaluacija projekata i Registar istraživača Srbije
 3. Tekuća pitanja
Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju.
S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


OBAVEŠTENjE ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

18. decembar 2018.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 25 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 27. decembra 2018. god., u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Poziv sa dnevnim redom ćemo objaviti sledeće nedelje.
S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


BELEŠKA SA SEDNICE ROS NAUKE

23. novembar 2018.

Dana 20. 11. 2018. godine održana je sednica RO Sindikata nauke kojoj su prisustvovali rukovodioci u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar za nauku i dr Saša Lazović, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacione sisteme.
Nakon uvodne reči predsednice Sindikata, državni sekretar je dao kratak osvrt po svim tačkama dnevnog reda, a nakon toga je otvorena diskusija i postavljana su pitanja na koja je takođe odgovarao državni sekretar.

 1. Budžet za nauku za 2019. godinu
  • Ispravljena je greška po kojoj je povećanje plata za zaposlene u institutima trebalo da bude 7% i na Odboru za finansije je usvojeno da povećanje plata za istraživače i neistraživače bude 9%. Rečeno je da se povećanje počinje od januarske plate.
  • DMT 2 će u 2019. biti povećan bar za 9% dok se vrše kalkulacije za DMT1 za koji povećanje neće biti linearno.
  • Za Fond za nauku u 2019. predviđeno je 500 miliona dinara koje je namenjeno za osnivanje Fonda, pripremu konkursa za projekte koji bi trebalo da se raspišu po novim pravilima, a za koje je predviđeno da krenu tek od 2020. godine.Za 2020. je predviđeno da sredstva u Fondu za nauku budu 5 milijardi dinara.
 2. Aktivnosti ministarstva na izradi Zakona o fondu za nauku i Zakona o nauci i istraživanju
  • Zakon o Fondu za nauku (ZFN) je u skupštinskoj proceduri (u prilogu). U ZFN je ugrađeno oko 50 % primedbi koje su pristigle tokom javne rasprave.
  • Zakon o nauci i istraživanju (ZNI) je prošao radnu grupu i javna rasprava o nauci i istraživanju biće otvorena od 03.12.2018. - 03.01.2019. Najavljeno je, da je za Beograd predviđena rasprava 10.12.2018. u SANU, Novi Sad 18.12.2018., Niš 20.12.2018. i Kragujevac 25.12.2018. Očekuje se da se pristigle primedbe analiziraju 25 dana i da ovaj zakon uđe u skupštinsku proceduru u martu mesecu 2019. ZNI je predviđeno, između ostalog, institucionalno finansiranje istraživača i neistraživača.
  • Tekući projektni ciklus produžava se do 31.12.2019. i budžetira se na isti način kao i do sada, plus povećanje od 9%. S obzirom da je početak primene Zakona o zaposlenim u javnim službama odložen do 01.01.2020. tokom 2019. moći će da se pregovara o načinu na koji će se institucionalno finansirati zaposleni u institutima.
 3. Evaluacija projekata i registar istraživača
  • Evaluacija projekata će biti takva da niko neće ostati bez plate (neće biti ukidanja projekata) u poslednjoj godini finansiranja.
  • Za poboljšanje registra istraživača je nakon tendera angažovan Inovacioni centar ETF, Beograd i registar bi uskoro trebalo da funkcioniše na takav način da nema potrebe da se ponovo unose reference.
Na kraju izlaganja državni sekretar je istakao:
 • Postoji velika podrška premijerke za oblast nauke i istraživanja.
 • Novi javni poziv za projekte, koji će raspisati Fond za nauku, najverovatnije neće na isti način bodovati rezultate kao dosad (zbirno poeni od svih rezultata) već će postojati drugačiji kriterijumi. Jedno od mogućih rešenja je vrednovanje samo na primer 10 najuspešnijih referenci.
 • ZFN počinje da funkcioniše tek kad se donese Zakon o nauci i istraživanju. Po odredbama ZFN potreban je period da se konstituiše Fond, usvoji statut itd., tako da se tek u drugoj polovini 2019. očekuje poziv za projekte.
Nakon ovih objašnjenja usledila su pitanja.
 • Na pitanje šta je sa katalogom zanimanja za institute, koji je davno predat ali je bilo nemoguće da se primeni dok ne postoji institucionalno finansiranje, dobijen je odgovor da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu potvrdilo da će nakon usvajanja ZNI dodatno biti uvršten naš katalog u katalog zanimanja u javnom sektoru. Dopune kataloga donosi Vlada, ne ide u skupštinsku proceduru. Tačna pozicija prema grupama će se tada pregovarati. Instituti koji nisu ustanove već privredna društva će morati da se odvojeno dogovaraju sa MPNTR, jer je njihova pozicija u odnosu na institucionalno finansiranje različita. Instituti koji su većim delom na tržištu moguće da neće prihvatiti platne grupe i razrede, dok oni koji se uglavnom finansiraju od MPNTR mogu imati sasvim suprotan stav.
 • U okviru kratke analize budžeta za nauku za 2019. i upoređenja sa ranijim budžetima ponovo je ukazano na problem finansiranja JUP (koje je neophodno finansirati dok se ne realizuje Naučno-tehnološki park Novi Sad) i NOS, kao i nedovoljnog iznosa za DMT2. U prethodnom periodu je deo DMT2 bio finansiran i dodatnim sredstvima iz kredita za nauku i istraživanje od EIB i CEB 2010. godine (kredit).
 • Nakon toga je skrenuta pažnja da većim delom nisu iskorišćena sredstva za nabavku nove kapitalne opreme koja je odobrena na javnom konkursu iz ovog kredita. Odgovoreno je da je u junu 2016. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (Kancelarija) preuzela taj kredit od JUP, a da je raspodela tih sredstava direktno u nadležnosti Vlade.
  Dat je primer Instituta Biosens (koji nije ni postojao u vreme kad je ovaj kredit podignut i kad je raspisan konkurs za nabavku kapitalne opreme) koji je dobio sredstva preko Kancelarije. (Zainteresovani mogu da vide ko, kad i zašta je dobio sredstva na http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke). Takođe je skrenuta pažnja da je na portalu https://pistaljka.rs/home/read/620 Ministar Šarčević rekao da je potpisan Sporazum o nastavku realizacije, upravljanju i finansiranju potprojekta Nova kapitalna oprema za istraživanje sa EIB i CEB broj 451-13-1294/2017-04 od 13.04.2017 čija realizacija je do 31.12.2020. što bi značilo da bi i dalje mogla sredstva da se koriste za nabavku kapitalne opreme. Po izjavi državnog sekretara odlučivanje o ovome je u nadležnosti Vlade a ne MPNTR.
  Rečeno je da se planira da se DMT2 dobija preko institucialnog finasiranja i Fonda za nauku.
  • Na pitanje o Upravnim odborima u institutima državni sekretar je odgovorio da će do 05.12.2018. svi Upravni odbori biti konstituisani i tek nakon toga novi upravni odbori mogu da biraju direktore.
  • Na pitanje da li će se menjati Zakon o inovacionoj delatnosti, rečeno je da je planirano da se radi na tom Zakonu tokom 2019.
  • Moguće je da dođe do još jedne uplate DMT2 do kraja godine. S obzirom da su isplaćena kompletna sredstva za DMT2 po postojećim ankesima, verovatno će doći do potpisivanja novog Aneksa. Uplata bi mogla biti do 15.12.2018. i pokušaće da se dobiju sredstva na nivou 30% ovogodišnjeg DMT 2.
  • Prva rata DMT 2 u 2019. očekuje se da će biti uplaćena u martu ili aprilu 2019.
  • Odbor za akreditaciju instituta nije konstituisan jer KONUS nije dostavio svoje članove. Isti problem postoji i za Komisiju za izbor u zvanja.
  Na kraju sastanka, predsednica sindikata dr Đurđica Jovović, je zamolila da svi istraživači uzmu aktivno učešće u raspravi o Zakona o nauci i istraživanju i dostave svoje primedbe Sindikatu nauke.


  DOPIS VLADI SRBIJE

  9. novembar 2018.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednica
  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
  Mladen Šarčević, ministar
  MINISTARSTVO FINANSIJA
  Siniša Mali, ministar


  Poštovani,
  Analizirajući Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, ne možemo da se ne upitamo, ako je nauka od posebnog društvenog značaja i glavni pokretač privrednog i ukupnog društvenog razvoja (a ona to jeste i u suštinskom i u zakonskom određenju), a da je naučnoistraživački rad stvaralački rad koji ima za cilj podizanje opšteg nivoa društva u svim oblastima društvenog razvoja, kako je moguće da su naučni radnici u strukturi budžeta svrstani u Grupu konta 42 - Korišćenje usluga i roba, a njihove plate u kupovinu roba i usluga?!
  Naši predstavnici vlasti, posebno predsednica Vlade, Ana Brnabić, u svim javnim nastupima, ističe značaj nauke, uspešne rezultate rada u nauci koji su doprineli međunarodnoj saradnji, a ministar Šarčević ističe da je cilj sistemskih mera da se očuva i da podrška fundamentalnim istraživanjima i istovremeno pronađe adekvatno mesto nauke u društvu, u smislu pružanja naučne podrške ne samo privredi, nego i reformskim procesima uopšte.
  Međutim, u prvom aktu Vlade RS, u budžetu za 2019.god., napred navedene pohvale ne podkrepljuju se odgovarajućom materijalnom podrškom, već su plate naučnih radnika svrstana u "ostale korisnike budžetskih sredstava" i povećane za 7% u 2019.god. "Ostali" ne mogu biti parametar za određivanje naših plata.
  Smatramo da smo budžetom za 2019. diskriminisani u odnosu na visoko obrazovanje, sa kojim jedino možemo da se poredimo. Ako smo u budžetu za 2018.god bili svrstani u grupu sa visokoškolskim ustanovama, na osnovu kojih kriterijuma nas je novi ministar finansija, Siniša Mali, svrstao u grupu "ostali"?
  Ne možemo, kao argument, prihvatiti da u budžetu nema para za povećanje plata od 9% za 5 000 naučnih radnika.

  *
  **

  Ako je budžet za 2019. prva mera kojom Vlada podržava nauku, podrška je neadekvatna, pa vas molimo da nas ovakvim i sličnim merama diskriminacije, dalje ne podržavate.
  Poštovani, podsećamo vas da naučni radnici od verbalne podrške ne mogu da žive. Ukoliko istinski želite da naša nauka bude glavni pokretač privrednog razvoja i deo međunarodnog naučnog i obrazovnog prostora, u nju morate svakako značajnije ulagati, a naučne radnike adekvatno vrednovati.
  Cilj našeg obraćanja je da se ova diskriminatorska mera, u odnosu na nauku, u budžetu za 2019.god. ispravi, kako bismo izbegli druge zakonske mere na koje sindikat ima pravo.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  9. novembar 2018.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 24 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u utorak, 20. novembra 2018. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Budžet za nauku u 2019.god
  2. Aktivnosti ministarstva na izradi Zakona o fondu za nauku i Zakona o nauci i istraživanju.
  3. Evaluacija projekata i Registar istraživača Srbije
  4. Tekuća pitanja
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju zbog aktuelnosti tema o kojima ćemo razgovarati. Na sastanak je pozvan prof dr. Vladimir Popović, državni sekretar Ministarstva.
  S poštovanjem,

  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  ČLANOVIMA REPUBLIČKOG ODBORA SINDIKATA NAUKE

  4. septembar 2018.

  Poštovani,
  Na sajtu Ministarstva prosvete objavljen je Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o Fondu za nauku Republike Srbije.

  http://www.mpn.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-fondu-za-nauku-republike-srbije/

  Potrebno je da u okviru vašeg instituta organizujete raspravu na temu navedenog Zakona, na nacin i postupak kako procenite da će biti najcelishodnije i da nam najkasnije do 18. septebra dostavite primedbe na predloženom formularu. Adresa za primedbe je: nauka@sindikat.rs
  Sindikat će na osnovu vaših primedaba i sugestija sačiniti jedinstveni dokument i zvanično ga uputiti Ministarstvu.


  ODRŽAN SASTANAK U MDUILS

  3. septembar 2018.

  Povodom reformi sistema plata u javnoj upravi, danas je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost".
  Na odvojenim sastancima, Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave i Siniša Mali, ministar finansija razgovarali su sa predstavnicima dve reprezentativne sindikalne centrale.
  Sastanku sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije, koje je predvodio predsednik Ljubisav Orbović, prisustvovali su Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Valnetina Ilić, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, Đurđica Jovović, predsednica Sindikata zaposlenih u naučno istraživačkoj delatnosti Srbije, Dragana Đorđević, predsednica Sindikata kulture Srbije i Gordana Godunc Glavić, predstavnica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije.
  U prilogu vam dajemo saopštenje koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalo povodom održanog sastanka.

  PREUZMI: SAOPŠTENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE


  NEOPHODAN KATALOG RADNIH MESTA U NAUCI

  29. avgust 2018.

  Beograd, 28.8.2018.god.
  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE
  I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE
  Prof dr. Vladimir Popović, državni sekretar

  Poštovani,
  Zakon o zaposlenima u javnim službama i Zakon o osnovama sistema plata u javnom sektoru su usvojeni, i njihova primena će početi od januara 2019.god. Takođe su usvojeni i katalozi radnih mesta u javnom sektoru, osim Kataloga radnih mesta zaposlenih u institutima, kao posebnim pravnim subjektima, čiji je osnivač Republika, uz obrazloženje da se zaposleni u ovim institutima projektno finansiraju.
  S obzirom da se u 2019.god. očekuje početak primene novog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, koji predviđa nov sistem finasiranja i uvođenje institucionalnog finansiranja plata istraživača i pomoćnog osoblja, neophodno je da se usvoji Katalog radnih mesta u nauci (u institutima). Ukoliko se to ne uradi postoji bojazan da će sistem automatski da svrsta naša naučna i stručna zvanja u Katalog za visoko obrazovanje pod radna mesta saradnika u visokom obrazovanju – ostalo, što bi napravilo veliku razliku u ekvivalenciji zvanja i rada, na našu štetu. To dalje znači da će u matrici naša zvanja i naš rad, verovatno, biti za dve platne grupe manje vrednovan u odnosu na visoko obrazovanje. Ako npr. redovni profesor bude u XI platnoj grupi, naučni savetnik u institutu će biti u IX grupi.
  Smatramo da je do početka primene novog sistema plata, takođe potrebno da se naše plate, koje sada u budžetu imaju ekonomsku klasifikaciju 424 - specijalizovane usluge, prevedu u ekonomsku klasifikaciju 411-plate.


  *
  * *


  Kako se u sredstvima javnog informisanja najavljuje povećanje plata zaposlenima u javnim službama do kraja godine, skrećemo Vam pažnju i molimo Vas da na vreme preduzmete potrebne mere, kako zaposleni u nauci ne bi ostali bez najavljenog povećanja, što se u praksi često dešava.
  U prilogu Vam dostavljam predlog Kataloga radnih mesta u nauci, koji je Sindikat nauke u više navrata dostavljao nadležnim ministarstvima, kao i hronologiju rada predstavnika Sindikata nauke po ovom pitanju.
  Srdačan pozdrav,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  HITNO STAVITI VAN SNAGE ZAKON
  O PRIVREMENOM UREĐIVANJU PLATA U JAVNOM SEKTORU

  11. jul 2018.

  Savez samostalnih sindikata Srbije zatražio je od predsednice Vlade Srbije da se stavi van snage Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.
  U skladu sa Odlukom Predsedništva SSSS, donetoj na sednici 4. Jula, Savez zahteva da se, s obzirom na to je u naslovu Zakona i prvom članu naglašena privremenost ovakvog uređivanja osnovice za obračun zarada i drugih stalnih primanja, taj zakonski akt u najkraćem roku stavi van snage, a zarade zaposlenih u tom sektoru vrate na prethodni nivo.
  Ukazivanje predstavnika SSSS na sednicama Socijalno ekonomskog saveta, koje su prethodile donošenju Zakona, da će time zaposleni u javnom sektoru biti dovedeni u neravnopravan položaj, sada su se i potvrdile u praksi, jer su niska primanja od novembarske plate 2014. godine doprinela da zaposleni i njihove porodice budu dovedeni na rub egzistencije.
  PREUZMI ZAHTEV


  IZVEŠTAJ SA SEDNICE ROS

  4. maj 2018.

  Sednica ROS nauke je održana 24. aprila 2018. godine.

  A. Objašnjenja državnog sekretara o tačkama dnevnog reda

  1. Aktivnosti ministarstva na izradi Zakona o NID
  MPNTR je konstatovalo da je pored ZNID neophodno paralelno sa ovim zakonom raditi na Zakonu o Fondu za nauku (ZFN). U jednom članu ZNID će se navesti da će se ZFN definisati rad Fonda. Pored tri pomenute sednice Radne grupe za ZNID, održana je još jedna sednica u užem sastavu kao i sastanak sa premijerkom, kome su prisustvovali i ministar finansija, ministar prosvete i državni sekretar za nauku. Tema su bili ZNID i ZFN. Obezbeđena su inicijalna sredstva za Fond za nauku od iznosu od 2,5 milijardi dinara (oko 20 miliona evra). Istaknuto je da su ovo dodatna sredstava (ne ona koja su trenutno u okviru budžeta za nauku). U prvom trenutku bi Fond za nauku raspolagao sa 5 milijardi dinara (oko 40 miliona evra) tako što bi drugih 2,5 milijardi dinara bilo iz sadašnjeg budžeta za nauku. Pristup je da se osnovna plata istraživača (kao i plate neistraživača) isplaćuje iz budžeta za nauku, po principu sličnom platnim razredima (ali u 2019. sigurno ne u okviru sadašnjeg sistema platnih razreda i kataloga zanimanja), a da Fond za nauku bude korišćen za projektno finansiranje koje će biti kompetitivno.
  Osnivanje Fonda zahteva donošenje Zakona i kompletne infrastrukture od direktora pa nadalje....Fond bi se bavio samo kompetitivnom procedurom i bio bi odvojen od MPNTR, ali pod ingerencijom istog. Zakon o fondu za nauku je krupan reformski korak i za sada je "beo" papir za razliku od Zakona o NID-u gde postoje prethodna iskustva. MPNTR razmatra modele koji postoje u Slovačkoj, Sloveniji i Portugalu gde je odnos institucionalnog prema projektnom finansiranju  60:40. U tom kontekstu je pomenut primer Slovenije koja raspolaže Fondom od 170 miliona evra, a ima približno isti broj istraživača 12.000!? Plan MPNTR je da predlozi ZNID i ZFN budu istovremeno predati Skupštini RS i da to bude tokom jesenjeg zasedanja. Prethodno bi trebalo da se održi javna rasprava. Istaknuto je da Vlada RS podržava formiranje Fonda.

  2. Aneksi ugovora i uplata DMT2 u 2018.
  Rešenje za DMT2 je potpisano i prosleđeno u Trezor. Uplata se odnosi za period od 6 meseci, iznos je uvećan za 5% u odnosu na prethodnu godinu, a isplata se očekuje posle 1. maja. Za mlade istraživače čija se imena nalaze u aneksima ugovora, DMT2 će biti uplaćen.
  Aneksi su prosleđeni institucijama i s obzirom na dati rok za potpisivanje, očekuje se da će aprilska plata biti isplaćena na vreme. Martovska plata je kasnila najvećem broju istraživača zbog Uskrsa i promene neke šifre u Trezoru koja se odnosi na prenos sredstava...

  3. Evaluacija projekata i Registar istraživača Srbije
  Matični naučni odbori (MNO) su izvršili evaluaciju projekata za 2017. god., a sad im sledi rad na evaluaciji izveštaja za sedmogodišnji period.
  Pravilnik o kategorizaciji časopisima je urađen krajem januara (učestvovali su predstavnici svih 17 MNO). Biće ubrzana procedura njegovog usvajanja.
  RIS –prvo će javno biti dostupni samo radovi na SCI listi i podaci istraživača. Ostaviće se rok od 3 nedelje za primedbe, ispravke... Nakon toga će se sukcesivno dodavati i rezultati koji se nalaze u drugim kategorijama. Za jedan broj radova (M11, M12, M13, M14, međunarodne konferencije i tehnička rešenja...) kategorije neće stajati uz rezultat jer pripadnost ovim kategorijama mora da odobri MNO.

  4. Javni poziv za mlade istraživače
  Na osnovu poziva za mlade istraživače (do 30 godina) je već njih 330 uključeno na postojeće projekte. To su studenti doktorskih studija koji su ispunjavali sve uslove i u ovom momentu imali kompletnu dokumentaciju uključujući i odluke o izboru u zvanje. Ostali koji ispunjavaju uslove će biti sukcesivno uključivani kad dostave dokumentaciju. Biće primljeno oko 650 istraživača. Razmatra se da se raspiše još jedan poziv za istraživače koji zbog godina nisu mogli da konkurišu po ovom pozivu, jer su stariji, ili su u međuvremenu doktorirali... Za ovu grupu istraživača morao bi da se prethodno napravi Pravilnik, bodovanje...

  B. Pitanja i odgovori
  Odakle će se finasirati mladi koji su primljeni ili će biti primljeni na projekte? U budžetu postoji 200.000.000 dinara neraspoređenih sredstava i odatle će se obezbeđivati za plate. DMT2 mladih koji će se naknadno uključiti u projekte će verovatno biti iz budžetske rezerve ili sl., jer ovaj put postoji stav Vlade da treba ulagati u nauku i posebno u mlade.
  Na pitanje šta će biti sa finasiranjem istraživača počev od 01.01.2019. državni sekratar je rekao da će morati da dođe do produženja postojećih projekata bar do 01.07.2019. Planirano da do tada Fond za nauku bude formiran i da se prvi pozivi očekuju tada. Do tada bi se napravio i Pravilnik za projekte, a trebalo bi da se reši i institucionalno finansiranje. Moguće je da će postojati već na jesen neka vrsta pilot mini poziva za projekte da bi se videlo kako to funkcioniše i koji su nedostatci. U tu svrhu je moguće opredeliti 400.000.000 dinara.
  Najavljenog ukidanja 10% najlošijih projekata po oblastima neće biti. Otprilike oko 20-tak projekata, koji su se već samoukinuli, neće više da se finansiraju. Pravljenje rang lista bi zahtevalo rekategorizaciju, a to kako kaže državni sekretar sada nije moguće sprovesti. Pored toga postoje pravne "začkoljice" koje sprečavaju prestanak finansiranja projekata.
  Nažalost, neće biti ni rekategorizacije istraživača, jer bi to bilo komplikovano usred procedure donošenja novih zakona. Razvila se diskusija oko toga koliko je to nepravedno prema, kako reče jedan kolega, onima čiji se glas slabo čuje, a koji su najproduktivniji. Državni sekretar se složio da će se potruditi da pilot projekat, koji je ranije bio pomenut, bude pripremljen tako da oštećena grupa istraživača bude u prednosti.
  Očekuje se da će neke kategorije postojati u okviru institucionalnog finansiranja tako što bi se uklopile u sistem platnih razreda. Ove kategorije bi se primenjivale i na zarade preko Fonda za nauku.
  Diskutovano je o probelmima koji se javljaju pri izboru u zvanja. Nemogućnost mentorstva i rukovođenja projektima (nisu raspisivani 7 godina), komplikovani uslovi za tehička rešenja...
  Tehnička rešenja - za projekat se vrednuju po starom Pravilniku, a za izbor u zvanje po novom Pravilniku, to je prelazno rešenje koje je najmanje loše po mišljenju državnog sekretara.
  Problem mentorstava za istraživače iz instituta za izbore u viša zvanja je u ovom momentu teško rešiv i po mišljenju državnog sekretara taj uslov treba brisati iz Pravilnika ili omogućiti svima da budu mentori, što fakulteti ne gledaju baš blagonaklono. Neki instituti su pribegavali rešenju da na svojim NV biraju interne mentore za doktorande.
  Po odlasku državnog sekretara, osim tekućih pitanja dr Jovović je istakla da se za institucionalno finansiranje još uvek se ne zna ništa, da postoji ogroman jaz po tom pitanju između stava fakulteta i instituta. Jedino što je sigurno je da se privatni instituti neće institucionalno finansirati. Sindikat će se zalagati da svi akreditovani instituti, koji nisu privatni, uđu u okvir institucionalnog finansiranja.


  ČLANOVIMA ROS NAUKE SRBIJE

  17. april 2018.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 23 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u utorak, 24. aprila 2018. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Aktivnosti ministarstva na izradi Zakona o NID-u
  2. Aneksi ugovora i uplata DMT2 u 2018.
  3. Evaluacija projekata i Registar istraživača Srbije
  4. Javni poziv za mlade istraživače
  5. Tekuća pitanja
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju zbog aktuelnosti tema o kojima ćemo razgovarati. Na sastanak su pozvani predstavnici Ministarstva.
  S poštovanjem,
  Predsednica dr Đurđica Jovović


  ODRŽAN SASTANAK RO SINDIKATA NAUKE

  25. decembar 2017.

  Sastanak Republičkog odbora Sindikata nauke održan je 22.12.1017.
  Sastanku su pored članova RO Sindikata nauke prisustvovali i predstavnici MPNTR - državni sekretar dr V. Popović i pomoćnici ministra dr S. Stojanović i dr V. Nedović.
  Nakon što je predsednica Sindikata dr Đ. Jovović iznela dnevni red (Budžet za nauku u 2018.god.; Povraćaj sredstava za DMT2; Registar istraživača Srbije) državni sekretar dr V. Popović je izneo sledeće:
  Budžet za nauku za 2018.-tu je povećan za 13,2 %, od čega je 5% povećanje zarada, dok je 8,2% namenjeno za DMT1 i DMT2 i ostale programske aktivnosti.
  DMT1 - uplaćen je zaostatak od 10% od jula pa za narednih 5 meseci, kao i celokupan iznos za novembar 2017. i sada nema duga po tom osnovu.
  DMT2 - danas je uplaćen preostali deo za ovu godinu što iznosi 2/3 celokupne sume, jer je 1/3 uplaćena početkom godine.
  Data je preporuka da se ova sredstva utroše do kraja godine, jer za sada nije moguće ova sredstva prebaciti u sledeću godinu bez posebnog zaključka Vlade.
  U toku 2018.g radiće se na novom zakonu NID-u, u tom smislu biće formirana radna grupa od strane MPNTR. U radnoj grupi pored državnog sekretara i pomoćnika iz oblasti nauke biće predstavnici KONUS-a, ZIS-a, Sindikata nauke, privredne komore, vojske, SANU... Takođe se planira i izrada novog Zakona o inovacionoj delatnosti.
  Osnovne promene u ZNID će se odnositi na uspostavljanje modela kombinovanog finansiranja instituta i formiranje fonda za nauku. Novim zakonom bi trebalo da se definišu osnovne zarade -institucionalno finansiranje, a da se projekti finansiraju iz Fonda za nauku.
  Instituti moraju da definišu strategiju i čime će se baviti da bi se institucionalno finansirali.
  RIS je preduslov za sve dalje korake povodom raspisivanja Konkursa. Predstavnici ministarstva kažu da su svesni grešaka i tvrde da se u hodu popravlja sistem. Takođe tvrde da nema razloga za brigu, da iako su neke reference naizgled izbrisane one postoje u sistemu. Takođe saglasni su da će morati da se ispravi sve u RIS pre nego što to postane validno posebno za evaluaciju istraživača.
  Do novog sistema finasiranja produžiće se postojeći projektni ciklus za još godinu dana uz određene uslove. Izvršiće se evaluacija svih projekata od strane matičnih odbora. Nakon evaluacije projekata, planirano je da 10% najlošijih projekta kod svakog matičnog odbora izgubi finansiranje (predlog: 50% ocene je broj bodova, a 50% ocene je od matičnog odbora). Po potrebi će se organizovati paneli. Po proceni MPNTR tih 10% projekata već u ovom trentuku ne ispunjava zakonske uslove za nastavak finansiranja i tim projektima će isto biti ukinuto. Stav MPNTR je da sebe ne dovedu u situaciju da ih neko tuži, tako da je najlakše da ukinu finansiranje onim projektima koji ne ispunjavaju neki od zakonskih uslova. Predlog je da se istraživači (samo iz instituta, a koji su na tim projektima) prebace na druge projekte pod uslovima koji će biti definisani u "mini" Pravilniku koji tek treba da se donese.
  Raspisaće se samo Konkurs za mlade istraživače da mogu da budu primljeni na postojeće projekte (prednost imaju stipendisti na dr studijama). Ovi istraživači će biti zaposleni na godinu dana i u tom smislu neće važiti zabrana zapošljavanja. Sredstva će biti obezbeđena iz postojećeg budžeta, a nakon evaluacije i odbacivanja projekata koji nisu postigli nikakve ili imaju nedovoljne rezultate.
  Pravilnik koji sada kruži nije usvojen, niti se uklapa u ovu koncepciju.
  O svemu ovome još nije doneta odluka, niti se Nacionalni savet izjasnio.
  Izveštaji za projekte će se popunjavati do 20.01.2018.g.
  Unošenje referenci neće ići po starom sistemu, već preko RIS-a
  Još nije definisano da li će biti izveštaj biti samo za 2017., ili će najverovatnije biti prihvaćeno da bude izveštaj za 7 godina imajući u vidu da se planira evaluacija projekata.
  Nakon toga planira se rekategorizacija istraživača po starom još važećem Aktu o finansiranju sa šest kategorija, za period 2011-2016.g. Ubacivanje radova iz 2010. i 2017. bi bilo komplikovano, jer matični odbori nisu vršili evaluaciju za 2010. i 2017. (ovo je naročito važno za monografije i tehnička rešenja).
  Konkurs za mlade istraživače planiran je za drugu polovinu februara 2018.g. nakon što se izvrši evaluacija i kategorizacija.


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  5. decembar 2017.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 22 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u petak, 22. decembra 2017. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

  1. Budžet za nauku u 2018.god.
  2. Povraćaj sredstava za DMT2.
  3. Registar istraživača Srbije
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju zbog aktuelnosti tema o kojima ćemo razgovarati. Na sastanak su pozvani predstavnici Ministarstva.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  ZAHTEV ZA TUMAČENJE UPUTSTVA O POVEĆANJU ZARADA

  15. novembar 2017.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednica

  MINISTARSTVO FINANSIJA
  Dušan Vujović, ministar

  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
  Mladen Šarčević, ministar

  Poštovana/i,
  ZAHTEV

  Iz UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU
  Grupa konta 42 – Korišćenje usluga i roba
  Plate naučnih radnika planiraju se na način kako je navedeno u delu rashoda za zaposlene" (strana 8 pomenutog dokumenta),
  ne može se zaključiti koliki procenat povećanja plata za 2018.god. će dobiti naučni radnici i pomoćno osoblje u institutima.

  MOLIMO VAS DA NAS OVOG PUTA NE OSTAVITE BEZ ODGOVORA, ŠTO STE DO SADA UGLAVNOM ČINILI!

  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U NADLEŽNOM MINISTARSTVU

  10. novembar 2017.

  Na inicijativu Sindikata nauke dana 9. novembra 2017. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnika Sindikata nauke. Sastanku su prisustvovali državni sekretar prof. dr Vladimir Popović i pomoćnici ministra za nauku i međunarodnu saradnju i predsednica Sindikata nauke dr Đurđica Jovović, sa članovima pregovaračkog tima.
  Predstavnici Sindikata dobili su uveravanje da su sredstva za DMT2 obezbeđena i da se samo čeka odluka Vlade Republike Srbije posle koje će uslediti njihovo prebacivanje na odgovarajuće projekte. Ukupan iznos DMT2 koji će biti uplaćen za 2017. biće jednak iznosu iz 2016. Iznosi DMT1 će biti vraćeni na nivo pre smanjenja.
  Predstavnici ministarstva su dali garancije da su u predlogu budžeta za nauku za 2018. predvideli sredstva za materijalne troškove i povećanje plata.
  Očekuje se da će sledeće nedelje unapređena baza-registar istraživača biti otvorena za istraživače. Rokovi za sve ispravke i dopune će biti kratki tako da molimo istraživače da se ovaj put angažuju na valjanom i pravovremenom korigovanju svojih referenci. Planirano je da će nakon korekcija Registar istraživača biti javno dostupan.
  Druga komponenta koja je neophodna za raspisivanje Konkursa - novi Pravilnik o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnog istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja će se menjati u skladu sa dostavljenim primedbama. Tačan datum raspisivanja Konkursa još nije konačno definisan.
  Članovi Sindikata nauke su dobili uveravanja da će, bez obzira na raspisivanje Konkursa, plate zaposlenih u institutima u 2018. biti obezbeđene.
  Na predlog ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića će uskoro biti formirana radna grupa za izradu novog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, u kojoj bi, pored ostalih, trebalo da učestvuju i predstavnici Sindikata nauke.
  Predstavnici ministarstva su se obavezali da će uputiti nadležnim ministarstvima zahtev za formiranje radne grupe za pregovore o Kolektivnom ugovoru.
  Sindikat nauke je ostao pri svom zahtevu da ministar Šarčević, u svojstvu člana Vlade, podnese zahtev za unošenje Kataloga radnih mesta u nauci u Katalog radnih mesta u javnim službama.


  PREMIJERKI I NADLEŽNIM MINISTRIMA

  10. oktobar 2017.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednica

  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
  Mladen Šarčević, ministar

  MINISTARSTVO FINANSIJA
  Dušan Vujović, ministar

  Poštovani,
  Pripreme za budžet za 2018.god. su u toku. Preko sredstava informisanja najavljena su povećanja plata za javne službe. S obzirom da smo zbog projektnog načina finansiranja u nekoliko navrata bili izostavljeni od povećanja zarada, blagovremeno Vam skrećemo pažnju da istraživače i pomoćno osoblje u institutima ne zaboravite u 2018.god.
  Prethodna Vlada je shvatila problem u načinu finansiranja naših zarada, pa je Zakonom o budžetskom sistemu za 2016.god. i Zaključkom Vlade 05 Broj: 121-12361/16 od 23.12.2016.god. povećala naše zarade za 5%.
  Problem naših zarada u projektnom finansiranju je u tome što, prema Zakonu o naučno-istraživačkoj delatnosti, istraživači koji rade na realizaciji projekata, za svoj rad ostvaruju naknadu, koja se u budžetu, na ekonomskoj klasifikaciji 424, vodi kao specijalizovane usluge, a ne kao plate odnosno zarade.
  Bez obzira što se i dalje projektno finansiramo, mi smo javna služba i uvršćeni smo u Zakon o zaposlenima u javnim službama i Zakon o sistemu plata u javnom sektoru.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  PISMO ANI BRNABIĆ

  6. oktobar 2017.

  Poštovana Predsednice Vlade,
  iako je prošlo više od godinu dana od obaranja Konkursa za novi ciklus istraživanja nadležno Ministarstvo nije učinilo ništa da SUŠTINSKI promeni model vrednovanja naučnog rada u skladu sa Rešenjem Vlade Republike Srbije o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine. Predloženim Pravilnikom ministar nudi se još GORI sistem finansiranja nauke. Ministarstvo nije ispunulo ni jednu od obaveza prihvaćenih na sastanku održanom 12. jula 2017. (valjan i pouzdan Registar istraživača kao i Pravilnik koji uvažava naučna zvanja, sigurnost istraživačima koji se isključivo finansiraju putem projekata i bolje uslove za mlade istraživače).
  Što je najgore, priprema novog Konkursa je toliko TRALjAVO urađena tako da uopšte nije predvidela elemente za prelazak na:

  • novi sistem finansiranja u skladu sa važećom Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
  • Zakon o zaposlenima u javnim službama i Zakon o sistemu plata u javnom sektoru.
  Ističemo da zaposleni u naučnoistraživačkim organizacijama Srbije nemaju nikakav akt u kome bi bile regulisane osnovne zarade-plate (osnovica, koeficijenti, dodaci na platu i dr.). Takođe u Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru nije uvršten naš predlog sa kojim se saglasilo MPNTR za Katalog radnih mesta u nauci.
  Sindikat nauke ima PREDLOGE REŠENjA pomenutih problema i smatramo da je NEOPHODNO da se HITNO sastanemo sa Vama kako bi Vašim autoritetom obavezali MPNTR da postignemo dogovor kojim bi se efikasno realizovao dogovor sa navedenog sastanka, kao bi se prevazišli postojeći problemi i izbegao OPRAVDANI REVOLT dela naučne zajednice.
  Molimo Vas da sastanak zakažete što pre kako bi elementi našeg dogovora bili uzeti u obzir i prilikom predloga BUDžETA za nauku za 2018. godinu.
  Sa nadom da ćete nas vrlo brzo kontaktirati
  Srdačan pozdrav,
  Predsednica Sindikata nauke
  dr Đurđica Jovović


  PRIMEDBE I PREDLOZI NA PRAVILNIK

  6. oktobar 2017.

  Na osnovu postojeće baze istraživača "DOSITEJ", predloženog teksta Pravilnika i brojnih primedbi i predloga vezanih za oba akta, Sindikat nauke smatra da nije ispunjen dogovor postignut sa MNPRT dana 12.07.2017. godine, te da se nisu stekli uslovi za raspisivanjem Konkursa za novi ciklus istraživanja.
  Deo primedbi i predloga koji suštinski odražavaju nezadovoljstvo istraživača slede u prilogu.
  Prilog: Primedbe i predlozi na
  Pravilnik o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2018. do 2019. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2018. do 2019. godine (Pravilnik) i za Prilog 1- Kriterijumi za utvrđivanje ocene istraživača iz Programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2018-2019 i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2018-2019 (Prilog)
  1. Generalne primedbe na Pravilnik

  1. Sindikat zahteva da novi Pravilnik mora u svemu biti usaglašen sa svim razlozima iz obrazloženja Rešenja Vlade Republike Srbije o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine. Predmetnim aktom ministra (Pravilnikom) Ministarstvo je samo ispoštovalo formalno-pravne uslove bez ulaženja u suštinske primedbe Vlade koje se odnose na ovlašćenja Ministra. (Rešenje Vlade u Prilogu).
  2. Sindikat zahteva da se hitno zaključi Kolektivni ugovor za nauku kojim će se utvrditi osnovne zarade (uskladiti Član 4 Pravilnika) zaposlenih u institutima u skladu sa Zakonom o platama i Zakonom o zaposlenim u javnim službama.
  3. Pomoću kategorije ne mogu se određivati OSNOVNE ZARADE. Kategorije služe samo kao dodatak na osnovnu zaradu.
  4. Prethodni uslov za raspisivanje Konkursa za projekte je da Registar istraživača – Baza "Dositej" mora biti korektna, da sadrži sve rezultate sa vidljivim kategorijama, gde neće biti dupliranja radova i gde će on biti realan pokazatelj broja istraživača koji ispunjavaju uslove da konkurišu u sledećem projektnom ciklusu.
  5. U nazivu Pravilnika precizirati period trajanja i prelazni karakter konkursa "PERIOD OD 2018. DO 2019. GODINE".
  6. Jasno definisati iznose za DMT1 i DMT2.
  7. Regulisati status tehničkih saradnika u okviru projekata. Njihovo angažovanje je često neophodno za normalno obavljanje istraživanja. Nije korektno da se njihov rad posmatra kao materijalni trošak već ih i zvanično treba angažovati na projektima.

  Preuzmi pojedinačne primedbe na Pravilnik


  PREDLOGPRAVILNIKA DO 2019.

  25. septembar 2017.

  Članovima Sindikata nauke,
  Molimo vas da nam do petka, 29. septembra, dostavite primedbe na Predlog pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2018. do 2019. godine i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2018. do 2019. godine, na adresu nauka@sindikat.rs. Predlog pravilnika smo dobili od Ministarstva, po dogovoru sa poslednjeg sastanka

  PREDLOG
  Na osnovu čl. 27, 98. i 105. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 110/05, 50/06-ispr. 18/10 i 112/15),
  Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja donosi
  PRAVILNIK
  O VREDNOVANJU, IZBORU, FINANSIRANJU I PRAĆENJU PROJEKATA IZ PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANJA ZA PERIOD OD 2018. DO 2019. GODINE I PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA PERIOD OD 2018. DO 2019. GODINE
  Preuzmi Predlog pravilnika


  INFORMACIJA SA SASTANKA U NADLEŽNOM MINISTARSTVU

  11. septembar 2017.

  Predsednica Sindikata nauke dr Đurđica Jovoić je izvestila o temama koje su diskutovane na sastanku održanom 31.08.2017. godine kao što su baza "Dositej", Pravilnik o finasiranju projekata, Zakon o zaposlenima o javnim službama, DMT2.
  Jednoglasno je zaključeno da Registar istraživača – Baza "Dositej" mora biti korektan pre raspisvanja Konkursa, da sadrži sve rezultate sa vidljivim kategorijama, gde neće biti dupliranja radova i gde će on biti realan pokazatelj broja istraživača koji ispunjavaju uslove da konkurišu u sledećem projektnom ciklusu. Prilikom otvaranja sledećeg panela moraju se dostaviti jasne, precizne i nedvosmislene instrukcije kako popunjavati i ispravljati podatke.
  Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj na svojoj sednici od 05.09.2017. godine. dao je pozitivno mišljenje na predlog Pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2018. do 2019. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2018. do 2019. godine (u daljem tekstu Pravilnik).
  Jedna od promena koje se pojavljuju u novom Pravilniku je da neće više biti 6 kategorija nego samo 4. Nove kategorije će imati odnos: A1/T1-1,75; A2/T2-1,5;A3/T3-1,35; A4/T4-1,25- ali će se promeniti i procentualni odnos pa će u A1 biti 12,5%, u A2 i A3 po 15% a svi ostali u A4. Znači većina od 57,5% će biti sa koeficijentom 1,25. Rukovodiocima projekata koeficijent kategorije kojoj pripadaju se uvećeva za 5%.
  Iako u potpunosti razume potrebu za novim projektima kao instrumentima za razvoj nauke u Srbiji, RO Sindikata nauke ne može dati podršku za novi projektni ciklus dok se ne uklone postojeći nedostaci u vezi sa Registrom istraživača i predloženim Pravilnikom.
  Pravilnik se ne može prihvatiti dok se prethodno ne otklone svi SUŠTINSKI razlozi koji su doveli do poništavanja prethodnog Konkursa u maju 2016. godine, a koji su dati u obrazloženju Rešenja Vlade Republike Srbije o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine. Da bi se to učinilo Sindikat nauke predlaže:

  1. da se zaključi Posebni Kolektivni ugovor za nauku između Vlade Republike Srbije i Sindikata nauke kojim bi se, pored ostalog definisale osnovne plate istraživača. Ove plate bi uzimale u obzir zvanje istraživača i njihovu kategoriju.
  2. da se definiše Katalog radnih mesta u nauci (na osnovu već postojećeg predloga Sindikata).
  3. ostvarivanjem zahteva iz tačaka a) i b) stvorili bi se uslovi da se Pravilnikom izbegne diskriminacija prema pojedincima kroz manipulaciju istraživač-mesec (8-12), kategorije istraživača (sadržane u osnovnim platama) i različiti tretman institucija (diskriminacija instituti / inovacionione organizacije). Svi istraživači bi dobijali nadoknadu za rad na projektu, kao dodatak na osnovnu platu.
  4. da se jasno definiše sledeći ciklus istraživanja kao prelazni ka kombinovanom institucionalno-projetnom finansiranju.
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja očekuje pozitivan ishod u pregovorima sa ministarstvom finansija, kako bi se uskoro obezbedila sredstva za DMT2.


  ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

  11. septembar 2017.

  Završena je javna raprava o Zakonu o zaposlenima u javnim službama. Sindikat će dobiti Predlog Zakona pripremljenog za dalju proceduru usvajanja. Prema tvrdnjama predlagača Zakona (Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu) Zakon će se odnositi i na zaposlene u institutima i primenjivaće se od 01.01.2018. Poslodavci instituta biće u obavezi da svoja opšta akta (Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu odnosno Ugovor o radu) usaglase sa ovim Zakonom i Zakonom o platama u javnom sektoru. Katalog radnih mesta koji sada ne sadrži naučna, istraživačka i stručna zvanja u institutima se neće primenjivati dok instituti ne pređu na institucionalno finasiranje.


  SASTANAK U MINISTARSTVU

  1. septembar 2017.

  Informacija sa sastanka održanog u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

  Na inicijativu Sindikata nauke dana 31. avgusta 2017. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnika Sindikata nauke. Sastanku su prisustvovali državni sekretar prof. dr Vladimir Popović i pomoćnici ministra za nauku, tehnološki razvoj i međunarodnu saradnju i članovi pregovaračkog tima Sindikata nauke.
  Diskutovano je o Registru istraživača koji se formira korišćenjem baze "Dositej". Državni sekretar je ukazao da se radi na ispravljanju pogrešno unetih referenci, kao i duplikata. U koordinaciji sa Narodnom bibliotekom Srbije, radi se na rešenju koje će pomoći da se reference koje postoje u bazi Web of Science, povežu sa referencama koje su unosili rukovodioci projekata u bazu "Dositej". Očekuje se da se uskoro otvori novi panel koji će omogućiti unošenje novih referenci, kao i da će svaka referenca dobiti svoju M kategoriju. Predstavnici Sindikata i Ministarstva su se saglasili da Registar bude javno dostupan tek kad se upodobi u odgovarajućoj formi. Sindikat insistira na korektnom registru koji će sadržavati sve rezultate sa vidljivim kategorijama, gde neće biti dupliranja radova i gde će on biti realan pokazatelj broja istraživača koji ispunjavaju uslove da konkurišu u sledećem projektnom ciklusu.
  Sledeći projektni ciklus se očekuje da će biti za period 2018-2019. Predlog novog Pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnog istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja dostavljen je članovima Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj i trebalo bi da se razmatra na sednici zakazanoj za 05.09.2017. godine.
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja očekuje pozitivan ishod u pregovorima sa ministarstvom finansija, kako bi se uskoro obezbedila sredstva za DMT2.
  Sindikat je izrazio bojazan kako će se primena Zakona o zaposlenima u javnim službama, od 01.01.2018. godine, odraziti na zaposlene u institutima.


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  30. avgust 2017.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 21 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 6. septembra 2017. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

  1. Informacije sa sastanka održanog u nadležnom Ministarstvu
  2. Aktivnosti Sindikata nauke na utvrđivanju teksta nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama.
  3. Tekuća pitanja
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  PISMO PREMIJERKI

  21. jul 2017.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednik
  Poštovana,
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u sredu, 19. jula 2017., dostavilo na potpisivanje Aneks VIII Ugovora o realizaciji Projekata za period jul – decembar 2017. Rukovodioci projekata i direktori instituta su u obavezi da potpisane ugovore dostave Ministarstvu do 4. avgusta 2017. Za razliku od dosadašnjih aneksa, ovaj aneks ne sadrži član kojim su iskazana sredstva za rad na projektu (DMT2- potrošni materijal).
  Danas su instituti dobili obaveštenje od strane Ministarstva da će se nakon sticanja likvidnih mogućnosti iz drugih izvora finansiranja, pristupiti odgovarajućoj izmeni aneksa u odnosu na isplatu sredstva za DMT 2, o čemu će nas naknadno obavestiti.
  S obzirom da su u Budžetu za 2017.god. planirana sredstva za rad na projektima (materijalni troškovi DMT2), nije nam jasno zašto se Ministarstvo poziva da će te troškove obezbediti iz drugih izvora finansiranja. Osnovano se nameću pitanja: šta znači sticanje likvidnih mogućnosti, za koje namene su potrošena budžetom planirana sredstva i koji su to drugi izvori finansiranja?
  Ovakva situacija stvara zabrinutost istraživača za kontinuitet i kvalitet rada na projektima do kraja 2017.god.
  Sem toga, ovo dovodi u pitanje i realizaciju plana javnih nabavki u institutima, koji su bili u obavezi da početkom godine navedeni plan usvoje u skladu sa Zakonom.
  Molim Vas da nam, svojim autoritetom omogućite da od nadležnih dobijemo odgovore na postavljena pitanja.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović

  PREUZMI TEKST U .PDF (.pdf)


  SAOPŠTENJE MINISTARSTVA

  12. jul 2017.

  Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, državni sekretar prof. dr Vladimir Popović i pomoćnici ministra za nauku, tehnološki razvoj i međunarodnu saradnju razgovarali su danas sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije o finansiranju nauke.
  Na sastanku su predsednica sindikata dr Đurđica Jović i članovi, dr Aleksandra Milutinović Nikolić i dr Dragan Markušev, dali načelnu podršku raspisivanju novog Konkursa za naučnoistraživačke projekte tokom septembra 2017. godine, pod uslovom da budu ispunjeni zahtevi vezani za Registar istraživača i Pravilnik.
  Ministarstvo se obavezalo da pre raspisivanja konkursa, a tokom avgusta, javno objavi Registar istraživača (podaci o svakom istraživaču i njihove publikacije). U Registru, koji će biti stalno otvoren za unos podataka, svi istraživači će imati priliku da vide svoje rezultate, i daju odgovarajuće primedbe. Pored toga što je to zakonska obaveza, i interes Ministarstva i naučne zajednice je da Registar istraživača bude javan, jer se time ceo proces čini transparentnim.
  Takođe, Ministarstvo će tokom avgusta dostaviti sindikatu predlog novog Pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnog istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja. Tim pravilnikom će biti redefinisane kategorije istraživača, u smislu da se na prvom mestu uvažava naučno zvanje, a zatim i ostvareni rezultati u prethodnom periodu. Pravilnik o finansiranju trebalo bi da ponudi sigurnost istraživačima koji se isključivo finansiraju putem projekata, ali i bolje uslove za mlade istraživače.
  Na sastanku je započet dijalog o trajnom rešenju finansiranja nauke. Državni sekretar prof. dr Vladimir Popović je predstavio "Program unapređenja i finansiranja nauke i tehnološkog razvoja 2018-2022". Kako je istakao, program se bazira na ideji prelaznog modela, gde bi se postepeno, za pet godina, prešlo na kombinovano institucionalno projektno finansiranje. U vezi sa tim programom Ministarstvo će nastojati da obezbedi širi konsenzus u naučnoj zajednici. Između ostalog, dogovoreno je i da komunikacija Ministarstva i sindikata bude intenzivna u narednom periodu.
  PREUZMI SAOPŠTENJE (.pdf)


  MEDIJI O JUČERAŠNJOJ KONFERENCIJI

  12. jul 2017.

  Vesti B92 (Klikni na link za VIDEO)

  BETA 1 (Klikni na link za VIDEO)

  BETA 2 (Klikni na link za VIDEO)

  BETA 3 (Klikni na link za VIDEO)

  BETA 4 (Klikni na link za VIDEO)

  POLITIKA (Klikni na link za TEKST)

  DANAS
  Sindikat nauke povodom najave raspisivanja novog projektnog ciklusa
  TRI USLOVA ZA USPEŠAN KONKURS ZA NAUČNE PROJEKTE
  Predstavnici Sindikata nauke poručili su danas da nemaju ništa protiv raspisivanja novog konkursa za naučno-istraživačke projekte, koji je najavljen na septembar, ali da se moraju ispuniti tri preduslova da bi taj konkurs bio uspešan.
  Predsednica Sindikata nauke Đurđica Jovović kaže da je potrebno napraviti bazu istraživača i da to od oktobra prošle godine taj posao pokušava da uradi Ministarstvo prosvete. Ona je rekla da u naučnim institutima radi između 3.500 i 3.600 istraživača i istio toliko neistraživača, te da je sve ostalo za njih nepoznanica, podsećajući da se u javnosti barata različitim ciframa o broju istraživača, od 12.000 do čak 19.000.
  Jovovićeva je rekla da je drugi uslov za raspisivanje konkursa da se napravi baza naučnih radova. Ona je napomenula da baza radova iz prirodno-matematičkih nauka i tehnološkog razvoja postoji, ali da nije konačno definisana što se tiče društveno-humanističkih nauka, posebno kada je reč o monografijama i nacionalnim časopisima.
  - Još ne znamo kako će izgledati pravilnik o finansiranju. Ministar je rekao da izrada tog dokumenta treba da bude transparenta, ali najveći deo naučne zajednice ne zna kako će se određivati u kojoj su kategoriji, kolike će im biti plate, kako će se na projekte uključivati mladi istraživači i doktoranti... Sindikat nauke je još u junu poslao Ministarstvu veoma detaljan predlog modela finansiranja koji smatramo pravednim. Ne insistiramo da od 1. januara bude čisto institucionalno finansiranje i Sindikat nauke nije protiv raspisivanja novog projektnog ciklusa, iako smo više puta bili optuženi da smo oborili prethodni konkurs. Njime bi se mnogi problemi rešili, ali samo ako taj sistem počne normalno i pravedno da funkcioniše - poručila je Jovovićeva.
  Ona je rekla da je za sutra zakazan sastanak sa čelnicima Ministarstva prosvete i nauke, a na pitanje da li je realno da novi konkurs bude raspisan 1. septembra, odgovorila je odrično.
  - Ako je sve spremno, zašto se krije pravilnik o uslovima finansiranja? Kad god nešto krijete, javnost sumnja da nešto nije u redu - rekla je Jovovićeva.
  Ona je ponovo ukazala na višegodišnji problem - da istraživači zaposleni u institutima nemaju pravo na osnovu zaradu iako to stoji u svim zakonima, ali se u praksi ne primenjuje.
  Piše: V. A.

  BLIC / BETA
  JOVOVIĆ: PRE KONKURSA NAPRAVITI BAZU ISTRAŽIVAČA I NAUČNIH RADOVA
  Pre objavljivanja novog konkursa za nauku, odnosno finansiranje naučnih projekata potrebno je napraviti bazu istraživača i naučnih radova i utvrditi način finansiranja istraživača, izjavila je danas predsednica Sindikata nauke Srbije Đurđica Jovović.
  Povodom najave ministra prosvete Mladena Šarčevića da će 1. septembra biti objavljen novi konkurs za projektno finansiranje u nauci Jovović je na konferenciji za novinare rekla da njoj nije realno da konkurs bude završen do 1. septembra.
  - Ako je sve spremno za septembar, zašto se to sad od nas krije - kazala je Jovović.
  Ona je navela da od oktobra 2016. godine Ministarstvo prosvete pokušava da napravi bazu istraživača i da su direktori Instituta bili u obavezi da svakog meseca u tu bazu unesu sve podatke o broju istraživača koji rade u institutima.
  "Prosto ne mogu da verujem da Ministarstvo u ovom momentu ne zna tačan broj tih ljudi koji se bave naukom, rade u institutima i živi od tog projektnog finansiranja.
  Ona je rekla da je važno imati bazu istraživača jer su se pominjale različite cifre o tome koliko ima istraživača.
  - Mi znamo iz podataka koje smo dobili iz Ministarstva i podataka koje smo skidali sa sajta da u ovom momentu ima između 3.500 i 3.600 istraživača koji rade u naučnim institutima u Srbiji. I odprilike isto toliko neistraživača koji se finansiraju iz budžeta. Sve ostalo za nas je nepoznanica. Koliko je to sa fakulteta, sa privatnih insituta i privatnih fakulteta i razno raznih agencija - kazala je Jovović.
  Ona je napomenula da je prvo bila spominjana cifra od 18.000 mogućih istraživaća.
  - Pa je to onda smanjeno na 12.000 da bismo pre izvesnog vremena od predsednika Nacionalnog saveta, akademika Zorana Popovića dobili informaciju da Svetska banka raspolaže podacima da se u ovom momentu u Srbiji finansira nešto oko 19.000 istaživača i to je neka brojka koja je malo uznemirila naučnu javnost - kazala je Jovović.
  Govoreći o bazi naučnih radova Jovović je kazala da za matematičke nauke i tehnološki razvoj već postoji pri Narodnoj biblioteci baza koja se zove Kobson, dok problem imaju kolege sa društveno humanističkih nauka jer ne postoji baza za njihove radove, posebno one koji se štampaju u nacionalnim časopisima i monografije koje objavljuju.
  - Ako bi 1. septembra ministar raspisao konkurs, bojim se da bi period žalbi mogao trajati jako dugo... - navela je ona.
  Jovović je rekla da predstavnici nauke nisu imali priliku da vide poslednju verziju Pravilnika za finansiranje projekata u narednom projektnom ciklusu na koji je Nacionalni savet u februaru dao pozitivno mišljenje i navela da to treba da bude transparentno.
  - Ne znamo kako će izgledati naše kategorije, kolike će biti naše zarade, na koji način će se određivati ko je u kojoj kategoriji. Apsolutna nepoznanica. Kako će se u projekat uključivati mladi istraživači, kako će se oni finansirati, doktoranti - dodala je ona.
  Jovović je kazala da taj sindikat prošle godine podneo predlog načina kombinovanog institucionalno- projektnog finansiranja do momenta kada je predviđeno da se pređe na institucionalno finansiranje 2019/2020 godine.
  - Insistiramo na ovom modelu zato što naučni radnici koji rade na institutima i dalje nemaju osnovnu zaradu što je protivno i Zakonu o radu i Nacrtu zakona o zaposlenim u javnim službama. To je grupa od nekih 3.600 načnika i još nekih 3.000 neistraživača koji imaju nešto što se zove istraživački mesec. Što se ne zna kako se formira. I to je jedna od glavnih primedaba na način finansiranja zaposlenih u institutima - navela je ona.
  Jovović je istakla da sindikat nije protiv konkursa, ali da se zalaže da sistem "počne normalno i pravedno da funkcioniše".
  Ona je rekla da će predstavnici tog sindikata sutra u 11 časova razgovarati sa ministrom prosvete.
  Vlada Srbije je prošlog maja poništila konkurs koji je mesec dana pre toga raspisao tadašnji ministar Srđan Verbić i produžila finansiranje projektnog ciklusa.

  021
  PRE KONKURSA NAPRAVITI BAZU ISTRAŽIVAČA I NAUČNIH RADOVA
  Pre objavljivanja novog konkursa za nauku, odnosno finansiranje naučnih projekata potrebno je napraviti bazu istraživača i naučnih radova i utvrditi način finansiranja istraživača, izjavila je danas predsednica Sindikata nauke Srbije Đurđica Jovović.
  Povodom najave ministra prosvete Mladena Šarčevića da će 1. septembra biti objavljen novi konkurs za projektno finansiranje u nauci, ona je navela da njoj nije realno da konkurs bude završen do 1. septembra.
  - Ako je sve spremno za septembar, zašto se to sad od nas krije - kazala je Jovović. Prema njenim rečima, od oktobra 2016. godine Ministarstvo prosvete pokušava da napravi bazu istraživača i direktori Instituta bili su u obavezi da svakog meseca u tu bazu unesu sve podatke o broju istraživača koji rade u institutima.
  - Mi znamo iz podataka koje smo dobili iz Ministarstva i podataka koje smo skidali sa sajta da u ovom momentu ima između 3.500 i 3.600 istraživača koji rade u naučnim institutima u Srbiji. I otprilike isto toliko neistraživača koji se finansiraju iz budžeta. Sve ostalo za nas je nepoznanica. Koliko je to sa fakulteta, sa privatnih insituta i privatnih fakulteta i razno raznih agencija - kazala je Jovović. Ona je napomenula da je prvo bila spominjana cifra od 18.000 mogućih istraživaća.
  - Pa je to onda smanjeno na 12.000 da bismo pre izvesnog vremena od predsednika Nacionalnog saveta Zorana Popovića dobili informaciju da Svetska banka raspolaže podacima da se u ovom momentu u Srbiji finansira oko 19.000 istaživača i to je brojka koja je malo uznemirila naučnu javnost - kazala je Jovović.
  Govoreći o bazi naučnih radova Jovović je kazala da za matematičke nauke i tehnološki razvoj već postoji pri Narodnoj biblioteci baza koja se zove Kobson, dok problem imaju kolege sa društveno humanističkih nauka jer ne postoji baza za njihove radove, posebno one koji se štampaju u nacionalnim časopisima i monografije koje objavljuju. Navela je da predstavnici nauke nisu imali priliku da vide poslednju verziju Pravilnika za finansiranje projekata u narednom projektnom ciklusu na koji je Nacionalni savet u februaru dao pozitivno mišljenje i da to treba da bude transparentno.
  - Ne znamo kako će izgledati naše kategorije, kolike će biti naše zarade, na koji način će se određivati ko je u kojoj kategoriji. Apsolutna nepoznanica. Kako će se u projekat uključivati mladi istraživači, kako će se oni finansirati, doktoranti - dodala je ona.
  Autor: Beta


  NAUKA NA ČEKANJU

  11. jul 2017.

  Nakon prošlogodišnjeg poništenog Konkursa za novi ciklus istraživanja i trećeg produženja postojećih projekata za još šest meseci, Sindikat nauke upozorava da postoji veliki nesklad izmedđu onoga što piše u tekstu o poništavanju Konkursa i dosadašnjih postupaka nadležnog Ministarstva.
  Iako je Sindikat još prošle godine izneo javno svoje stavove i prvi dao konkretne predloge šta, kako i na koji način treba preduzeti da bi se suštinski promenio sistem finansiranja nauke, o stanju i sudbini istraživanja u Srbiji istraživači se informišu prvenstveno preko sredstava informisanja nepotpunim, nejasnim i često kontradiktornim saopštenjima.
  Ovom konferencijom za štampu Sindikat nauke želi, da po ko zna koji put, upozori javnost na postojeće probleme koji opterećuju naučnu zajednicu i da pozove nadležne u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da odmah počnemo da radimo na pronalaženju adekvatnijih rešenja i time izbegnemo nepotrebne nesuglasice u narednom periodu.
  S poštovanjem,
  Sindikat nauke Srbije


  ČESTITKA PREMIJERKI

  4. jul 2017.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednik

  Poštovana,
  Čestitamo Vam na izboru za predsednika Vlade. Nadamo se da ćemo održati kontinuitet uspešne saradnje koju smo imali sa Vašim prethodnikom. Ostalo je još mnogo otvorenih pitanja koja zahtevaju zajedničko angažavanje na rešavanju istih. Zbog toga tražimo sastanak sa Vama da bi Vas upoznali sa aktuelnim problemima zaposlenih u institutima u Srbiji i našim predlozima za rešavanje istih.
  Ujedno Vas pozivamo da zajedno obeležimo Dan nauke u Srbiji po programu koji Vam šaljemo u prilogu.
  S poštovanjem,

  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  ČESTITKA MINISTRU ŠARČEVIĆU

  4. jul 2017.

  MINISTRASTVO PROSVETE, NAUKE
  I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

  Mladen Šarčević, ministar

  Poštovani,
  Čestitamo Vam na ponovnom izboru za ministra. Kako bi izbegli dosadašnju praksu da se zaposleni u institutima samo iz medija informišu o stanju i sudbini istraživanja u Srbiji, tražimo hitan sastanak predstavnika Sindikata sa Vama, do kraja ove nedelje. Na taj način bi relevantne informacije sa tog sastanka mogli da prenesemo članovima Republičkog odbora Sindikata na sednici koja je zakazana u ponedeljak 10.07.2017. godine.
  Ujedno Vas pozivamo da zajedno obeležimo Dan nauke u Srbiji po programu koji Vam šaljemo u prilogu.
  U Beogradu 04.07.2017. godine
  S poštovanjem,

  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  OBAVEŠTENJE

  4. jul 2017.

  O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA POVODOM DANA NAUKE
  Predstavnici Sindikata nauke će povodom Dana nauke u Srbiji organizovati sledeće aktivnosti:
  U ponedeljak 10.07.2017. godine

  • 10.00 Polaganje venca na spomenik Nikole Tesle ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
  • 11.00 Sednica Republičkog odbora Sindikata u sali na V spratu zgrade u Dečanskoj 14
  U utorak 11.07.2017. godine u sali na V spratu zgrade u Dečanskoj 14
  • 12.00 Konferencija za štampu povodom aktuelnog stanja u nauci


  ČLANOVIMA ROS NAUKE

  4. jul 2017.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 20 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u ponedeljak, 10. jula 2017. god., u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Aktivnosti ROS nauke između dve sednice
  2. Dogovor o daljim aktivnostima sindikata na zaštiti socijalno-materijalnog položaja zaposlenih u institutima
  3. Tekuća pitanja
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju.
  S poštovanjem,

  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  DOPIS MINISTRA DIREKTORIMA

  7. mart 2017.

  Republika Srbija
  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
  Broj: 451-03-00005/2017-14/2
  Dagum: 05.01.2017. godine
  Beograd Nemanjina 22-26

  -Direktoru instituta/inovacione organizacije-

  Poštovani,
  Obaveštavamo Vas da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik PC", broj 99/16) i Zaključkom Vlade 05 Broj: 121- 12361/2016 od 23.12.2016. godine, povećana plata za istraživače zaposlene u naučnoistraživačkoj delatnosti (osim istraživača koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju koje obavlja poslove koji su u fukciji naučnoistraživačke delatnosti, za 5% , počev od isplate za decembar mesec 2016. godine. U vezi sa navedenim povećanjem Ministarstvo je donelo odluku o povećanju cene istraživač meseca za istraživače, koje će biti uračunato uz isplatu za decembar mesec 2016. godine (o čemu će biti dostavljeno rešenje o decembarskoj isplati, kao i narednim mesečnim isplatama).
  Imajući u vidu da NIO-realizator istraživanja, plate pomoćnog osoblja koje obavlja poslove koji su u funkciji naučnoistraživačke delatnosti, isplaćuje iz direktnih materijalnih troškova (DMT1), a koje Ministarstvo uplaćuje po osnovu Ugovora o projektnom finansiranju/Aneksa, prema namenama iz Priloga 4, potrebno je da iz DMT1 obračunate i izvršite isplatu uvećanu za 5% pomoćnom osoblju kome ste već vršili isplate iz navedenih sredstava budžeta u tekućoj godini. Radi pravdanja sredstava no osnovu gore navedenog Zakona i Zaključka Vlade, potrebno je da spisak tog pomoćnog osoblja sa dokazom o uvećanoj isplati dostavite uz redovan finansijski izveštaj o realizaciji projekata.
  S poštovanjem,


  - Preuzmi dopis ministra Šarčevića


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  22. februar 2017.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 19 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 2. marta 2017. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.

  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Aktivnosti ROS nauke između dve sednice
  2. Dogovor o daljim merama i zadacima sindikata na zaštiti socijalno-materijalnog položaja zaposlenih u institutima
  3. Tekuća pitanja
  S obzirom da u decembru nismo obeležili završetak 2016.god., to ćemo prikladnim koktelom, učiniti na ovoj sednici, pa molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  IZVOD IZ ZAPISNIKA

  16. decembar 2016.

  U četvrtak, 15. decembra 2016. god. održana je sednica RO Sindikata nauke. Sednici su prisustvovali ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja državni sekretar za nauku prof. dr Vladimir Popović, pomoćnik ministra za nauku, dr Nikola Tanić i prof. dr Viktor Nedović pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije.
  Nakon uvodnog predstavljanja koji je dala predsednica Sindikata dr Đurđica Jovović, predstavnici Ministarstva su odgovarali na pitanja u okviru dnevnog reda:

  1. Konkurs za naredni projektni ciklus
  2. Budžet za nauku u 2017. god.
  3. Poseban kolektivni ugovor za nauku
  4. Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja RS
  Prisutni članovi RO su postavljali jasna i konkretna pitanja. Nedvosmisleno smo saznali sledeće:

  1. MPNTR je poslalo Vladi zahtev da se postojeći projektni ciklus produži do 30.06.2017. Očekuje se da Vlada donese takvu odluku do kraja godine, te da se Aneksi potpisuju u januaru kako bi plata za januar 2017. (uvećana za 5 % u odnosu na sadašnju) mogla biti uplaćena na vreme .
  Sledeći ciklus neće biti raspisan na brzinu. Nacionalni savet za nauku je započeo razmatranje predloga Pravilnika o finansiranju projekata za novi ciklus. Trebalo bi da postoji prelazni period između produžetka postojećeg ciklusa i kombinovanog modela finansiranja. Sve mogućnosti ostaju otvorene: dalji produžetak postojećeg ciklusa, evaluacija istraživača, fiksne zarade na osnovu zvanja itd.Sindikat je još jednom ukazao na neophodnost donošenja registra istraživača kao i baze referenci posebno za oblast društvenih i humanističkih nauka, pre raspisivanja novog konkursa.
  Očekuje se da od 2019. počne model kombinovanog institucionalno- projektnog finansiranja, ali da tome treba da prethodi samoevaluacija i eksterna evaluacija instituta. Kako će to tačno da izgleda nije još jasno.
  U vezi Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada, državni sekretar je rekao da su izvršene izmene i dopune važećeg Pravilnika i da je Nacionalni savet za nauku to pozitivno ocenio. Do usvajanja ovih izmena Komisija će raditi po postojećem pravilniku.
  2. Pregled budžeta je dat u prilogu. Suštinski, povećanja postoje zbog povećanja plata istraživača i neistraživača u institutima za 5 %. Materijalni troškovi, DMT1 i DMT2 ostaju na sadašnjem nivou. Očekuje se isti ritam uplata DMT2 kao i do sad, mart-april prva rata.
  3. Ponovo se traže predstavnici drugih ministarstava da bi se počela rasprava o PKU. Dr Nedović je dao informaciju o otvaranju i privremenom zatvaranju poglavlja 25. Detaljnije informacije će biti postavljene na sajtu Ministarstva prosvete.
  4. Vlada je u decembru 2015. usvojila Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja i neće je menjati. Akcioni plan se dorađuje pod pokroviteljstvom Svetske banke. Predviđen je model kombinovanog institucionalnog i projektnog finansiranja. Pre toga će morati da se uradi samoevaluacija i eksterna evaluacija instituta. Državni sekretar je istakao da zato treba angažovati eksperte ili ekspertske agencije za evaluaciju instituta, koji će propisati modele samoevaluacije. Taj proces neće biti skriven od javnosti, ali će zbog složenosti problematike duže trajati. Vlada je definisala prioritetne ciljeve i donela akcioni plan za sprovođenje prioritetnih ciljeva. Nauka je prvi put među prioritetima. Zadaci su restrukturiranje instituta i promena načina finansiranja. Formirana je radna grupa III na nivou Vlade koja će se baviti naukom i dualnim obrazovanjem. Treba uraditi samoevaluaciju, eksternu evaluaciju, infrastrukturnu mapu puta, strategiju pametne specijalizacije... sve to vodi novoj mreži instituta. Odluka će biti doneta na nivou Vlade 2019. Biće konsultovane relevantne institucije: NS, SANU... U prošloj Strategiji su bile navedene prioritetne oblasti, sad nisu i to je šansa za sve.
  Na osnovu svega rečenog na jučerašnjem sastanku, Sindikat nauke ostaje pri svom stavu da se u nove projekte i evaluacije može ići samo uz suštinske promene pravila koja trenutno vaze, a koje, pored ostalog, podrazumevaju definisanje osnovnih zarada, zarada po učinku i ostalih nadoknada na osnovu ekvivalencije zvanja, kroz potpisivanje posebnog Kolektivnog ugovora i uređenja naučnog sektora uspostavljanjem normativa i standarda. Sindikat nauke nikada neće podržati projekte radi projekata i/ili evaluaciju radi evaluacije.

  - Uporedni pregled budžeta za nauku 2012 - 2017.


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  8. decembar 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 18 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 15. decembra 2016. god., u 13 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

  1. Konkurs za naredni projektni ciklus
  2. Budžet za nauku u 2017.god
  3. Poseban kolektivni ugovor za nauku
  4. Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja RS
  Sednici će, ispred Ministarstva, prisustvovati državni sekretar za nauku, prof. dr Vladimir Popović i obzirom na aktuelnost tema o kojima ćemo razgovarati, prisustvo na sednici je obavezno.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  IZVOD IZ UPUTSTVA

  23. novembar 2016.

  Na osnovu člana 35. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/2015 – dr.zakon i 103/15)
  Ministar finansija donosi

  UPUTSTVO ZA PRIPREMU
  BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE
  ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU  U 2017. godini planira se uvećanje plata zaposlenima u:

  • ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda za 6%,
  • Ministarstvu unutrašnjih poslova, BIA, Ministarstvu odbrane, ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, ustanovama kulture, kao i zaposlenima u pravosuđu (osim sudija i tužilaca) za 5%,
  • naučno-istraživačkoj delatnosti – istraživačima (osim istraživačima koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju za 5% i
  • ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda za 3%.


  OBAVEŠTENJE

  3. novembar 2016.

  U vezi našeg pisma koje smo uputili premijeru Vučiću, ministru Šarčeviću i ostalima, na poziv državnog sekretara, prof. dr Popovića i u prisustvu pomoćnika dr Tanića, održan je sastanak u Ministarstvu, na kome smo razgovarali o povećanju zarada u 2017. godini. Upoznala sam dr Popovića sa svim dosadašnjim neostvarenim povećanjima zarada od 2010.-2016., što ukupno iznosi 7,64% i prenela mišljenje zaposlenih u institutima da, ukoliko nadležni imaju volje i odgovornosti, treba da dobijemo povećanje zarada od 10%.
  Od državnog sekretara sam dobila uveravanje da će zaposleni u institutima dobiti povećanje zarada u 2017.god, ali da će procenat biti poznat u toku sledeće nedelje.
  Posle dobijenog odgovora, održaćemo sednicu RO Sindikata nauke i doneti odluku o daljim aktivnostima.
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  OBAVEŠTENJE ZAPOSLENIMA U INSTITUTIMA

  1. novembar 2016.
  PROJEKTNO FINANSIRANJE NE MOŽE BITI IZGOVOR

  Na osnovu poslednjih javnih istupa premijera Vučića i ministra Šarčevića, sa žaljenjem možemo konstatovati da povećanja plata jedino nema za nauku. I pored svih obećanja i uveravanja datih u januaru ove godine, od strane premijera, da nas više neće izostavljati od ostalih u javnom sektoru, nažalost ponovo smo prevareni. Moramo se oštro usprotiviti praksi da se lako pronađe način kada novac treba da nam se uzme, a da se procedure beskrajno komplikuju kada nešto treba da nam se da. Iz svih ovih razloga, kao i mnogih drugih za koje znate, pozivamo vas da svi dobro razmislite i u konsultacijama sa vašim zaposlenima, obavestite nas u kojim merama i akcijama ste spremni da nas podržite.
  Zbog svega navedenog, prinuđeni smo da preduzmemo prve neophodne korake:

  1. Sindikat će tražiti hitan sastanak sa Premijerom;
  2. Sindikat će se uskoro, sa svima koji slično misle, obratiti široj javnosti kroz sredstva javnog informisanja, o ponovnoj diskriminaciji prema 5000 zaposlenih u institutima širom Srbije.
  Dostavljeno:
  1. Premijeru Aleksandru Vučiću
  2. Ministru Mladenu Šarčeviću
  3. Predsedniku ZIS dr Dušku Blagojeviću
  4. Predsednicima sindikalnih organizacija u institutima
  Predsednica Sindikata nauke
  dr Đurđica Jovović


  OTVORENO PISMO NAUČNE ZAJEDNICE

  17. oktobar 2016.

  Vlada Republike Srbije
  Aleksandar Vučić, predsednik
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
  Mladen Šarčević, ministar
  Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj
  akademik, prof. dr Zoran Popović, predsednik
  Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine
  Muamer Zukorlić, predsednik

  OTVORENO PISMO NAUČNE ZAJEDNICE
  O PROBLEMIMA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA U SRBIJI

  Poštovani,
  Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, Zajednica instituta Srbije i članovi Pokreta "Spasimo nauku" na sastancima koji su održani u prethodnom periodu došli su do konsenzusa u pogledu ključnih i gorućih problema naučnoistraživačke delatnosti i predloga za njihovo rešenje. U želji da Vas i širu javnost informišemo o teškom položaju naučnika, veoma lošim uslovima u kojima se naučni rad u Srbiji odvija i da damo predloge za njegovo poboljšanje, te istinsko unapređenje naučnoistraživačkog rada, obraćamo Vam se otvorenim pismom. Verujemo da će Vlada Republike Srbije, nadležno Ministarstvo i Nacionalni savet u saradnji sa naučnom zajednicom, imajući u vidu dole iznete činjenice i predloge, kao i značajan potencijal naučnog kadra u Srbiji, učiniti sve da dođemo do najboljeg rešenja u što kraćem roku, a kao prioritetne doneti odluke o produženju postojećih projekata do donošenja novih ili prelaznih rešenja kojima će se ukinuti postojeća diskriminacija zaposlenih u institutima i uspostaviti model kombinovanog institucionalno- projektnog finansiranja i hitnom poništavanju aktuelnog Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača.

  KLJUČNI PROBLEMI

  1. Društveno-ekonomski status naučnika
  Do ogromnih problema u društveno-ekonomskom položaju naučnika došlo je usvajanjem Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti 2005. godine kojim je uveden projektni sistem finansiranja naučnoistraživačkog rada. Ovim Zakonom se uvodi i zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme dok traje projekat, čime položaj naučnika u naučnim institutima postaje neravnopravan i dovodi do velike egzistencijalne nesigurnosti, što ometa naučnike u radu. Da bi naučnici iskoristili svoj kreativni potencijal i pružili značajne rezultate, potrebno je da imaju sigurnu ekonomsku bazu i obezbeđenu infrastrukturu, što u praksi podrazumeva da pređu na institucionalno finansiranje. Neke od modela kombinovanog institucionalno-projektnog finansiranja nauke Sindikat nauke i Zajednica instituta Srbije su već predočili Premijeru, Ministru i Nacionalnom savetu, i mislimo da su dobra osnova za početak pregovora.

  2. Budžet za nauku Republike Srbije
  U Srbiji se za celokupnu nauku okvirno izdvaja oko 100 miliona evra iz republičkog budžeta ili oko 0.35% BDP-a. Poređenja radi, Srbija za nauku izdvaja skoro isti iznos koji izdvaja i nemačka kozmetička kuća Bajersdorf, inače vlasnik popularnog brenda Nivea, koja godišnje ulaže u istraživanja oko 92 miliona evra. Iako su zvanične brojke do kojih smo došli analizom budžeta 2009–2016. (Prilog 1) nešto više, postoji problem trošenja finansijskih sredstava, jer je sistem neefikasan, te tako svake godine de facto bude potrošeno 15–20 miliona evra manje nego što je predviđeno inicijalnim budžetom. Sličan problem postoji i sa trošenjem kredita koje je Srbija dobila od Evropske Investicione Banke (EIB) i Banke za razvoj saveta Evrope (CEB) u ukupnoj vrednosti od 305 miliona evra (Prilog 2), upravo zahvaljujući tome što je naučni potencijal Srbije ocenjen kao izuzetan. Sav novac je morao da bude potrošen do kraja 2015, kada je istekao poslednji rok iz ugovora. Rad Jedinice za upravljanje projektima (JUP) nije bio dovoljno efikasan i stručan, tako da je čak 195 miliona evra ostalo neutrošeno, zbog čega danas građani Republike Srbije ne samo što plaćaju penale na kredite, već je i celokupna nauka oštećena za ozbiljna ulaganja, koja bi doprinela daljem razvoju nauke i tehnologije.

  3. Nabavka tehnološke opreme i potrošnog materijala
  Problem naučnika predstavlja i nabavka potrebne opreme i hemikalija. Aktuelna procedura koja obuhvata nabavku putem tendera i preko posrednika izuzetno je spora i podložna korupciji. Neretko se dešava da naučnici čak i najjeftinije hemikalije čekaju godinama i stoga, ne svojom krivicom, ne mogu da postignu značajne naučne rezultate, a hemikalije plaćaju višestruko skuplje od kolega u inostranstvu, što je nedopustivo. Sa druge strane, instrumenti koji koštaju i po nekoliko desetina hiljada evra, stoje neiskorišćeni zbog dugogodišnjeg čekanja na jeftine potrošne delove bez kojih rad instrumenta nije moguć.

  4. Vrednovanje naučnoistraživačkog rada
  Ključni i gorući problem predstavlja i vrednovanje naučnoistraživačkog rada. Postojeći način vrednovanja se zasniva prvenstveno na kvantitativnom pristupu koji, sa jedne strane, urušava vrednosni sistem naučnih i istraživačkih zvanja, dok sa druge strane ne uvažava ni specifičnosti pojedinih naučnih oblasti i disciplina – poput fundamentalnih istraživanja, društvenih i humanističkih nauka, te posebno diskriminiše naučne monografije, tematske zbornike, leksikografski rad i sl.
  Zbog toga se u praksi sistem kategorizacije istraživača pokazao kao neefikasan i kontraproduktivan: došlo je do hiperprodukcije nekvalitetnih radova, a podstaknute su i mnoge druge negativne pojave, poput nezasluženog dopisivanja na radove, što stvara privid napretka naučne delatnosti, a suštinski otvara prostor nizu manipulacija, eksploataciji saradnika, posebno onih koji spadaju u red mlađih istraživača, i suštinskom kršenju autorskih prava, te sticanjima nezasluženih prednosti prilikom konkurisanja za naučnoistraživačke projekte, kao i materijalne koristi usled nezasluženog sticanja zvanja i visokih kategorija.

  PREDLOZI ZA POBOLJŠANJE STANJA NAUKE U SRBIJI
  Dugogodišnjim angažovanjem na poboljšanju nauke i kontaktima sa kolegama iz raznih naučnih oblasti i disciplina zaposlenih u naučnoistraživačkim institutima i na fakultetima iz cele Srbije, Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti, Zajednica instituta Srbije i članovi Pokreta "Spasimo nauku" usaglasili su se u pogledu nekoliko ključnih predloga:

  1. Produžiti postojeće projekte i odložiti raspisivanje novog konkursa do trenutka kada se steknu neophodni uslovi, a to su: donošenje novog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti kojim se omogućava uvođenje kombinovanog institucionalno-projektnog finansiranja instituta, kao i pratećih akata uključujući i Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i izvrši preispitivanje principa kategorizacije istraživača. Povećati transparentost rada Minstarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tokom perioda produžetka postojećih projekata doneti prelazna rešenja do usvajanja novih. Raspisivanje novog konkursa trebalo bi da bude tek po uvođenju institucionalnog finansiranja.
  2. Hitno poništiti Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Službeni glasnik RS", br. 24/2016), za koji je pokrenut postupak za ocenu ustavnosti pred Ustavnim sudom. Celokupan tekst Inicijative dostupan je ovde - http://www.comparativelaw.info/Inicijativa.pdf.
  3. Formirati javno dostupnu bazu bibliografskih referenci istraživača i registar naučnika Republike Srbije.
  4. Povećati budžet za nauku i vršiti racionalnu raspodelu sredstava iz budžeta. Da bi Srbija bila konkurentna i uhvatila korak sa svetom u nauci i tehnologiji, potrebno je godišnje izdvajanje iz budžeta od najmanje 250 do 300 miliona evra. S obzirom na to da je 21. vek proglašen vekom nauke i tehnologije, a jasno je da naučni razvoj omogućava rešavanje niza ozbiljnih problema sa kojima se čovečanstvo suočava (glad, siromaštvo, bolesti itd.), te povećanje izdvajanja za nauku i tehnologiju predstavlja nužan preduslov ekonomskog i društvenog napretka Srbije.
  5. Unaprediti sistem nabavki za potrebe naučnih istraživanja i napraviti pretražive baze postojećih resursa sa jasnim pravilima za njihovo korišćenje. Predlažemo formiranje sistema koji će naučnicima omogućiti agilnije i slobodnije raspolaganje novcem kako bi mogli da ostvare neuporedivo veći doprinos nauci i tehnologiji.
  6. Ustanoviti odgovornost nadležnih za sve prethodno navedene propuste.
  O svemu navedenom Vas možemo informisati detaljnije i opsežnije ukoliko ste zainteresovani, jer je ovo samo najsažetiji mogući pregled stanja.
  S poštovanjem,

  Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti
  dr Đurđica Jovović, predsednica

  Zajednica instituta Srbije
  dr Duško Blagojević, predsednik

  Pokret "Spasimo nauku"

  - preuzmi prilog 1
  - preuzmi prilog 2
  - preuzmi Otvoreno pismo


  INFORMACIJA SA SASTANKA U MINISTARSTVU

  4. oktobar 2016.

  Sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Sindikata nauke održan je 30.09.2016. Sastanku su prisustvovali, ispred MPNTR, ministar M. Šarčević, državni sekretar prof. dr V. Popović i pomoćnik ministra za nauku dr N. Tanić. Ispred Sindikata sastanku su prisustvovali: predsednica dr Đ. Jovović, dr A. Milutinović-Nikolić i dr D. Đukanović.
  Razmatrana su sledeća pitanja:

  1. Konkurs za naredni projektni ciklus
  2. Budžet za nauku u 2017. godini
  3. Povećanje plata
  4. Institucionalno finansiranje u nauci
  5. Poseban kolektivni ugovor za nauku
  6. Platni razredi
  7. Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Pravilnik)
  1. O Konkursu će se odlučivati nakon izbora Nacionalnog saveta za nauku i formiranja novih matičnih naučnih odbora. Na poslednjoj sednici Vlade nije izabran Nacionalni savet.

  2. i 3. Očekuje se da će MPNTR spremiti jedinstveni budžet za celo ministarstvo do 25.10. 2016. godine. Ministar je posebno naglasio da će od Vlade tražiti da se budžet za 2017. godinu poveća u odnosu na budžet za 2016. godinu i da prilikom povećanja plata nećemo biti izostavljeni.

  4. Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije i akcionim planom, koji je u završnoj fazi izrade, definisano je uspostavljanje sistema kombinovanog institucionalnog i projektnog finansiranja. Reforma instituta i prelazak na nov način finansiranja je jedan od strateških ciljeva Vlade za naredne 3 godine. Na detanjnoj razradi mera se već radi.

  5. Ponovo je poslat zahtev nadležnim ministarstvima da predlože članove za formiranje radne grupe za posebni kolektivni ugovor za nauku.

  6. Nakon prelaska na kombinovani model finansiranja, nauka će biti uključena u sistem platnih grupa i razreda.

  7. Pripremljene su izmene i dopune Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača.


  NOVOPISMO PREMIJERU

  3. oktobar 2016.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Aleksandar Vučić, predsednik Vlade
  Poštovani predsedniče,
  Na sastanku koji smo imali sa Vama, 26. januara ove godine, pružili ste nam uveravanja da će praksa "preskakanja" zaposlenih u institutima pri povećanjima plata prestati, kao i da će se zaposlenima u ovoj godini izvršiti korekcija plata od 2% i isplatiti 7 000.00 din po zaposlenom.
  Na kraju smo 2016. god., obećanja nisu realizovana, niti ima naznaka da će to Vlada uraditi.
  U Vašim obraćanjima javnosti ističete, da će u 2017. biti povećanja plata u prosveti, zdravstvu, policiji, vojsci i pravosuđu. S obzirom da ste nauku izostavili, da li to znači da se i dalje nastavlja trend diskriminacije zaposlenih u institutima?
  Kako do kraja ovog meseca Vlada mora da sačini plan budžeta za 2017.god., ovim pismom želimo da Vas podsetimo da nauka još uvek postoji, a da obećanje koje ste nam dali za ovu godinu, još niste ispunili.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  ČLANOVIMA ROS NAUKE

  27. septembar 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 17 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 29. septembar 2016. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

  1. konkurs za naredni projektni ciklus
  2. budžet za nauku u 2017.god.
  3. povećanje plata
  4. institucionalno finansiranje u nauci
  5. Poseban kolektivni ugovor za nauku
  6. platni razredi
  Poziv za sednicu upućen je ministru Šarčeviću i obzirom na aktuelnost tema o kojima ćemo razgovarati, prisustvo na sednici je obavezno.
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI

  12. septembar 2016.

  Institut za uporedno pravo je u utorak, 6. septembra 2016. godine ,Ustavnom sudu Srbije podneo Inicijativu za ocenu ustavnosti Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata.
  Naučni radnici Instituta za uporedno pravo smatraju da je ovaj pravilnik, koji je stupio na snagu s proleća 2016. godine, protivan Ustavu, Zakonu o naučno-istraživačkoj delatnosti, Zakonu o radu, Zakonu o državnoj upravi, kao i mnogim drugim pravnim standardima.
  Ova inicijativa zaokupila je pažnju šire, ne samo naučne javnosti, pa je tako list "Politika" 7. septembra na naslovnoj strani izvestio o toj inicijativi, koju su podržali Sindikat naučnih radnika Srbije; Balkanološki institut; Institut za srpski jezik SANU; Etnografski institut SANU; Muzikološki institut SANU; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za političke studije; Institut za međunarodnu politiku i privredu. Upravo se o toj inicijativi govorilo i na vrlo posećenoj konferenciji za novinare, koja je održana 7. septembra u MEDIA Centru na Terazijama.
  Na konferenciji su govorili direktor Instituta za uporedno pravo, dr Jovan Ćirić; dr Vladimir Đurić iz Instituta za uporedno pravo; dr Aleksandra Milutinović – Nikolić iz Sindikata naučnih radnika; dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Savo Manojlović iz Instituta za uporedno pravo. Prepuna sala "MEDIA centra" je aplauzima pozdravljala izlaganja govornika koji su, između ostalog rekli da, kada je proletos Vlada Srbije poništavala Konkurs za nove projekte, da se tada dogodila greška i propust da i sam Pravilnik o vrednovanju ne bude poništen. Saradnici Instituta za uporedno pravo su istakli da je Ustavni sud zaista pravo mesto na kojem se može dobiti odgovor na pitanje ko je u pravu: administracija prethodnog Ministarstva koja je donela osporavani Pravilnik, ili Institut za uporedno pravo koji osporava ustavnost ovog pravnog akta. Takođe, rečeno je da bi najbolje rešenje bilo da Ministarstvo povuče postojeći Pravilnik i da se, na pre svega transparentan način, pristupi izradi novog Pravilnika.

  PREUZMI INICIJATIVU


  ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU PROSVETE

  2. septembar 2016.

  Informacija sa sastanka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 31.8.2016.

  Sastanku su prisustvovali ministar Mladen Šarčević, pomoćnik ministra dr Nikola Tanić i predsednica Sindikata nauke, dr Đurđica Jovović.
  Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim pitanjima iz oblasti nauke, kao što su: konkurs, budžet za nauku, institucionalno finansiranje, PKU, platni razredi.
  S obzirom da je ovo bio prvi razgovor, više informativnog karaktera, nikakvi zaključci nisu doneti. Ministar je napomenuo da će posle konstituisanja ministarstva i pratećih tela, razgovarati sa svim relevantnim predstavnicima naučne zajednice o navedenim pitanjima.
  Predsednica Sindikata nauke je obavestila ministra da, o svim pitanjima, Sindikat već ima definisane stavove i predloge.


  KOREKCIJA PREGLEDA BUDŽETA

  1. jul 2016.

  Zahvalјujući podacima koje nam je dostavilo Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja urađena je korekcija uporednog pregleda budžeta.
  Prilog (.pdf)
  - UPOREDNI PREGLED


  FINANSIRANJE PROJEKATA IZ PROGRAMA

  30. maj 2016.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Aleksandar Vučić, predsednik Vlade

  Poštovani predsedniče,
  U Rešenju o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je donela Vlada RS, treba promeniti tačku 4 tako da glasi: "Finansiranje projekata koji se realizuju u okviru Programa osnovnih istraživanja, Programa istraživanja u okviru tehnološkog razvoja, Programa sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja od 2011. godine vršiće se do 31. decembra 2016. godine, na način i pod uslovima propisanim aktom o finansiranju navedenih programa donetim pre stupanja na snagu poništenog akta iz tačke 1. dispozitiva ovog rešenja." Ovaj naziv odgovara tekućem projektnom ciklusu.
  Pre izrade novog akta i raspisivanja konkursa, neophodno je da se izmeni član 51 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, a nakon toga da se sačine novi aneksi ugovora za tekuće projekte kako ne bi bile ugrožene plate istraživača do kraja godine.
  Takođe, smatramo da je neophodno u Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti utvrditi pravni osnov za isplatu zarada istraživačima za rad na projektima i u tom smislu predlažemo promenu člana 98 stav 2, tako da glasi: "Projektno finansiranje obuhvata isplatu zarada istraživača u institutima koji su angažovani na projektima." To bi omogućilo da se konkretnim aktom urede naše zarade, kao što smo, npr. u periodu 2006. - 2009. godine, imali potpisan Poseban kolektivni ugovor za nauku.
  Istovremeno Vas informišemo da je Sindikat nauke pripremio nov koncept finansiranja zarada istraživača u institutima, koji se uklapa u Strategiju razvoja nauke do 2020. godine, što podrazumeva i postepeno povećanje budžeta za nauku i spremni smo da ga prezentujemo Vama i novom ministru zaduženom za nauku.
  Povećanje budžeta za nauku u 2017. godini, u skladu sa Strategijom, u velikoj meri, bi doprinelo bržem i lakšem prelasku na nov način finansiranja naših zarada i materijalnih troškova za rad na projektima.
  Očekujemo, takođe, da ćete nakon konstituisanja nove Vlade, naći način da se zaposlenima u institutima isplati jednokratni iznos od 7. 000 din.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  PISMO GENERALNOM SEKRETARU VLADE

  18. maj 2016.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Generalni sekretarijat
  NOVAK NEDIĆ, generalni sekretar
  Poštovani,
  Sa velikom pažnjom smo proučili Rešenje Vlade RS o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je doneo ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i konkurs za predlaganje projekata u okviru navedenih programa za period 2016-2019 godine.
  Sa stanovišta Ustava RS i Zakona o državnoj upravi i Zakona o vladi RS, shvatili smo u čemu je problem i prihvatili da je poništenje navedenog Akta i Konkursa bilo neophodno, ali i dalje imamo određene nejasnoće u vezi sa Aktom i Konkursom.
  Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti (Zakon o NID) reguliše projektno finansiranje, koje obuhvata finansiranje izvršilaca istraživanja, finansiranje naučnoistraživačkog rada istraživača i direktnih materijalnih troškova istraživanja. Dalje, Zakon o NID propisuje da ministar donosi akt o izboru, vrednovanju i finansiranju programa za svaki novi ciklus istraživanja.
  S obzirom da nemamo Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata, nemamo potpisan Poseban kolektivni ugovor za nauku, a zbog projektnog finansiranja ne mogu da se na nas primene platni razredi iz Zakona o sistemu plata u javnom sektor, a Rešenjem Vlade o poništenju Akta i Konkursa osporeno je pravo ministru da ovim Aktom uređuje plate i uslove za kategorizaciju istraživača na projektima, postavlja se pitanje ko (Vlada?), kako (Kolektivni ugovor?) i na osnovu čega (ekvivalencija zvanja na osnovu člana 71 Zakona o NID?) će utvrditi naše zarade za rad na projektima u novom projektnom ciklusu od 2017 godine?
  U vezi sa ovim pitanjem, molimo Vas da predstavnike Sindikata nauke primite na hitan sastanak i pomognete nam da rešimo ovaj dugogodišnji problem na koji je Sindikat upozoravao svakog ministra.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  ZAKLJUČCI SA SASTANKA RO SINDIKATA

  16. maj 2016.

  Zaključci sa Sastanka Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti održanog 12.05.2016. godine

  1. Po hitnom postupku izmeniti član 51 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (Sl. glasnik RS 112/2015) čime se omogućava da se tekuće finansiranje produži do 31.12.2016. god. Odmah nakon stupanja na snagu izmene ovog člana Zakona organizovati potpisivanje aneksa ugovora da ne bi bile ugrožene plate do kraja godine.
  2. Tražiti da se pri formiranju Vlade formira Ministarstvo za nauku
  3. Tražiti hitno formiranje radnih grupa u ministarstvu zaduženom za nauku u kojima bi učestvovali predstavnici Sindikata nauke. Radne grupe treba da budu zadužene za:
   • nov način finansiranja - institucionalno + projektno
   • normative i standarde za naučnoistraživački rad
   • normativna akta za novi Konkurs za projekte
   • Kolektivni ugovor
  4. Tražiti da se definišu zarade istraživača u institutima tako da se MATERIJALIZUJE EKVIVALENCIJA ZVANjA na osnovu člana 71 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 50/2006 - ispr., 18/2010 i 112/2015)
  5. Tražiti da se dobiju precizni podaci o raspodeli sredstva sa razdela 24 –Ministarstvo za prosvetu nauku i tehnološki razvoj, glava 24.0, program 0201, funkcija 140, programska aktivnost/projekat 0001, ekonomska klasifikacija 424 budžeta za 2015. godinu u iznosu od 11.494.495.000. Na sajtu MPNTR (http://opendata.mpn.gov.rs/) nalaze se samo podaci za DMT1, DMT2, i bruto zarade istraživača iz instituta i fakulteta koji su manji za oko 3,2 milijarde dinara od ovog iznosa.
  6. Tražiti informaciju dokle se stiglo sa realizacijom našeg zahteva za isplatom 7.000 dinara i povećanjem plata od 2 %.
  7. Da se predvidi povećanje budžeta za nauku za 2017.
  Prilog (.pdf)
  - PITANJA I ODGOVORI
  - REFORMA FINANSIRANJA
  - MAPA PUTA


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE

  6. maj 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 16 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 12. maja 2016. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Izveštaj o aktuelnim zbivanjima u nauci
  2. Predlozi Sindikata za unapređenje naučnoistraživačkog rada u Srbiji

  S obzirom na aktuelnost tema o kojima ćemo razgovarati, prisustvo na sednici je obavezno.

  S poštovanjem,

  Predsednica

  Dr Đurđica Jovović


  MINISTARSTVO NOVIM KONKURSOM
  DEFINITIVNO GASI NAUKU U INSTITUTIMA

  15. april 2016.

  Sindikat nauke sa zaprepašćenjem konstatuje da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja raspisalo Konkurs za naučnoistrazivačke projekte sa propratnim aktima, čija sadržina vređa dostojanstvo velikog dela naučne zajednice Srbije.

  Ne prihvatajuci većinu konstruktivnih predloga direktnih aktera istraživanja, Ministarstvo je na svoju ruku, suprotno svim dogovorima, unelo u Konkurs neprihvatljive uslove u kojima se jasno ističu elementi višestruke diskriminacije, pogotovo mladih i istrazivača zaposlenih na institutima.

  Zbog svega toga Sindikat nauke neopozivo insistira na hitnom sastanku sa Ministrom Verbićem i Premijerom Vučićem, sa ciljem da se koriguju uočene nepravilnosti Konkursa i spreči ubrzano proterivanje kvalitetnih istrazivača iz zemlje. Iz navedenih razloga pozivamo ministra Verbića da se javno izjasni da li želi da zadrži nauku u institutima ili ne, jer Akt koji je potpisao i uslovi konkursa jasno ukazuju na nameru Ministarstva da se nauka protera iz instituta.

  Apelujemo na sva relevantna naučna tela i organizacije u Srbiji da zauzmu jasan stav povodom objavljenog Konkursa i zajedničkim delovanjem primoraju Ministarstvo da obezbedi adekvatne uslove za profesionalni razvoj i napredak svih istrazivača u Srbiji.

  Ovim povodom Sindikat nauke Srbije je zakazao konferenciju za novinare ( utorak, 19. april , 11 h, u zgradi SSSS, Dečanska 14, sala na petom spratu ).

  Sindikat nauke Srbije


  SAOPŠTENJE

  16. mart 2016.

  Na sajtu Ministarstva nauke objavljen je predlog AKTA O VREDNOVANjU, IZBORU, FINANSIRANjU I PRAĆENjU PROJEKATA IZ PROGRAMA OSNOVNIH I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2016-2020, I PROGRAMA ISTRAŽIVANjA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2016-2019. kao i PRILOG 1 Kriterijumi za utvrđivanje ocene istraživača iz Programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019.

  Na sednici Zajednice instituta Srbije, koja je održana 15. Marta 2016., doneta je odluka da se primedbe na ova dva dokumenta dostave do 18. Marta do 16:00. Molim vas da do tok roka svoje primedbe pošaljete na adresu Sindikata nauke, nauka@sindikat.rs , kako bismo ih objedinjene poslali Ministarstvu.

  Primedbe na PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANjA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANjU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA, pošaljite na istu adresu do 25. Marta.

  Prema informacijama iz Ministarstva, isplata plata se očekuje sredinom sledeće nedelje, a kao razlog se navodi kašnjenje u potpisivanju Aneksa ugovora o realizaciji projekata.

  Sindikat nauke Srbije