Vesti

o radu Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije

ČLANOVIMA REPUBLIČKOG ODBORA: VAŽNA INFORMACIJA

29. jun 2024.
Poštovane kolege, Posle sastanka članova predsedništva, poslat je dopis ministarki Begović sa predlogom da održimo sastanak, na kome bismo razgovarali o izmenana Zakona o nauci i istraživanjima, donošenju Pravilnika o izboru u zvanja i položaju istraživača zaposlenih na fakultetima i rešavanju njihovog radnopravnog statusa.
Sastanak sa ministarkom Begović i njenim timom je održan 25. juna. Ispred Sindikata nauke sastanku su prisustvovali članovi predsedništva: dr Đurđica Jovović, dr Milica Radibratović i dr Aleksandar Knežević.
Kada smo razgovarali o izmeni pomenutog Zakona, ministarka je rekla da se izmene zakona, a možda i donošenje novog, mogu očekivati početkom sledeće godine, jer je neophodno ispoštovati kompletnu proceduru koja podrazumeva javnu raspravu, kao i dobijanje saglasnosti relevantnih ministarstava.

Što se tiče istraživača zaposlenih na fakultetima, stav Ministarstva je da fakulteti treba da primene Program institucionalnog finansiranja, kojim je definisano da istraživači zaposleni na fakultetima zaključuju ugovor o radu na period trajanja zvanja, što je do sada implementirala većina fakulteta. Takođe, stav Ministarstva je da fakultetima kao poslodavcima u postojećem pravnom okviru ne može da nametne rešenja vezana za status istraživača, već da je namera da se trajna rešenja definišu kroz izmene Zakona o nauci i istraživanjima.
Dogovoreno je da se u narednom periodu obave konsultacije sa predstavnicima istraživača koji su zaposleni na fakultetima kako bi se usaglasili predlozi za izmene Zakona u delu koji se tiče statusa i položaja ove grupacije istraživača.

Kada govorimo o Pravilniku o sticanju zvanja, od Ministarstva smo juče dobili predlog nacrta Pravilnika o sticanju zvanja sa pripadajućim prilozima, kao i Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, sa molbom da mišljenje Sindikata, odnosno predloge i sugestije, odvojeno za svaki pravilnik, dostavimo Ministarstvu do 8. jula 2024.g.
Shodno dopisu koji smo dobili od strane Ministarstva, molim članove Republičkog odbora da sa svojim članstvom obave konsultacije i da konkretne predloge, po članovima, pošalju na mejl Sindikata nauke, najkasnije do 7. jula, kako bismo mogli da sve predloge objedinimo i pošaljemo Ministarstvu do naznačenog roka.

S poštovanjem,
Članovi predsedništva

PREUZMI:


SINDIKAT ODBRANIO PRAVA ISTRAŽIVAČA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA

22. maj 2024.
Sindikat nauke Srbije i njegov Pododbor istraživača zaposlenih na fakultetima obratili su se u aprilu ove godine Polјoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, po saznanju da su u isplatama zarada za januar, februar i mart istraživači zaposleni u naučnim i istraživačkim zvanjima bili uskraćeni za minuli rad. Tražili smo hitnu ispravku ove nepravilnosti, kao i isplatu zaostalih primanja po osnovu minulog rada koja nisu isplaćena u 2024. godini.
Sa zadovoljstvom konstatujemo da smo 8. maja dobili odgovor Poljoprivrednog fakulteta da će navedena nepravilnost biti korigovana.
Sindikat nauke Srbije i Pododbor istraživača zaposlenih na fakultetima pratiće sprovođenje ovog odgovora, u nadi da je reč o propustu koji se neće ponavljati.
Podsećamo da su fakulteti na osnovu svojih ugovora sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za finansiranje nauke dobili namenska sredstva za isplatu minulog rada istraživačima. Takođe podsećamo da je isplata minulog rada jasno definisana obaveza poslodavca, na način koji nije otvoren za slobodne interpretacije fakulteta.
Pozivamo sve istraživače zaposlene na fakultetima, a posebno članove Sindikata nauke Srbije, da se obrate Sindikatu ukoliko postoje bilo kakve nepravilnosti u isplatama zarada i drugih povreda prava iz radnog odnosa.


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

25. mart 2024.
Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam trinaestu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 27. marta 2024. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.

Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED
 1. Primena Uredbe o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim NIO
 2. Predlog raspodele materijalnih troškova istraživanja
 3. Odluka Statutarnog odbora
 4. Tekuća pitanja
S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


NOVI SASTANAK U MINISTARSTVU NAUKE

26. decembar 2023.
Izveštaj sa sastanka Sindikata nauke Srbije i Ministarstva nauke, inovacija i tehnološkog razvoja od 26. decembra 2023

Na sastanku koji je, na inicijativu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija održan 26. decembra 2023. godine, učestvovali su članovi Sindikata nauke: predsednica dr Đurđica Jovović, dr Dragan Markušev, dr Aleksandar Knežević i dr Srđan Atanasovski, kao i predstavnici Ministarstva - ministarka dr Jelena Begović, državni sekretar Vukašin Grozdić i pomoćnica ministarke dr Marina Soković.

Povod za razgovor bio je dopis Sindikata nauke sa sednice Republičkog odbora, od 21. decembra, dostavljen Ministarstvu.
S tim u vezi, na sastanku smo došli do sledećih zaključaka:
 1. Imajući u vidu mogućnosti pomeranja rokova za finalizaciju rang lista izvrsnih istraživača, Ministarstvo se obavezalo da ovo ni u kom slučaju neće odložiti početak primene Uredbe u pogledu osnovnih koeficijenata po zvanjima, što Sindikat snažno pozdravlja imajući u vidu svoje zaključke od 12.10; u ovom smislu, prva plata po novoj Uredbi biće januarska plata za 2024, koja se isplaćuje polovinom februara 2024.
 2. Imajući u vidu stav Sindikata od 12.10., kao i primedbe koje smo dostavili na deo Uredbe koji reguliše model izvrsnosti, koji po našem mišljenju treba temeljno preispitati, te činjenicu da Ministarstvo nije uvažilo naše primedbe, Sindikat i Ministarstvo su konstatovali da po ovom pitanju i dalje ostaju određena neslaganja.
 3. Imajući u vidu zahtev Sindikata od 21.12, da se kao minimum savesnog postupka svim istraživačima koji su obuhvaćeni ovim rangiranjem da vremena da ulože primedbe u skladu sa postojećom Uredbom, Ministarstvo je stava da liste izvrsnih istraživača ne budu konačne dok se ne razreše sve primedbe i nepravilnosti. U slučaju neophodnosti produženja roka za uređivanje listi i nakon 1. januara, dodaci za izvrsnost u skladu sa korektivnim koeficijentima biće isplaćeni retroaktivno.

U drugom delu sastanka, Sindikat je podsetio Ministarstvo da je pitanje radnog statusa istraživača na fakultetima i dalje otvoreno, te da je tek oko polovine fakulteta preuzelo obaveze koje u ovom smislu proističu iz Programa institucionalnog finansiranja. Istaknuti su i neki novi primeri dobre prakse. Ministarstvo je stava da dopis koji je poslat fakultetima, a u kome je traženo da se ugovori zaključe u trajanju zvanja, treba da da pozitivne rezultate. Dogovoreno je da u toku januara Sindikat i Ministarstvo načine analizu primene Programa i dogovore naredne korake u vezi sa njegovom doslednom primenom.


ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU NAUKE

24. decembar 2023.
Izveštaj sa sastanka u Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u vezi predstavljenog sistema rangiranja naučnika na osnovu "izvrsnosti".

Na sastanku koji je, na inicijativu Sindikata nauke, održan u subotu 23. decembra 2023. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Njegoševa 12 - sala u potkrovlju, učestvovali su članovi Predsedništva Sindikata, predsednica dr Đurđica Jovović i dr Dragan Markušev, kao i predstavnici Ministarstva, ministarka dr Jelena Begović, državni sekretar Vukašin Grozdić, pomoćnica ministarke dr Marina Soković i Vera Vasić, šef pravne službe Ministarstva.

Dr Jovović i dr Markušev su upoznali predstavnike Ministarstva sa do sada uočenim greškama i nepravilnostima koje ima predstavljeni sistem rangiranja naučnika na osnovu "izvrsnosti".

Pored velikog broja tehničkih nepravilnosti, čije ispravke zahtevaju najmanje nedelju dana, Sindikat je uočio i suštinske probleme koji se tiču:
 1. ignorisanja kvalitativnih faktora koji svedoče o izvrsnosti istraživača i
 2. promene platforme koja je korišćena za "izvrsnost" bez bilo kakvog obaveštavanja naučne zajednice.
Oslanjanjem samo na citiranost ignorišu se ostali kvalitativni faktori u proceni kvaliteta istraživača koji su inače, pored M bodova, neophodni za napredovanje u zvanjima. Time je izvestan broj reizabranih istraživača, u zvanjima naučni saradnik i viši naučni saradnik, dospeo na listu "izvrsnosti", što, po mišljenju Sindikata, omalovažava smisao naučnih zvanja ustanovljenih Zakonom o nauci i istraživanjima Republike Srbije.

Promenom platforme korišćene za utvrđivanje "izvrsnosti" sa e-Nauka u Web of Science, Ministarstvo je dovelo istraživače u zabludu, jer su im poslate striktne instrukcije ka kompletiranju bibliografije na platformi e-Nauke. Ta promena je izazvala ogroman broj grešaka u obračunu bodova, mnoštvo nedostajućih ili dupliranih referenci, itd..

Sindikat je do sada više puta jasno i argumentovano upozoravao Ministarstvo na probleme vezane za "izvrsnost", kao što su preveliki procenat dodatka koji proizvodi preskakanje plata po zvanjima, nemogućnost poređenja istraživanja na različitim temama, nejednake uslove istraživanja, sindrom velikih grupa i hiperprodukcije. Zbog svega toga, i gore navedenih suštinskih nepravilnosti, Sindikat nauke ostaje pri svojim ranijim zaključcima iznetim u saopštenjima od oktobra 2023 pa do danas, da su predstavljeni kriterijumi "izvrsnosti" neadekvatni i nepravedni.

Predstavnici Ministarstva su primili k znanju primedbe Sindikata, i obećali da će u najkraćem roku obavestiti Sindikat o preduzetim merama u smislu otklanjanja uočenih grešaka, problema i nepravilnosti."


PISMO MINISTARKI BEGOVIĆ

22. decembar 2023.
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
dr Jelena Begović, ministarka


Poštovana,
Nakon prvog dela sednice Republičkog odbora Sindikata nauke Srbije u proširenom sastavu, održane 12. oktobta 2023. godine, na kojem ste predstavili novi model plata istraživača i učestvovali u diskusiji, pristupili smo raspravi i donošenju sledećih zaključaka:
 1. Republički odbor Sindikata nauke Srbije podržava predlog Novog modela plata u nauci koje je predstavilo Ministarstvo;
 2. Republički odbor Sindikata nauke Srbije smatra da je potrebno revidirati deo modela koji se odnosi na „nagrađivanje najboljih“, odnosno formiranje dodatka za naučnu izvrsnost.
U smislu ovih zaključaka, Ministarstvu podnosimo i izvode iz diskusije sa sednice, u kojima su sadržane konkretne primedbe.
1. Dodatak za naučnu izvrsnost u visini od 30% plate dovela bi do takozvanog preskakanja zvanja u platama, odnosno „izvrsni“ naučnici u nižim zvanjima imali bi platu višu od osnovne zarade narednog višeg zvanja, što ne smatramo da je stimulativno za napredovanje u više zvanje i nije princip za koji se Sindikat zalagao.

2. Imajući u vidu nepoverenje u sisteme kvantitativnog vrednovanja izvrsnosti istraživača, kako u prošlosti tako i sada, kao i doslednost u njihovom dugoročnom sprovođenju, smatramo da bi trebalo preispitati visinu navedenog dodatka, ili zamrznuti ovaj deo modela do razjašnjenja nedoumica.

3. Na osnovu naše evidencije, uočili smo da su osnovne plate u istraživačkim zvanjima i prvom naučnom zvanju iz predloženog modela umanjene u odnosu na postojeću A4 kategoriju, što, ukoliko je slučaj, smatramo da treba korigovati.

4. Izražavamo bojazan da će ponuđeni model nagrađivanja izvrsnosti favorizovati šefove velikih grupa i grupe sa hiperprodukcijom, te da će nas to vratiti na stari problem iz 2011.god.

5. Smatramo da bi u ovako merenu i kvantifikovanu izvrsnost ušli mnogi faktori na koje pojedinačni istraživači nemaju i ne mogu da imaju uticaj, npr: specifični troškovi istraživanja za uže naučne oblasti, dinamika izrade i realizacije naučnog rada, profilisanost časopisa iz datih oblasti, dostupnost opreme i metioda, položaj u istraživačkoj grupi.

S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


IZVOD IZ ZAPISNIKA 12. SEDNICE

22. decembar 2023.
Izvod iz zapisnika sa 12. sednice RO Sindikata nauke održane 21.12.2023, u zgradi SSSS, Dečanska 14, sala na V spratu, sa početkom u 11h

Na sednici je razmatran i usvojen sledeći dnevni red:
 1. Izveštaj o radu Predsedništva Sindikata nauke Srbije između dve sednice ROS:
  • Aktivnosti i pregovori sa Minsitarstvom u smislu izmene Uredbe;
  • Informacije sa sednice Predsedništva na temu dopisa dr Markuševa u svojstvu člana Staturtarnog odbora.
 2. Izbor dva člana Statutarnog odbora i imenovanje jednog člana Predsedništva.
 3. Razno.
Pod tačkom 3.dnevnog reda, usvojeni su predlozi da se raspravlja:
 • O objavljenoj listi izuzetnih istraživača
 • o objavljenim podacima finansijskog poslovanja Sindikata na web stranici Agencije za privredne registre
Pod tačkom 1a predsednica dr Jovović je ponovo podsetila prisutne članove, da je RO Sindikata nauke, na proširenoj sednici održanoj 12. Oktobra 2023, javnim izjašnjavanjem, od ukupno prisutnih 33 člana, 29 se izjasnilo za podršku Novog modela plata u nauci koje je predstavilo Ministarstvo.
U delu modela koji se odnosio na „nagrađivanje najboljih“ (izvrsnost), Sindikat je izrazio veliku rezervu i primedbe i predloge da se taj deo revidira. U tom smislu smo Ministarstvu dostavili dopis sa konkretnim primedbama i predlozima za poboljšanje tog teksta modela. Dopis je objavljen na sajtu Sindikata nauke. S obzirom da su se među članovima Sindikata u institutima pojavile zlonamerne dezinformacije da je Sindikat u celini podržao novi model plata, koji podrazumeva i izvrsnost, na sajtu će ponovo biti izveštaj koji je upućen Ministarstvu.
Pod tačkom 1b, predsednica je saopštila informaciju sa sednice Predsedništva, održane 14. Decembra, u vezi sa dopisima dr Markuševa, koje je uputio u svojstvu člana Statutarnog odbora Sindikata nauke, u kojima je tražio ostavku predsednice Sindikata iz razloga što smatra da je prekršila Statut Sindikata i da je u sukobu interesa jer obavlja paralelno funkciju predsednice Sindikata i poslovodnu funkciju.
O zahtevu dr Markuševa, RO se nije izjašnjavao iz razloga što nam nedostaju dva člana Statutarnog odbora, jer je Aleksandra Milutinović Nikolić otišla u penziju, a Zorica Micić je napustila sindikalnu organizaciju u Institutu.

2. Na sedni su predloženi kandidati za izbor članova Statutarnog odbora i to: Snežana Zlatanović, Srđan Atanasovski, Aleksandar Pavlović i Sonja Milićević.
Izbor je, u skladu sa Statutom, izvršen tajnim glasanjem i izabrani članovi su Snežana Zlatanović i Srđan Atansovski.
U skladu sa Statutom Sindikata nauke, na predlog predsednice, za člana Predsedništva izabrana je Milica Radibratović.

Nakon toga se prešlo na tačku razno i diskusiju o izvrsnosti istraživača. Još jednom je naglašeno i demantovano da se Sindikat saglasio sa celom Uredbom ministarstva. Sindikat je podržao deo uredbe vezan za osnovnu zaradu, ali još pre usvajanja uredbe uputio dopis sa novim predlozima i primedbama. Kako je ministarstvo objavilo prethodnog dana preliminarnu listu, lako se utvrdilo da lista sadrži teške materijalne greške i stoga Sindikat je poslao dopis sa zahtevima koje možete pročitati na sajtu Sindikata nauke http://www.sindikat-nauke.org.rs/vesti.html#UREDBU.
Na optužbe predstavnika Instituta za fiziku da je Sindikat u velikom minusu po stanju na APRu, dr Jovović je to demantovala i rekla da stanje na APRu ne odgovara stanju na bankovnom računu Sindikata nauke i da će to na sledećoj sednici potvrditi izvodom iz banke.
Odmah po slanju napred navedenog dopisa sa sednice ROS od 21.12., usledio je poziv predsednici Sindikata, od strane Ministarstva, da prisustvuje satanku koji će se 23. decembra u 13 časova održati u prostorijama Ministarstva u Njegoševoj 12. Predednica je uputila poziv dr Markuševu, da se pridruži pomenutom sastanku, u svojstvu člana Predsedništva.


ROS: UREDBU TREBA TEMELJNO REVIDIRATI

21. decembar 2023.
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
dr Jelena Begović, ministarka


Poštovana,
Sindikat nauke Srbije sa posebnom pažnjom prati aktivnosti Ministarstva na planu isticanja rang lista za izvrsne istraživače u smislu Uredbe.
U tom smislu su na sednici ROS nauke, održanoj 21.12.2023., istaknute brojne nepravilnosti i nelogičnosti do kojih je došlo u datim spiskovima.
Smatramo da ove nelogičnosti i nepravilnosti potvrđuju stav Sindikata da je Uredba nedostatna u smislu izvrsnosti i da se treba temeljno revidirati odnosno promeniti. Iz ovog razloga Sindikat nauke Srbije zahteva od Ministarstva da produži rok za primedbe na rang listu za izvrsnost na najmanje sedam dana kako bi svi istraživači imali mogućnost da adekvatno reaguju na date liste.
Zahtevamo od Ministarstva da se Uredba u smislu izvrsnosti ne primenjuje sve do otklanjanja svih nepravilnosti.
Ujedno Vas molim, da nam u skladu sa dogovorom od 17.11.2023. godine, dostavite Predlog pravilnika o izboru u zvanja, kako bismo uputili eventualne predloge i sugestije pre usvajanja dokumenta.
S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

18. decembar 2023.
Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam dvanaestu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 21. decembra 2023. god., u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

Za radni deo sednice predlažem sledeći
DNEVNI RED
 1. Izveštaj o radu Predsedništva Sindikata nauke Srbije između dve sednice ROS:
  • Aktivnosti i pregovori sa Minsitarstvom u smislu izmene Uredbe;
  • Informacije sa sednice Predsedništva na temu dopisa dr Markuševa u svojstvu člana Staturtarnog odbora.
 2. Izbor dva člana Statutarnog odbora i imenovanje jednog člana Predsedništva.
 3. Razno.
Posle završenog radnog dela, biće upriličen, tradicionalno, prigodan koktel.

S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


IZVEŠTAJ SA SASTANKA U MINISTARSTVU

20. novembar 2023.
Na sastanku Sindikata nauke Srbije i Ministarstva nauke, inovacija i tehnološkog razvoja, održanog 17. 11. 2023. učestvovali su članovi Predsedništva Sindikata, predsednica Đurđica Jovović, Aleksandar Knežević, Ratibor Štrbanović. Dragan Markušev i Srđan Atanasovski, kao i predstavnici Ministarstva, ministarka Jelena Begović, državni sekretar Vukašin Grozdić i pomoćnica ministarke Marina Soković.
Polazna tačka sastanka za predstavnike Sindikata bili su zaključci Republičkog odbora Sindikata od 12. oktobra, na kome je Sindikat u načelu podržao predlog novog modela plata u nauci, kojim se rešava višegodišnji problem i odgovara na zahtev sindikata za utvrđivanjem zarada po zvanjima, ali i izneo primedbe na određene aspekte, u smislu nagrađivanja izvrsnosti.
Na sastanku su pojašnjeni određeni akspekti Uredbe koji su po mišljenju Sindikata bili nedorečeni, ili u kojima su postojala odstupanja od prethodno ponuđenog modela.
 1. U smislu cene rada, imajući u vidu da Uredba predviđa samo koeficijente, ali ne i cenu rada, Ministarstvo je Sindikat obavestilo da će cena rada biti tako projektovana da svi, uključujući i istraživače-pripravnike, istraživače-saradnike i naučne saradnike, koji u sistemu primaju platu pripadajuću ranijoj A4 kategoriji, dobiju povećanje plate od 1. januara ne manje od 10%, što je procenat projektovan od strane države za javni sektor. Predstavnici Ministarstva još jednom su podvukli da osnovicu za koeficijent za naučnoistraživački rad utvrđuje ministar nadležan za naučnoistraživačku delatnost donoseći odluku za svaku kalendarsku godinu, prema sredstvima opredeljenim u budžetu Republike Srbije, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija, što je usaglašeno sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
 2. U smislu odredbe uredbe koja predviđa da će povratnici imati pravo na korektivni koeficient za izvrsnost, pojašnjeno je da se ova odredba odnosi na povratnike koji će u sistem ulaziti između dva rangiranja.
 3. Objašnjeno je da istraživači koji budu ostvarili pravo na korektivni koeficient za izvrsnost, a zatim budu napredovali u više zvanje, zadržavaju vrednost koeficijenta koji su imali u prethodnom zvanju do narednog rangiranja.
 4. U smislu obuhvatanja istraživača zaposlenih u inovacionim centrima, koji nisu eksplicitno navedenu u Uredbi, Ministarstvo je dalo pojašnjenje da je sada doneta izmena uredbe, a da su inovacioni centri jasno navedeni u prilogu osnovne uredbe, i da će istraživači na inovacionim centrima biti finansirani.
 5. Ministarstvo je obavestilo članove Sindikata da je postignut dogovor sa Matičnim naučnim odborom za istoriju, arheologiju i etnologiju i Matičnim naučnim odborom za jezik i književnost, oko izmene Uredbe u delu koji se odnosi na kriterijume za oblast humanističkih nauka, da će se dodati rezultati iz kategorije M 13 i M14, kao i da će pomenuti MNO donositi odluku o verifikaciji svih kategorija rezultata za oblast humanistike, navedenih u prilogu uredbe.
 6. Imajući u vidu primedbe koje je Sindikat imao na model nagrađivanja izvrsnosti, Ministarstvo je predstavilo da Strategija „Moć znanja“ previdja stimulaciju 10% najboljih istraživača, što je donošenjem ove uredbe i bila intencija Ministarstva da se sprovode. Ovom merom obuhvaćeni su i istraživači koji su dobili najprestižniji evropski grant ERC. Sindikat je ove argumente primio k znanju.
 7. Ministarstvo je istaklo da se posebno izašlo u susret svim istraživačima u naučnom zvanju koji su u naznačenom periodu koristili odsustvo duže od jedne godine (trudničko bolovanje, porodiljsko i drugo opravdano odsustvo), i to proširivanjem vremenskog perioda za procenu izvrsnosti za trajanje odsustva sa posla, što je Sindikat pozdravio.
Pored toga, Ministarstvo je obavestilo Sindikat da će uputiti dopis inovacionim centrima i fakultetima da su u obavezi da sa istraživačima zaključe ugovore o radu u periodu trajanja zvanja, a u skladu sa Programom o institucionalnom finansiranju. Takođe, Ministarstvo se obavezalo da Sindikatu uputi usaglašeni predlog Pravilnika za izbore u zvanje nakon završnog usaglašavanja na radnoj grupi.
Dogvoreno je da Ministarstvo i Sindikat izdaju zajedničko saopštenje o sadržaju i zaključcima sastanka.


FINS ZAHVALIO NA PODRŠCI

13. novembar 2023.
SAMOSTALNI SINDIKAT FINS NOVI SAD
21000 Novi Sad
Bulevar cara Lazara 1
OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA BORBE ZA OČUVANJE FINSA I BORBI ZA PRAVA ZAPOSLENIH

Poštovani,
obaveštavamo Vas da je naša borba za očuvanje Naučnog Instituta za prehrambene tehnologije i borba zaposlenih za pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, smenom direktorice dr. Elizabet Janjić Hajnal okončana.
Takođe postavljanjem novog vršioca dužnosti direktora dr Ljubiše Šarića, započinjemo novu fazu u borbi za vraćanje ugleda Naučnog Instituta za prehrambene tehnologije, koji je zbog nestručnog i nesavesnog rukovođenja vidno narušen. Povratak na mesto gde je i trebao da bude, na vrhu liste Instituta Srbije, po svom kvalitetu i znanju, naš Naučni Institut čeka još mnogo problema i izazova. Prvi korak ka tom putu je već učinjen, nema nazad, samo napred ka konačnom cilju.
Svima koji ste nam pomogli u ovoj borbi iskreno zahvaljujemo na podršci, SSS Grada Novog Sada i opština, SSS Pokrajine Vojvodine , Sindikatu Nauke Srbije, kao i svima ostalima, koji su nam pružali podršku HVALA !

SS FINS predsednik
Stanko Zeljković

Novi Sad 06.11.2023.


SINDIKAT NAUKE NA JAVNOJ SEDNICI SSSS

23. oktobar 2023.
Poštovani članovi Republičkog odbora Sindikata nauke Srbije i predsednici sindikalnih organizacija,
Na sednici RO Sindikata nauke Srbije održanoj 12. oktobra, doneli smo odluku da se priključimo inicijativi Saveza samostalnih sindikata Srbije o održanju javne sednice Veća SSSS, u obliku protestnog okupljanja ispred i u toku zasedanja Skupštine Srbije, kako bi se javnosti skrenula pažnja na niske plate koje ne prate porast troškova života, ali i na odsustvo prakse kolektivnog pregovaranjau Srbiji.
Veće SSSS zakazalo je pomenutu javnu sednicu za čevrtak, 26. oktobar, u 12 časova, sa okupljanjem od 11 časova. U skladu sa ovom odlukom i našim preuzetim obavezama, prisustvo članova RO Sindikata nauke Srbije je obavezno na ovoj javnoj sednici. Pored toga, pozivamo vas da na javnu sednicu pozovete i članove svojih sindikalnih organizacija i kolege. Odluku Veća SSSS prilažemo uz ovaj mejl.
Napominejmo da Sindikat nauke Srbije za potrebe ove sednice pokriva troškove puta i dnevnice za članove RO iz unutrašnjosti – molimo kolege koje ostvaruju ovo pravo da se jave predsednici Đurđici Jovović do srede, 25. oktobra.
Sindikat nauke Srbije

PREUZMI:


ODRŽANA SEDNICA ROS

13. oktobar 2023.
U četvrtak, 12. oktobra, održana je sednica Republičkog odbora Sindikata nauke Srbije u proširenom sastavu na kojem je, u prvom delu, prisustvovala i delegacija Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, na čelu sa ministarkom dr Jelenom Begović. Nakon ovog dela sastanka, pristupili smo diskusiji i donošenju sledećih zaključaka:
 1. Republički odbor Sindikata nauke Srbije podržava predlog Novog modela plata u nauci koje je predstavilo Ministarstvo;
 2. Republički odbor Sindikata nauke Srbije smatra da je potrebno revidirati deo modela koji se odnosi na „nagrađivanje najboljih“, odnosno formiranje dodatka za naučnu izvrsnost.
U smislu ovih zaključaka, Sindikat je Ministarstvu podneo i izvode iz zapisnika, odnosno diskusije sa sednice, u kojima su sadržane konkretne primedbe iznete na prezentovani model.


SEDNICA ROS 12. OKTOBRA

10. oktobar 2023.
ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE
PREDSEDNICIMA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam jedanaestu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 12. oktobra 2023. god., u 9 sati, u zgradi SSSS, sala na prvom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED
 1. Novi model finansiranja plata istraživača u institutima
 2. Budžet za nauku za 2024
 3. Predlog izmena Zakona o nauci i istraživanjima
 4. Predlog izmena Pravilnika za izbore u zvanja
Sastanku će, ispred Ministarstva, prisustvovati:
 1. dr Jelena Begović, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
 2. Vukašin Grozdić, državni sekretar
 3. dr Marina Soković, pomoćnik ministra
 4. Vera Vasić, sektor za nauku
 5. dr Zoran Nikolić, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


SINDIKAT ZATRAŽIO SASTANAK KOD MINISTARKE BEGOVIĆ

6. oktobar 2023.
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
dr Jelena Begović, ministarka


Poštovana,
Na proširenoj sednici Republičkog odbora Sindikata nauke Srbije (ROS), održanoj 5. oktobra ove godine, razmatrani su principi novog modela finansiranja plata istraživača u institutima.
Nakon rasprave, otvorena su mnoga pitanja, koja mogu onemogućiti primenu datih principa, kao i da neki od predloženih principa, u praksi mogu stvoriti nove probleme i na taj način devalvirati rad Ministarstva.
Iz navedenih razloga je zaključeno, da je neophodno da se hitno održi još jedan sastanak na ovu temu, uz obavezno prisustvo ministarke, dr Jelene Begović.
Predlažemo da se sastanak održi 11. ili 12. Oktobra 2023. Kada nas izvestite o datumu i vremenu koje Vam odgovara, obavestićemo Vas o mestu održavanja sastanka.

Sem navedenog, posebno napominjemo, da bi postupak utvrđivanja novog modela plata istraživača u institutima, bio legalan i legitiman u smislu odredaba Zakona o radu, prisustvo reprezentativnog sindikata kao socijalnog partnera na nivou Republike, je zakonski imperativ.

S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

28. septembar 2023.
Poštovane kolege, Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam desetu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 5. oktobra 2023. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED
 1. Novi model finansiranja plata istraživača
 2. Informacije o pripremama predloga za izmene zakona i pravilnika
 3. Tekuća pitanja
S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


SAOPŠTENJE SO NAUČNOG INSTITUTA ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

28. septembar 2023.
Problemi u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, o kojima je u nekoliko navrata obaveštavana javnost i zbog kojih su zaposleni održali protest ispred Banovine, ne jenjavaju.
Naime, kolektiv Instituta već niz godina trpi posledice zbog postavljanja neadekvatnih direktora na čelo kuće. Pet godina rada Upravnog odbora, kojim je predsedavao prof. dr Dragan Tešanović, rezultiralo je postavljanjem tri direktora tokom čijih mandata su i započeli problemi u Institutu. Poslednja u nizu promašenih izbora je dr Elizabet Janić Hajnal, postavljena za direktora sa samo dva glasa podrške Naučnog veća. Sindikat direktoricu smatra direktno odgovornom za finansijsko urušavanje Instituta, stvaranje nemotivišućeg radnog okruženja, atmosfere zastrašivanja i straha, uz otkaz, upozorenja i pretnje, zbog čega je protiv nje podneta i krivična prijava.
Na deviznom računu Instituta sredstva se konstantno osipaju dok plata direktorice i dalje prelazi 300 000 dinara, a predlozi za mere štednje koji dolaze od članova Upravnog odbora iz kuće, kao i Sindikata, ne uvažavaju se niti razmatraju. Štednja se sprovodi selektivnim umanjivanjem plata istraživačkom osoblju, dok se istomišljenici nagrađuju podizanjem osnovnih zarada i unapređivanjem u rukovodeće položaje. Nedavno je raspisan konkurs za još 3 nova zaposlena, uključujući novog rukovodioaca laboratorije, koji bi dodatno opteretio budžet Instituta sa neto platom od preko 150.000,00 RSD, iako taj posao trenutno obavlja rukovodilac sa dugogodišnjim iskustvom i brojnim uspešnim akreditacijama za višestruko manji dodatak.
Mandat dr Elizabet Janić Hajnal obeležili su brojni primeri kršenja Zakona Republike Srbije, poput isplata nižih zarada pojedinim zaposlenima od onih za koje su imali potpisan ugovor o radu, povrede Zakona o štrajku i prava zaposlenih na štrajk, čime su prekršene odredbe Krivičnog zakonika, kao i brojni primeri povreda internih akata Instituta, poput raspoređivanja na radna mesta zaposlenih koji za to ne ispunjavaju zahteve predviđene Sistematizacijom. O svemu navedenom, kao delu postojećih problema, bezuspešno jeu više navrata obaveštavan pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević, kao nadležni za imenovanje direktora instituta.
Promena saziva Upravnog odbora Instituta u julu ove godine donela je nadu da će problemi ipak biti rešeni. Novi Upravni odbor je na svojoj prvoj sednici, na osnovu dokaza koje su dostavili članovi iz reda zaposlenih, izglasao predlog za razrešenje direktorke Instituta. Ipak, za njeno razrešenje čeka se odluka pokrajinskog sekretara prof. dr Zorana Miloševića, koji već više od dva meseca nije odgovorio na predlog Upravnog odbora.
Imajući u vidu da članove upravnog odbora imenuje pokrajinska vlada, te da bi, poštujući makar tu činjenicu, bilo logično da se sekretar oglasi, zaposleni u Insitutu, članovi sindikata, ovim putem upućuju javni apel prof. dr Zoranu Miloševiću da konačno otvori oči za brojne dostavljene dokaze nestručnog i nesavesnog rukovođenja dr Elizabet Janić Hajnal i reši nastale probleme za dobrobit Instituta.


SAPŠTENJE ZA JAVNOST ZA JAVNOST

22. jun 2023.
PROTIV SMANJENJA PLATA – POZIVAMO ISTRAŽIVAČE DA U RADOVE UKLJUČE PROTESTNU NOTU

Na osnovu zaključaka sednice Republičkog odbora Sindikata nauke Srbije, održane 15.07.2023.

Sindikat nauke Srbije izražava duboko nezadovoljstvo dinamikom kojom Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija pokušava da reši problem diskriminacije istraživača po pitanju zarada. Podsećamo, rad istraživača u naučno-istraživačkoj delatnosti koju finansira Vlada Republike Srbije se i dalje finansira prema kvantitativnoj evaluacji rada iz 2010, koja je trebalo da bude oročena na dve godine, što rezultuje neopravdanim razlikama u osnovnim zaradama i do 75%, između istraživača na istim radnim mestima. Iako nas je novi kadrovski tim Ministarstva obavestio da je ovo jedan od prioriteta njihovog rada, nakon skoro godinu dana i dalje ne postoje nikakvi opipljivi rezultati niti predlozi.
Stav Sindikata nauke je bio i ostaje da je za regulisanje plate istraživača potrebno povećati budžet za nauku. Pored toga, stav Sindikata ostaje da su sistemi kategorizacija, izvrsnosti i slično u principu loše osmišljeni, da nisu u interesu naučne zajednice, te da je potrebno definisati osnovne zarade po zvanjima.
Posebno smo zabrinuti jer na osnovu informacije kojima raspolažemo smatramo da postoji realna opasnost da predlog na kome radi Ministarstvo podrazumeva rešenje po kome će predviđeni budžet za plate istraživača, odnosno za osnovne zarade, biti manji od trenutnih izdvajanja za plate istraživača u sistemu kategorija. Sindikat nauke Srbije smatra da ovo nije ništa drugo nego smanjenje plata naučnika u Srbiji. Ponavljamo svoj zahtev da se diskriminacija u platama reši u korist istraživača koji su sada oštećeni, te smatramo da je smanjenje budžeta za plate apsolutno neprihvatljivo.
Imajući ovo u vidu, Sindikat nauke Srbije poziva sve istraživače u javnom sektoru u Republici Srbiji da u sve svoje radove, prezentacije, kongresna izlaganja, javna predavanja i slično dodaju napomenu sledeće sadržine:
Po pozivu Sindikata nauke Srbije, autor napominje da su istraživači u javnom sektoru u Srbiji izloženi diskriminaciji u pogledu finansiranja njihovih plata, što nije u skladu sa Zakonom o radu Republike Srbije.
(Više verzija ove napomene prilagođenih u odnosu na broj autora i jezik, biće dostupno na sajtu Sindikata.)
Još jednom pozivamo Ministarstvo na hitno reagovanje po ovom pitanju i otvaranje pregovora sa Sindikatom, kao jedinim legitimnim predstavnikom istaživača i svih radnika u naučno-istraživačkoj delatnosti. Istraživače pozivamo da se priključe našoj akciji i organizovanju daljih protestnih aktivnosti.


ROS: BELEŠKA: SA SASTANKA 15. JUNA

22. jun 2023.
U četvrtak, 15. juna 2023. godine u 12 časova u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14 održan je sastanak RO Sindikata nauke sa sledećim dnevnim redom:
 1. Utvrđivanje platforme Sindikata nauke Srbije za buduće aktivnosti u vezi sa namerom Ministarstva da uredi plate istraživača
 2. Informacije o aktivnostima pododbora Sindikata i radne grupe Ministarstva o statusu istraživača na fakultetima
 3. Tekuća pitanja
Sastanak je otvorila predsednica Sindikata nauke Đurđica Jovović.
U okviru prve tačke dnevnog reda pokrenuto je pitanje o nameri Ministarstva da uredi plate istraživača. Đurđica Jovović je istakla da Ministarstvo ne odustaje od toga da istovremeno sa uređenjem osnovnih zarada (koeficijent x osnovica) uvede i izvrsnost kojom bi neke istraživače dodatno nagradilo. Odbijen je predlog Sindikata nauke da svim istraživačima zarade budu u iznosu koji bi odgovarao A1 kategoriji.
Zaključili smo da postoji realna opasnost da predlog na kome radi ministarstvo podrazumeva rešenje po kome će predviđeni budžet za plate istraživača, odnosno za osnovne zarade, biti manji od trenutnih izdvajanja za plate istraživača u postojećem sistemu nejednakih plata. Ova razlika upotrebila bi se kako bi se finansirala nova izvrsnost na kojoj ministarstvo insistira. Sindikat nauke Srbije smatra da ovo de facto znači smanjenje plata naučnika. Ponavljamo svoj zahtev da se diskriminacije u platama reši na korist istraživača koji su sada oštećeni, te smatramo da je smanjenje budžeta za plate apsolutno neprihvatljivo.
Sindikat nauke insistira na raspodeli budžeta isključivo na zarade, a da se izvrsnost finansira iz dodatnih sredstava.
U delu diskusije o operativnim radnjama, koje za cilj imaju metode pritiska na donosioce odluka, Republički odbor Sindikata doneo je sledeće odluke:
 1. Sve istraživače u javnom sektoru u Republici Srbiji Sindikat nauke Srbije poziva da u sve svoje radove, prezentacije, kongresna izlaganja, javna predavanja i slično, dodaju napomenu sledeće sadržine:
  • As advised by Serbian Trade Union of Science, author(s) [name(s) surname(s)] / I/we note(s) that public sector researchers in Serbia are subjected to discrimination regarding the funding of their salaries[, which is not in accordance with the Labor Law [of the Republic of Serbia]].
  • Po pozivu Sindikata nauke Srbije, autor [ime prezime] napominjem(o) / napominjem(o) da su istraživači u javnom sektora u Srbiji izloženi diskriminaciji u pogledu finansiranja njihovih plata[, što nije u skladu sa Zakonom o radu [Republike Srbije]].
   (Uglaste zagrade mogu poslužiti da se formulacija skrati po potrebi časopisa)
 2. Sindikat nauke Srbije objaviće javno saopštenje za medije sa sadržajem zaključaka ove tačke, uključujući navedeni poziv istraživačima, kao i oštro neslaganje sa smanjenjem plata, odnosno budžeta za plate istražvača.
Po drugoj tački dnevnog reda, koja se tiče položaja istraživača na fakultetima, ROS je analizirao dosadašnji rad radnih grupa ministarstva, kako formalnih tako i neformalnih. Članovi Republičkog odbora su u okviru diskusije izrazili bojazan da uvođenje konkursa na fakultetima za istraživače, na kojima insistiraju pojedine uprave fakulteta, neće dovesti do sigurnog posla za istraživače, već da će, naprotiv, otvoriti prostor za manipulacije. Odlučeno je da se o ovim pitanjima diskusija nastavi na pododboru istraživača na fakultetima Sindikata nauke Srbije, pre nego što se Republički odbor Sindikata ponovo vrati na nju.


POZIV ZA ČLANOVE ROS NAUKE

9. jun 2023.
Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam devetu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 15. juna 2023. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED
 1. Utvrđivanje platforme Sindikata nauke Srbije za buduće aktivnosti u vezi sa namerom Ministarstva da uredi plate istraživača
 2. Informacije o aktivnostima pododbora Sindikata i radne grupe Ministarstva o statusu istraživača na fakultetima
 3. Tekuća pitanja
S poštovanjem,
Predsednica
Dr Đurđica Jovović


INFORMACIJA SA SEDNICE RO SINDIKATA NAUKE ODRŽANE 17.05.2023.

19. maj 2023.
Sednici su, pored članova ROS, prisustvovali predstanici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (MNTRI) - ministarka dr Jelena Begović, državni sekretar Vukašin Grozdić, pomoćnica ministra dr Marina Soković, i pravnica Vera Vasić, kao i predstavnici iz Fonda za inovacionu delatnost, direktor dr Ivan Rakonjac i iz Fonda za nauku, menadžerke Natalija Radošević i Ana Stevanović.
Na sednici se raspravljalo o sledećim pitanjima:
 1. Aktivnosti Ministarstva u ostvarivanju Zakona o nauci i istraživanjima, u vezi sa realizacijom institucionalnog finansiranja
 2. Predlozi Ministarstva za rešavanje radnopravnog statusa istraživača na fakultetima
 3. Aktivnosti Radne grupe Ministarstva na izmenama Pravilnika za izbore u zvanja
Na predlog ministarke, na sednici se prvo razgovaralo o drugoj tački dnevnog reda. Izneseni su problemi sa kratkoročnim ugovorima van zakonskog roka i drugi problemi koji opterećuju rad istraživača na fakultetima. Nisu na adekvatan način integrisani ni u proces rada ni u radnu sredinu zbog čega smatraju da imaju status zaposlenih drugog reda. Na nekim fakultetima im se uskraćuju zakonska radnička prava, kao što su prevoz, minuli rad, nemogućnost angažovanja na projektima Fonda za nauku, kao i problemi oko pokretanja postupaka za izbor u zvanja, zbog čega su neki istraživači već ostali bez posla. Prestavnici Ministarstva su izjavili da su upoznati sa ovim problemima i da su u tom cilju formirali radnu grupu za rešavanje ovog pitanja. Za sada je predlog da se istraživači na fakultetima zapošljavaju konkursom kao i nastavnici, s tim što će izveštaj konkursa ići na ocenu MNO. Zaključeno je da, kada materijal radne grupe Ministarstva bude upodobljen za raspravu, razmatraće ga i Sindikat nauke.
Na pitanje Maje Kosnović da li postoji opasnost da se takav prekarni rad istraživača na fakultetima „prelije“ na institute, Vukašin Grozdić je rakao da to nije ni plan ni intencija. Na napomenu da će se prirodno krenuti tim pravcem ako se uvede prekarijat, ministarka je ponovila da im to nije intencija i da žele da sistem bude fleksibilan, da se bez mnogo problema prelazi iz institucije u instituciju ili industriju i vraća, kao što je praksa u drugim zemljama.
Na pitanje da li je istina da stručni saradnici neće više biti finansirani, dat je odgovor da to neće biti slučaj, ali da će se saradnjom nauke sa industrijom otvoriti mogućnost da se oni finansiraju iz tih izvora.
Po prvoj tački dnevnog reda, osnovno pitanje je bilo kada će biti ukinute kategorije i kako će izgledati institucionalno finansiranje. V. Grozdić je na to pitanje rekao da prvo treba pustiti u rad novu bazu E-nauka i opširno opisao kako se planira da ona funkcioniše i koje su njene prednosti, te da se ona već koristi za akreditacije NIO i izbore u zvanja (predaju dokumentacije).
Na to su reagovali kolege Milan Ivanov i Srđan Atanasovski, napomenuvši da nije dobro za konstruktivni dijalog da se na tako konkretno i jako važno pitanje odgovara drugom temom, te da je pitanje nepravednih i nezakonitih razlika u platama, kao posledica izostanka kategorizacije, specifično po svojoj vremenskoj dimenziji, jer pravi veću štetu oštećenima svakim danom ne-rešavanja, te su apelovali da se to pitanje urgentno reši. Na to je ministarka rekla da očekuje da će to pitanje biti rešeno u toku ove godine, ali da ne može da iznosi detalje dok se ne razradi predlog. Žele da izađu sa predlogom raspodele plata sa kojim će biti zadovoljno više od 90% istraživača. Takođe, rekla je da je preduslov za novi model finansiranja da se otvori E-nauka da bi videli koliko ima istraživača u kojim kategorijama kao i da se napravi novi pravilnik o izborima u zvanja.
Tu se postavilo i pitanje šta je bilo sa starim bazama, koliko su koštale, da li je neko odgovarao za to što nisu bile funkcionalne kao i šta će biti ako i ova ne profunkcioniše. Na to su predsavnici ministarstva rekli da za staro ne znaju, ali da će uskoro pustiti bazu za Univerzitet u Kragujevcu kao beta-test i ako to bude u redu potom i za sve ostale. Maja Kosanović je na to odgovorila da ne razume zašto je za početak institucionalnog finansiranja i novi sistem plata, potrebna bilo kakva baza, jer podatke o broju zaposlenih po kategorijama Ministarstvo već ima, jer njihovi analitičari to prate i moraju imati u papiru. Odgovora od strane predstavnika Ministarstva nije bilo.
Na kritiku kolege Atansovskog zašto Sindikat nije pozvan da učestvuje u radnim grupama Ministarstva, ministarka je rekla da će biti uključen u kasnijim fazama. Objasnila je da će osnovne plate biti po zvanjima, ali da se predvidja i stimulacija koja će opet podrazumevati kategorije, jer se mora nagraditi „ekscelentnost“. Na pitanje koji će biti kriterijumi, ministarka je odgovorila da to još ne može da kaže, ali da to neće biti samo broj radova, kao do sada, kao i da razmišljaju da takva evaluacija bude na jednu ili dve godine. ROS je zaključio da „izvrsnost“ kao kriterijum može da bude samo za stimulaciju, a da ne određuje osnovnu zaradu. Zakon o radu je jasno definisao pojam osnovne zarade i na osnovu kojih kriterijuma se određuje osnovna zarada.
Kolega Dragan Markušev je predložio da i Fond za nauku učestvuje u institucionalnom finansiranju koje bi bilo namenjeno plaćanju objavljivanja radova u open access časopisima, kako bi se povećala vidljivost naših rezultata, kao i da svi istraživači treba da imaju istu startnu osnovu u smislu finansiranja. Napomenuo je da su kvalitativni kriterijumi koji se traže za izbor u zvanja vrlo slični onima koje imaju fakultetski nastavnici. Ministarka je odgovorila da je u sistemu predviđeno da Fond za nauku obezbeđuje kompetitivne pozive, a da objavljivanje može da se plaća iz projekata Fonda ko ih dobije i da o ovakvom predlogu nisu razmišljali te da u radnoj grupi za novi Pravilnik o zvanjima ima profesora koji su svesni tih sličnosti.
Na pitanje da li, zbog urgencije rešavanja pitanja plata, može da se obezbedi neko prelazno rešenje, da se podigne plata samo nekim kategorijama, odgovor je bio da to ne može, jer bi onda nekom morali da smanje. Ministarka je napomenula da je ona sasvim svesna da su osnovne plate veliki problem i da je rešavanje tog problema hitno.
Kolega Jordan Marković je pitao šta će biti sa 13 godina kada nije bilo kategorizacije, da li će rezultati ostvareni u tom periodu biti uzeti u obzir pri predstojećoj kategorizaciji za stimulacije. Na to je rečeno da se planira da se uzme samo poslednjih 5 godina u obzir, ali su kolege masovno bile za to da se uzme ili ceo taj period ili da se bira 5 najboljih godina u okviru njega.
Po trećoj tački dnevnog reda Marina Soković je rekla da radna grupa za izmenu pravilnika o zvanjima radi oko mesec dana, ali da ona neće iznositi detalje dok se radna grupa konačno ne usaglasi. Rekla je i da ima dobrih predloga, koji međutim izlaze iz trenutnih zakonskih okvira i da će verovatno morati da čekaju izmene zakona. Posvetili su dosta pažnje kvalitativnm kriterijumima, koje su bolje definisali i od kojih će kandidat morati da zadovolji samo deo, po svom izboru. Novitet će biti i da će se patenti i projekti sa industrijom računati i PM i D naukama, a ne samo TT kao do sada.
Na pitanje o prelaznom periodu za novi Pravilnik, Marina Soković je rekla da još nije konačno odlučeno, ali verovatno će biti 2 godine.
Đurđica Jovović je pitala kada se očekuje novi Pravilnik, na šta nije dobila konkretan odgovor.
Na pitanje kako da se reši kašnjenje u proceduri za izbor u zvanje koje izazva NIO održavanjem sednica NV na tri meseca i na predlog da se uredi da NIO moraju imati mesečne sednice NV, rečeno je da se to može propisati.
Predstavnici ROS su posebno ukazali da su sredstva za materijalne troškove (DMTII) nedovoljna za kvalitetan rad istraživača, od kojih država očekuje da budu konkurentniji i na domaćem i na međunarodnom tržištu, a ministarka nas je uputila na ostale izvore finansiranja, kao što su razni projekti, fondovi, mogućnost saradnje sa industrijom iz kojih se mogu steći sredstva za rad.
Nakon odlaska predstavnika Ministarstva, reč je dobio direktor Fonda za inovacionu delatnost, koji je ukratko predstavio rad Fonda. Pitanja članova ROS su se uglavnom odnosila na potrebu izmene Zakona o Fondu za inovacionu delatnost, kako bi veći broj NIO mogli da konkurišu za projekte, samostalno bez partnera iz industrije. Direktor Fonda je izrazio spremnost da se zakaže poseban sastanak sa predstavnicima Sindikata i uspostavi potpunija komunikacija i saradnja sa Sindikatom.
Potom su reč dobile predstavnice Fonda za nauku. Rekle su da će otvorena vrata u vezi poziva Fonda biti svakog drugog petka. Sledi otvaranje poziva za Dokaz koncepta (čim Vlada da saglasnost), Dijaspore kao i sledećih IDEJA (okvirno, septembar). Kalendar poziva je na sajtu Fonda.
Kolega Srđan Atanasovski je postavio pitanje u vezi radnog prava na trudničko i porodiljsko bolovanje u okviru angažovanja na projektima Fonda za nauku i rekao da je bilo slučajeva da trudnica/porodilja mora da se odjavi sa projekta i da ne prima naknadu za to vreme, da mora da joj se nađe zamena, a onda da se ponovo zameni kada joj istekne taj status. Natalija Radošević iz Fonda je rekla da onaj ko je na bolovanju prima naknadu za bolovanje i da to ne spada u domen rada Fonda, ali da nema nikakvih prepreka da se te koleginice vrate na projekat nakon isteka porodiljskog. Iako je ranije zamena članova tima bila administrativno komplikovana sada je to pojednostavljeno i treba samo izjava rukovodioca projekta.
Međutim, najviše govornika se osvrnulo na potrebu da se pozivi raspisuju redovno i da se njihova dinamika zna mesecima, ako ne i godinama unapred, da bi moglo da se planira i da ne bi svi konkurisali na sve pozive, što bi smanjilo i opterećenje za Fond. Napomenuto je i da su pozivi, na koje treba spremiti projekat preko leta, nezgodni zbog administracije fakulteta koja tada ne radi.
Što se tiče „preklapanja“ poziva, i prijave jednog istraživača na dva poziva sa punim brojem sati sa idejom da se u slučaju dobijanja oba projekta promeni % angažovanja, predstavnice Fonda su rekle da se pri promeni % angažovanja mora naći adekvatna zamena za preostali % vremena - na šta su mogi prisutni reagovali tvrdnjom da je Srbija malo tržište naučne radne snage i da adekvatne zamene često nije moguće naći.
Predstavnice Fonda su informisale i da je sada promenjen način ocene projekata, nema više usmene odbrane, u dugom krugu članovi panela imaju na uvidu i recenzije iz prvog kruga i odgovore rukovodioca. PRIZMA-e bi trebale da počnu u oktobru.
Bilo je pitanje i oko poziva za opremu. Tu je receno da to postoji u Zakonu o Fondu, ali da poziva nece biti uskoro. Zato je bilo moguće planirati opremu kroz IDEJE.
Jedno od obrazloženja zašto se kasni sa evaluacijom i finansiranjem projekata je i to što se sredstva za finansiranje dobijaju od MNTRI i iz IPA fondova, a da sredstva iz IPA fondova nisu stigla. Tada je od strane predstavnika Sindikata nauke rečeno da u budžetu u razdelu za nauku postoje sledeće 3 stavke: Sredstva iz IPA fondova za Sektor konkurentnosti za 2018. i 2019. godinu, a da čak postoje i manja sredstva iz IPA fonda za 2014. Predstavnice Fonda za nauku, nisu sa ovim upoznate, niti kako i zašto se ta sredstva ne troše pravovremeno. (Ovo ostaje pitanje za MNTRI). Ukazale su da nažalost, određen broj istraživača ne utroši sredstva koja su im dodeljena za troškove u okviru projekta koji su im odobreni od strane Fonda.
Predstavnice Fonda za nauku su izrazile spremnost da se zakaže poseban sastanak sa predstavnicima Sindikata i direktorkom Fonda , kako bismo uspostavili potpuniju komunikaciju i bolju saradnju.
Sindikat nauke Srbije


ČLANOVIMA SINDIKATA RO NAUKE SRBIJE

8. maj 2023.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam osmu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 17. maja 2023. god., u 1330 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Aktivnosti Ministarstva u ostvarivanju Zakona o nauci i istraživanjima, u vezi sa realizacijom institucionalnog finansiranja
 2. Predlozi Ministarstva za rešavanje radnopravnog statusa istraživača na fakultetima
 3. Aktivnosti Radne grupe Ministarstva na izmenama Pravilnika za izbore u zvanja
S obzirom da su navedene teme u nadležnosti Ministarstva, sednici će prisustvovati dr Jelena Begović, ministarka, Vukašin Grozdić, državni sekretar i dr Marina Soković, pomoćnik ministra (potvrđeno iz kabineta Ministarstva).

S poštovanjem,

Predsednica
Dr Đurđica Jovović


SA SEDNICe PODODBORA

22. mart 2023.

U prostorijama SSSS u Beogradu (Trg Nikole Pašića br. 5) 14. marta 2023. god. sa početkom u 11 časova održana je sednica Pododbora Sindikata nauke Srbije. Na sednici je dogovoreno da se istraživačka zajednica i javnost obavesti o sledećem:

Sindikat nauke Srbije se obratio Ministarstvu 10.02.2023. god. sa zahtevom da se Radna grupa Ministarstva koja se bavi pitanjem statusa istraživača na fakultetima proširi i dopuni predstavnicima Sindikata. Do danas nismo dobili nikakav odgovor Ministarstva u vezi našeg predloga.
Smatramo da proces rešavanja otvorenih pitanja istraživačke zajednice na fakultetima mora da bude transparentan i inkluzivan, uzimajući u obzir sve specifičnosti koje važe u sistemu visokog obrazovanja a utiču na položaj istraživača. U tom smislu je Sindikat nauke Srbije, kao organizacija koja okuplja veliki broj istraživača koji rade na fakultetima, legitiman sagovornik i zainteresovana strana koja ima za cilj da se poboljša status i položaj istraživača na fakultetima.
Postoji opravdana zabrinutost da bi u trenutnim okolnostima mogla biti predložena rešenja koja bi dovela do toga da značajan broj istraživača na fakultetima ostane bez posla, čime bi se dugoročno narušilo strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije i resornog Ministarstva da se kreira okruženje u kome bi se broj istraživača povećao.
Zahtevamo od resornog Ministarstva da najozbiljnije razmotri naš predlog o uključivanju predstavnika Sindikata u rad Radne grupe, kako bismo u fazi pripreme predloga došli do rešenja koja bi bila prihvatljiva za istraživače na fakultetima.

Pododbor Sindikata nauke Srbije


I NAUČNICI SE OHRABRUJU DA PROTESTUJU

20. mart 2023.

Zaposleni na Naučnom Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu i članovi Samostalnog Sindikata FINS već mesecima se bore za svoja prava i radnu atmosferu kakva dolikuje jednoj naučnoj instituciji. S obzirom da su se više puta bez uspeha obraćali nadležnom Pokrajinskom sekretarijatu i Upravnom odboru, zaposleni Instituta okupljeni oko Sindikata izdali su saopštenje kojim se obraćaju javnosti, naučnoj zajednici, ministarki dr Jeleni Begović i nadležnim inspekcijskim službama, kako bi skrenuli pažnju na nepoštovanje zakona Republike Srbije u njihovoj instituciji.
Obraćanje je istovremeno i NAJAVA PROTESTA „NAUKABEZSTRAHA“, koji će biti organizovan u Novom Sadu ispred zgrade Vlade AP Vojvodine (Bulevar Mihajla Pupina 16) dana 23.03.2023. sa početkom u 16.00 sati.
Protest se organizuje uz podršku Sindikata Nauke Republike Srbije; Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština; Sindikata Obrazovanja, Nauke i Kulture Vojvodine i kampanje Za dostojanstven rad u nauci.
Apelujemo na članove šire naučne zajednice i građane Novog Sada da iskažu podršku zaposlenima na Institutu, u borbi za njihova prava, i da svi zajedno stanemo u odbranu NAUKE, u kojoj nema mesta za nezakonitost, otkaze, opomene i pretnje!

PREUZMI POZIV


ZAPISNIK SA SEDNICE PODODBORA

10. februar 2023.

U prostorijama SSSS u Beogradu (Trg Nikole Pašića br. 5) 26. januara 2023. sa početkom u 12 časova održana je sednica Pododbora Sindikata nauke Srbije. Sednicu je sazvao dr Aleksandar Knežević, predsednik Pododbora.
Dnevni red sednice obuhvatao je 4 tačke:

 1. Informacije o radu Pododbora,
 2. Imenovanje Poverenika Sindikata nauke ,
 3. Informacije o aktivnostima Radne grupe koju je formiralo resorno Ministarstvo,
 4. Razno.
Na početku sednice utvrđen je kvorum na osnovu broja prisutnih članova/ca Pododbora (Poverenika/ca). Nakon utvrđivanja kvoruma, pristupilo se radnom delu sednice.
Predsednik pododbora, Aleksandar Knežević, informisao je sve prisutne o najznačjanijim aktivnostima Sindikata u prethodnom periodu. Prisutni su obavešteni o održanom sastanku sa resornom Ministarkom dr Jelenom Begović, gde je osim predstavnika Sindikata prisustvovala i v.d. pomoćnica ministarke, dr Marina Soković. Na sastanku su izneti zahtevi Sindikata iz prethodne godine, sa akcentom na neophodnost hitnog rešavanja problema nejednakih plata za rad u nauci, kao i radno-pravnog statusa istraživača na fakultetima.
Nakon toga, Predsednik pododbora je podsetio još jednom sve prisutne o povećanju zarada u sektoru nauke počevši od januarske plate, u iznosu od 12,5%, koja će biti realizovana u skladu sa donetim odlukama na državnom nivou.
Takođe, saopšteno je da su ugovore o radu u trajanju zvanja potpisali istraživači na još četiri fakuleta: PMF Univerziteta u Kragujevcu, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu i Saobraćajni fakultet Univerziteta U Beogradu.
Sledeća tačka dnevnog reda odnosila se na imenovanje koleginice Olivere Marković, istraživačice saradnice, za Poverenicu Sindikata nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Predlog za imenovanje Olivere Marković usvojen je jednoglasno.
Treća tačka dnevnog reda bila je posvećena aktivnostima Radne grupe koju je formiralo resorno Ministarstvo, a koja je dobila mandat da predloži modele za rešavanje položaja istraživača zaposlenih na fakultetima. Zadaci Radne grupe odnose se na pitanja pravnog i finansijskog okvira rada istraživača, kriterijuma za zapošljavanje istraživača, radno angažovanje i obaveze istraživača na fakultetima, probleme vezane za izbore u istraživačka i naučna zvanja i dr.
Na Sednici je jednoglasno doneta odluka da Sindikat nauke uputiti zahtev resornom Ministarstvu za uključivanje predstavnika Sindikata u rad Radne grupe. Za predstavnike Sindikata u Radnoj grupi predloženi su: dr Kristina Pogrmić Majkić, naučni savetnik PMF-a Univerziteta u Novom Sadu i dr Radomir Ljupković, naučni saradnik PMF-a Univerziteta u Nišu.
Sednica je zavšena u 14:30 časova.

Zapisnik sačinila:
Milica Lukić, Poverenica Sindikata nauke Srbije


SEDMA Sednica ROS NAUKE

13. decembar 2022.

ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam sedmu, radno-svečanu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u utorak, 20. decembar 2022. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Za radni deo sednice predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Informacije o aktivnostima predsedništva Sindikata nauke između dve sednice
 2. Tekuća pitanja
Svečani deo sednice, uz prigodno druženje, biće posvećen dvadesetogodišnjem radu i delovanju Sindikata nauke Srbije.
S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


PISMO MINISTARKI BEGOVIĆ

9. decembar 2022.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
dr Jelena Begović, ministarka

Poštovana,
Imajući u vidu zaključke sa našeg sastanka 29. novembra ove godine, gde ste potcrtali da je jedan od Vaših prioriteta da se obezbedi poštovanje Programa o institucionalnom finansiranju, dužnost nam je da Vas alarmiramo po pitanju najmanje dva fakulteta koji krše navedeni program i na kojima su prava istraživača na produženje ugovora o radu sada direktno ugrožena.
Kao što Vam je verovatno poznato, na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu, uprava fakulteta nije pokrenula implementaciju Programa institucionalnog finansiranja, u pogledu radno-pravnog položaja istraživača, već je istovremeno otvorila interne diskusije koje mogu biti uvod u otpuštanja istraživača. Naime, još 31. marta na Dekanskom savetu usvojena je odluka da pojedinačna Odeljenja preispitaju svoje potrebe za zaposlenim istraživačima i da naknadno uvedu kriterijume na osnovu kojih će biti evaluirano koji istraživači će zadržati svoje radno mesto, a kojima ugovor neće biti produžen . Odeljenja su poslala svoje preporuke, od kojih su neke krajnje neblagonaklone, gde se zahteva ostavljanje prostora za proizvoljne evaluacije rada istraživača.
Kako Sindikat saznaje, nedavno je Prodekan za nauku uputio još jedan dopis Odeljenjima, gde je tražio da se još jednom razmotri položaj istraživača, a zaključci nekih Odeljenja su bili da je broj istraživača prevelik. Imajući u vidu da svih (po poslednjim podacima kojima raspolažemo) 185 istraživača na Filozofskom fakultetu ima ugovore koji ističu 1. januara, izražavamo veliku zabrinutost da je ovo uvod u odluku da se određenom broju njih, po nejasnim i ishitreno uspostavljenim kriterijumima, ne produže ugovori, čime bi oni ostali bez posla.
Sindikat takođe raspolaže informacijama da pojedinim istraživačima-saradnicima na Univerzitetu u Novom Sadu - Filozofskom fakultetu, koji su u ovo istraživačko zvanje izabrani u tekućoj godini, fakultet nije ponudio potpisivanje novog ugovora o radu, odnosno aneksa, što znači da njima sa istekom starog ugovora, vezanog za zvanje istraživača-pripravnika, prestaje radni odnos. Kao što znate, ovakvo postupanje fakulteta direkto je kršenje Zakona o nauci i istraživanjima. Takođe smo od istraživača dobili informacije da su kontaktirali Ministarstvo povodom ovog problema.
Imajući u vidu da su fakulteti, kao i sve NIO, sada u obavezi da podnesu planove za narednu godinu, koji će predvideti broj istraživača i biti osnova za njihovo finansiranje preko Ministarstva nauke, apelujemo na Vas da u duhu našeg poslednjeg sastanka, pošaljete jasnu poruku fakultetima da se ni ova, niti bilo koja druga birokratska procedura ne može koristiti za ishitreno i arbitrarno smanjivanje broja istraživača, odnosno otpuštanje mladih naučnika zaposlenih na fakultetima, te da sprovođenje Programa institucionalnog finansiranja koji je donelo prethodno ministarstvo, a u pogledu radno-pravnog statusa istraživača, predstavlja pravnu obavezu svih NIO, uključujući i fakultete.
S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU NAUKE

2. decembar 2022.

Na inicijativu Sindikata nauke Srbije, 29.11.2022. godine, u Nemanjinoj 11, održan je sastanak predstavnika Sindikata nauke (dr Đurđica Jovović, predsednica, dr Aleksandra Milutinović-Nikolić, dr Dragan Markušev, dr Aleksandar Knežević i dr Milan Ivanov) sa predstavnicima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (dr Jelena Begović, ministarka, dr Marina Soković, v.d. pomoćnika ministra, Marija Veličković, analitičar i Darinka Leković, šef kabineta ministra), na teme:

 1. Normativno regulisanje plata naučnih radnika u institutima i fakultetima u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama,
 2. Usklađivanje ugovora o radu istraživača na fakultetima sa Zakonom o radu i Programom institucionalnog finansiranja Ministarstva,
 3. Budžet za nauku za 2023.god.
U vezi prve teme, predstavnici Sindikata nauke su ponovili svoj predlog da se dosadašnje razlike u platama istraživača izazvane kategorijama ukinu, tako što će svi istraživači imati zagarantovanu istu osnovnu zaradu po zvanjima (donošenje koeficijenata po zvanjima), koja bi odgovarala zaradama u A1/T1 kategoriji.
Predstavnici Ministarstva, po ovom pitanju, nisu ponudili konkretna rešenja, ali su obećali da će od januara 2023.g., kada se formira tim Ministarstva, sistematski početi da se bave ovim problemima. Svi istraživači će u prvoj polovini sledeće godine dobijati plate po istom principu, samo uvećane za 12,5%.
U vezi ugovora o radu istraživača na fakultetima i nekim institutima, dr Aleksandar Knežević, prisutne je upoznao da veliki broj fakulteta ne poštuje Zakon o nauci i israživanjima i Program institucionalnog finansiranja. Nastavlja se i dalje praksa zaključivanja ugovora na godinu dana, odbijanje fakulteta da pokrenu postupak za izbor u viša zvanja, neisplaćivanja materijalnih troškova (DMT2) i čitav niz različitih oblika diskriminacije ove grupe istraživača, uz nepoštovanje Zakona o radu i Programa.
Ministarka je istakla da je to pitanje za nju prioritetno i da će ozbiljno pristupiti rešavanju tog problema.
Potvrđeno je, da je budžetom za nauku za 2023.god., predviđeno povećanje plata za sve zaposlene u NIO, a predsednica Sindikata nauke zamolila je da se direktorima instituta dostavi pravovremeni dopis kojim se naznačava da se povećanje plata odnosi na sve zaposlene.


ZAHTEV ZA SASTANAK SA NOVOM MINISTARKOM

17. novembar 2022.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
dr Jelena Begović, ministarka

Poštovana,
Ovim obraćanjem koristimo priliku da Vam najiskrenije čestitamo na izboru ministarke. Obradovani smo činjenicom da je za ministarku izabrana osoba koja je svoj radni vek provela u institutu kao naučni radnik.
Budući da su Vam aktuelni problemi u nauci poznati, smatramo da nije potrebno da Vas sa istim u ovom dopisu opterećujemo. No i pored toga, mi moramo da nastavimo sa započetim aktivnostima, te je iz tog razloga neophodno da predstavnike Sindikata nauke Srbije, što hitnije, primite na radni sastanak.
Za sastanak predlažemo teme:

 • normativno regulisanje plata naučnih radnika u institutima i fakultetima u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama,
 • usklađivanje ugovora o radu istraživača na fakultetima sa Zakonom o radu i Programom institucionalnog finansiranja Ministarstva,
 • budžte za nauku za 2023.god.
S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


ZAKLJUČCI SA SEDNICE ROS

25. oktobar 2022.

Na sednici Republičkog odbora Sindikata nauke Srbije, održane u četvrtak, 20. oktobra 2022, razmatrane su posledice nezakonitog normativnog uređenja plata i radno-pravnih odnosa u institutima, na fakultetima i na inovacionim centrima. Nakon rasprave i datih predloga i sugestija, doneti su sledeći zaključci:

 1. Republički odbor Sindikata traži od nove Vlade i Ministarstva da hitno predlože rešenja za koeficijente osnovnih plata istraživača po zvanjima, koji bi se primenili od 1. januara 2023. godine. Ovaj predlog mora biti odvojen od eventualnog sistema nagrađivanja po osnovu stimulacije. Stav Sindikata ostaje da predlog koeficijenata za osnovnu platu po zvanjima mora da bude u nivou sadašnje plate A1/T1.
 2. Tražimo od svih NIO koje do sada nisu primenile Program institucionalnog finansirana i zaključili zakonite ugovore o radu sa svojim zaposlenima, da to pod hitno učine. Imajući u vidu da je ovo, pored određenog broja instituta, sistemski problem na fakultetima, posebno pozivamo sve dekane da poštuju i Zakon o radu i podzakonska akta Zakona o nauci. Pružamo punu podršku Pododboru Sindikata, koji okuplja istraživače na fakultetima, u njihovim zaključcima u nameri da iskoristite sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju, da se u ovim NIO zaključe ugovori o radu u skladu sa Zakonom i Programom institucionalnog finansiranja. Posebno pozivamo sve sindikate koji organizuju zaposlene na visokoškolskim ustanovama da pruže solidarnost našim članovima i svim istraživačima.
 3. Pozivamo sve članove Sindikata nauke Srbije koji žele da se angažuju na pitanju radnih prava i Fonda za nauku da se jave Sindikatu kako bismo formirali odgovarajuće radno telo koje bi sačinilo izveštaj i predloge za pravce delovanja za jednu od narednih sednicu RO. Naime, Republički odbor uviđa da je sve veći deo radnih obaveza istraživača vezan za projekte Fonda za nauku, kao i da postoje indicije da određeni aspekti načina na koji Fond radi ulaze u koliziju sa nivoom radnih prava zagarantovanih našim zakonima. (Svi zainteresovani mogu poslati mejl na dostojanstvenradunauci@gmail.com)ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

17. oktobar 2022.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam šestu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 20. oktobra 2022. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.

Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED

 1. Informacije o dinamici i načinu potpisivanja ugovora o radu istraživača na fakultetima i institutima
 2. Informacija o kampanji „Jednake plate za jednak rad“
 3. Imenovanje Poverenika Sindikata nauke
 4. Tekuća pitanja
S obzirom da na ovoj sednici treba da utvrdimo naše dalje aktivnosti, neophodno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, molimo vas da obezbedite zamenu. Sednica će se održati uz poštovanje svih utvrđenih epidemioloških mera .

S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


ZATRAŽEN HITAN NASTAVAK PREGOVORA

21. septembar 2022.

Vlada Republike Srbije
Predsednica Vlade, Ana Brnabić

Poštovana,
Pišemo vam imajući u vidu vaše imenovanje za mandatarku nove Vlade Republike Srbije, za čije formiranje je pravni rok 90 dana od konstituisanja novog sastava Narodne skupštine, odnosno kraj oktobra meseca.
Kao što vam je poznato, u periodu od decembra 2021. do izbora održanih u aprilu ove godine, vaš kabinet preuzeo je ključnu ulogu u pregovorima sa Sindikatom nauke Srbije kada je u pitanju nesiguran položaj istraživača, a pre svega nezakonite razlike u platama između istraživača u istim zvanjima koji obavljaju iste poslove.
Ovi pregovori otvorili su kompleksne teme načina finansiranja istraživačkog rada, a kao jedan od ključnih prepreka u rešavanju pitanja nejednakih plata nametnula su se i budžetska ograničenja u tekućoj, 2022. godini. Nažalost, iako je Sindikat smatrao da za ovim nije bilo potrebe, vaš kabinet, kao i Vlada, jednostrano su prekinuli tok ovih pregovora nakon parlamentarnih izbora u aprilu ove godine.
Imajući u vidu da kompleksnost pregovora i problema koji su pred nama, a za koje je neophodno naći rešenje, u čemu se nadamo slažete, Sindikat nauke Srbije poziva vaš kabinet i vas lično da sa položaja trenutne predsednice Vlade u tehničkom mandatu, ali pre svega i mandatarke za buduću Vladu, koja nedvosmisleno uživa poverenje konstituisanog saziva Narodne skupštine, u najskorijem roku nastavite pregovore sa Sindikatom nauke Srbije o pitanju rešenja nezakonitih razlika u platama istraživača, do kojih je došlo zbog nespremnosti resornog ministarstva da ispunjava preuzete obaveze u smislu pravovremene ocene rada istraživača.
Iskustvo dosadašnjih pregovora nam govori da vaš kabinet u njima igra odlučujuću ulogu, te stoga ne vidimo nikakve razloge za njihovo dalje odlaganje. Smatramo da nastavak pregovora ne sme da čeka konstituisanje nove Vlade, upravo jer je reč kompleksnim pregovorima koji su takođe u vezi sa budžetom za narednu godinu, i da bi svako odlaganje njihovog nastavka ozbiljno ugrozilo bilo kakvu mogućnost da do dogovora dođemo u tekućoj godini. Sindikat nauke Srbije kao apsolutni imperativ vidi da se najkasnije sa 1. janurom 2023. godine započne sa novim sistemom finansiranja naučnoistraživačkog rada plata istraživala, čime bi se otklonile nezakonite odredbe koje dovode do nejednakih plata istraživača, bez ikakvog realnog osnova. Apsolutno smo sigurni da je i vama jasno da bilo kakvi ozbiljni progovori koji treba da budu ugrađeni u budžet za 2023, ne mogu i ne smeju da započnu u novembru mesecu.
Posebno ističemo da se, u situaciji ogromne inflacije, pitanje plata istraživača sve jasnije postavlja i kao socijalno pitanje, jer su čak i istraživači i višim zvanjima, a koji su nepravedno zadržani u najnižim, kaznenim platnim kategorijama, sada u situaciji da ne mogu da se izbore sa enormnim porastom troškova života i da obezbede elementarnu egzistenciju za sebe i svoje porodice.
U nadi da ćete shvatiti ozbiljnost situacije,

Sindikat nauke Srbije
Predsednica
dr Đurđica Jovović


PODRŠKA RADNICIMA FIJATA

24. jun 2022.

Sindikat nauke Srbije upućuje pismo podrške Samostalnom sindikatu veća grada Kragujevca, Samostalnom sindikatu Fijata, kao i drugim sindikatima i radnicima i radnicama kragujevačkog Fijata koji protestuju za ostvarivanje svojih radnih i socijalnih prava. Pismo podrške prenosimo u celini.

Poštovane kolege,
Sindikat nauke Srbije pruža vam punu podršku u vašoj borbi za pravo na dostojanstven rad, a protiv sramnih ponuda koje vam dostavlja vaš poslodavac, kompanija Stelantis. U našoj borbi i mi se konstantno borimo protiv odlaska mladih i sposobnih ljudi iz zemlje i potpuno podržavamo vaš stav da odlazak na rad u inostranstvo mora biti dobrovoljan, načinjen bez pritisaka, kao i po svim zakonima Republike Srbije. Takođe, podržavamo vaše zahteve da socijalni program koji se nudi radnicima Stelantisa ne može biti ispod nivoa socijalnih programa koji su ranije implementirani u reorganizaciji vaše fabrike, jer to vidimo kao deo osnovnog načela da se jednom ostvarena prava ne mogu smanjivati. Konačno, kao neko ko je ove godine imao neposredna iskustva u pregovorima sa Kabinetom Predsednice Vlade i susretao se sa različitim medijskim interpretacijama kako toka pregovora, tako i naših zahteva, želimo da poručimo svim građanima Srbije i javnosti uopšte da svoje poverenje poklone vama, predstavnicima radnika i radnica Fijata.
Solidarni sindikalni pozdravi od radnika u nauci Srbije!

Sindikat nauke Srbije


NEJEDNAKE PLATE – I VLADA NA PRINUDNOM ODMORU!

15. jun 2022.

Uprkos kontinuiranim ukazivanjima Sindikata nauke Srbije i kampanje Za dostojanstven rad u nauci na decenijsku diskriminaciju istraživača u pogledu nejednakih plata, kao i jasnim zakonskim odredbama da vlada u tehničkom mandatu može i mora da se bavi rešavanjem ovakvih problema, naše resorno ministarstvo, kao i celokupna Vlada, odučili su da prestanu da rade svoj posao i sebe proglase nenadležnim za probleme u nauci, te da nastave nezakonitu praksu isplaćivanja enormnih razlika u platama bez kakvog realnog osnova! Za razliku od radnika Fijata, koje poslodavac šalje na takozvani prinudni odmor, na kome primaju 60% plate, naši činovnici i Vladini službenici u svom neradnom tehničkom mandatu, međutim, primaju svoje pune dohotke, iako je predsednik očigledno i njih poslao na prinudni odmor!
Zbog svega navedenog, sindikat neće svoje proteste upućivati zaposlenima na odmoru, već ćemo sačekati da u institucije i Vladu dođu nameštenici koji će, nadamo se, biti zainteresovani da rade svoj posao!
U međuvremenu, kao što naši članovi i svi zaposleni u nauci dobro znaju, naše plate su i dalje van zakonskih okvira! Zato vas pozivamo da majsku platu, koju primamo ove nedelje, obeležimo online kampanjom – slikajte se sa vizualima koje prilažemo na ovoj stranici, a koje možete odštampati na a4 papiru – pošaljimo poruku funkcionerima koji se spremaju da dođu u naše ministarstvo da nećemo dozvoliti da se ovim problemom ne bave od svog prvog radnog dana!

PREUZMI:

 1. Za dostojanstven rad u nauci!
 2. Jednake plate za jednak rad!INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PREDSEDNIŠTVA POSLE VANREDNE SKUPŠTINE

7. jun 2022.

Vanredna sednica Skupšine Sindikata nauke, održana je 24. marta 2022.god.
Predsednica Sindikata dr Đurđica Jovović je iznela hronologiju svih dešavanja, počevši od 23. decembra 2021. pa nadalje, u vezi zahteva i kampanje Sindikata nauke, jednaka plata za jednak rad i zaključivanje ugovora o radu, u skladu sa zakonima i Programom institucionalnog finansiranja.
U cilju ostvarivanja navedenih zahteva, uputili smo dopis premijerki Ani Brnabić, da se pregovori nastave. Kako pregovori nisu nastavljeni, organizovali smo proteste u aprilu i maju, kao i tribine u Nišu i Kragujevcu i sastanak sa jednim brojem istraživača i predstavnicima uprave PMF u Novom Sadu.
Nakon ovih aktivnosti i našeg upornog insistiranja, ministar Ružić je dekanima i direktorima instituta, uputio dopis o bližim uputstvima za postupanje po Programu institucionalnog finansiranja.
Kao rezultat svih naših aktivnosti, usledilo je potpisivanje Ugovora o radu sa istraživačima, u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima i Programom institucionalnog finansiranja.
Kako naš prvi zahtev –„Jednake plate za jednak rad“- nije ispunjen, Republički odbor i Predsedništvo će nastaviti danje aktivnosti u skladu sa odlukom sa vanredne skupštine, o čemu ćemo vas blagovremeno obaveštavati.


NOVI UGOVORI ZA ISTRAŽIVAČE NA BIOLOŠKOM FAKULTETU

7. jun 2022.

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu pristupio je promeni postojećih ugovora sa istraživačima koji su angažovani u ovoj instituciji i potpisivanju novih koji će važiti do isteka perioda na koji su istraživači izabrani.
Na ovom fakultetu trenutno je angažovano 111 istraživača.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja posvećeno je uspostavljanju održivog sistema institucionalnog finansiranja, koje je regulisano Zakonom o nauci i istraživanjima.
Ministarstvo preduzima sve korake iz svoje nadležnosti da se sprovede Program institucionalnog finansiranja od strane instituta, a održavaju se i sastanci sa dekanima fakulteta, sa posebnom pažnjom usmerenom ka fakultetima, na kojima je zaposlen veliki broj naučnika. Poseban akcenat je na primeni Programa na akreditovanim fakultetima u delu koji se odnosi na prava i obaveze istraživača u pogledu zasnivanja i dužine trajanja radnog odnosa.
IZVOR: MPNTR


KONFERENCIJA ZA MEDIJE: PROTEST NAUČNIKA DO ISPUNJENJA ZAHTEVA!

5. maj 2022.

Uprkos donošenju Programa institucionalnog finansiranja, naučnoistraživačke organizacije, a pre svega fakulteti, i dalje odbijaju da sa istraživačima zaključe ugovore u radu u skladu sa ovim podzakonskim aktom, koji bi njima garantovali siguran posao, pod jasno definisanim uslovima i obavezama koje moraju da ispunjavaju. Sindikat zahteva hitno sprovođenje Programa i regulisanje radnopravnog statusa naših koleginica i kolega na fakultetima!
Pregovori o našim platama prekinuti su još pre više od mesec dana bez jasnog napretka! Insistiramo na činejnici da postojeća Vlada, u tehničkom mandatu, ima i pravo i obavezu da reši problem nelegalnih razlika u platama istraživača raspoređenih na identična radna mesta. Tražimo da Vlada i Ministarstvo hitno nastave pregovore ili da saopšte kako nameravaju da reše problem enormnih razlika u platama u sistemu nauke!
Na ovoj konferenciji za štampu, predstavnici Sindikata nauke Srbije upoznaće širu javnost sa najnovijim koracima i aktivnostima sindikata u vezi sa ovim temama, ali i najaviti Protest naučnika do ispunjenja zahteva koji će sindikat organizovati u utorak, 10. maja, sa početkom u 12h na Akademskom platou, pored zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu. Na konferenciji za štampu govore:

 • Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke Srbije;
 • Aleksandar Knežević, predsednik pododbora istraživača zaposlenih na fakultetima;
 • Srđan Atanasovski, član Sindikata nauke Srbije.NOVI VELIKI PROTEST NAUKE

23. april 2022.

Utorak, 10. maj u 12h, ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu

Sindikat nauke Srbije i kampanja Za dostojanstven rad u nauci najavljuju novi veliki protest za 10. maj, do ispunjenja naših zahteva! Okupićemo se ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu, a u protestnu šetnju ćemo krenuti ka Vladi Republike Srbije i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Podsećamo, naši zahtevi su:

 1. Jednake plate za jednak rad!
 2. Siguran posao za sve naučnike!
Uprkos donošenju Progama institucionalnog finansiranja, naučnoistraživačke organizacije, a pre svega fakulteti, i dalje odbijaju da sa istraživačima zaključe ugovore u radu u skladu sa ovim podzakonskim aktom, koji bi njima garantvali siguran posao, pod jasno definisanim uslovima i obavezama koje moraju da ispunjavaju. Zbog toga protest započinjemo ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu i tražimo hitno sprovođenje Programa i regulisanje radnopravnog statusa naših koleginica i kolega na fakultetima!
Pregovori o našim platama prekinuti su još pre više od mesec dana bez jasnog napretka! Tražimo da Vlada i Ministarstvo hitno saopšte kako nameravaju da reše problem enormnih razlika u platama u sistemu nauke!
Više detalja o protestu objavićemo u predstojećim danima, kao i na konferenciji za štampu koju ćemo održati u petak, 6. maja, u 13č, u Medija centru u Beogradu!
Za dostojanstven rad u nauci!


2. PROTEST NAUČNIKA NA DAN NEJEDNAKIH PLATA

12. april 2022.

Petak, 15. april u 12h, ispred zgrade Ministarstva finansija, Kneza Miloša br. 20.

Drugi protest naučnika na Dan nejednakih plata – petak, 15. april u 12h, ispred zgrade Ministarstva finansija, Kneza Miloša br. 20.
Pokažimo da naši protesti nisu sezonski već da smo složni i solidarni do punog ispunjenja naših zahteva! I ovog 15. u mesecu za naučnike i naučnice je Dan nejednakih plata! Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja opet nam sprema isplate plate sa razlikama koje se u apsolutnim iznosima kreću preko 65 hiljada dinara, odnosno dostižu iznos čitave prosečne zarade!
Sindikat nauke Srbije i kampanja Za dostojanstven rad u nauci poziva sve naučnike i zaposlene u naučnostraživačkim organizacijama da se i na ovaj Dan nejednakih plata okupimo ispred Ministarstva finansija, u Parku Kneza Miloša, u 12h, i nastavimo u protestnoj šetnji do našeg Ministarstva, na adresi Nemanjina 22-24!
Odgovorimo na optužbe da su naši protesti sezonski i pokažimo da ne odustajemo! Za dostojanstven rad u nauci!


TRIBINA U KRAGUJEVCU: KAKO DO DOSTOJANSTVENOG RADA U NAUCI

12. april 2022.

Glavna zgrada Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu (ulica Radoja Domanovića 12), sala na prvom spratu A-I-1, 13 april, 16h.

Zadovoljstvo nam je što, nakon susreta sa koleginicama i kolegama u Beogradu i Nišu, nastavljamo sa tribinama i ovaj put ćemo biti u Kragujevcu.
Podsećamo da već više od deset godina naučni radnici i radnice primaju platu na osnovu isteklih kategorizacija. Rezultat toga je da zaposleni u istim zvanjima imaju razlike u platama i do 70 posto, iako obavljaju isti posao i ne postoji opravdanje za ovakav nejednak tretman. Svaki 15. u mesecu za nas nije samo dan isplate, već i dan poniženja kada se decenijska nepravda nejednakih plata iznova i iznova ponavlja.
Mlade naučnice i naučnici, uprkos donošenju akta o institucionalnom finansiranju, i dalje nastavljaju da rade po zastarelim ugovorima na po godinu dana i bez ikakve sigurnosti radnog mesta.
Ovo su razlozi zbog kojih je Sindikat nauke pokrenuo kampanju Za dostojanstven rad u nauci, tražeći od države i nadležnih organa da se ovi problemi razreše bez odlaganja. I kampanja se nastavlja dokle god oba zahteva ne budu ispunjena.
Istakli bismo i to da naučnice i naučnici nisu usamljeni u svojim problemima i da su prekarizacija rada i nejednake plate prisutni kako u naučnom sektoru širom Evrope, tako i u svim ostalim radnim delatnostima.
Izlaz iz ovakve situacije tražimo u sindikalnom organizovanju i široj društvenoj solidarnosti. Govorićemo o strategijama borbe, a želimo i da čujemo iskustva i ideje naših koleginica i kolega u Kragujevcu.


INFORMACIJA SA VANREDNE SKUPŠTINE SINDIKATA NAUKE SRBIJE,

25. mart 2022.

Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, je 24. marta 2022.god, održao vanrednu sednicu Skupšine Sindikata, na kojoj su razmatrane aktivnosti na pregovorima predstavnika Sindikata, Vlade Republike Srbije i Ministarstva, u vezi sa zahtevima Sindikata i kanpanje „Za dostojanstven rad u nauci“.
Predsednica sindikata, dr Đurđica Jovović, iznela je hronologiju svih dešavanja, počev od 23. decembra 2021. pa nadalje, u vezi zahteva i kampanje Sindikata nauke.
Iako je Sindikat, Ministarstvu i Vladi dosatavio, u pisanoj formi, svoju platformu za pregovore, druga strana je samo usmeno prokomentarisala da je platforma za njih neprihvatljiva, a za uzvrat nisu ponudili rešenja koja bi, po njihovom mišljenju, bila prihvatljiva odnosno o kojima bi se pregovaralo.
Vodila se žustra i veoma konstruktivna rasprava, nakon koje su učesnici Skupštine zaključili da Vlada i Ministarstvo nisu shvatili ozbiljnost situacije u institutima i fakultetima, kao i ogromnu materijalnu štetu koju su, svojim neradom, napravili istraživačima. Stiče se utisak, da nisu svesni činjenice, da vrednost rada u nauci nije u skladu ni sa jednim važećim zakonom kojim se reguliše rad, što je dovelo do haotičnih i nezakonitih razlika u platama između različitih naučnih zvanja, kao i unutar istog zvanja.
Iz svega navedenog, Skupština je zaključila, da se aktivnosti Sindikata nastavljaju svim dozvoljenim merama i radnjama.


PREDSEDNICIMA SO, ČLANOVIMA ROS, POVERENICIMA !

22. mart 2022.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, sazivam VANREDNU SKUPŠTINU i predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Izveštaj o pregovorima sa predstavnicima Vlade, a u cilju ispunjenja zahteva Sindikata nauke, utverđenih na sednici ROS nauke od 8. februara 2022
 2. Donošenje odluke o nastavku pregovora i daljim aktivnostima
Vanredna skupština će biti održana 24. marta 2022.god, u 11sati, u sali na prvom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
S obzirom da na vanrednoj skupštini treba da utvrdimo naše dalje aktivnosti, neophodno je da obavezno prisustvujete.

S poštovanjem,
Predsednica dr Đurđica Jovović


VANREDNA SKUPŠTINA SINDIKATA NAUKE

18. mart 2022.

Predsednicima sindikalnih organizacija, članovima ROS i poverenicima

POZIV za Vanrednu skupštinu Sindikata nauke

Obaveštavam vas da će se Vanredna skupština Sindikata nauke Srbije održati u četvrtak, 24. marta 2022 u 11h.

Poziv za skupstinu, sa predogom dnevnog reda i mestom održavanja ćete dobiti na vreme.
Molim vas svoje obaveze tako organizujete, da skupštini obavezno prisustvujete.

S postovanjem,
dr Đurđica Jovović


ZAVRŠEN PROTEST NAUČNIKA, NAJAVILI SKUPOVE DO ISPUNJENJAZAHTEVA

15. mart 2022.

Ispred Ministarstva finansija održan je protest "Za dostojanstven rad u nauci", koji je organizovao Sindikat nauke Srbije. Osnovni zahtev je da svi naučnici budu ravnopravno i ravnomerno plaćeni, te da imaju sigurna zaposlenja. Nakon mirnog skupa, okupljeni su se razišli i rekli da će se ponovo okupiti ukoliko im se ne ispune zahtevi.
Više desetina naučnika došlo je iz svih krajeva Srbije kako bi skrenulo na probleme koje muče njihovu zajednicu. Okupljeni nose transparente Za dostojanstven rad u nauci“, „Siguran posao za mlade naučnike“ i „Jednake plate za jednak rad“.
Uvodni govor na protestu održala je Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke Srbije, zahvalivši prisutnima na dolasku.
„Da vas podsetim, danas smo došli da ministru finansija pokažemo kroz šta prolazimo, a došli smo i da ga pitamo ima li za naučnike u Srbiji dovoljno novca. Jedanaest godina trpimo nepravdu.“, rekla je Jovović, dodavši da odgovor na svoje zahteve još uvek nisu dobili.
"Nadamo se da će nas ministar ćuti. U četvrtak nastavljamo sa razgovorima. Mi smo njima naše zahteve predali, a odgovore nismo još dobili. Čekamo njihovu ponudu pa da možemo da nastavimo pregovore. Ispravite nepravdu koja traje jedanaest godina. Naša kampanja se ovde ne završava. Imaćemo skupove do ispunjenja naših zahteva", poručila je Jovović.
Nakon održanog uvodnog govora u parku ispred Ministarstva finansija, skup se preselio prema Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde će naučni radnici još jednom ponoviti svoje zahteve - siguran posao za sve mlade naučnike i regulisanje platnih razreda.
Sindikat naučnika Srbije simbolično je dostavio kalendare za tekuću godinu, skrenuvši tako pažnju koliko je vremena prošlo, a da njihovi zahtevi nisu ispunjeni.
"Mi na sledeće pregovore idemo da razgovaramo o sledećoj isplati plata. Zakoni su već na snazi, nećemo da čekamo neku sledeću godinu. Nas zanima šta će biti 15. aprila ove godine, kad treba da nam legne sledeća plata. Zakon o radu mora da prestane da se krši odmah. Hoćemo svoje zagarantovane plate i hoćemo da se naši zahtevi odmah ispune", rekao je naučni saradnik Atanasovski.
Skup je pratilo dobro raspoloženje svih prisutnih i mirna atmosfera.
Za sada nije blokirana ulica, a okupljeni se nalaze u parku kod Ministarstva finansija.
Naučni radnici su nezadovoljni svojim položajem, traže jednake plate za jednak rad i sigurno zaposlenje za sve mlade naučnike a tim povodom su još pre tri nedelje uputili zahteve Vladi Srbije uz apel koji je potpisalo više od 2.000 naučnoistraživačkih radnika.
Podsetimo, ovo nije prvi protest naučnih radnika.
IZVOR:” Nova S”


JAVNA ZAHVALNICA

9. mart 2022.

Sindikat nauke Srbije upućuje iskrenu i veliku zahvalnost:
Novinarima sredstava javnog informisanja, predsednicima sindikalnih organizacija, poverenicima, članovima RO Sindikata nauke, sindikalnom članstvu nauke Srbije i svim ostalima koji nas podržavaju u našoj borbi za bolji materijalni i društveni status nauke i naučnika.
Hvala novinarima, koji su nam omogućili da preko sredstava javnog informisanja, širu javnost upoznamo sa aktuelnim problemima u našoj nauci kao i o zahtevima Sindikata nauke za siguran i dostojanstven rad u nauci. Novinari su taj posao obavili na profesionalan i korektan način, na čemu smo im neizmerno zahvalni.
S obzirom da zahtevi nisu u potpunosti ispunjeni, naša borba se nastavlja, očekujemo i molimo da nas i dalje pratite. Još jednom, veliko hvala.
Takođe, veliku zahvalnost upućujemo predsednicima sindikalnih organizacija, poverenicima, članovima RO Sindikata nauke, na njihovom angažovanju u organizaciji i održavanju protesta, a posebno na stvaranju atmosfere u institutima i na fakultetima o potrebi i opravdanosti protesta, koji je po oceni prisutnih, bio dobro organizovan i posećen, u zahtevima jasan i konkretan.
Posebno se zahvaljujemo i ostalima, koji su prepoznali potrebu za takvim načinom borbe i svojim prisustvom na protestu, i potpisima u kampanji „Za dostojanstven rad u nauci“, dali nam podršku. Vaša podrška je podstrek nama da istrajemo u borbi.
Napominjemo, da Sindikat nema moć naredbe i uredbe, već su naši mehanizmi borbe upornost, istrajnost, solidarnost i masovnost. U to ime, srdačno vas pozdravljamo.

Predsednica
dr Đurđica Jovović


PROTEST NAUČNIH RADNIKA U BEOGRADU

28. februar 2022.

Na Trgu Nikole Pašića u Beogradu održan je protest u organizaciji Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije.
Naučnici traže da država obezbedi jednake plate za jednak rad i da se obezbedi siguran posao za sve naučnike i istraživače.
Učesnici protesta su, nakon okupljanja, krenuli u šetnju do Vlade Srbije, gde će predate svoje zahteve.
Kako su rekli, njihovi problemi traju 11 godina i žele stalan posao i jednake plate za jednako urađen posao, kao i bolji status na fakultetima i institutima.

Oni drže transparente na kojima piše „Jednake plate za jednak rad“, „Siguran posao za naučnike“, „Za dostojanstven rad u nauci“.
Prisutnima se obratila dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, pozvavši predstavnike vlasti da uvede jednake platne razrede za sve naučnike.

"Danas slavimo 20. rođendan, ali ne onako kako dolikuje. Nezadovoljni smo i boli nas nepravda koja traje 11 godina. Muka nam je od tone papira koje smo poslali ovoj državi. Sramota za državu koja ima kapcitet, koja ima veliki broj naučnih radnika da se ovako odnose prema nama", rekla je Jovović, dodajući da su naučnici uvek tu za svoju zemlju.

MEDIJI O PROTESTU:
SUTRA PROTEST NAUČNIKA !!!

27. februar 2022.

Dan pred protest naučnika, u ponedeljak 28. februara, u 12h na Trgu Nikole Pašića, objavljujemo potpisnike Pisma podrške zahtevima Sindikata nauke Srbije, koji broje preko dve hiljade zaposlenih u naučno-istraživačkim organizacijama, fakultetima i inovacionim centrima!

LINK: https://zadostojanstvenradunauci.org/potpisnici-pisma-podrske/

Pokazali smo da smo, tamo gde je Sindikat najaktivniji, uključujući i dva instituta od nacionalnog značaja, uspeli da dođemo do većine zaposlenih, koji su odvojili vreme da se upoznaju sa zahtevima i stali solidarno sa svojim kolegama, koji su oštećeni zbog nepravednih razlika u platama ili koji nemaju sigurnost radnog mesta. Podržali su nas kako naučni savetnici najviše kategorije, tako i radnici u administraciji i tehničari!
Smatramo da je ovo još jedan dokaz da se naš protest tiče isključivo poštovanja radnih prava i zakona i da ujedinjuje sve zaposlene u nauci, koje god bile njihove stranačko-političke pozicije. U tom smislu, smatramo da bi uvođenje stranačko-političkih dimenzija u naš sutrašnji protest i u samu kampanju samo umanjilo našu snagu. Dinamika naših sindikalnih aktivnosti nije uslovljena niti stranačkom politikom, niti parlamentarnim izborima, već ponovnim odlaganjem sprovođenja postojećih zakona koji regulišu nauku u Srbiji, sa kojim smo se suočili tek pre nekoliko meseci, što je i bio okidač da pokrenemo kampanju Za dostojanstven rad u nauci. Zbog toga pozivamo sve da na sutrašnji protest dođu kao na protest za prava i dostojanstvo zaposlenih u nauci, za ostvarenje naših zahteva utemeljenih u zakonima o radu, a da svoja eventualna stranačka obeležja ostave po strani.
Pred protest smo dobili i dobre vesti – Ministarstvo je u petak 25. februara, donelo Program institucionalnog finansiranja, odnosno jedan od neophodnih dokumenata predviđen postojećim zakonom kako bi se garanovalo trajno, redovno finansiranje instituta i nauke uopšte. U intenzivnim pregovorima koje je Sindikat vodio sa Vladom tokom prethodne nedelje, uspeli smo da obezbedimo da se ovim dokumentom instituti, fakulteti i inovacioni centri obavežu na sklapanje novih ugovora o radu za sve mlade istraživače koji su radili na ugovorima od po godinu dana. Pozivamo sve mlade kolege ne samo da nam se pridruže sutra na ulicama, već i da se priključe Sindikatu ili našoj kampanji i da nam pomognu da se zajedno postaramo da se ovaj akt zaista sprovede na svim naučno-istraživačkim organizacijama, čime bi naš drugi zahtev – siguran posao za sve naučnike – bio u potpunosti ispunjen!
Napretka po pitanju prvog zahteva – jednake plate za jednak rad – nažalost nema. Vlada će, po svemu sudeći, i narednu platu u nauci isplatiti tako da će razlike u platama, i to bez ikakvog opravdanja, iznositi više od čitave minimalne zarade i kretati se sve do reda veličine prosečne zarade u Srbiji! Ovo je problem koji je i po svojim razmerama i po svom trajanju takav da ga nijedan sindikat koji se dosledno bori za prava svojih članova ne može ignorisati i mirno posmatrati.
Zbog toga smo sutra na ulici – i zbog toga pozivamo da nam se pridruže svi koji smatraju da su siguran posao i poštena plata neophodni za minimum dostojanstva!
Za dostojanstven rad u nauci!


SINDIKAT NAUKE SRBIJE POZIVA NAUČNE RADNIKE NA PROTEST 28. FEBRUARA!

17. februar 2022.

SAOPŠTENJE
Sindikat poziva sve naučne radnike, kao i širu javnost, da nam se priključe u borbi za bolji život naučnika i u interesu boljeg naučnoistraživačkog rada u Srbiji!
U cilju ispunjenja naših zahteva, Sindikat vas poziva na protest 28. februara, sa početkom u 12 časova! Protest započinjemo na Trgu Nikole Pašića, ispred Zgrade Saveza samostalnih sindikata Srbije. Nakon uvodnih obraćanja, započećemo protestnu šetnju do Vlade Republike Srbije.
Naši zahtevi su:

 • Jednaka plata za jednak rad! - hitno ukidanje razlika u platama istraživača u istim zvanjima, koje su posledica nasleđenih obrazaca iz prethodnog, projektnog modela finansiranja
 • Siguran posao za sve naučnike i istraživače! - garantovano trajno finansiranje svih zaposlenih i zaključivanje ugovora o radu na neodređeno, odnosno u trajanju zvanja
Ovi zahtevi predstavljaju minimum poštovanja već postojećih zakona koji regulišu domen rada i naučnoistraživačke delatnosti, a Sindikat ih je potvrdio na proširenoj sednici Republičkog odbora, 8. februara. Takođe, u okviru kampanje Za dostojanstven rad u nauci pokrenuto je Pismo podrške zahtevima Sindikata, koje za samo jedan dan potpisalo više od 500 naučnih radnika!
Predstavnici Sindikata nauke Srbije predaće ove zahteve Vladi Republike Srbije, u ponedeljak 21. februara, u 12 časova, te pozivamo medije da isprate i ovu akciju.
Od 21. do 25. februara članovi Sindikata nauke Srbije i aktivisti kampanje Za dostojanstven rad u nauci biće na štandovima ispred fakulteta i instituta u Beogradu kako bi radnike i javnost neposredno upoznali sa našim zahtevima, kako mogu da pruže podršku, i pozvati ih na protest 28. februara. Dođite na naše štandove, od 12č do 16č: u ponedeljak ispred SANU (od 13č), u utorak ispred Mašinskog fakulteta, u sredu ispred zgrade PMF-a, u četvrtak ispred Arhitektonskog fakulteta i u petak na Akademskom platou, ispred zgrade Filozofskog fakulteta. Na zatvaranju poslednjeg štanda, na Platou, u 15č, Sindikat nauke Srbije održaće konferenciju za štampu na kojoj će objaviti prikupljenu podršku našim zahtevima i predstaviti svoju platformu za pregovore sa Vladom.
Sindikat nauke Srbije još jednom poziva Vladu da hitno pristupi ispunjenju naših zahteva, koji u suštini predstavljaju samo primenu postojećih zakona kojima se reguliše rad.

Pridružite nam se!
Za dostojanstven rad u nauci!


PROTEST I ZAHTEVI

10. februar 2022.

Sindikat nauke Srbije je, na svojoj proširenoj sednici Republičkog odbora, održanoj 8. februara u Beogradu, u prostorijama sindikata, jednoglasno doneo odluku o zahtevima koje upućjemo Vladi Republike Srbije i nadležnom Ministarstvu, kao i o budućim aktivnostima.

Naši zahtevi su:

 • Jednaka plata za jednak rad! - hitno ukidanje razlika u platama istraživača u istim zvanjima, koji su posledica nasleđenih obrazaca iz prethodnog, projektnog modela finansiranja
 • Siguran posao za sve naučnike i istraživače! - garantovano trajno finansiranje svih zaposlenih i zaključivanje ugovora o radu na neodređeno, odnosno u trajanju zvanja
Sindikat nauke traži od Vlade hitno ispunjenje naših zahteva, koji u suštini predstavljaju samo primenu postojećih zakona kojima se reguliše rad.
U cilju ispunjenja naših zahteva i upoznavanja šire javnosti sa istim, Sindikat nauke Srbije poziva sve svoje članove, sve zaposlene u nauci, kao i celokupnu javnost na protest koji ćemo održati 28. februara u Beogradu.
Sindikat poziva sve naučne radnike, kao i širu javnost, da pruže podršku njegovim zahtevima, za bolji život naučnika i u interesu boljeg naučnoistraživačkog rada u Srbiji.

Za dostojanstven rad u nauci!


NIO U PETAK NA ZOOM

9. februar 2022.

UPUTSTVO ZA UČESNIKE:
Razgovor je predviđen za zaspolene na NIO, a odvijaće se online, na Zoomu, za koji je potreba registracija. Potrebno je da otvorite sledeći link, odgovorite na obavezna pitanja i tako se registrujete: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqceqhrTwjGNUjiRcYaQY7gfrUrGpGwghv
Nakon toga, dobićete mejl sa vašim individualnim linkom za Zoom, preko koga treba da se uključite na razgovor, u petak u 18h.
Sve podatke možete pronaći i na FB eventu: https://www.facebook.com/events/1295089671003534/

Kako do dostojanstvenog rada u nauci?
Sindikat nauke i kampanja Za dostojanstven rad u nauci poziva sve istraživače da nam se pridruže na Zoom događaju “Kako do dostojanstvenog rada u nauci?”. Događaj je namenjen zapsolenima u NIO, kako na institutima tako i istraživačima na fakultetima, a za cilj ima da bliže predstavi ciljeve naše kampanje, taktike i plan rada.

Govorićemo o tome:

 • Koji su zahtevi naše kampanje, šta tražimo od Ministarstva i Vlade i zašto smatramo da iza naših zahteva treba da stanu svi istraživači
 • Koji nam je plan i kalendar protestnih aktivnosti u neposrednom periodu
 • Kako možete da se pridružite i da organizujete svoje kolege da podrže naše zajedničke zahteve
 • Kako možete da se uključite u sindikat i učestvujete u donošenjju odluka o radu kampanje
Na događaju će prisustvovati predsednica sindikata, Đurđica Jovović, predsednik pododbora za istraživače na fakultetima i inovacionim centrima Aleksandar Knežević, članovi predsedništva, predstavnici pojedinih sindikalnih organizacija pri NIO, kao i aktivisti uključeni u kampanju, koji će odgovoriti na sva vaša pitanja.

Pridružite nam se!
Za dostojanstven rad u nauci!


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

2. februar 2022.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam petu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u utorak, 8. februara 2022. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Informacije o aktivnostima ROS-a između dve sednice
 2. Donošenje odluka o daljim aktivnostima ROS
 3. Imenovanje Poverenika Sindikata nauke
 4. Tekuća pitanja
S obzirom da na ovoj sednici treba da utvrdimo naše dalje aktivnosti, neophodno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, molimo vas da obezbedite zamenu. Sednica će se održati uz poštovanje svih utvrđenih epidemioloških mera .
S poštovanjem,
Predsednica
Dr Đurđica Jovović


PODSETNIK ZA PREMIJERKU

31. januar 2022.

U okviru kampanje "Za dostojanstven rad u nauci", predstavnici Sindikata nauke Srbije su po drugi put predali zahteve premijerki Brnabić.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Ana Brnabić, predsednica

Poštovana,
Kao što Vam je poznato, 30. decembra 2021. uputili smo Vam dopis, koji je bio rezultat sastanaka u Vladi Republike Srbije, održanih 28. i 29. decembra 2021., a koji je sadržao zahteve Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, koje ovom prilikom ponavljamo:

 1. Da svi naučni saradnici, viši naučni saradnici i naučni savetnici (na institutima, fakultetima i inovacionim centrima) koji su imali zaradu u nivou kategorija A4/T4, A5/T5 i A6/T6 pređu na nivo zarada A3/T3 u svom zvanju, a svi zaposleni u stručnim i istraživačkim zvanjima koji su imali zaradu u nivou kategorija A6/T6 i A5/T5 pređu na nivo zarada A4/T4 u svom zvanju, počev od zarade za januar 2022.god.
 2. Ukidanje kategorija i uvođenje koeficijenata za sve istraživače po zvanjima, na institutima, fakultetima i inovacionim centrima. Koeficijenti za naučna zvanja treba da obezbede nivo plate kategorije A1/T1, počev od januara 2023.god.
 3. Da Vlada Republike Srbije, po HITNOM postupku, reguliše radnopravni status, istraživača u naučnim i istraživačkim zvanjima na fakultetima i inovacionim centrima, po svim elementima, u skladu sa zakonom.
 
Iako je po Vašem predlogu trebalo da naredni sastanak održimo odmah posle praznika, a po našem predlogu najkasnije do 14. januara. 2022. god, odgovre na naše zahteve i dalje nismo dobili. Zato vas ovim putem podsećamo na Vaše obaveze da odgovorite na naš dopis i zahtevamo da to učinite do 7. februara, kako bismo na sednici Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije 8. februara razmotrili naredne korake u našem delovanju.
S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović

PROČITAJ VIŠE O PROTESTU:


TRAŽIMO ODGOVORE !

28. januar 2022.

Otvorena konferencija za medije Sindikata nauke Srbije ispred Vlade Republike Srbije, ponedeljak, 31. januar u 12h

TRAŽIMO ODGOVORE OD PREDSEDNICE VLADE ANE BRNABIĆ NA NAŠE ZAHTEVE!

U ponedeljak 31. januara 2022. godine u 12h, predstavnici Sindikata nauke okupiće se ispred Vlade Republike Srbije, da traže odgovore na zahteve, koje je Sindikat nauke, u pisanoj formi, predao 30. decembra 2021.godine. Zahtevi su proizašli iz rasprave sa sastanka, koji je 28. decembra 2021. godine, održan u Vladi, sa premijerkom Brnabić i predstavnicima nadležnih ministarstava.
Suština naših zahteva:

 1. Da se odmah, bez odlaganja, nivelišu plate oštećenim naučnim radnicima, nastale nemarom i neradom nadležnog Ministarstva i države.
 2. Da se sa svim naučnim radnicima koji su na ugovorima na određeno vreme, odmah, bez odlaganja, zaključe ugovori o radu u skladu sa zakonom.
 3. Da nadležno ministarstvo za nauku, najkasnije do novembra 2022.god., predstavi plan sa koeficijentima po zvanjim, a na osnovu kojih će se od 1. januara 2023 godine obračunavati i isplaćivati plate u nauci, čime će se obezbediti zakonski princip “jednaki rad - jednaka plata”.
Odgovore na naše zahteve nismo dobili mesec dana, pa smo odlučili da po njih dođemo lično ispred zgrade Vlade Republike Srbije u ponedeljak u 12h!

Pozivamo sve medije da prisustvuju i izveste o našoj akciji, gde će im se obratiti predsednica Sindikata nauke, dr Đurđica Jovović, kao i da prate našu kampanju, ZA DOSTOJANSTVEN RAD U NAUCI.

SINDIKAT ZAPOSLENIH U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI SRBIJE


ZA DOSTOJANSTVEN RAD U NAUCI !

26. januar 2022.

Za dostojanstven rad u nauci je kampanja koju pokreće Sindikat nauke Srbije. Naši ciljevi su:

 • siguran posao za sve naučnike!
 • jednake plate za jednak rad!
 • obezbediti u nauci doslednu primenu zakona kojima se reguliše rad!
Ovom kampanjom želimo da pokrenemo sve zaposlene u nauci u Srbiji da se zajedno izborimo za naše zahteve!
Od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Vlade, tražimo da (1) momentalno reguliše radno-pravni status mladih naučnika u skladu sa zakonom, (2) obezbedi korekciju plata naučnim radnicima u oštećenim kategorijama i (3) da predstavi plan za uvođenje plata po zvanjima najkasnije počev od 2023. godine.
Pozivamo javnost i sve zaposlene u Srbiji da podrži našu kampanju i naše zahteve! Smatramo da su obrazovanje i nauka ključni za našu državu, ali da ne možemo mlade naraštaje pozivati da se školuju, da biraju životni poziv naučnika, da ostaju u Srbiji i da tu zasnivaju svoje porodice, ako mladi radnici u nauci već rade bez dostojanstva i na nesigurnim radnim mestima. Ovaj životni poziv je decenijama bio prilika svima koji vredno uče i rade da dođu do sigurne egzistencije, da žive bolje u sopstvenoj državi i smatramo da to tako treba i da ostane. Takođe, pozivamo sve koji žive od svog rada i koji se sindikalno organizuju da nas podrže – jer ako sama država krši sopstveni Zakon o radu u sektoru kao što je nauka, kako ćemo tražiti od bilo koga da poštuje minimum radnih prava, koji bi ovim zakonom trebalo da bude garantovan svuda.
Pozivamo sve koji rade u nauci da se priključe našoj kampanji! Bilo da ste žrtva nejednakih plata ili da radite na ugovorima od po godinu dana, bilo da želite da se solidarišete sa svojim mlađim kolegama –pokažimo da složno stojimo iza zahteva Sindikata nauke. Promenimo način na koji se gleda na rad u nauci i pokažimo da i mladim naučnicima pripada elementarno pravo na dostojanstven rad!

Da se priključite kampanji, javite nam se na mejl: Podržite nas na društvenim mrežama!


IZVEŠTAJ SA SASTANKA SA ANOM BRNABIĆ

26. januar 2022.

Na poziv predsednice Vlade Republike Srbije, gospođe Ane Brnabić, 28. decembra 2021. godine, održan je sastanak u zgradi Vlade kome su pored premijerke prisustvovali pomoćnici i savetnici iz njenog kabineta, državna sekretarka Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Marijana Dukić Mijatović, pomoćnica ministra za nauku, dr Marina Soković i državni sekretar Ministarstva finansija. Ispred Sindikata nauke Srbije sastanku su prisustvovali dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata, dr Milan Ivanov i dr Aleksandar Knežević.
Izneti su i detaljno obrazloženi svi problemi u sektoru nauke i istraživanja, a naročita pažnja je posvećena diskriminaciji istraživača, kao posledica nečinjenja ministarstva i zarobljavanju ljudi u kategorijama iz 2010. godine i teškom položaju istraživača na fakultetima. Takođe, Premijerki je skrenuta pažnja o kršenju Člana 104. Zakona o radu od strane Ministarstva prosvete, nauke, tehnološkog razvoja.
Premijerka je iskazala razumevanje za sve probleme sa kojima se suočavamo i izrazila dobru volju i rešenost da pomogne kako bi se situacija popravila. Predložila je da se, odmah posle praznika, održi sastanak, na kojem bi se konkretnije dogovorili o načinu rešavanja nagomilanih problema.
Od strane Vlade Republike Srbije, Sindikatu nauke prestavljeno je više modela kako bi izgledala tranzicija ka izjednačavanju plata, odnosno za isti rad i isto obrazovanje – ista plata. Imajući u vidu vreme u kome se nalazimo, kao i visinu sredstava koja bi morala biti izdvojena, od strane predstavnika Minisatarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ocenjeno je da je najrealniji model da u 2022. godini istraživači koji su u kategorijama A/T6, A/T5 i A/T4 budu prevedeni u A3 kategoriju, a da od 2023. godine svi istraživači budu prevedeni u A/T1 kategoriju.
Premijerka Ana Brnabić se složila, nakon izlaganja problema dr Aleksandra Kneževića, da je hitno potrebno uvesti red u sistematizaciji radnih mesta istraživača na fakultetima, i da se po hitnom postupku usvoji Katolog radnih mesta u nauci i istraživanjima, koji je važan normativni dokument neophodan kako bi se implementiralo institucionalno finansiranje.
Predlogu Kataloga možete pristupiti putem linka:
http://mduls.gov.rs/obavestenja/obavestenje-o-sprovodjenju-procesa-konsultacija-u-postupku-pripreme-dopune-uredbe-o-katalogu-radnih-mesta-u-javnim-sluzbama-i-drugim-organizacijama-u-javnom-sektoru/
I konačno, da bismo trasirali put ka trajnom rešenju problema naučne zajednice u Srbiji, predsednici Vlade Republike Srbije, 30.12.2021. godine, je upućen dopis sa tri glavna zahteva Sindikata nauke Srbije, prosteklih iz razgovara sa gospođom Brnabić, i to su:

 1. Da svi naučni saradnici, viši naučni saradnici i naučni savetnici (na institutima, fakultetima i inovacionim centrima) koji su imali zaradu u nivou kategorija A4/T4, A5/T5 i A6/T6 pređu na nivo zarada A3/T3 u svom zvanju, a svi zaposleni u stručnim i istraživačkim zvanjima koji su imali zaradu u nivou kategorija A6/T6 i A5/T5 pređu na nivo zarada A4/T4 u svom zvanju, počev od zarade za januar 2022.god.
 2. Ukidanje kategorija i uvođenje koeficijenata za sve istraživače po zvanjima, na institutima, fakultetima i inovacionim centrima. Koeficijenti za naučna zvanja treba da obezbede nivo plate kategorije A1/T1, počev od januara 2023.god.
 3. Da Vlada Republike Srbije, po HITNOM postupku, definiše pravni okvir koji bi omogućio da istraživači u naučnim i istraživačkim zvanjima na fakultetima i inovacionim centrima regulišu radno-pravni status, po svim elementima, u skladu sa zakonom.
Sindikat nauke je u dopisu tražio da se Vlada izjasni o ovim zahtevima najkasnije do 14. januara 2022. godine.


UGOVORI ZA NEPOSTOJEĆA RADNA MESTA

20. januar 2022.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Branko Ružić, ministar
Prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državna sekretarka

U Beogradu, 20.01.2022. god.

Poštovani/a,
Prema našim saznanjima, na većini fakulteta u Srbiji, naučna i istraživačka radna mesta, koja nisu u nastavi, ne nalaze se ni u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta fakulteta, to sa stanovišta zakona, ona i ne postoje.
Međutim, fakulteti su sa određenim licima, za ta radna mesta, zaključili ugovore o radu na određeno vreme, najčešće u trajanju od godinu dana. Uvidom u te ugovore, zaključili smo da isti imaju karakter Ugovora o radu iz radnog odnosa. Ovo ne samo da je nezakonito i nelogično, već je po našem mišljenju, ovakav nemar i nebriga u radu, sramota za fakultete kao naučno-obrazovne ustanov.e.
Iz tog razloga, posebno nas interesuje stav Ministarstva i šta ćete preduzeti po ovom pitanju, ili će se i to pravdati autonomijom fakulteta.
Molimo vas da nam odgovor pošaljete u pisanoj formi.
S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


SA PREMIJERKOM O STATUSU ISTRAŽIVAČA

10. januar 2022.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Ana Brnabić, predsednica

Poštovana,
Imajući u vidu da je u najskorijem periodu neophodno rešavati goruće probleme u vezi statusa istraživača u Srbiji, a nakon sastanaka u Vladi Republike Srbije, održanih 28. i 29. decembra 2021. godine, zahtevi Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije su:

 1. Da svi naučni saradnici, viši naučni saradnici i naučni savetnici (na institutima, fakultetima i inovacionim centrima) koji su imali zaradu u nivou kategorija A4/T4, A5/T5 i A6/T6 pređu na nivo zarada A3/T3 u svom zvanju, a svi zaposleni u stručnim i istraživačkim zvanjima koji su imali zaradu u nivou kategorija A6/T6 i A5/T5 pređu na nivo zarada A4/T4 u svom zvanju, počev od zarade za januar 2022.god.
 2. Ukidanje kategorija i uvođenje koeficijenata za sve istraživače po zvanjima, na institutima, fakultetima i inovacionim centrima. Koeficijenti za naučna zvanja treba da obezbede nivo plate kategorije A1/T1, počev od januara 2023.god.
 3. Da Vlada Republike Srbije, po HITNOM postupku, definiše pravni okvir koji bi omogućio da istraživači u naučnim i istraživačkim zvanjima na fakultetima i inovacionim centrima regulišu radno-pravni status, po svim elementima, u skladu sa zakonom.
Neophodno je da sledeći sastanak, po Vašem predlogu, održimo najkasnije do 14. januara. 2022. godine, kada očekujemo odgovor na naše zahteve.

S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


ZABRINUTOST ZA BUDUĆNOST INEP

10. januar 2022.

Na adraesu Sindikata nauke stiglo je pismo predsednice Naučnog veća Instituta za primenu nuklearne energije INEP dr Nataše Ilić:
”Obraćamo Vam se, duboko zabrinuti za budućnost Instituta za primenu nuklearne energije - INEP, sa željom da Vas upoznamo sa tokom procesa izbora direktora Instituta. Smatramo da je za naučnu javnost Srbije od značaja informacija o intervencijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koje su započele danom objavljivanja konkursa za izbor direktora Instituta, koji je u sastavu Univerziteta u Beogradu.

MIŠLJENJE SINDIKATA
Iz dostavljene dokumentacije vidi se da ste prvi put raspisali konkurs 31. oktobra 2021.godine, za izbor direktora Instituta INEP, u skladu sa uslovima koji su predviđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta. Institut je prihvatoi predlog UO Instituta za izmenu uslova za konkurs za izbor direktora, kao i da ste sa odgovornim predstavnicima Ministarstva prosvete usaglasili kriterijume za novi konkurs, objavljen 7. novembra 2021.g. Sve ove radnje su legitimne i ne može se osporavati zakonitost istih. Iz dostavljene dokumentacije se ne vidi da li je izmenjen Pravilnik u pogledu izmenjenih uslova iz ponovljenog konkursa.
Po mišljenju Sindikata nauke, sporan je akt Vlade o razrešenju predsednika i članova UO Instituta INEP, iz razloga što nije dato nikakvo obrazloženje, zbog čega se Vlada odlučila na ovu meru.
Ovakav postupak Ministarstva i Vlade, mogu da dovedu javnost u sumnju da Vlada i Ministarstvo imaju namere koje nisu od interesa za zaposlene u Institutu i zato razumemo vašu zabrinitost i ne slažemo se sa takvim načinom rada Vlade i Ministarstva.
Sindikat će se, zajedno sa institutima, boriti i zahtevati veću transparentnost u radu Vlade i Ministarstva, kada je u pitanju procedura za izbor direktora instituta i drugih svojinskih i organizacionih promena u radu instituta.


NAUČNICI U SRBIJI TRPE DECENIJSKU NEPRAVDU

24. decembar 2021.

Više od 60 odsto naučnih radnika u Srbiji oštećeno je zbog višegodišnjeg nemara države da se reši njihov status, poručili su predstavnici Sindikata zaposlenih u naučno istraživačkoj delatnosti Srbije.
Oni su se, na konferenciji za novinare, založili da se zaposlenima u naučno-istraživačkim institucijama obezbedi dostojan rad, što podrazumeva jednaku platu za jednak rad i sigurna radna mesta, kao i da se zaposlenima koji su u skorijem periodu najviše diskriminisani osetno poboljša materijalni položaj.

Predsednica Sindikata Đurđica Jovović je kazala da naučnici ne traže da im se povećaju plate, već da njihove zarade uđu u zakonske okvire kojima se definišu plate u javnim službama. Ona je ocenila da naučni radnici trpe decenijsku nepravdu upravo zbog nerešene zakonske regulative.

“Od 2019. godine, donošenjem Zakona o nauci i istraživanjima, očekivali smo da će agonija projektnog finasiranja da stane. Taj zakon nam je garantovao prelazak na institucionalno finansiranje, da ćemo imati plate koje će biti u okvirima zakona, definisane koeficijente po zvanjima, da ćemo konačno biti registovani kao javne službe. To se nije desilo”, navela je Jovović.

Ona je rekla da je Sindikat nauke učestvovao u svim radnim grupama na donošenju podzakonskih akata koji su gotovi, ali su se izgubili na putu od jednog do drugog ministarstva, a kada sindikat pita za neki od tih dokumenata, prebacuju ga kao ping-pong lopticu između ministarstava prosvete i nauke, finansija i državne uprave i lokalne samouprave.

Jovović je istakla da će zbog odlaganja primene Zakona o platama u javnim službama do 2025. agonija zaposlenih u nauci biti produžena za još najmanje pet godina. Uprkos dobrom socijalnom dijalogu sa resornim ministarstvom, Jovović je rezultat zajedničkog rada ocenila nulom.

“Naši naučni radnici sve više gube entuzijazam. To se odrazilo na rad istraživača, što pokazuje i pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi. Država ulaže silne milione na izgradanju novih zgrada fakulteta i naučno-tehnološke parkove širom Srbije. Sindikat nije protiv toga, to treba da poboljša uslove rada istraživača, ali gde su ljudi koji u njima treba da rade? U nedavnom obraćanju kabineta premijerke nigde se ne pominju naučnici. U jednoj rečenici je rečeno da će se potruditi da reše naše dugogodišnje nagomilane probleme”, rekla je Jovović, podsećajući da rezultati rada naučnika nisu mereni od 2009/10. godine.

Milan Ivanov, član Sindikata nauke i zaposlen na Institutu za medicinska istraživanja, to je ilustrovao sopstvenim primerom, napominjući da mu se plata definiše na osnovu rezultata koje je postigao davne 2005. i 2006, dok je radio na Biološkom fakultetu. On je rekao da se zbog kategorija u istoj ustanovi plate među kolegama razlikuju i do 75 odsto, što na godišnjem nivou može da bude preko milion dinara.

“Pitam prosvetne radnike da li bi dozvolili da dva nastavnika matematike u istoj školi imaju različite plate, šta bi na to rekla dva poštara koja nose poštu u istom reonu? Da li bi ministar prosvete i nauke Branko Ružić bio zadovoljan da ministarka Darija Kisić Tepavčević ima 75 odsto veću platu od njega”, rekao je Ivanov.

Predstavnici sindikata nauke su izneli i problem mladih istraživača zaposlenih na fakultetima koji nemaju rešen radno-pravni status i već dve godine potpisuju ugovore na određeno vreme koji su oročeni na godinu dana. Iz toga su proizašli brojni problemi, pa istraživači zaposleni na nekim fakultetima ne dobijaju novac za prevoz, nekima se ne isplaćuje minuli rad, a pojedine uprave smatraju da za ove ljude ne važi Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje. Pitali su naučnici resorno ministarstvo da im tu dilemu razreši, ali odgovor, kažu, nisu dobili.
Izvor: DANAS


IZVOD IZ ZAPISNIKA NASTAVKA IV SEDNICE ROS

21. decembar 2021.

Izvod iz zapisnika sa nastavka IV sednice ROS nauke, održanog 15.12.2021., na temu „Utvrđivanje strategije nastupa Sindikata nauke u odnosu na državne organe, u čijoj nadležnosti je nauka“.
U prvom delu izlaganja predsednica Sindikata nauke dr Đurđica Jovović je izvestila o svim dešavanjima i informacijama koje su bile značajne za Sindikat nauke u periodu između prvog dela sednice (24.11.2021.) i nastavka sednice (15.12.2021.)

 • Sastanak radne grupe za program institucionalnog finansiranja održan je 3.12.2021. Na tom sastanku završen je predlog radne grupe za program institucionalnog finansiranja. Ovim programom se reguliše samoevaluacija instituta. Kada se ovaj program usvoji, biće jasnije rešeno kako se dobija DMT. Dalja sudbina ovog dokumenta je da će Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) da ga pravno uredi. Makon toga Pravilnik ili ide na proširenu radnu grupu ili na javnu raspravu.
 • Na sastanku radne grupe održanom 03.12.2021. MPNTR nije dostavilo ranije dogovoreni predlog modela koji bi omogućio postepeno izjednačavanje zarada po kategorija i prelazak na suštinsko institucionalno finansiranje. Dobijeno je obećanje da će ovaj model uskoro biti prezentiran Sindikatu nauke.
 • Zakon o platnim razredima odložen je do 2025.
 • Podnet je zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) da se objasni status Kataloga radnih mesta u nauci. Posebnu zabrinutost je donelo to što je ministarka MDULS izjavila da će se izvršiti povezivanje radnih mesta iz kataloga sa radnim mestima u sistematizaciji radnih mesta i da će to dalje biti povezano sa koeficijentima. Ako bi se naši koeficijenti uzimali iz Kataloga radnih mesta za visoko obrazovanje , na pr. redovni profesor bi bio u platnoj grupi 11, a naučni savetnik, viši naučni saradnik i naučni saradnik bi bili u istoj platnoj grupi 9. Zbog toga je važno da se Katalog radnih mesta za nauku obavezno usvoji pre 2025.
 • Izveštaj sa sastanka predstavnika Sindikata nauke i ZIS postoji na sajtu Sindikata nauke. Na ovom sastanku je upozoreno da postoji realna opasnost da se privatizuju istraživačko-razvojni instituti. Trenutno je privatizacija instituta „Jaroslav Černi“ završena stvar, a postoje nagoveštaji da će biti privatizovan još jedan broj instituta.
U drugom delu su predsednici sindikalnih organizacija pojedinih instituta; poverenici za različite fakultete (koji su predstavnici istraživača koji su istraživačkim i naučnim zvanjima a zaposleni su na fakultetima i inovacionim centrima) i istraživači koji su ranije pismeno dostavili svoje sugestije Sindikatu nauke izneli svoje stavove pred članove ROS, a koji se odnose na strategiju nastupa Sindikata, sa ciljem ispravljanja neravnopravnog položaja zaposlenih u nauci u odnosu na sve ostale javne službe.
Konstatovano je da su najugroženije kolege istraživači u istraživačkim i naučnim zvanjima zaposleni na fakultetima i inovacionim centrima, kao i pojedine mlađe kolege u nekim institutima sa kojima se isključivo zaključuju ugovori o radu na određeno vreme (od 3 meseca do maks. godinu dana) iako je za mnoge prošlo više od deset godina od kako su se zaposlili. Istraživačima na pojedinim fakultetima osporava se zakonsko pravo na isplatu troškova prevoza, minuli rad i dr. Većina SO instituta insistira da se ostvari da i istraživači zaposleni u institutima i istraživači u istraživačkim i naučnim zvanjima zaposleni na fakultetima imaju zarade kao i svi ostali u javnim službama (ekonomska kategorija 411). Traži se da svima plata bude izračunata (kao i u svim javnim službama) množenjem koeficijenta (koji odražava složenost radnog mesta) i osnovice. Takođe, sve nepravde nastale kao posledica kategorizacije istraživača po Aktu o izboru, vrednovanju i finansiranju programa osnovnih istraživanja, programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja, programa sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i programa obezbeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad za ciklus istraživanja u periodu 2011-2014 donetom 2010. godine moraju biti ispravljene. Prihvaćeno je da ukoliko to nije moguće ispraviti odjednom obezbeđivanjen dodatnih sredstava za budžet za nauku, da se prihvati (samo pod uslovom da je vremenski jasno definisan i pravno validan) model postepenog uravnotežavanja plata kako bi bile u skladu sa Zakonom o radu da se za isti posao (zvanje) ostvaruje ista zarada. Model postepenog povećanja budžetskih sredstava, za ostvarivanje ovog cilja, smo dobili od kolega iz Hrvatske i isti, po dogovoru, prosledili Ministarstvu.
Dato je više različitih predloga koje aktivnosti Sindikata nauke treba da preduzme kako bi se izvršio pritisak koji bi omogućio da se svi navedeni zahtevi ostvare. Jednoglasno je zaključeno:
 • da je prvi korak, koji treba da bude u što kraćem roku (u toku sledeće nedelje), organizovanje konferencije za medije. Dogovoreno je da to bude u Medija centru.
 • Usvojeno je da treba da se formira operativni tim za vođenje kampanje, za ostvarivanje naših zahteva.Zamoljeni su svi članovi Sindikata nauke da se dobrovoljno prijave do kraja ove nedelje preko svojih Sindikalnih organizacija ako žele da aktivno učestvuju u radu operativnog tima.
 • Predloženo je i da se svi konkretni predlozi za buduće aktivnosti Sindikata nauke dostave na mejl sindikat.nauke@gmail.com. Rok za prijavu u operativni tim i slanje predloga na mejl je ponedeljak 20. decembra 2021.
Konferencija za štampu je zakazana za četvrtak, 23. 12. 2021. u 12:30 časova.
O daljim merama ćemo vas blagovremeno obaveštavati.


IZVEŠTAJ O RADU MINISTRA RUŽIĆA IZ UGLA SINDIKATA NAUKE

20. decembar 2021.

Ovako bi iz ugla Sindikat nauke Srbije izgledao Izveštaj o radu ministra Branka Ružića, u formi pisanog sastava na temu „Moj doprinos gašenju nauke u Srbiji“:
„Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sam preuzeo oktobra 2020.god. Prethodno sam obavljao dužnost ministra državne uprave i lokalne samouprave. Kako je ocenjeno, ovu sam funkciju uspešno obavljao, pa mi je kao nagrada dodeljeno Minstarstvo u čijem sastavu je više delatnosti (vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, studentski standard i na kraju nauka i tehnokoški razvoj). Kako su me u svakoj delatnosti sačekali mnogobrojni i od ranije nerešeni problemi, to sasvim sigurno nisam imao vremena da se svima dovoljno posvetim. Posebno su mi bila problematična neka pitanja u nauci, kao što su:

 1. Status nauke u Republici Srbiji. Ništa nisam preduzeo da se finansiranje nauke u trezoru izmesti iz sifre 424. Tu su mi sredstva koja je država dala za specijalne usluge mog Ministarstva. Nisu tu plate, pa samim tim mogu da narucim sve sta treba, nekad ćevapi, a nekad nesto drugo na čačkalicu. Ja sam odobrio da se isplaćuju odatle i neke pare za rad ovih po institutima i fakultetima ko se gde bavi naukom po Srbiji. To isplaćujem po nekom Aktu o finansiranju od prethodne vlasti iz 2010 godine. Ima raspon kategorija za uplate baš veliki. Nisam se mnogo udubljivao, a ni interesovao za te njihove kategorije. Ja sam redovno isplaćivao te uplate dal im je to plata il honorar, ja ne znam. Šta se sad oni nešto ljute i protestuju. Ako si doktorirao i imaš naučno zvanje onda možes da dobijes od Ministarstva novac za svoj rad u rasponu od 0.6 do 1.75, to ti zavisi kako su te bodovali 2010 godine. Tu ništa nisam menjao. Ako si mlad istraživač i tek se zaposlio onda dobiješ kategoriju 1.0, a ako si kasnije se zaposlio onda dobijes odmah 0.6. I posle možeš ti da napredujes i dobijaš viša zvanja, ali samo u toj tvojoj kategoriji. E što će to posle da im se odrazi i na penziju, što će je primati, šta me briga.
 2. Siguran posao za sve istraživače. Angažovao sam i odobrio zapošljavanje istraživača i na fakultetima, al zbog autonomije Univerziteta, ja pojma nemam dal oni rade honorarno na ugovor koji potpisuju tako svake godine il na tri meseca. Kad su mogli tako sve ove godine što ne bi i dalje. Bitno je da ja njima odobravam tu uplatu, al naknadu za prevoz il minuli rad, što imaju pravo po Zakonu o radu, e za to ne znam sta rade po fakultetima. I što ti istraživači nemaju ni pravo glasa, e to je zbog toga sto Univerzitet ima autonomiju, tu ja nemam pravo glasa.
 3. Za dostojanstven rad u nauci: Tražili su razni (čitaj:Sindikat nauke i neki pojedinci što su nas čak I tužili) da se ispravi nepravda i da isti rad u nauci vrednuje kao i u drugim profesijama. To znači da ako je neko Ministar, treba da ima istu platu ko drugi Ministar, bez obzira u kom je Ministarstvu. Al ja nisam ništa to rešavao, to za nas rešava Vlada, a ja sam za ove naučnike morao da zovem Ministra finansija i Ministra državne uprave i ko zna koga još, da ovo, oko ovih naučnika, sredi. Imam ja druge probleme, škole, obdaništa, predškolska nastava…pa još ovaj kovid, kad će online nastava, kad neće. Ja sam rekao da se ovi moji saradnici bave naukom, al pošto Ministar samo može da razgovara i ugovara sastanke sa drugim Ministrima, onda ovi moji nisu mogli/želeli ili smeli od mene da ugovaraju da im se problem nekako reši. Nisam ja zadužen da im sredjujem te plate da budu u skladu sa Zakonom o radu, da za isti rad sleduje ista plata, e svašta. Ja isplaćujem ovo sto su oni, koji su bili na čelu Ministarstva 2010 il 2012, odredili i što bi ja to sad menjao. Lakše mi je da im kažem da nema par,a nego da se sad cimam sa tim naučnicima, ionako ih nema mnogo.”
Na kraju ovog izveštaja, Sindikat nauke Srbije pita ministra:
“Da li Ministar zna naziv (delokrug) svoga Ministarstva”?
“Da li dobija platu za svoj rad kao i drugi Ministri”?
“Kako bi se osećao kao Ministar kada bi znao da ima platu za 60% manju od drugog Ministra, a rade isti posao za svoju zemlju.”
Zaključak Sindikata: najveći doprinos gašenju nauke u Srbiji je to, što se Ministar nije bavio naukom uopšte.


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

10. decembar 2021.

Poštovane kolege,
Na osnovu zaključka sa četvrte sednice RO Sindikata nauke, održane 24. novembra 2021.zakazujem:
Nastavak sednice ROS-a nauke
Sednica će se održati u sredu, u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
Na predhodnoj sednici sam vas informisala da se u Ministarstvu priprema predlog za rešavanje problema plata, koje su prouzrokovale kategorije, kao i da će na sastanku radne grupe (3.decembra), taj materijal biti razmatran. Sastanak radne grupe je održan, konkretnih predloga nije bilo. Obavešteni smo da je rad na predlogu u toku i da je potrebno da se radna grupa proširi sa saradnicima koji su najkompetentniji za ovu oblast rada.
Pošto još uvek nemamo konkretan predlog o kome bismo se izjasnili, na nama je da definišemo naše dalje aktivnosti po ovom pitanju.

Neophodno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, molimo vas da obezbedite zamenu. Sednica će se održati uz poštovanje svih utvrđenih epidemioloških mera .

S poštovanjem,
dr Đurđica Jovović


ZAPISNIK SA SEDNICE ROS NAUKE

1. decembar 2021.

Dana 24.11.2021. održan je sastanak Republičkog odbora Sindikata nauke. Predložen je i usvojen sledeći dnevni red:

 1. Analiza aktuelnog stanja u nauci
 2. Utvrđivanje strategije nastupa Sindikata nauke u odnosu na državne organe, u čijoj nadležnosti je nauka
 3. Imenovanje Poverenika Sindikata nauke na fakultetima
Predsednica Sindikata nauke, dr Đurđica Jovović, je na sednici podnela detaljan izveštaj o svojim aktivnostima, koje je kao predstavnik Sindikata nauke obavljala u radnim telima Ministarstva, kao i svojim učestvovanjem na brojnim sastancima sa predstavnicima Ministrastva prosvete nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), Ministarstva finansija i drugim sastancima kojima su prisustvovali predsednica i članovi Vlade Republike Srbije.Odbor je zaključio da je predsednica Sindikata, navedene aktivnosti obavljala u skladu sa odlukama ROS-a nauke.
Predsednica Sindikata je u svom izlaganju, posebno istakla rad članova ROS-a nauke, kroz konkretne predloge upućene Ministarstvu, a koji su se odnosili na naučnoistraživački rad i radno-pravni status istraživača. Urađen je Katalog radnih mesta zaposlenih u NIO, predlog koeficijenata, po zvanjima, koji bi trebalo da se inkorporiraju u uredbu vlade RS, za obračun plata za 2022.god., analiza budžeta za proteklih 10 godina i potrebnih sredstava, kako bi se plate istraživača iz sadašnjeg, zakonski nedefinisanog „dvogodišnjeg prelaznog perioda“, izmestile u zakonski okvir po normama i pravilima funkcionisanja javnih službi. Plate istraživača u institutima, od 2010 do danas, a izvesno je i u 2022., (a verovatno je da će trajati i duže), nisu u skladu ni sa jednim zakonom kojima se reguliše rad.
I pored svega što je učinjeno od strane Sindikata, primena Zakona o nauci i istraživanjima, po pitanju finansiranja plata, je na čekanju i kako stvari stoje, neizvesno je koliko će to trajati. Ministarstvo se javno oglašava da kategorije više ne postoje, kao i da je krajem 2019. prestalo projektno finansiranje, ali i dalje je na snazi Akt o finansiranju projekata iz 2011, kojim su uspostavljene kategorije, kao osnov za projektno finansiranje. Znači, totalna konfuzija!
I pored svega navedenog, suštinski ni jedan od problema nije rešen:
 • MPNTR uplaćuje sredstva za plate na osnovu kategorija ustanovljenih na osnovu rezultata rada u periodu 2005-2009;
 • naše plate su i dalje u budžetu u ekonomskoj klasifikaciji 424-specijalizovane usluge (a ne plate koje su 411);
 • nemamo Katalog radnih mesta, iako ga je Sindikata nauke uradio i dostavio ga MPNTR 20.10.2020.god. i od tada mu se gubi svaki trag;
 • nemamo Kolektivni ugovor;
 • nemamo Uredbu o koeficijentima i osnovicama;
 • u budžetu za 2022.god. nisu predviđena sredstva za povećanje plata zaposlenih u NIO, kao što je to predviđeno za ostale javne službe;
 • na fakultetima je položaj istraživača u naučnim zvanjima krajnje zabrinjavajući, iz razloga što imaju tretman sezonskih radnika. U svakoj prilici im se daje do znanja da su privremeno zaposleni, uskraćuju im se osnovna zakonska prava, kao što su prevoz, minuli rad, godišnji odmor i druga prava iz Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje uz obrazloženje da se na njih on ne primenjuje.
Na sastanku predstavnika Sindikata nauke sa predstavnicima MPNTR, održanom 23. novembra, državna sekretarka Marijana Dukić Mijatović je iznela predlog da je neophodno da se obezbede dodatna sredstva za plate istraživača kojima bi se ispravila nepravda zbog primene kategorija, s tim što bi se povećanja vršila sukcesivno. Dogovoreno je da Ministarstvo sačini predlog koji će biti dostavnjen radnoj grupi ministarstva 3.12.2021. Takođe, je dato uveravanje da će se Zaključkom Vlade Republike Srbije obezbediti povećanje plata od 7 % počev od decembarske plate (koja se isplaćuje u januaru 2022), zaposlenima u naučnoistraživačkim organizacijama i istraživačima zaposlenim na fakultetima koji nisu angažovani u nastavi.
Nakon upoznavanja članova ROS-a sa svim događanjima i činjenicama, usledila je rasprava o tome kako dalje da nastupa Sindikat nauke u razrešavanju svih nagomilanih problema. Konstatovano je da je Sindikat uradio i više nego što je bilo u njegovoj kompetenciji, rad Sindikata je bio korektan, dobronameran i isknjučivo u funkciciji zaposlenih istraživača u institutima i fakultetima.
U vezi radno-pravnog statusa istraživača u naučnim i istraživačkim zvanjima, zaposlenim na fakultetima, dogovoreno je da se od Ministarstva zahteva, da što hitnije reaguje u rešavanju napred pomenutih problema.
Ocenjeno je da saradnja Sindikata sa Ministarstvom po navedenim pitanjima nije dala odgovarajuće rezultate, kao i da dijalogom nije postignut nikakav dogovor. Saradnja i dijalog bez konkretnih rezultata je prazna priča. Dati su predlozi da se navedeni problemi izmeste iz okvira Ministarstva i Sindikata i podignu na viši društveni nivo, tako što bi se organizovala konferencija za štampu, protest, a kasnije i štrajk.
Dogovoreno je da članovi odbora u svojim organizacijama održe konsultacije o načinima kako da iskažemo svoje nezadovoljstvo i o tome obaveste Sindikat nauke, kako bi najkasnije u prvoj polovini decembra doneli konačnu odluku o daljim aktivnostima.


ZAPISNIK SA PRVE SEDNICE PODODBORA

29. novembar 2021.

Sednica Pododbora Sindikata nauke održana je u utorak, 23. novembra 2021. godine, sa početkom u 10 časova, u zgradi Saveza samostalnih sindikata Srbije, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5. Za sednicu je predlažen i usvojen sledeći:
DNEVNI RED

 1. Obaveštenja i informacije o dosadašnjim aktivnostima Sindikata i Pododbora;
 2. Verifikacija odluka o formiranju povereništva na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta Umetnosti u Beogradu;
 3. Razmatranje predloga Pravilnika o radu Pododbora;
 4. Utvrđivanje aktivnosti Pododbora u 2022. godini;
 5. Tekuća pitanja.
-Sednici je pored poverenika prisustvovala i sekretar Sindikata nauke, Milena Milovanović a u svojstvu posmatrača prisustvovali su predstavnici Farmaceutskog fakulteta, Rudarsko-geološkog fakulteta i Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta (Univerzitet u Beogradu).
-U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 5. oktobra 2021. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva sa predstavnicima Sindikata nauke. Sastanku su prisustvovali državna sekretarka za visoko obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj dr Marijana Dukić-Mijatović, pomoćnica ministra za sektor nauke dr Marina Soković, predsednica sindikata dr Đurđica Jovović i predsednik Pododbora dr Aleksandar Knežević. Pored aktuelnih problema sa kojima se suočavaju istraživači u Srbiji istaknuti su i problemi sa kojima se u svom svakodnevnom radu susreću istraživači zaposleni na fakultetima i inovacionim centrima. Razmatran je problem definisanja radno-pravnog statusa istraživača, nepoštovanje obaveza koje pojedini fakulteti, kao poslodavci, imaju prema istraživačima, neisplaćivanje sredstava za vreme provedeno na radu inovacionim centrima zbog čega su istraživači zaposleni u ovim NIO oštećeni više godina a postavljeno je i pitanje primene Posebnog kolektivnog ugovora koji je Ministarstvo potpisalo za sektor visokog obrazovanja.
-Predstavnici Ministarstva su obavestili članove Sindikata da će problem radno-pravnog statusa istraživača biti rešavan u narednom periodu donošenjem Programa institucionalnog finansiranja i Pravilnika o institucionalnom finansiranju. Da će do tada (izvesno za 2022. godinu) dekanima fakulteta biti poslat dopis Ministarstva da se i za narednu godinu sastave i sa istraživačima potpišu ugovori o radu koji će biti oročeni na godinu dana, tj. do kraja 2022. godine, a da će se cela naredna godina tretirati kao prelazna. Ministarstvo razmotra mogućnost izmena i dopuna seta zakona koji regulišu sektor visokog obrazovanja, nauke i istraživanja, pa bi u tom cilju bilo poželjno identifikovati odredbe koje treba popraviti ili izmeniti. Nakon dužeg perioda počeće sa radom radna grupa (u užem sastavu) za pisanje Programa institucionalnog finansiranja, gde je kao član ispred Sindikata nauke imenovana dr Đurđica Jovović. Državna sekretarka je iznela stav da je isplaćivanje naknada za prevoz istraživačima zaposlenim na fakultetima obaveza fakulteta kao poslodavca i da su sredstva za tu namenu izdvojena i uplaćuju se fakultetima kroz poziciju DMT1. Primenu Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje kao pravno pitanje treba da razmotri Pravna služba u Ministarstvu.
-Verifikovane su odluke o formiranju novih povereništava a za poverenike su imenovane: dr Jovana Vunduk (Poljoprivredni fakultet - Univerzitet u Beogradu), dr Ivana Vuksanović (Fakultet muzičke umetnosti – Univerzitet umetnosti u Beogradu), dr Tamara Ljujić (Filološki fakultet – Univerzitet u Beogradu) dr Milica Lazić (Filozofski fakultet – Univerzitet u Novom Sadu).
-Članovima Pododbora je predstavljen nacrt Pravilnika o radu Pododbora koji treba da definiše sastav, način rada Pododbora, model predstavljanja istraživača na fakultetima. Zaključeno je da zbog kratkog vremena za raspravu i predloge, članovi pododbora podrobno razmotre tekst nacrta Pravilnika i da do naredne sednice Pododbora predlože izmene i daju sugestije na ponuđeni tekst.
-Utvrđeno je da u ovom trenutku fakulteti na različite načine definišu status istraživača kroz ugovore o radu i da u ovom delu postoje velika odstupanja i nepoštovanja osnovnih principa koji su definisani Zakonom o radu. Konstatovano je da pojedini fakulteti u velikoj meri krše prava istraživača koja proističu iz radon-pravnog odnosa i da ne isplaćuju naknadu za prevoz, što je obaveza poslodavca prema svim zaposlenima sa kojima imaju sklopljene ugovore o radu. Takođe, utvrđeno je da pojedini fakulteti istraživačima umanjuju sredstva koja od Ministarstva dobijaju, a koja bi trebala da budu korišćena za isplatu naknada za vreme provedeno na radu (minuli rad). Pododbor je informisan da je Pokrajinska prosvetna inspekcija naložila fakultetima u Novom Sadu, da sa istraživačima koji su blagovremeno pokrenuli postupak za izbor u više zvanje a trenutno zvanje je isteklo (zbog dugačkih procedura), raskinu ugovor o radu, što je potpuno u suprotnosti sa članom 32. Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja.
-Zaključeno je da prioriteti rada Pododbora u narednom period treba da budu na rešavanju gorućih problema koji se tiču radno-pravnog statusa istraživača na fakultetima. Dogovoreno je da se pred Ministarstvom insistira na što hitnijem rešavanju statusa istraživača na fakultetima a da se u prelaznom periodu, radi rešavanja problema koji su identifikovani, traže sastanci sa upravama univerziteta i fakulteta. Tamo gde je nedostatke moguće otkloniti i u postojećem pravnom okviru, a uprave fakulteta nisu spremne na ispunjavanje obaveza u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, poverenici i Sindikat nauke će u cilju zaštite prava istraživača koristiti sva raspoloživa pravna sredstva. Od Ministarstva će se tražiti ispravljanje nelogičnosti koju je fakultetima naložila Pokrajinska prosvetna inspekcija, a tiče se ugovora o radu tamo gde su postupci za izbor u više zvanje u toku. Odlučeno je da se od Ministarstva traži tumačenje Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, tj. da li se odredbe ovog akta odnose i na istraživače zaposlene na fakultetima.


INFORMACIJA SA SASTANKA SINDIKATA I ZAJEDNICE INSTITUTA

25. novembar 2021.

Na zajedničkom sastanku predstavnika Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije (dr Đurđica Jovović, predsednica i dr Aleksandra Milutinović-Nikolić, član Predsedništva) i Zajednice instituta Srbije (dr Duško Blagojević, predsednik, dr Jovan Zubović i dr Predrag Banković, potpredsednici) sa ciljem da se usaglase stavovi ZIS i RO Sindikata, razmatrana su sva aktuelna pitanja od značaja za naučnoistraživačku zajednicu u Srbiji.
Predstavnici Sindikata i ZIS su razmenili i preneli aktuelne informacije, i utvrdili da postoji kompatibilnost što se tiče oblasti u kojima ZIS i Sindikat nalaze svoju ulogu. Strateški zajednički ciljevi i Sindikata i Zajednice ostaju nepromenjeni: zaokruživanje sistema institucionalnog finansiranja donošenjem svih podzakonskih akata, preko programa institucionalnog finansiranja, regulisanja plata naučnika u javnom sektoru, i jačanje istraživačkog rada u institutima u svim segmentima, posebno kadrovskom i infrastrukturnom i adekvatnom evaluacijom naučnog rada.
U tom smislu, rešenja koja smo predočili ne samo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, već i svima drugima (Fondu za nauku, ostalim ministarstvima koja su uključena u realizaciju institucionalnog finansiranja...) u pravcu nalaženja rešenja i daljeg pravca razvoja su i dalje prisutna i spremni smo da učestvujemo u ubrzanju procesa donošenja rešenja koja su strategijom razvoja predviđena.

U Beogradu, 26. novembra 2021. godine

Dr Duško Blagojević
Predsednik
Zajednice instituta Srbije


ČLANOVIMA ROS NAUKE SRBIJE

15. novembar 2021.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam drugu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 24. novembra 2021. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED

 1. Analiza aktuelnog stanja u nauci
 2. Utvrđivanje strategije nastupa Sindikata nauke u odnosu na državne organe, u čijoj nadležnosti je nauka
 3. Imenovanje Poverenika Sindikata nauke
 4. Tekuća pitanja
S obzirom da na ovoj sednici treba da utvrdimo naše dalje aktivnosti, neophodno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, molimo vas da obezbedite zamenu. Sednica će se održati uz poštovanje svih utvrđenih epidemioloških mera .
S poštovanjem,

Predsednica
dr Đurđica Jovović


ČLANOVIMA PODODBORA SINDIKATA

15. novembar 2021.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 23. Statuta Sindikata nauke, sazivam Prvu sednicu Pododbora Sindikata nauke u 2021. godini. Sednica će se održati u utorak, 23. novembra 2021. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Obaveštenja
 2. Verifikacija odluka o formiranju povereništva na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
 3. Razmatranje predloga Pravilnika o radu Pododbora
 4. Utvrđivanje aktivnosti Pododbora u 2022. godini
 5. Tekuća pitanja
Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, balgovremeno nas obavestite.
S poštovanjem,

Predsednik Pododbora Aleksandar Knežević


OTVORENO PISMO MINISTRU RUŽIĆU

12. novembar 2021.

Razlog da se, kao predsednica Sindikata nauke Srbije, ponovo obratim javnosti, je da istiniti podaci, oko kojih sa Ministarstvom imamo suprotna mišljenja, izađu na videlo. U mom dosadašnjem radu, uvek sam se trudila, da za ono što iznosim u javnost, imam i odgovarajuće argumente.

 1. Ulaganje u nauku – javno sam iznela podatak da ulaganje u nauku, iz BUDŽETA RS, nije promenjeno u % od 2002.god do sada i kreće se od 0,5-0,38%. Podaci se nalaze u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja RS „Moć znanja“, za 2021-2025.g. Iz dokumenta se vidi da je ulaganje, iz BUDŽETA, u nauku u padu od 2009 (0,51%) do 2020 (0,38%).
  Uvidom u predlog budžeta za nauku (rebalans 2021 i predlog 2022), beleži se pad izdvajanja za plate istraživača u iznosu od -0,09%, što navodi na sumnju da niste planirali povećanje plata za 7%, kako se nalazi u predlogu Zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu za 2022.g. Svi navedeni podaci koje sam navela nalaze se u prilogu.

  (Prilog 1) – Klikni na link ispod
  Ulaganje iz budžeta 2019-2022

 2. Institucionalno finansiranje – Zakon o nauci i istraživanjima, koji je donet jula 2019.god., do sada nije u praksi zaživeo. Razlog je što u Ministarstvu nisu doneti podzakonski akti (Katalog radnih mesta zaposlenih u nauci, Uredba o koeficijentima po zvanjima, Program institucionalnog finansiranja i dr.). Zakon je samo deklarativno proglasio da se do kraja 2019.god. ukida projektno finansiranje i da se uvodi institucionalno. Interesantno je, da je ukinuto projektno finansiranje, a zadržan Akt o finansiranju iz 2011.god., koji je bio osnov za finansiranje projekata i kao takav ne može da služi institucionalnom ( član 135 stav 1 Zakona o nauci i istraživanjima). Obrazloženje Ministarstva je tada dato NIO, da se primena Zakona odlaže za dve godine. Za ove dve godine, Ministarstvo nije našlo nikakve mehanizme koji bi omogućili institucionalno finansiranje. Postojeća Uredba o normativima i standardina raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama (koju je donela Vlada RS) je samo mehanički preuzela postojeće bruto zarade istraživača, formirane na osnovu kategorija istraživača koje su važile za projekte. Ovaj način određivanja plata se nastavlja i u 2022. i neizvesno je do kada će to trajati. Postavlja se pitanje, kako je Vlada RS utvrdila, za sve druge javne službe, koeficijente za plate, po stručnoj spremi i zvanjima, a da to za dve godine nije uradila za nauku? Od 2019. do danas, istraživači se u institutima, po pitanju finansiranja plata, nalaze u nedefinisanom pravnom okviru i što je najgore tome se ne vidi kraj.
 3. Položaj mladih istraživača na fakultetima i institutima – istina je da u naučnoistraživačkom radu od 2010. do danas, učestvuje 1657 mladih istraživača (od kojih neki odavno više nisu mladi), kao i da Ministarstvo, od tada pa do danas, svake godine obaveštava dekane i direktore instituta da su obezbeđena sredstva za njihove plate. Takav način finansiranja na, po godinu dana, koriste poslodavci ovih NIO (fakulteti i instituti) i svake godine zaključuju ugovore o radu, sa ovom istraživačima, na godinu dana. Ova praksa traje već više od 10 godina i suprotna je Zakonu o radu i Zakonu o nauci i istraživanjima. Poslodavci se prema njima ponašaju kao da su sezonski radnici i ne smatraju ih svojim zaposlenima. Prema njima se vrši diskriminacija, lišeni su nekih zakonskih prava, koja ostvaruju drugi zaposleni (kao što su minuli rad, prevoz, jubilarne nagrade i dr.). O ovim i drugim pojavama nezakonitosti u radu akreditovanih NIO, blagovremeno smo i detaljno obaveštavali Ministarstvo. Smatramo da se ovime ne završava briga države o mladima. Naprotiv, na ovaj način država je izvršila prema njima prevaru i obamula javnost da vodi brigu o mladima i da ima želju da ih zadrži.
Sindikat smatra da razrešenje ovih problema prevazilazi okvire Ministarstva i da država treba da se uključi odgovornije i sadržajnije, kako da se mladima obezbedi dostojanstveniji rad, da ostanu u svojoj zemlji i da svojim znanjem i radom doprinose napretku svoje zemlje.


ODGOVOR SINDIKATA MINISTRU PROSVETE

5. novembar 2021.

Poštovani ministre Ružiću ,
Čitajući Vašu reakciju na tvrdnje Sindikata nauke, nisam sigurna da ste korektno obavešteni ili niste do krja pročitali moju jučerašnju izjavu.
1. Juče sam izjavila da Sindikat jedino sa resornom državnom sekretarkom za nauku ima korektan socijalni dijalog. Vas još uvek nisam imala priliku da sretnem, osim što Vas viđam u medijima. Rekla sam da nema socijalnog dijaloga sa Ministarstvom za državnu upravu, Ministarstvom finansija i premijerkom Brnabić.
2. Što se tiče pobrojanih akata, u čijoj izradi je učestvovao Sindikat, jedino je Zakon o nauci i istraživanjima do sada ugledao svetlost dana. Sva ostala dokumenta koja ste naveli, su ili još u izradi ili su gotova, ali nisu izašla iz Ministarstva prosvete. Predlog kataloga radnih mesta, jeste urađen od strane Sindikata, ali još uvek stoji u nekoj fioci u našem Ministarstvu. Mogao je davno da bude usvojen da je bilo dobre volje. Proverite gde se "zaglavio" u Ministarstvu, jer to Sindikat ne može da uradi umesto Vas.
3. Sindikat je učestvovao i u pripremi dokumenta o koeficijentima za obračun plata zaposenima u institutima. Od državnog sekretara u Ministarstvu finansija sam dobila odgovor da to nije u njihovoj nadležnosti, a da u budžetu nema para za realizaciju tog dokumenta. Izgleda da smo nekoliko meseci aktivnog rada bacili u vodu. A neophodno nam je bilo oko 3 milijarde dinara dodatnih sredstava, da celu priču o prelasku na institucionalno finansiranje dovedemo do kraja i počnemo sa primenom od 2022. Tako da vaše tvrdnje, da ste nam pružili sigurnost u finansitanju nije tačna, jer je 60% mlađih istraživača oštećeno, jer i dalje primaju plate po kategorijama, koje su uredbom samo deklarativno ukinute, ali se u praksi još primenjuju i primenjivaće se i u 2022.
4. Što se tiče izdvajanja iz Budžeta RS, razdeo za nauku, nije se promenio od 2000.god, i iznosi izmeđi 0,35-0,38%. Biću slobodna da Vam ovo i dokažem, kada Vam pošaljem podatke koje sam dobila od Ministarstva finansija. Ostale fondove u svom izlaganju nisam ni spominjala.
I za kraj, poštovani ministre Ružiću, predlažem, da pre nego što Vam se završi mandat, organizujete sastanak sa predstavnicima Sindikata nauke, kako bismo Vas sa svim ovim materijalima i lično upoznali.
S poštovanjem,
Sindikat nauke Srbije


SAOPŠTENJE MPNTR

5. novembar 2021.

MINISTARSTVO REDOVNO ODRŽAVA SOCIJALNI DIJALOG SA SINDIKATIMA

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je prethodnih godina u cilju stavranja podsticajnog okruženja za naučna istraživanja reformisalo sistem finansiranja nauke i povećalo ulaganja u razvoj naučne infrastrukture.
U odnosu na period od pre deset godina ulaganja u nauku su veća za 80 odsto, sredstva ulagana u razvoj infrastrukture veća su tri puta, a primanja naučnika veća su za 35 odsto.
Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja sindikate smatra partnerima i zato je svaki propis, svaki dokument javne politike pripremljen i svaka reformska promena u oblasti obrazovanja i nauke sprovedena u saradnji i uz konsultacije sa sindikatima. Zato Ministarstvo najoštrije demantuje tvrdnje sindikata da nema socijalnog dijaloga:

 • Sistem finansiranja nauke promenjen je i uređen tako da bude izvestan u i pogledu egzistencije naučnika i u pogledu finansiranja njihovog naučno-istraživačkog rada. Upravo Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije bio je jedan od inicijatora ove promene koju je sprovelo Ministarstvo i koja je omogućila da instituti budu indirektni korisnici budžeta, čime su se obezbedili uslovi za stabilan rad instituta i istraživača, a da se projektno finansiranje istraživanja odvija preko posebnog fonda – Fonda za nauku.
 • Predstavnici sindikata bili su uključeni u izradu važećeg Zakona o nauci i istraživanjima. U postupku javne rasprave usvojena je većina predloga, primedbi i sugestija i sindikata i naučne zajednice.
 • Sindikat je uključen i u pripremu Programa institucionalnog finansiranja instituta, a predlog ovog propisa upućen je Ministarstvu finansija.
 • U saradnji sa Sindikatom pripremljen je predlog Kataloga radnih mesta u nauci. Upravo je Sindikat predložio opise zanimanja za istraživačka, naučna i stručna zvanja u Katalogu. Ovaj dokument je upućen u dalju proceduru ministarstvu koje je ovlašćeno da predlaže Uredbu o katalogu radnih mesta.
 • Sindikati su bili neizostavni sagovornik u pripremi svih strategija, a sastanci se održavaju redovno i uvek kada sindikat to zahteva.
Takođe, netačne su tvrdnje da Ministarstvo ne podstiče naučnike da ostanu u zemlji i bave se naučno istraživačkim radom. Od 2018. godine Ministarstvo finansira plate 1657 mladih istraživača i njihovo uključivanje u naučno-istraživački rad. Pored toga, stpendije za doktorande su znatno povećane i danas iznose 50.000 dinara mesečno.
Pored ulaganja u infrastrukturu, obezbeđivanja stabilnog finansiranja naučnoistraživačkih organizacija i naučnih istraživanja, Ministarstvo na godišenjem nivou izdvoji oko 817 miliona dinara za posebne programe kojima stipendira mlade i nadarene naučnike za naučnoistraživački rad, finansira učešće istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu, postdoktorsko usavršavanje istraživača, nabavku naučne i stručne literature iz inostranstva, pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka, izdavanje naučnih publikacija i održavanje skupova.
Ukazujemo da prosek plate istraživača u zavisnosti od istraživačkog, odnosno naučnog zvanja i godina na osnovu kojih se izračunava minuli rad iznosi od 70.000 i 110.000 dinara neto.
Ministarstvo ima razumevanje za zahteve sindikata i smatra da se na unapređenju statusa naučnika i uslova za naučnoistraživački rad mora još mnogo raditi da bi se nadoknadile decenije u kojima je nauka zaista bila u zapećku.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sindikate u ovom procesu vidi kao partnere, što i dokazuje činjenica da su oni uključeni u svaku aktivnost u ovoj oblasti.


NEMA SOCIJALNOG DIJALOGA

4. novembar 2021.

Predstavnici sindikata obrazovanja, kulture, uprave i nauke ukazali su da u Srbiji nema socijalnog dijaloga i da su za predsednicu Vlade i ministra finansija nevidljivi.
Valentina Ilić koja je na čelu Sindikata obrazovanja Srbije, rekla je da du zaposleni u obrazovanju tržili pravedne platne razrede, ali da je njihovo uvođenje odloženo do 1. januara 2023.
Zbog toga prosveta traži povećanje plata za 15 odsto, jer je minimalna cena rada povećana za 9,4 odsto.
Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke, rekla je da su državi puna usta nauke i naučnika samo pred izbore i da se vlast hvali otvaranjem naučno-tehnoloških parkova, ali da u njima neće imati ko da radi pošto ljudi odlaze iz zemlje.
Jovović je rekla da nauku boli sve što i druge sektore, ali da su naučnici u još goroj situaciji jer nemaju ni katalog zanimanja.
Ona je navela da naučni radnik prima oko 60.000 dinara, a da plate četvrte po visini u javnom sektoru o kojima se govori u javnosti, prima tek deset odsto zaposlenih.
Predsednica Sindikata kulture Dragana Đorđevic je kazala da je prosečna plata u toj delatnosti 47.893 dinara, a da su „svima usta puna kulture“.
Na loš materijalni položaj zaposlenih u lokalnim samoupravama sa srednjom školom ukazao je Dalibor Rakić, iz kruševačkog ogranka Sindikata uprave, precizirajući da ovi radnici primaju mesečno oko 35.000 dinara.
Na protestu ispred zgrade Vlade su pročitani zahtevi, a učesnici protesta su najavili da će ih idući put biti mnogo više.
Četiri zahteva koja su potpisali Sindikat uprave Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat kulture Srbije i Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije u cilju poboljšanja materijalno-socijalnog položaja zaposlenih od Vlade glase:

 • uspostavljanje socijalnog dijaloga poslodavca sa sindikatima
 • povećanje zarada za 15 odsto od januara 2022. godine
 • isplatu toplog obroka i regresa za sve zaposlene u javnom sektoru
 • isplatu svih naknada predviđenih posebnim kolektivnim ugovorima.
Izvor: DANAS


SAOPŠTENJE - JAVNI SKUP

3. novembar 2021.

Sindikat uprave Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat kulture Srbije i Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije u četvrtak 4. novembra 2021. godine u 12 sati, organizuju javni skup ispred zgrade Vlade Republike Srbije u cilju iskazivanja nezadovoljstva materijalno – socijalnim položajem zaposlenih.
Sindikati koji predstavljaju više od polovine zaposlenih u javnom sektoru, traže započinjanje socijalnog dijaloga i rešavanje ključnih problema u društvenim delatnostima. Tražimo povećanje zarada od 15%, isplatu toplog obroka i regresa, isplatu svih naknada predviđenih kolektivnim ugovorima. Povećanje minimalne zarade od 9,4% u narednoj godini dodatno narušava sistem koeficijenata i odnos plata u društvenim delatnostima. Povećanje cene rada od 15% koje tražimo, samo delimično ispravlja nepravdu i nelogičnost u platama, jer ogroman broj zaposlenih prima minimalac.
Prvi i najvažniji zahtev sindikata je uspostavljanje socijalnog dijaloga, jer već dugi niz godina sindikati ne učestvuju u pregovorima o budžetu i ne mogu iskazati svoje predloge i argumente.

Sindikat uprave Srbije (Slađan Bobić )
Sindikat obrazovanja Srbije (Valentina Ilić )
Sindikat kulture Srbije ( Dragana Đorđević )
Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije ( Đurđica Jovović )

PREUZMI ORIGINAL DOKUMENTA


BELEŠKA SA SASTANKA U MPNTR

14. oktobar 2021.

Na predlog Sindikata nauke Srbije, državna sekretarka za nauku prof. dr Marijana Dukić Mijatović, zakazala je radni sastanak u Ministarstvu. Sastanak je održan 5. Oktobra 2021. Ispred Ministarstva, sastanku su prisustvovale državna sekretarka, prof. dr Marijana Dukić Mijatović i pomoćnica ministra za nauku dr Marina Soković, a ispred Sindikata, predsednica, dr Đurđica Jovović i predsednik Pododbora, dr Aleksandar Knežević.
Razmatrana su pitanja: budžet za nauku za 2022.g., Program institucionalnog finansiranja, Katalog radnih mesta u nauci, koeficijenti za razvrstavanje radnih mesta u nauci, po zvanjima; problemi na koje nailaze zaposleni istraživači na fakultetima, a koji se odnose na ugovore o radu, minuli rad, jubilarne nagrade, prevoz.
Svim ovim pitanjima, bila je posvećena proširena sednica ROS nauke, 9. juna 2021., a na sajtu imate opširniju informaciju sa te sednice.
Kako nismo imali povratnu informaciju o preduzetim aktivnostima Ministarstva na realizaciji dogovorenog, na sastanku smo ponovo razmotrili sva ta pitanja.
Prema dobijenim informacijama, budžet za nauku u 2022.g. ostaje isti, kao i način finansiranja naučnog rada i zarada zaposlenih. Državna sekretarka je obećala da, ukoliko bude povećanje plata za javne službe, toliko će biti i za nauku.
Predlog radne grupe Ministarstva, sa koeficijentima i dodatnim sredstvima u budžetu, koji je bio upućen Ministarstvu finansija, neće biti iskazan u budžetu za 2022.g., jer Ministarstvo finansija u ovom trenutku ne odobrava dodatna sredstva za finansiranje plata istraživača po najoptimističnijem modelu koji je podrazumevao da plate istraživača budu u rangu A1 kategorija.
Direktorima instituta i dekanima fakulteta biće upućen dopis o načinu finansiranja u 2022.g.
Preliminarna lista rezultata projekata za poziv IDEJE, biće objavljena 11. oktobra 2021., a onda se očekuju dva nova poziva od strane Fonda za nauku (1. Saradnja nauke i privrede i 2. IDENTITETI – za DH polje). Ministarstvo će razmotriti mogućnost finansiranja nabavke nove opreme kroz poseban poziv Fonda za nauku.
Plan Ministarstva je da se do kraja godine usvoji Program institucionalnog finansiranja u nekom realnom obliku i da se krene sa izradom Pravilnika o institucionalnom finansiranju.
Treba rešiti status i finansiranje istraživača na fakultetima. Statusna pitanja su pre svega vezana za formu ugovora o radu koji istraživači zaključuju sa fakultetima kao poslodavcima. Dosadašnja praksa je bila da se ti ugovori sklapaju na određeno, na godinu dana (i tako već 10 godina).
Takođe, iako Zakon o visokom obrazovanju pominje istraživače, nisu jasno definisana prava i obaveze, niti je predviđeno da istraživači na fakultetima učestvuju u radu bilo kakvih tela univerziteta i fakulteta, čime se stavljaju u neravnopravan položaj kojim se često manipuliše.

 1. Pojedini fakulteti ne isplaćuju istraživačima koji su kod njih zaposleni naknadu za prevoz iako su kao poslodavci obavezni da to čine u skladu sa Zakonom o radu.
 2. Velika većina fakulteta ne isplaćuje istraživačima jubilarne nagrade iako je Jedinstvenim kolektivnim ugovorom predviđeno da svi zaposleni imaju pravo na isplatu jubilarnih nagrada za 10, 20 i 30 godina radnog staža.
 3. Ministarstvo inovacionim centrima ne uplaćuje sredstva za minuli rad istraživača.
U vezi spornih pitanja istraživača na fakultetima, Sindikat se obavezao da će Ministarstvu dostaviti pregled zakonskih odredbi koje poslodavci krše u neisplaćivanju prava zaposlenih.
S obzirom na izoženo činjenično stanje, smatramo da je neophodno da održimo sednicu ROS nauke, kako bi se članovi upoznali sa situacijom u nauci i shodno tome utvrdili naše dalje delovanje.


ČLANOVIMA SINDIKATA NAUKE

29. jun 2021.

Poštovani,
Ukoliko ste posetili naš sajt, mogli ste videti da smo u prvoj polovini juna uputili Ministarstvu dva dopisa, a koja se odnose na dužinu trajanja plaćenog odsustva radi stručnog usavršavanja i ugovore o radu na određeno vreme.
Kako nismo dugo dobili povratne informacije od Ministarstva, to smo prošle nedelje obnovili zahtev i dobili odgovor, u istom dopisu, na oba pitanja. Dopis je u prilogu.
Srdačno,
dr Đurđica Jovović

Republika Srbija
MINISTARSTVO PROSVETE,
NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Sektor za nauku
Broj: 451-03-1 021/2021-14
Datum: 22.09.2021. godine
Beograd, Nemanjina 22-26

SINDIKAT ZAPOSLENIH
U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI
Dr Đurđica Jovović, predsednik

Poštovana,
Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološ kog razvoja up utili ste dopise kojima ukazujete na pitanje, kako navodite razl ič itog tumačenja u primeni člana 102 stavova 1. i 2. Zakona o nauci i istraživanjima, od strane istraživača na fakultetima, inovacionim centrima, institutima, sa jedne strane i Min istarstva, sa druge strane, kao i na pitanje ugovora o radu na određeno vreme na godinu dana.
U vezi primene člana 102. Zakona, ukazujemo da je pitanje na koje ukazujete reš ivo, jer je u godišnjim ugovorima o realizaciji i finansi ranju nauč noistraživačkog rada instituta i fakulteta (NIO), u članu 4. stav 1. tačka 5) utvrđeno da je rukovodilac NIO po ovom ugovoru u obavezi da pisanim putem obavesti Min istarstvo o promenama i/ ili problem ima u vezi sa realizacijom ovog ugovora u roku od 15 dana od saznanja o bilo kojoj promeni koja je od uticaja na finansiranje budžetskim sredstvima, među kojima je i odsustvo istraživača po bilo kom osnovu koje je duže od tri meseca u jednoj godini sa napomenom da l i je u pitanju ili ne odsustvo odobreno u skladu sa članom 102. Zakona. Iz navedenog evidentno je da će se uz obostranu saradnju NIO i Min istarstva iznać i rešenje da NIO mogu da zatraže da se vrši isplata za istraživače, koji prema odlukama organa NIO donetim izrič ito na osnovu člana 102. Zakona, odsustvuju iz NIO duže od tri meseca, uz dostavljanje dokaza o istom. Takođe, ukazujemo da je Ministarstvo u stalnoj komunikaciji sa NIO vezano za navedena pitanja, kao i za pitanja odsustva istraži vača koji imaju potrebu da borave u inostranstvu radi učešća na međunarodnim projektima (a ne može se podvesti pod službeno putovanje) , što je od značaja za NIO, kao i unapređenje međunarodne nauč ne saradnje u odnosu na celokupnu naučnu zajednicu u Republici Srbiji. U tom cilju NIO imaju moguć nost da uz podnošenje obrazloženog zahteva i dokumentacije iskažu potrebu za odobravanje plaćenog odstustva tim istraživačima, shodnom primenom člana 102. Zakona.
U odnosu na pitanje ugovora o radu na odeđeno vreme, ukazujemo da je isto pitanje složeno ne samo iz razloga koje navodite u Vašem dopisu (nisu nastupili rokovi primene propisa koji se odnose na sistem plata zaposlen ih u javnim službama), već iz činjenice da su radni odnosi na fakultetima vezani za propise o visokom obrazovanju, a kad je nauč noistraživački rad u pitanju, izuzetno su i kom pleksni, te fakulteti stoga zaključuju ugovore sa istraživačima na godinu dana, vezujuć i taj rad za raspoloživa budžetska sredstva limitirana na godiš njem nivou, a vezano za godišnji Program naučnoistraživačkog rada NIO.
Ovim putem koristimo priliku da Vam se zahvalimo na podrš ci Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološ kog razvoja, koju ste iskazali u sprovedenim reformama u nauci u prethodne tri godine, u očekivanju da date određene predloge i ideje kako unaprediti pitanja vezana za ugovore o radu i da istovremeno u rešavanje tih pitanja uključimo i resor zadužen za rad i resor zadužen za zaposlene u Javnim službama, bez č ijeg učešća ovo pitanje nije moguće reš iti.
S poštovanjem,

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE I MINISTAR
Branko Ružić

Preuzmi original dokumenta


SEDNICA ROS: IZVOD IZ ZAPISNIKA

14. jun 2021.

Sednica Republičkog Odbora Sindikata nauke, održana je u sredu, 9. juna 2021. godine, sa početkom u 9 sati, u zgradi SSSS, sala na prvom spratu, ulaz iz Dečanske 14. Za sednicu je predlažen i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Mere i aktivnosti Ministarstva na implementaciji Zakona o nauci i istraživanjima odnosno na uvođenju institucionalnog finansiranja (Katalog radanih mesta, Program institucionalnog finansiranja, Uredba o normativima i standardima, Ugovori o radu zaposlenih istraživača na fakultetima i inovacionim centrima...)
 2. Informacija o aktivnostima Sindikata u vezi sa prvom tačkom dnevnog reda
 3. Imenovanje Poverenika Sindikata nauke na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
 4. Tekuća pitanja

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: državna sekretarka za nauku prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državni sekretar za tehnološki razvoj prof. dr Ivica Radović, pomoćnica ministra za nauku dr Marina Soković i pomoćnik ministra za tehnološki razvoj dr Saša Lazović.
Marijana Dukić Mijatović članovi ROS

1. Državna sekretarka je prisutne informisala o ukupnom radu Ministarstva u ovom sastavu, kao i o problemama i teškoćama koje su zatekli iz prethodnog perioda.
Što se tiče nauke, Strategija razvoja usvojena je u februaru mesecu, kao i akcioni plan, Pravilnik o kategorizaciji časopisa, izmene i dopune Pravilnika o izborima u zvanja. Primljeno je 317 mladih istraživača (umesto planiranih 100); urađen je nacrt Programa institucionalnog finansiranja na užoj radnoj grupi, kao i predlog za izmenu Uredbe o finansiranju, koji umesto kategorija uvodi koeficijente po naučnim zvanjima. Za ovu promenu načina finansiranja neophodna su dodatna novčana srdstva u iznosu od oko 3 milijarde dinara. Ovaj predlog je dostavljen Ministarstvu finansija.
Radna grupa Ministarstva je uradila predlog Kataloga radnih mesta istraživača (naučna, istraživačka i stručna zvanja) i dostavila ga Ministarstvu državne uprave na mišljenje. Što se tiče Kataloga radnih mesta neistraživačkog osoblja, Ministarstvo je pripremilo predlog, o kome se pojedinačno izjašnjavaju direktori instituta, kako bi sva zanimanja bila zastupljena i kako nijedan neistraživač ne bi ostao bez posla.
Predstavnici Ministarstva su istakli, da su u radu po svim ovim pitanjima, ostvarili sa Sindikatom nauke uspešnu saradnju i da je predstavnik Sindikata, dr Đurđica Jovović, dala veliki doprinos u radu radnih grupa.
Posle uvodnog izlaganja predstavnika Ministarstva, članovi ROS su imali mogućnost da postavljaju pitanja.
Dr Maja Kosanović, ispred sindikata INEP, je predložila da tehničari koji rade u laboratorijama dobiju svoje mesto u katalogu (predlog je prihvaćen), predložila je promenu legislative za uvozne dozvole za materijal za nauku, kao i pojednostavljivanje procedure javnih nabavki. Predstavnici Ministarstva su obaćali da će ove predloge razmotriti i probati da nađu rešenja u skladu sa rešenjima u drugim zemljama.
Dr Milan Ivanov (IMI) je postavio pitanja u vezi rada Fonda za nauku; naveo primere pravno neusaglašenih uslova konkursa za prijavu projekata, a na predlog državne sekretarke, da će u toku ove godine biti raspisani novi pozivi za projekte, kolega Ivanov je rekao da nije dobro raspisivati nove pozive dok se ne dobiju rezultati Ideje, jer jedan naučnik ne može da učestvuje na dva projekta Fonda istovremeno. Pored toga, kolega Ivanov je obavestio predstavnike Ministarstva, da je jedan broj istraživača, pokrenuo sudski postupak protiv Ministarstva, zbog toga što 11 godina nije izvršena evaluacija istraživača, pa je više od 60% njih materijalo oštećeno. Na pitanje, koliko ima istraživača u kategoriji A1/T1, nije dobio odgovor.
Dr Žaklinu Marjanović (IMSI) je, između ostalog, interesovao problem prostornog rešenja IMSI. Predstavnici Ministarstva su rekli da se o tome već razgovara sa direktorima ustanova u kojima rade zaposleni IMSI-ja.
Dr Aleksandar Knežević (Biološki fakultet) i dr Vladimir Andrić (Institut ekonomskih nauka) su istakli problem istraživača na fakultetima i institutima, kojima se ugovori o radu produžavaju od nekolko meseci do godinu dana, uz obrazloženje dekana/direktora da postoji bojazan za dugoročnije finansiranje istraživača. Državna sekretarka je potvrdila da je finansiranje ovih istraživača zagarantovano i da su dekani/direktori sa tim upoznati, ali da jedan broj njih sprovodi samovolju, želeći da se oslobode jednog broja istraživača, te da će na jednom od narednih sastanaka KONUSA postaviti pitanje ovih ugovora, pitanje neisplaćivanja minulog rada i prevoza, a u institute poslati inspekciju ukoliko postoji sumnja za nezakonito poslovanje i neadekvatan odnos prema istraživačima.

2.Predsednica Sindikata, dr Đurđica Jovović, je dala iscrpnu informaciju o svom angažovanju i konkretnim predlozima Sindikata u svim radnim grupama. Dogovor je da pratimo tok dešavanja po pitanju uvođenja institucionalnog finansiranja i zavisno od toga, ROS nauke će se doneti program mera svog daljeg delovanja.
Sindikat je uputio dopis Ministarstvu u vezi sa spornim ugovorima o radu istraživača, kao i dopis o dužini trajanja plaćenog odsustva istraživača za usavršavanje, upozoravajući da po navedenim pitanjima, nisu ispoštovane zakonske odredbe Zakona o radu i Zakona o nauci i istraživanjima.
Na predlog predstavnika Ministarstva, da bi bilo dobro da se i Sindikat nauke obrati predsednici Vlade i ministru finansija da odobre sredstva za prelazak na institucionalno finansiranje, odlučili smo se da pomoć zatražimo od predsednika Vučića, jer su i premijerka i ministar finansija o tome već informisani od strane našeg Ministarstva.

3. ROS nauke je imenovao za poverenika na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, dr Jovanu Vunduk, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, dr Milicu Lazić.


PRAKSA MINISTARSTVA U NESKLADU SA ZAKONOM

9. jun 2021.

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državni sekretar

Poštovana,
U primeni člana 102 stavova 1 i 2 Zakona o nauci i istraživanjima, dolazi do različitog tumačenja, od strane istraživača na fakultetima, inovacionim centrima, institutima, kojem se pridružuje i Sindikat nauke, sa jedne strane i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sa druge strane.
Po mišljenju Sindikata nauke, sporno je postupanje Ministarstva, u ovoj stvari, jer primena u praksi nije u saglasju sa navedenim članom Zakona.
U članu 102 stav 1 i 2 Zakona, jasno i precizno je utvrđeno da se istraživačima na fakultetima, u inovacionim centrima i institutima, može odobriti plaćeno odsustvo u tajanju do jedne godine, radi stručnog i naučnog usavršavanja ili pisanja monografije, u skladu sa Statutom ustanove.
Međutim, Ministarstvo ovim istraživačima, u praksi, odobrava plaćeno odsustvo sedstvima budžeta samo tri (3) meseca.
Po našem mišljenju, ova praksa Ministarstva nije u skladu sa navedenim članom Zakona, pa ovim obraćanjem tražimo, da nam Ministarstvo u pisanoj formi, dostavi odgovor, na osnovu čega odnosno kog akta finansira plaćeno odsustvo samo tri meseca.

S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


UGOVOR O RADU ISTRAŽIVAČA

9. jun 2021.

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državni sekretar

Predmet: Ugovor o radu istraživača zaposlenih u institutima, na fakultetima i u inovacionim centrima
Prema članu 37 stav 1, 2, 3 i 4 Zakona o radu, poslodavac sa zaposlenim može da zaključi Ugovor o radu na određeno vreme za poslove: čije je trajanje unapred određeno rokom završetka radova na određenom poslu, s tim da taj rad ne može da traje duže, sa prekidima ili bez prekida, od 24 meseca.
Stavom 4 istog člana, može se zaključiti Ugovor o radu za period duži od 24 meseca. U ovom slučaju, za nas je od značaja Ugovor o radu na projektu, gde Zakon dozvoljava trajanje radnog odnosa na određeno vreme, duže od 24 meseca, odnosno sve do završetka projekta.
Iz odredaba Zakona o radu, može se zaključiti da se radni odnos, po pravilu, zasniva Ugovorom o radu na neodređeno vreme, a radni odnos na određeno vreme se zasniva samo u izuzetnim uslovima koji su striktno navedeni u Zakonu o radu. U prilog tome je i presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1567 od 1.6.1994.g.: „Radni odnos na neodređeno vreme je pravilo, a radni odnos na određeno vreme je izuzetak, koji je moguć samo u slučajevima predviđenim zakonom. Ti slučajevi se, kao i svi izuzeci primenjuju restriktivno. Otuda, ako radnik zasnuje radni odnos na određeno vreme suprotno slučajevima kada je to zakonom dopušteno, vlada pravilo da postoji radni odnos na neodređeno vreme.“
S obzirom na navedeno, kao i činjenicu da je 31.12.2019. prestalo projektno finansiranje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da Zakon o nauci i istraživanjima ima za cilj da uspostavi institucionalno finasiranje, koje za sada nije u pravom smislu ni započelo, jer nisu stvoreni ni zakonski ni materijalni uslovi za takav način finansiranja, instituti se i dalje nalaze u nedefinisanom zakonskom okviru koji nije ni projektno ni institucionalno finansiranje. U svemu ovome, ostaje otvoreno pitanje zakonitosti ugovora o radu na određeno vreme, jer radnopravni status istraživača, ne smo da nije usaglašen sa Zakonom o radu, već nije u skladu ni sa odredbama člana 99 Zakon o nauci i istraživanjima, prema kojima radni odnos traje koliko i njihovo zvanje.
Kako je institucionalno finansiranje uslovljeno primenom Zakona o zaposlenima u janim službama, a primena se već tri puta odlagala, to problemi ugovora o radu na godinu dana, koji se produžavaju iz godine u godinu, na preporuku Ministarstva, ne mogu se više održati. Zato Sindikat nauke predlaže da se isti, do kraja ove godine reše, u skladu sa zakonskim propisima.
7.6.2021., Beograd

S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

4. jun 2021.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam treću sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 9. juna 2021. god., u 9 sati, u zgradi SSSS, sala na prvom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Mere i aktivnosti Ministarstva na implementaciji Zakona o nauci i istraživanjima odnosno na uvođenju institucionalnog finansiranja (Katalog radanih mesta, Program institucionalnog finansiranja, Uredba o normativima i standardima, Ugovori o radu zaposlenih istraživača na fakultetima i inovacionim centrima...)
 2. Informacija o aktivnostima Sindikata u vezi sa prvom tačkom dnevnog reda
 3. Imenovanje Poverenika Sindikata nauke na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
 4. Tekuća pitanja
U vezi sa prvom tačkom dnevnog reda, sednici će prisustvovati državna sekretarka, prof. dr Marijana Dukić Mijatović sa saradnicima. Zbog aktuelnosti pitanja, koja su na dnevnom redu, potrebno je da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, molimo vas da obezbedite zamenu. Sednica će se održati uz poštovanje svih utvrđenih epidemioloških mera .

S poštovanjem,
Predsednica
Dr Đurđica Jovović

ODRŽANA SEDNICASINDIKATA NAUKE SRBIJE

4. mart 2021.

Sednica Republičkog Odbora Sindikata nauke (ROS) održana je u sredu, 17. februara 2021. godine, sa početkom u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5. Za sednicu je predlažen i usvojen sledeći

DNEVNI RED

 1. Izveštaj o radu predstavnika ROS-a između dve sednice
 2. Aktuelana pitanja u oblasti nauke sa stanovišta pravne regulative
 3. Tekuća pitanja
- U Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 21. novembra 2020. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva sa predstavnicima Sindikata nauke. Sastanku su prisustvovali državni sekretar za visoko obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj državni sekretar dr Marijana Dukić-Mijatović i pomoćnici ministra dr Marina Soković i dr Saša Lazović. Predstavnici Sindikata su obavestili novu državnu sekretarku o većini problema koji postoje, pre svega u finasiranju instituta. Naročito su istaknuti problemi vezani za plate zaposlenih u institutima, kao i istraživača (koji nisu u nastavi) na fakultetima i inovacionim centrima. Posebno je razmatran problema nedostatka istinskog institucionalnog finansiranja koji podrazumeva da je plata definisana zvanjem, i postojanja velikog broja istraživača "zarobljenih" u kategorijama na osnovu radova iz perioda 2005-2009 ili 2006-2010., od kojih su neki, materijalno, značajnije oštećeni. Nauka se u 2020. i 2021. nalazi u prelaznom periodu, jer još uvek nema pravog institucionalnog finansiranja. Orpavdana je bojazan Sindikata nauke da će se ovaj prelazni period produžiti do 2023., kada se očekuje početak primene Zakona o zaposlenima u javnim službama i Zakona o platama. Na ovakvo mišljenje nas navodi i dopis ministra Ružića, koji je 8.12.2020., uputio direktorima /dekanima, u kojem, između ostalog, navodi: „da postoji osnov za redovno finansiranje naučnoistraživačkog rada svih istraživača u sistemu javnog sektora iz akreditovanih NIO, kako u 2021.godini, tako i nadalje.“
Do tada bi Vlada trebala da usvoji katalog radnih mesta zaposlenih u institutima. Sindikat nauke je do sada, nadležnim ministrastvima, dostavio 4 radne verzije opisa poslova po zvanjima.

- Radna grupa koja treba da radi na predlogu Programa institucionalnog finansiranja instituta je posle duže pauze nastavila rad. Dr Đ. Jovović je član ove radne grupe. Ovim programom trebalo bi da se, između ostalog, definišu koeficijenti za određene poslove, kao i način evaluacije instituta. Međutim, same zarade se ne mogu definisati na osnovu programa, već mora da postoji Uredba Vlade kojom bi se definisali koeficijenti i osnovice, kako bi osnovna zarada zaposlenih u institutima bila jednaka proizvodu koeficijenta i osnovice, za svako zvanje ponaosob.

- Sindikat je predložio da koeficijenti treba da se izračunaju tako da plate istraživača u naučnim zvanjima budu na nivou A1, a u istraživačkim na nivou A4. Za to su potrebna veća sredstva nego što se sada izdvajaju. Da bi Sindikat mogao da izađe sa nekom pretpostavkom kolika sredstva su potrebna, neophodno je bilo da Sindikat dobije podatke o broju istraživača po zvanjima i kategorijama. Tek kada se Sindikat, posle više neuspešnih molbi Ministarstvu, obratio Povereniku za informacije od javnog značaja, dobijeni su podaci koji se odnose na dan 31.12.2019. godine (poslednji dan važenja projekata, kada su kategorije formalno još postojale – iako suštinski postoje još uvek). Ti podaci su pokazali da je oko 50% istraživača u A4/T4 kategorijama i preko 60 % u kategorijama A4/T4, A5/T5 i A6/T6.
Način na koji se sada isplaćuju plate nije u skladu sa članom 104 stav 2, 3 i 4 Zakonom o radu koji kaže: „Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti, koji ostvaruju kod poslodavca.
Pod radom jednake vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, u kome je ostvaren jednak radni doprinos uz jednaku odgovornost.
Odluka poslodavca ili sporazum sa zaposlenim koji nisu u skladu sa stavom 2 ovog člana – ništavi su.

U slučaju povrede prava iz stava 2 ovog člana zaposleni ima pravo naduknadu štete.“ - Sindikat se angažovao da pomogne istraživačima koji su oštećeni zbog toga što nije bilo evaluacije istraživača od 2010. do danas. Modeli Zahteva i Žalbi postoje na sajtu Sindikata. Istraživači koji su dobili odgovor na žalbe su imali sastanak sa advokatskom kancelarijom koju je angažovao Sindikat. Sindikat je pomogao koliko mu zakoni dozvoljavaju i sada slede privatne tužbe upravnom sudu, a zatim i parnice. Advokat koji je preuzeo slučajeve će svoj rad naplatiti samo u slučaju pozitivnog ishoda.

-Doneta je nova Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine - Moć znanja i novi Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja.
Za ostvarenje Strategije potrebna su dodatna finansijska sredstva. U Strategiji se navodi da su izdvajanja za nauku i razvoj blizu 1 % BDP, ali da su izdvajanja iz budžeta samo 0,37 % (uključujući Fond za nauku koji trenutno finansira manje od 10% istraživača), a ostalo se vodi kao istraživanja koja uglavnom nemaju veze sa naukom (industrija i sl.).
Novi pravilnik se malo razlikuje od starog. Unete su ispravke da bi se formalno uskladio sa Zakonom o nauci i istraživanjima. Precizno je navedeno da će se svaki postupak pokrenut makar i za dan ranije od 8 meseci pre isteka zvanja smatrati za prevremeni izbor u zvanje i tražiće se da kandidat ispunjava uslove za prevremeni izbor.

- Što se tiče mladih kojima se retroaktivno traži prosek, taj problem je saopšten MPNTR ali su oni rekli da ga niko nije pomenuo na javnoj raspravi i da će tek videti kako to da reše.

- Novost je da će 10 instututa u sastavu BU delegirati po jednog predstavnika u Savet BU, od kojih, po prvi put jedan može, na predlog Rektora, biti biran za prorektora.

- Od drugih problema su pomenuti ugovori koje neki direktori nude mlađim saradnicima samo na kratke periode, godinu ili čak 3 meseca (iako zakon nalaže da ugovor mora biti na dužinu trajanja zvanja), ne plaćaju im minuli rad niti prevoz. Kod nekih je slučaj da NIO već ima maksimalan broj zaposlenih pa i ne može ponuditi ugovor na duže a fakulteti se izgovaraju time, da im nije garantovano da će za te ljude uvek imati finansiranje.


ČLANOVIMA SINDIKATA NAUKE SRBIJE

8. februar 2021.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam drugu sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 17. februara 2021. god., u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Izveštaj o radu predstavnika ROS-a između dve sednice
 2. Aktuelana pitanja u oblasti nauke sa stanovišta pravne regulative
 3. Tekuća pitanja
S obzirom da na ovoj sednici treba da utvrdimo naše dalje aktivnosti, neophodno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, molimo vas da obezbedite zamenu. Sednica će se održati uz poštovanje svih utvrđenih epidemioloških mera .
S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


OBRAZAC ŽALBE

19. novembar 2020.

Svi istraživači koji su dobili odgovor Ministarstva u vezi sa određivanjem nove kategorije, treba da popune ovu ŽALBU i dostave ponovo Ministarstvu.
Ovo je neophodno uraditi, jer je Ministarstvo bilo u obavezi da donese rešenje o određivanju kategorije ili o odbijanju Zahteva, u skladu sa zakonom. Uz žalbu obavezno dostaviti ponovo isti zahtev i odgovor Ministra.
Za sva dodatna pitanja obratite se Sindikatu nauke.


ZAPISNIK SA SEDNICE PODODBORA 15. SEPTEMBRA

25. septembar 2020.

SAČINJEN 21. SEPTEMBRA 2020.
Prva (konstitutivna) sednica Pododbora Sindikata nauke održana je u utorak, 15. septembra 2020. godine, sa početkom u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5. Za sednicu je predlažen i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Konstituisanje Pododbora (imenovanje poverenika);
 2. Utvrđivanje aktivnosti Pododbora do kraja ove godine;
 3. Tekuća pitanja.
Predsednik Pododbora Sindikata nauke dr Aleksandar Knežević je otvorio sednicu i obavestio članove Pododbora da je na sednici Republičkog odbora Sindikatu nauke (ROS) održanoj 09. septembra 2020. doneta Odluka o formiranju Pododbora u sastavu Sindikata nauke Srbije koji okuplja istraživače u naučnim i istraživačkim zvanjima, koji su zaposleni na fakultetima i inovacionim centrima. Odlukom je propisano sledeće: 1) Pododbor je konstituisan kao oblik rada i delovanja ROS i nema status pravnog lica; 2) na predlog poverenika, ROS je imenovao Aleksandra Kneževića za predsednika Pododbora za period 2020-2025; 3) Pododbor će delovati i raditi u skladu sa programskim načelima i Statutom Sindikata nauke Srbije; 4) poverenici će, po principu automatizma, biti članovi Pododbora, a predsednik Pododbora član ROS.
Takođe, članovi Pododbora su obavešteni da je na istoj sednici ROS doneta jednoglasna odluka da se proširi sastav Predsedništva Sindikata i da je u prošireni sastav izabran Aleksandar Knežević, predsednik Pododbora koji predstavlja istraživače sa fakulteta i inovacionih centara.
1. Imenovano je 13 poverenika, članova Pododbora za period 2020-2025. god.
2. U diskusiji je zaključeno da su prioritetni zadaci kojima će se članovi Pododbora baviti u ovoj godini: identifikacija problema sa kojima se istraživači suočavaju u svojim radnim organizacijama, blagovremena i potpuna informisanost članstva o svim zakonskim i podzakonskim propisima, koji su od značaja za njihov materijalni i socijalni položaj, pitanje radno-pravnog statusa istraživača u naučnim i istraživačkim zvanjima na fakultetima i inovacionim centrima, naknade troškova za prevoz, širenje baze članova i jačanje sindikalnog delovanja. U tom smislu je zaključeno da će se na rešavanju identifikovanih problema raditi u duhu dobre volje i dijalogom zainteresovanih strana. 3.Predsednica Sindikata nauke Srbije, dr. Đurđica Jovović je poželela dobrodošlicu i uspešnu saradnju svim novim članovima Sindikata koji će u narednom periodu kroz delovanje Pododbora raditi na svim pitanjima koja su od interesa za istraživače na fakultetima i inovacionim centrima.
4.Predsednica Sindikata nauke Srbije je obavestila članove Pododbora o tekućim pitanjima kojima će se Sindikat i radna tela baviti u narednom periodu. Kao prioritetni zadatak Sindikata istaknuto je pokretanje pitanja daljeg finansiranja plata istraživača. U tom smislu je zaključeno da se sačini rezime svih diskusija na ROS i zatraži hitan sastanak sa predstavnicima Ministarstva. Članovi Pododbora su obavešteni da je dogovoreno da se traži sastanak sa direktorkom Fonda za nauku, kako bi se dobila pojašnjenja u vezi raspisivanja konkursa Fonda, kao i da Sindikat sačini tekst Zahteva, kojim bi se nezadovoljni istraživači obratili Ministarstvu za novu evaluaciju, u skladu sa Aktom iz 2011.god. i članom 8. Ugovora o realizaciji projekata.
Predsednik Pododbora
Aleksandar Knežević


SAOPŠTENJE

22. septembar 2020.

U Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 21. septembra 2020. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije (Sindikat nauke). Sastanku su prisustvovali državni sekretar dr Vladimir Popović i pomoćnici ministra dr Marina Soković i dr Saša Lazović, predsednica Sindikata nauke dr Đurđica Jovović i članovi Predsedništva Sindikata nauke dr Aleksandra Milutinović-Nikolić, dr Dragan Markušev i dr Aleksandar Knežević. Učesnici sastanka su se saglasili oko zajedničkog saopštenja.

*

Sindikat nauke i Ministarstvo su u prethodnom periodu zajednički sarađivali na mnogim temama, uključujući i izradu Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 49/19) i Pravilnika o institucionalnom finansiranju instituta. Uprkos tome, neka pitanja koja su bitna za potpunu primenu Zakona o nauci i istraživanjima su ostala nedovršena.
Način vrednovanja rada istraživača vrši se i dalje po kriterijumima iz prethodnog perioda (projektno finansiranje) što je dovelo do velikih razlika u platama u okvirima istog zvanja, što je u potpunoj suprotnosti sa osnovnim idejama institucionalnog finansiranja u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima i sa Zakonom o radu. Obe strane su se saglasile da se određene aktivnosti moraju intezivirati da bi se stekli uslovi za brži početak institucionalnog finansiranja (Pravilnik o institucionalnom finansiranju instituta, Kataloga radnih mesta u nauci i sl.).
Institucionalno finansiranje svih istraživača na institutima i istraživača u naučnim i istraživačkim zvanjima na fakultetima i inovacionim centrima od 01.01.2021. godine vršiće se na osnovu koeficijenata za odgovarajuća zvanja. Na ovaj način će se prevazići velike razlike u platama istraživača u istim zvanjima i konačno ukinuti kategorije. S tim da neće doći do ukupnog umanjenja sadašnjih zarada. Ministarstvo se obavezuje da svi istraživači zaposleni na fakultetima i inovacionim centrima koji doktoriraju u toku važenja prelaznih odredbi Zakona o nauci i istraživanjima, budu finansirani kao i istraživači koji su doktorirali do kraja 2019. godine tj. po Programu Ministarstva, na način kako je definisano članom 129. stav 3. ovog Zakona.
Ministarstvo se obavezuje da o ovom predlogu obavesti nadležne organe i Vladu Republike Srbije, i zatraži dodatna sredstva u Budžetu Republike Srbije za 2021. godinu neophodna za realizaciju ovog predloga.
Ministarstvo se obavezuje da usvoji Pravilnik o institucionalnom finansiranju instituta i sa Sindikatom nauke potpiše Kolektivni ugovor za zaposlene u nauci.


OBAVEŠTENJE O ZAHTEVU ZA NOVU EVALUACIJU

16. septembar 2020.

Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu se nalazi ZAHTEV za novu evaluaciju istraživača, koja nije urađena 2013.god, u skladu sa Aktom i članom 8. Ugovora o realizaciji projekata.
Pre nego što pošaljete (predate) Zahtev Ministarstvu, molimo vas da obratite pažnju na sledeće:

 1. U ovom trenutku obrazac koji postavljamo važi SAMO za one istraživače koji su u momentu raspisivanja konkursa bili zaposleni u NIO i kategorisani po Aktu, a nisu ponovo evaluirani u skadu sa članom 8. Ugovoru o realizaciji projekta, u 2013. godini.
 2. Sve one koji ispunjavaju gore navedeni uslov, molimo da pažljivo pročitaju navedeni Akt i posebno obratite pažnju na sve njegove Priloge.
 3. Posebno skrećemo pažnju istraživačima rođenim 1982.god. i kasnije, da su u skladu sa Aktom, da su bili ponovo evaluirani 2013.god., mogli da dobiju kao nagradu Ministarstva, jednu kategoriju više (član 7 akta).
 4. Pismo se šalje poštom sa povratnicom, na ime ministra Šarčevića, ili predaje na pisarnici, da biste dobili njihov zavodni broj kada je zahtev predat.
 5. Prateća dokumentacija bi trebalo da sadrži vašu samoprocenu, odnosno spisak radova, učešće na mađunarodnim projektima, patente (POGLEDATI PRILOG U AKTU).... po kriterijumima ministarstva za period od 1.1.2011-31.12.2012. godine.
 6. Istraživači koji dobiju, ili ne dobiju, odgovor minstra, u roku od 30 dana od dana dotavljanja Zahteva, treba da se jave Sindikatu nauke, kao bismo oragnizovali sastanak sa advokatom i dogovorili se o daljim zakonskim potezima.
 7. Svi ostali istraživači, koji nisu u gore opisanoj kategoriji, a smatraju da imaju rezultate u skladu sa Aktom, na osnovu kojih mogu da traže novu evaluaciju, neka se jave Sindikatu nauke, kako bismo za njih sačinili novi model Zahteva.


ZAPISNIK SA SEDNICE ROS 9. SEPTEMBRA

16. septembar 2020.

Prva (konstitutivna) sednica Republičkog Odbora Sindikata nauke (ROS) održana je u sredu, 9. septembra 2020. godine, sa početkom u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5. Za sednicu je predlažen i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Izveštaj Izborne skupštine o verifikaciji novoizabranih članova ROS-a
 2. Utvrđivanje aktivnosti ROS do kraja ove godine
 3. Donošenje odluke o formiranju pododbora u sastavu Sindikata nauke Srbije
 4. Imenovanje članova Predsedništva ROS
 5. Tekuća pitanja.
Predsednica Sindikata nauke dr Đurđica Jovović je otvorila sednicu i obavestila članove ROS da su u periodu nakon Izborne skupštine Sindikalna organizacija Muzikološkog instituta SANU i Sindikalna organizacija Instituta za informacione tehnologije iz Kragujevca pristupile Sindikatu nauke.
1. Verifikovano je 33 članova ROS. Većinom su sindikalne organizacije izabrale za svoje predstavnike u ROS iste predstavnike kao i u sazivu 2015-2020, dok je 7 sindikalnih organizacija predložilo nove predstavnike.
2. U diskusiji je zaključeno da je prioritetni zadatak Sindikata pokretanje pitanja daljeg finansiranja plata istraživača. U tom smislu je zaključeno da se sačini rezime svih diskusija i zatraži hitan sastanak sa predstavnicima ministarstva, što smo i učinili. DOPIS koji je poslat Ministarstvu, je u prilogu.
3. ROS je jednoglasno doneo odluku o formiranju Pododbora istraživača u naučnim i istraživačkim zvanjima koji rade u organizacijama iz člana 1 stav 2 Sindikata nauke (fakultetima) i imenovao je kolegu Aleksandra Kneževića za predsednika ovog Pododbora u mandatnom periodu 2020-2025.
4. ROS je jednoglasno potvrdio da dosadašnji članovi Predsedništva ROS (predsednica Sindikata Đurćica Jovović po funkciji, i članovi Predsedništba Aleksandra Milutinović-Nikolić i Dragan Markušev) i dalje ostanu članovi Predsedništva. Takođe je doneta jednoglasna odluka da se proširi sastav Predsedništva sa još dva člana i izabrani su Aleksandar Knežević, predsednik Pododobora koji predstavljaju istraživače sa fakulteta i Ratibor Štrbanović iz Instituta za zaštitu bilja i životne sredine, kao predstavnik istraživača iz oblasti tehničko-tehnoloških i biotehnoloških nauka.
5. Usvojen je predlog jednog broja članova Odbora, koji su tražili da Sindikat organizuje sastanak sa direktorkom Fonda za nauku, zbog brojnih nejasnoća u raspisivanju konkursa.
6. Usvojen je predlog, da Sindikat sačini tekst Zahteva, kojim bi se nezadovoljni istraživači obratili Ministarstvu za novu evaluaciju, u skladu sa Aktom iz 2011.god. i članom 8. Ugovora o realizaciji projekata. Zahtev, sa obrazloženjem, nalazi se u prilogu.


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

7. septembar 2020.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam Prvu (konstitutivnu) sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 9. Septembra 2020. god., u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.

Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED

 1. Izveštaj Izborne skupštine o verifikaciji novoizabranih članova ROS-a
 2. Utvrđivanje aktivnosti ROS do kraja ove godine
 3. Donošenje odluke o formiranju pododbora u sastavu Sindikata nauke Srbije
 4. Imenovanje članova Predsedništva ROS
 5. Tekuća pitanja
Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, balgovremeno nas obavestite.

S poštovanjem,
Predsednica
Dr Đurđica Jovović


ZAPISNIK SA IZBORNE SKUPŠTINE

3. jun 2020.

PREUZMI DOKUMENT:
ZAPISNIK(.pdf)

Z A P I S N I K
SA PETE IZBORNE SKUPŠTINE
SINDIKATA ZAPOSLENIH U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ
DELATNOSTI SRBIJE


Peta Izborna Skupština sindikata nauke je održana 9. juna 2020. godine, u zgradi Doma sindikata, Trg Nikole Pašića 5, u sali na drugom spratu sa početkom u 11 časova.
Skupštinu je sazvala predsednica dr Đurđica Jovović u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije i Odlukom ROS- a nauke o sprovođenju izbora u Sindikatu nauke iz oktobra 2019.god. godine.
Skupštinu su činili delegati Skupštine, stari i novoizabrani članovi ROS-a nauke, koji su izabrani u sindikalnim organizacijama u institutima u skladu sa Odlukom ROS-a iz oktobra 2019. Godine. Izabrano je 29 članova ROS-a nauke i 29 delegata Skupštine. Skupštini su prisustvovali svih 29 članova ROS-a i 29 delegaat Skupštine sa pravom glasa.
Uz konstataciju da Skupštini prisustvuje potrebna većina, u skladu sa Statutom i Odlukom ROS nauke, Skupštinu je otvorila predsednica, dr Đurđica Jovović. Na Skupštini je razmatran i usvojen sledeći

Dnevni red:

 1. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne skupštine
 2. Imenovanje radnih tela Skupštine
  • Radno predsedništvo (3 člana)
  • Verifikaciona komisija (3 člana)
  • Izborna komisija (3 člana)
  • Zapisničar i dva overivača zapisnika
 3. Izveštaj verifikacione komisije
 4. Usvajanje predloga izmena i dopuna Statuta Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije
 5. Razmatranje i usvajanje predloga izveštaja o radu Republičkog odbora Sindikata nauke za period maj 2015. – maj 2020. i davanje razrešnice članovima ROS nauke iz prethodnog saziva, članovima Nadzornog i Statutarnog odbora
 6. Verifikacija novoizabranih članova RO
 7. Razmatranje i usvajanje predloga Programa aktivnosti Sindikata nauke za period 2020. -2025.
 8. IZBOR
  • Predsednika Sindikata nauke Srbije
  • Nadzornog odbora
  • Statutarnog odbora
 9. Izveštaj Izborne komisije

Tačka 1. Poslovnik o radu Skupštine
Predlog Poslovnika o radu Skupštine je usvojen jednoglasno bez primedbi.

Tačka 2. Izbor radnih tela Skupštine
Po usvajanju Poslovnika o radu Skupštine izabrana su radna tela i to:
 • Radno predsedništvo u sastavu: Dragan Markušev, Aleksandra Milutinović Nikolić i Tatjana Biorac
 • Verifikaciona komisija u sastavu: Danijela Pavlović, Andrijana Lazić i Svetlana Šakić
 • Izborna komisija u sastavu: Ratibor Štrbanović, Radomir Ratajac i Darko Jaramaz
 • Za zapisničara je imenovana Milena Milovanović, a za overivače zapisnika Milan Ivanov i Svetlana Turudija.

U ime Radnog predsedništva Skupštinom je predsedavao Dragan Markušev.

Tačka 3. Izveštaj Verifikacione komisije
Verifikaciona komisija je, uvidom u Odluku o sprovođenju izbora u Sindikatu nauke, zapisnike o održanim izborima u sindikalnim organizacijama i evidencione listiće o prisutnosti, utvrdila da su u sindikalnim organizacijama izabrana 29 delegata i 29 članova ROS nauke, a da Izbornoj skupštini prisustvuje:
 1. 29_ članova ROS-a nauke
 2. 29_delegata Skupštine
Verifikaciona komisija je, takođe, utvrdila uvidom u Zapisnike sa sindikalnih sastanaka u institutima, da su sindikalne organizacije iz 26 instituta predložile, kao kandidata za izbor predsednika Sindikata nauke Srbije, dr Đurđicu Jovović. Spisak predloga se nalazi u dokumentaciji RO. Predloženi kandidat je potpisala izjavu o prihvatanju kandidature, što je u skladu sa Statutom Sindikata nauke. U ime verifikacione komisije izveštaj je podnela Svetlana Šakić.

Tačka 4. Usvajanje predloga izmena i dopuna Statuta Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije
dr Đurđica Jovović, je dala kratke napomene i objasnila potrebe i razloge za izmenu Statuta, nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila ove izmene. Prečišćen tekst usvojenog Statuta biće objavljen na našem sajtu.

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje predloga izveštaja o radu RO Sindikata nauke za period 2015. – 2020. i davanje razrešnice članovima ROS nauke iz prethodnog saziva, članovima Nadzornog i Statutarnog odbora
Izveštaj o radu ROS-a nauke za period 2015. – 2020. godine, sa uvodnim izlaganjem predsednice, dr Đurđice Jovović, je usvojen jednoglasno. Po usvajanju Izveštaja o radu Skupština je razrešila članove ROS-a, članove Nadzornog i Statutarnog odbora iz starog saziva.

Tačka 6. Verifikacija novoizabranih članova RO
Po usvajanju Izveštaja Verifikacione komisije, Skupština je verifikovala 29 novoizabranih članova ROS-a.

Tačka 7. Razmatranje i usvajanje predloga Programa aktivnosti Sindikata nauke za period 2020. -2025.
Predlog Programa aktivnosti ROS-a nauke za period 2020.-2025. godina takođe je jednoglasno usvojen uz napomenu da je prioriterni zadatak da se Sindikat nauke i dalje angažuje na razrešavanju problema oštećenih istraživača iz razloga što nije urađena reevaluacija istraživača u skladu sa Aktom o izboru, vrednovanju i finansiranju projekata iz 2010.god.
Usvojen je predlog Skupštine da ROS nauke, u novom sastavu, organizuje seminar na temu mobinga na radnom mestu.

Tačka 8. Izbor
Izborna komisija je, na osnovu Izveštaja verifikacione komisije, utvrdila liste kandidata za izbor: Predsednika sindikata nauke Srbije, članove Nadzornog i Statutarnog odbora, člana Veća SSSS i 2 delegat za 16. Kongres SSSS.
Za predsednika je postojao samo jedan predlog i to je dr Đurđica Jovović. Nakon utvrđene liste, odštampani su i podeljeni glasački listići za izbor predsednika. Odštampano je i podeljeno 58. glasačkih listića. Skupština je jednoglasno donela odluku da se članovi Nadzornog i Statutarnog odbora, kao i delegati za 16. kongres SSSS biraju javnim glasanjem, a kandidat koji bude izabran za predsednika ROS nauke bude i član Veća SSSS.
Za Nadzorni odbor predloženi su i izabrani: Svetlana Matić, Aleksandar Pavlović i Momčilo Marković.
Za Statutarni odbor predloženi su i izabrani: Aleksanrda Milutinović Nikolić, Dragan Markušev i Zorica Micić.
Za delegate 16. Kongresa SSSS izabrani su: Radmila Panajotović i Ratibor Štrbanović.

Tačka 9. Izveštaj izborne komisije
U ime Izborne komisije izveštaj o glasanju za predsednika Sindikata nauke Srbije podneo je Ratibor Štrbanović. On je prisutnima saopštio da je Izborna komisija uvidom u glasačke listiće utvrdila, da je od ukupno 58 prisutnih delegata i članova ROS-a, 54 glasalo za dr Đurđicu Jovović, a da su 4 glasačka listića bila nevažeća.
Nakon saopštavanja rezultata glasanja Skupština je donela sledeće

O D L U K E
 1. dr Đurđica Jovović je izabrana za predsednicu Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije i ovu će funkciju obavljati u narednom petogodišnjem mandatu (2020-2025)
 2. Nadzorni odbor u sastavu: Svetlana Matić, Aleksandar Pavlović i Momčilo Marković obavljaće svoju funkciju u skladu sa Statutom Sindikata nauke Srbije u periodu 2020-2025.
 3. Statutarni odbor u sastavu: Aleksanrda Milutinović Nikolić, Dragan Markušev i Zorica Micić, obavljaće svoju funkciju u skladu sa Statutom Sindikata nauke Srbije u periodu 2020-2025.
 4. Član Veća SSSS u periodu 2020-2025. biće dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke Srbije.
 5. Delegati za 16. Kongres SSSS su: Radmila Panajotović i Ratibor Štrbanović
Izborna skupština je sa radom završila u 15 časova.

Zapisničar:
Milena Milovanović

Overivači zapisnika:
1. Milan Ivanov
2. Svetlana Turudija


DELEGATIMA SKUPŠTINE I ČLANOVIMA ROS

3. jun 2020.

PREUZMI POZIVNO PISMO:
POZIV(.pdf)

Na osnovu člana 26 Statuta Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije i Odluke Republičkog odbora o održavanju izbora u Sindikatu nauke Srbije od 2. oktobra 2019.god. sazivam IZBORNU SKUPŠTINU SINDIKATA ZAPOSLENIH U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI SRBIJE. Za Skupštinu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne skupštine
 2. Imenovanje radnih tela Skupštine
  • Radno predsedništvo (3 člana)
  • Verifikaciona komisija (3 člana)
  • Izborna komisija (3 člana)
  • Zapisničar i dva overivača zapisnika
 3. Izveštaj verifikacione komisije
 4. Usvajanje predloga izmena i dopuna Statuta Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije
 5. Razmatranje i usvajanje predloga izveštaja o radu Republičkog odbora Sindikata nauke za period 2015. – 2020. i davanje razrešnice članovima ROS nauke iz prethodnog saziva, članovima Nadzornog i Statutarnog odbora
 6. Verifikacija novoizabranih članova ROS
 7. Razmatranje i usvajanje predloga Programa aktivnosti Sindikata nauke za period 2020. -2025.
 8. IZBOR
  • Predsednika Sindikata nauke Srbije
  • Nadzornog odbora
  • Statutarnog odbora
 9. Izveštaj Izborne komisije
Izborna Skupština će se održati u utorak, 9. juna 2020.godine u zgradi SSSS, u sali na drugom spratu (ulaz sa Trga Nikole Pašića br. 5), sa početkom u 11h.
Molimo delegate Skupštine i članove ROS da pri ulasku u salu popune svoje evidencione listiće. Dokumenta iz tačaka 1., 4. 5. i 7. nalaziće se na našem sajtu: www.sindikat-nauke.org.rs od 4. juna 2020. god.

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 3335-123. S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


PREDLOG PROGRAMA AKTIVNOSTI 2020. - 2025

3. jun 2020.

PREUZMI DOKUMENTE ZA SKUPŠTINU:
PROGRAM 2020-2025.(.pdf)
IZVEŠTAJ O RADU 2012-2020. (.pdf)
POSLOVNIK IZBORNE SKUPŠTINE (.pdf)

Programom rada u narednom petogodišnjem mandatu aktivnosti Republičkog odbora Sindikata nauke (ROS nauke) biće usmerene na prevazilaženju problema naučnoistraživačkog rada i zaposlenih u institutima koji su proizilazili iz neadekvatnog zakonskog regulisanja nauke kao javne službe u institutima i statusa zaposlenih istraživača. Usvajanjem Zakona o nauci i istraživanjima, Zakona o Fondu za nauku i Zakona o zaposlenima u javnim službama stvoreni su uslovi da naučnoistraživačka delatnost i zaposleni istraživači u institutima dobiju isti status kao i druge javne službe. Međutim, u ostvarivanju tih prava ima još uvek velikih problema u smislu adekvatnog i potpunog integrisanja naučnoistraživačkog rada u isntitutima sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama iz razloga što još nije utvrđen Katalog radnih mesta u nauci, kao i druga podzakonskih akata. Budući da se Zakon o zaposlenima u javnim službama, koji je stupio na snagu 2018. godine još uvek ne primenjuje na zaposlene u naučnoistraživačkim organizacijama, vrlo je neizvesno kada će i da li će uopšte doći do njegove primene.
Osim navedenog ROS će nastaviti dalje svoje aktivnosti na: očuvanju i poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih, poboljšanju uslova rada, zaštiti i ostvarivanju pojedinačnih i kolektivnih zakonskih prava zaposlenih, prava sindikata, pružanju stručne pomoći predstavnicima sindikalnih organizacija u pregovaranju i zaključivanju kolektivnih ugovora kod poslodavca i drugim pitanjima koja budu aktuelna za sindikalne organizacije.

1. Materijalni položaj
Ova oblast rada za ROS nauke je primarna i stalna obaveza. Da bi se u ovoj oblasti postigli značajniji rezultati neophodno je da se budućom Strategijom razvoja nauke povećaju sredstva za nauku u budžetu sa 0,37 % BDP na najmanje 1,0 % BDP. U prilog ovome najbolje govore dešavanja vezana za pandemiju korona virusa koja su pokazala značaj ulaganja u nauku i razvoj. U svim dosadašnjim strategijama takva obaveza je bila utvrđena, ali se nikad nije ostvarila. Naša je dužnost i obaveza da na tome i dalje insistiramo.
Usvajanjem Zakona o nauci i istraživanjima i Zakona o zaposlenima u javnim službama imali smo velika očekivanja, ali još uvek nije došlo do bitnih i suštinskih izmena u smislu izjednačavanja vrednosnog sistema rada u institutima i fakultetima. Razlog tome je što još uvek nije primenjen Zakon o javnim službama i odgovarajući Katalog radnih mesta u nauci.
Instituti se u ovoj godini nalaze u prelaznom periodu institucionalnog finansiranja definisanog Uredbom o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama sa mogućnošću da se ovakav način finansiranja produži i na 2021. Godinu. Velika mana ovakvog načina finansiranja je u tome što su plate zaposlenih iz decembra meseca 2019. mehanički prenete u 2020. godinu. Na ovaj način je jedan broj istraživača, posebno mlađih, bez svoje krivice, značajno materijalno oštećen, zbog toga što se od 2010. godine nije vršila reevaluacija istraživača, pa su njihove plate i danas odraz rezultata rada iz perioda 2005-2010.
U uslovima kada je neizvesno kada će i da li će se uopšte stvoriti uslovi za primenu platnih razreda, neminovno je tražiti druga rešenja u skladu sa zakonom. Instituti su bili jedina javna služba koja zbog projektnog finansiranja nije imala poseban kolektivni ugovor, kao ni uredbu Vlade o koeficijentima za obračun i isplatu plata.

2. Poseban kolektivni ugovor
Kao što smo konstatovali da je neizvesna primena Zakona o platnim razredima, nepostojanje Kataloga radnih mesta u nauci, koeficijenata za naučna, istraživačka i stručna zvanja, nemoguće je na pravičan načim urediti sistem plata u institutima u odnosu na druge zaposlene u javnim službama, kao i međusobne odnose između različitih zvanja.
Sem navedenog u institutima u pogledu normativnog uređanja prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih stanje je vrlo haotično. Mnogi instituti, osim ugovora o radu sa zaposlenim, nemaju nijedan drugi opšti akt (kolektivni ugovor, pravilnik o radu, ...). Neki poslodavci u rešenjima u kojima odlučuju o pravu zaposlenog pozivaju se na opšte akte koji ne postoje. Sve navedeno govori da je hitno, potrebno da Sindikat sa Ministarstvom zaključi poseban kolektivni ugovor, a da pregovore započne najkasnije do kraja ove godine. U tom zadatku mora nam članstvo pomoći više nego što je do sad činilo. Moramo se izboriti da nas Vlada prihvati kao ravnopravnog socijalnog partnera. U posebnom kolektivnom ugovoru, ukoliko ne želimo da nam ovo prelazno stanje postane trajno, u skladu sa važećim zakonima treba urediti sistem plata, prava, obaveza zaposlenih kao i druga pitanja koja proizilaze iz prava i položaja sindikata u odnosu na poslodavce. Naša je obaveza da se izborimo da imamo isti tretman kao i zaposleni u visokom obrazovanju. Ekvivalencija zvanja koja je definisana u Zakonu o nauci i istraživanjima ništa ne znači ako se zvanja na institutima u materijalnom smislu ne izjednače sa materijalnim položajem na fakultetima. Ne smemo više dozvoliti da se plate neistraživačkog osoblja tretiraju kao režijski trošak.

3. Osposobljavanje članstva za sindikalne aktivnosti
Krajem 2018. usvojeni su Zakon o platama u javnom sektoru i Zakon o zaposlenima u javnim službama. Tokom 2019. usvojeni su Zakon o nauci i istraživanjima i Zakon o Fondu za nauku. U narednim godinama se očekuju izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o štrajku. Svi ovi zakoni, u manjoj ili većoj meri, će uticati na radnopravni status zaposlenih. ROS nauke će značajan deo svojih aktivnosti usmeriti na osposobljavanju novoizabranih rukovodstava sindikalnih organizacija i uopšte sindikalnog članstva, na primeni ovih propisa i njihovoj konkretizaciji u normativnim aktima instituta. Poseban zadatak ROS biće na jačanju pregovaračke uloge sindikata sa poslodavcem, na zaštiti prava zaposlenih i sindikalnih aktivista kod poslodavca u skladu sa zakonom i međunarodnim konvencijama.

4. Odnos sa drugim granskim sindikatima Srbije
Sindikat nauke je otvoren za saradnju sa srodnim i drugim sindikatima kada su u pitanju zajednički interesi. Ova saradnja ostvarivaće se na principima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja.
Odnosi sa drugim sindikatima ostvarivaće se i kroz: zajedničke nastupe prema Vladi Republike Srbije, zajedničke konferencije za medije po određenim pitanjima, zajedničke pregovaračke timove po pitanjima od zajedničkog interesa, zajedničke proteste i štrajkove.

5. Međunarodna saradnja
U okviru Internacionale obrazovanja, a kroz učešće u radu Komiteta za visoko obrazovanje i nauku i Komiteta jednakih prava, nastavićemo saradnju i nastojaćemo da uspostavimo vezu sa drugim sindikalnim organizacijama i sindikatima susednih zemalja i Evrope. Ovu saradnju ćemo koristiti da upoznamo naše kolege sa položajem istraživača u Srbiji kao i da dobijemo njihovu podršku za neke naše aktivnosti i zahteve, kada to bude bilo potrebno.


ČLANOVIMA ROS NAUKE SRBIJE

4. decembar 2019.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 27 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 25. decembra 2019. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED

 1. Aktivnosti na utvrđivanju normativne regulative za prelazak na institucionalno finansiranje od 2020.g., u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima
 2. Tekuća pitanja
Po prvoj tački dnevnog reda, uputili smo poziv državnom sekretaru, prof. dr Vladimiru Popoviću, da nas upozna sa aktivnostima Ministarstva.
Posle radnog dela sednice, prigodnom zakuskom ćemo obeležiti kraj 2019. i početak 2020.g.
Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, balgovremeno nas obavestite.
S poštovanjem,
Predsednica
Dr Đurđica Jovović


PREDLOZI ZA DOPUNE STATUTA

9. oktobar 2019.

Predlozi za dopune Statuta Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije
U članu 1 posle stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi:
"U Sindikat nauke mogu se učlaniti i zaposleni u naučnim odnosno istraživačkim zvanjima iz drugih organizacija koje se bave naučnoistraživačkim radom."
U članu 19 posle stava 3, dodaju se stavovi 4, 5 i 6, koji glase:
"Kod poslodavca, kod koga ne postoje uslovi za organizovanje i rad sindikalne organizacije Sindikata nauke, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, se organizuje se povereništvo umesto sindikalne organizacije, a imenuje poverenik umesto predsednika sindikalne organizacije."

"Poverenici iz stava 4 ovog člana, u okviru Sindikata nauke, povezuju se i organizuju u pododbor koji je oblik rada i delovanja Republičkog odbora."

"Odluku o formiranju pododbora, kao i imenovanju poverenika, donosi Republički odbor."

U članu 41, posle tačke u stavu 2 dodaju se sledeća rečenica:
"U ovim slučajevima, izbor za predsednika Sindikata nauke i članove statutarnog i nadzornog odbora vrši se u Republičkom odboru Sindikata nauke, a za predsednika sindikalne organizacije i članove organa sindikalne organizacije vrši se u odboru sindikalne organizacije."

Molimo vas da nam primedbe na ove predloge za dopunu Statuta, dostavite najkasnije do kraja ove godine, da bi ih inkorporirali u tekst Statuta koji će biti razmatran i usvojen na izbornoj skupštini.


INFORMACIJA SA 26. SEDNICE ROS NAUKE

8. oktobar 2019.

Sednica Republičkog odbora Sindikata nauke održana je 02.10.2019. u 12.00 u zgradi SSSS na II spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića br. 5.Sednici su, pored članova RO, prisustvovali i predstavnici iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar, dr Saša Lazović, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem, dr Marina Soković, pomoćnik ministra za nauku i predstavnici istraživača zaposlenih na fakultetima. Sednica se odvijala po prihvaćenom

DNEVNOM REDU

 1. Utvrđivanje dokumenata za izbore u Sindikatu nauke Srbije za periodapril 2020. – 2025. god. i upoznavanje sa inicijativom grupe istraživača zaposlenih na fakultetima za učlanjenje u naš Sindikat. O detaljima o predstojećim izborima u Sindikatu nauke govorile su dr Đurđica Jovović i Milena Milovanović. Ukratko, izbori u Sindikatu nauke održaće se po redovnoj dinamici u aprilu 2020. godine sa mandatom od 5 godina. Detalji o izborima i šta su obaveze Sindikalnih organizacija instituta u okviru priprema za iste biće uskoro objavljeni na sajtu Sindikata http://www.sindikat-nauke.org.rs.
 2. Na inicijativu grupe istraživača zaposlenih na fakultetima za učlanjenje u naš Sindikat predloženo je i prihvaćeno da Statut Sindikata nauke Srbije bude promenjen kako bi se izašlo u susret toj inicijativi (promene Statuta u prilogu).
 3. Aktivnosti Ministarstva na utvrđivanju normativne regulative za primenu Zakona o nauci i istraživanjima (podzakonska akta, budžet za 2020., novi poziv za projekte...) - Po rečima predstavnika iz Ministarstva, 31. decembra 2019. godine završava se postojeći projektni ciklus zbog prelaska na institucionalno finansiranje. Tokom 2020. godine kao prelazno rešenje svi instituti će raspolagati istim sredstvima za plate, DMT1 i DMT2 kao i do sada, sa tim da raspodelu istih od 01.01.2020. vrše direktori instituta. To znači da će svaki istraživač zadržati dosadašnju platu uvećanu za 10% od novembra ove godine. Ovakva raspodela plata važiće do trenutka prelaska na zarade u javnim službama, kada će se obračun osnovnih plata istraživača vršiti na osnovu naučnih zvanja. Još uvek se traže načini i sredstva da taj prelaz bude što korektniji za istraživače. Republički odbor je predložio da Ministarstvo izvrši obračun sredstava sa kojima bi nominalni iznos osnovnih zarada bio ekvivalentan sadašnjem iznosu A1 u svakom zvanju. O tome će se u Vladi odlučivati zajedno sa Ministarstvima finansija i državne uprave i lokalne samouprave. Za realizaciju prelaska na institucionalno finansiranje neophodno je imati poseban Katalog radnih mesta i zanimanja u nauci. Podsećanja radi, Sindikat je ovaj katalog spremio još pre par godina i usaglasio ga sa nadležnim Ministarstvom. Do prelaska na institucionalno finansiranje, neophodno je da Ministarstvo donese Pravilnik o normativima i standardima za finansiranje plata stručnog, administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblja u institutima. U toku je izrada Pravilnika o institucionalnom finansiranju istraživača.
  DMT2 se u 2020. neće više isplaćivati po projektima, već će za to biti nadležni direktori instituta. Članovi RO su upozorili na moguće zloupotrebe i samovolje direktora u raspodeli ovih sredstava. Zbog toga je predloženo od strane Sindikata, da Ministarstvo da obavezujuće uputstvo svim direktorima instituta, da u okviru svojih institucija što pre izrade Pravilnik o raspodeli tih sredstava.
  O realizaciji navedenih pitanja kao i o budžetu za 2020.god., bićete obavešteni najkasnije do kraja ove godine.
  Predstavnici Ministarstva su posebno istakli da će kompetitivnost istraživača biti podsticana na više načina, a jedan od njih je participacija u projektima koje će raspisivati Fond za nauku http://fondzanauku.gov.rs/. Pored PROMIS-a, za par nedelja biće otvoren poziv za projekte iz oblasti veštačke inteligencije a kasnije i pozivi za projekte pod radnim naslovom "Dijaspora" i "Ideja". Za razliku od PROMIS-a, na ostalim projektima neće biti ograničenja u godinama tako da će i penzioneri imati pravo učešća na njima. Kroz ove projekte predviđena su značajnija sredstva za materijalne troškove kao i autorski honorari svih učesnika na projektu (za penzionere je jedan od predloga da im nadoknada za učečće na projektima bude ekvivalentna razlici između pune plate i penzije).
 4. Tekuća pitanja - Na osnovu rebalansa budžeta postoji mogućnost da se do kraja ove godine dobije još jedna uplata DMT2, ali o tome nakon rezultata skupštinskog zasedanja.
PREUZMI:
Sindikat nauke će vas redovno informisati o svim tekućim i predstojećim aktivnostima vezanim za institucionalno finansiranje


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

2. septembar 2019.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 26 sednicu RO Sindikata nauke. O datumu i mestu održavanja sednice blagovremeno ćemo vas obavestiti (sednica je planirana za drugu polovinu septembra).

Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED

 1. Utvrđivanje dokumenata za izbore u Sindikatu nauke Srbije za period april 2020. – 2025. god.
  • Statut Sindikata nauke Srbije
  • Odluka o izborima
  • Program aktivnosti i dinamika izbora
 2. Aktivnosti Ministarstva na utvrđivanju normativne regulative za primenu Zakona o nauci i istraživanjima (podzakonska akta, budžet za 2020., novi poziv za projekte...)
 3. Upoznavanje sa inicijativom grupe istraživača zaposlenih na fakultetima za učlanjenje u naš Sindikat
 4. Tekuća pitanja
Po drugoj tački dnevnog reda, uputićemo poziv Ministarstvu, da nas njihov predstavnik upozna sa aktivnostima.
Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti balgovremeno nas obavestite.

S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


NOVI BROJ RAČUNA

18. april 2019.

Predsedniku sindikalne organizacije instituta
Službi za finansijske poslove instituta

Poštovani,
Obaveštavam vas da se Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, nalazi u postupku sprovođenja statusne promene pripajanja OTP Banci Srbija, koji treba da se okonča 26.4.2019.god. U vezi sa tim, Vojvođanska banka - OTP Banka Srbija, promenila je naš tekući račun za uplatu sindikalne članarine, koji će važiti od 26.4.2019., a Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, nastavlja da posluje pod istim imenom.

Novi broj računa je:
325950060003510092

Molimo vas da sve sindikalne uplate posle 26.4.2019. uplaćujete na navedeni račun.
Istovremeno vas podsećamo da raspodelu i uplatu članarine vršite u skladu sa Stautom Sindikata nauke i to:

 1. Članarina je jedinstvena i iznosi 1% zarade člana sindikata
 2. Od ovog iznosa, 50% se uplaćuje na tekući račun sindikalne organizacije u institutu, a drugih 50% članarine se uplaćuje na novi tekući račun Sindikata nauke.
Uplate koje se vrše do 26.4.2019. idu na postojeći broj tekućeg računa.
U Banci smo dobili obaveštenje da uplate koje budu posle 26.4.2019.god. išle na stari tekući račun, vraćaće se uplatiocu.
S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

18. mart 2019.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 25 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u utorak, 26. marta 2019. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED

 1. Aktuelna pitanja u nauci
 2. Evaluacija projekata i Registar istraživača Srbije
 3. Tekuća pitanja
Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju.
S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


OBAVEŠTENjE ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

18. decembar 2018.

Poštovane kolege,
Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 25 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 27. decembra 2018. god., u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
Poziv sa dnevnim redom ćemo objaviti sledeće nedelje.
S poštovanjem,
Predsednica
dr Đurđica Jovović


BELEŠKA SA SEDNICE ROS NAUKE

23. novembar 2018.

Dana 20. 11. 2018. godine održana je sednica RO Sindikata nauke kojoj su prisustvovali rukovodioci u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar za nauku i dr Saša Lazović, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacione sisteme.
Nakon uvodne reči predsednice Sindikata, državni sekretar je dao kratak osvrt po svim tačkama dnevnog reda, a nakon toga je otvorena diskusija i postavljana su pitanja na koja je takođe odgovarao državni sekretar.

 1. Budžet za nauku za 2019. godinu
  • Ispravljena je greška po kojoj je povećanje plata za zaposlene u institutima trebalo da bude 7% i na Odboru za finansije je usvojeno da povećanje plata za istraživače i neistraživače bude 9%. Rečeno je da se povećanje počinje od januarske plate.
  • DMT 2 će u 2019. biti povećan bar za 9% dok se vrše kalkulacije za DMT1 za koji povećanje neće biti linearno.
  • Za Fond za nauku u 2019. predviđeno je 500 miliona dinara koje je namenjeno za osnivanje Fonda, pripremu konkursa za projekte koji bi trebalo da se raspišu po novim pravilima, a za koje je predviđeno da krenu tek od 2020. godine.Za 2020. je predviđeno da sredstva u Fondu za nauku budu 5 milijardi dinara.
 2. Aktivnosti ministarstva na izradi Zakona o fondu za nauku i Zakona o nauci i istraživanju
  • Zakon o Fondu za nauku (ZFN) je u skupštinskoj proceduri (u prilogu). U ZFN je ugrađeno oko 50 % primedbi koje su pristigle tokom javne rasprave.
  • Zakon o nauci i istraživanju (ZNI) je prošao radnu grupu i javna rasprava o nauci i istraživanju biće otvorena od 03.12.2018. - 03.01.2019. Najavljeno je, da je za Beograd predviđena rasprava 10.12.2018. u SANU, Novi Sad 18.12.2018., Niš 20.12.2018. i Kragujevac 25.12.2018. Očekuje se da se pristigle primedbe analiziraju 25 dana i da ovaj zakon uđe u skupštinsku proceduru u martu mesecu 2019. ZNI je predviđeno, između ostalog, institucionalno finansiranje istraživača i neistraživača.
  • Tekući projektni ciklus produžava se do 31.12.2019. i budžetira se na isti način kao i do sada, plus povećanje od 9%. S obzirom da je početak primene Zakona o zaposlenim u javnim službama odložen do 01.01.2020. tokom 2019. moći će da se pregovara o načinu na koji će se institucionalno finansirati zaposleni u institutima.
 3. Evaluacija projekata i registar istraživača
  • Evaluacija projekata će biti takva da niko neće ostati bez plate (neće biti ukidanja projekata) u poslednjoj godini finansiranja.
  • Za poboljšanje registra istraživača je nakon tendera angažovan Inovacioni centar ETF, Beograd i registar bi uskoro trebalo da funkcioniše na takav način da nema potrebe da se ponovo unose reference.
Na kraju izlaganja državni sekretar je istakao:
 • Postoji velika podrška premijerke za oblast nauke i istraživanja.
 • Novi javni poziv za projekte, koji će raspisati Fond za nauku, najverovatnije neće na isti način bodovati rezultate kao dosad (zbirno poeni od svih rezultata) već će postojati drugačiji kriterijumi. Jedno od mogućih rešenja je vrednovanje samo na primer 10 najuspešnijih referenci.
 • ZFN počinje da funkcioniše tek kad se donese Zakon o nauci i istraživanju. Po odredbama ZFN potreban je period da se konstituiše Fond, usvoji statut itd., tako da se tek u drugoj polovini 2019. očekuje poziv za projekte.
Nakon ovih objašnjenja usledila su pitanja.
 • Na pitanje šta je sa katalogom zanimanja za institute, koji je davno predat ali je bilo nemoguće da se primeni dok ne postoji institucionalno finansiranje, dobijen je odgovor da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu potvrdilo da će nakon usvajanja ZNI dodatno biti uvršten naš katalog u katalog zanimanja u javnom sektoru. Dopune kataloga donosi Vlada, ne ide u skupštinsku proceduru. Tačna pozicija prema grupama će se tada pregovarati. Instituti koji nisu ustanove već privredna društva će morati da se odvojeno dogovaraju sa MPNTR, jer je njihova pozicija u odnosu na institucionalno finansiranje različita. Instituti koji su većim delom na tržištu moguće da neće prihvatiti platne grupe i razrede, dok oni koji se uglavnom finansiraju od MPNTR mogu imati sasvim suprotan stav.
 • U okviru kratke analize budžeta za nauku za 2019. i upoređenja sa ranijim budžetima ponovo je ukazano na problem finansiranja JUP (koje je neophodno finansirati dok se ne realizuje Naučno-tehnološki park Novi Sad) i NOS, kao i nedovoljnog iznosa za DMT2. U prethodnom periodu je deo DMT2 bio finansiran i dodatnim sredstvima iz kredita za nauku i istraživanje od EIB i CEB 2010. godine (kredit).
 • Nakon toga je skrenuta pažnja da većim delom nisu iskorišćena sredstva za nabavku nove kapitalne opreme koja je odobrena na javnom konkursu iz ovog kredita. Odgovoreno je da je u junu 2016. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (Kancelarija) preuzela taj kredit od JUP, a da je raspodela tih sredstava direktno u nadležnosti Vlade.
  Dat je primer Instituta Biosens (koji nije ni postojao u vreme kad je ovaj kredit podignut i kad je raspisan konkurs za nabavku kapitalne opreme) koji je dobio sredstva preko Kancelarije. (Zainteresovani mogu da vide ko, kad i zašta je dobio sredstva na http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke). Takođe je skrenuta pažnja da je na portalu https://pistaljka.rs/home/read/620 Ministar Šarčević rekao da je potpisan Sporazum o nastavku realizacije, upravljanju i finansiranju potprojekta Nova kapitalna oprema za istraživanje sa EIB i CEB broj 451-13-1294/2017-04 od 13.04.2017 čija realizacija je do 31.12.2020. što bi značilo da bi i dalje mogla sredstva da se koriste za nabavku kapitalne opreme. Po izjavi državnog sekretara odlučivanje o ovome je u nadležnosti Vlade a ne MPNTR.
  Rečeno je da se planira da se DMT2 dobija preko institucialnog finasiranja i Fonda za nauku.
  • Na pitanje o Upravnim odborima u institutima državni sekretar je odgovorio da će do 05.12.2018. svi Upravni odbori biti konstituisani i tek nakon toga novi upravni odbori mogu da biraju direktore.
  • Na pitanje da li će se menjati Zakon o inovacionoj delatnosti, rečeno je da je planirano da se radi na tom Zakonu tokom 2019.
  • Moguće je da dođe do još jedne uplate DMT2 do kraja godine. S obzirom da su isplaćena kompletna sredstva za DMT2 po postojećim ankesima, verovatno će doći do potpisivanja novog Aneksa. Uplata bi mogla biti do 15.12.2018. i pokušaće da se dobiju sredstva na nivou 30% ovogodišnjeg DMT 2.
  • Prva rata DMT 2 u 2019. očekuje se da će biti uplaćena u martu ili aprilu 2019.
  • Odbor za akreditaciju instituta nije konstituisan jer KONUS nije dostavio svoje članove. Isti problem postoji i za Komisiju za izbor u zvanja.
  Na kraju sastanka, predsednica sindikata dr Đurđica Jovović, je zamolila da svi istraživači uzmu aktivno učešće u raspravi o Zakona o nauci i istraživanju i dostave svoje primedbe Sindikatu nauke.


  DOPIS VLADI SRBIJE

  9. novembar 2018.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednica
  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
  Mladen Šarčević, ministar
  MINISTARSTVO FINANSIJA
  Siniša Mali, ministar


  Poštovani,
  Analizirajući Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, ne možemo da se ne upitamo, ako je nauka od posebnog društvenog značaja i glavni pokretač privrednog i ukupnog društvenog razvoja (a ona to jeste i u suštinskom i u zakonskom određenju), a da je naučnoistraživački rad stvaralački rad koji ima za cilj podizanje opšteg nivoa društva u svim oblastima društvenog razvoja, kako je moguće da su naučni radnici u strukturi budžeta svrstani u Grupu konta 42 - Korišćenje usluga i roba, a njihove plate u kupovinu roba i usluga?!
  Naši predstavnici vlasti, posebno predsednica Vlade, Ana Brnabić, u svim javnim nastupima, ističe značaj nauke, uspešne rezultate rada u nauci koji su doprineli međunarodnoj saradnji, a ministar Šarčević ističe da je cilj sistemskih mera da se očuva i da podrška fundamentalnim istraživanjima i istovremeno pronađe adekvatno mesto nauke u društvu, u smislu pružanja naučne podrške ne samo privredi, nego i reformskim procesima uopšte.
  Međutim, u prvom aktu Vlade RS, u budžetu za 2019.god., napred navedene pohvale ne podkrepljuju se odgovarajućom materijalnom podrškom, već su plate naučnih radnika svrstana u "ostale korisnike budžetskih sredstava" i povećane za 7% u 2019.god. "Ostali" ne mogu biti parametar za određivanje naših plata.
  Smatramo da smo budžetom za 2019. diskriminisani u odnosu na visoko obrazovanje, sa kojim jedino možemo da se poredimo. Ako smo u budžetu za 2018.god bili svrstani u grupu sa visokoškolskim ustanovama, na osnovu kojih kriterijuma nas je novi ministar finansija, Siniša Mali, svrstao u grupu "ostali"?
  Ne možemo, kao argument, prihvatiti da u budžetu nema para za povećanje plata od 9% za 5 000 naučnih radnika.

  *
  **

  Ako je budžet za 2019. prva mera kojom Vlada podržava nauku, podrška je neadekvatna, pa vas molimo da nas ovakvim i sličnim merama diskriminacije, dalje ne podržavate.
  Poštovani, podsećamo vas da naučni radnici od verbalne podrške ne mogu da žive. Ukoliko istinski želite da naša nauka bude glavni pokretač privrednog razvoja i deo međunarodnog naučnog i obrazovnog prostora, u nju morate svakako značajnije ulagati, a naučne radnike adekvatno vrednovati.
  Cilj našeg obraćanja je da se ova diskriminatorska mera, u odnosu na nauku, u budžetu za 2019.god. ispravi, kako bismo izbegli druge zakonske mere na koje sindikat ima pravo.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  9. novembar 2018.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 24 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u utorak, 20. novembra 2018. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Budžet za nauku u 2019.god
  2. Aktivnosti ministarstva na izradi Zakona o fondu za nauku i Zakona o nauci i istraživanju.
  3. Evaluacija projekata i Registar istraživača Srbije
  4. Tekuća pitanja
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju zbog aktuelnosti tema o kojima ćemo razgovarati. Na sastanak je pozvan prof dr. Vladimir Popović, državni sekretar Ministarstva.
  S poštovanjem,

  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  ČLANOVIMA REPUBLIČKOG ODBORA SINDIKATA NAUKE

  4. septembar 2018.

  Poštovani,
  Na sajtu Ministarstva prosvete objavljen je Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o Fondu za nauku Republike Srbije.

  http://www.mpn.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-fondu-za-nauku-republike-srbije/

  Potrebno je da u okviru vašeg instituta organizujete raspravu na temu navedenog Zakona, na nacin i postupak kako procenite da će biti najcelishodnije i da nam najkasnije do 18. septebra dostavite primedbe na predloženom formularu. Adresa za primedbe je: nauka@sindikat.rs
  Sindikat će na osnovu vaših primedaba i sugestija sačiniti jedinstveni dokument i zvanično ga uputiti Ministarstvu.


  ODRŽAN SASTANAK U MDUILS

  3. septembar 2018.

  Povodom reformi sistema plata u javnoj upravi, danas je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost".
  Na odvojenim sastancima, Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave i Siniša Mali, ministar finansija razgovarali su sa predstavnicima dve reprezentativne sindikalne centrale.
  Sastanku sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije, koje je predvodio predsednik Ljubisav Orbović, prisustvovali su Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Valnetina Ilić, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, Đurđica Jovović, predsednica Sindikata zaposlenih u naučno istraživačkoj delatnosti Srbije, Dragana Đorđević, predsednica Sindikata kulture Srbije i Gordana Godunc Glavić, predstavnica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije.
  U prilogu vam dajemo saopštenje koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalo povodom održanog sastanka.

  PREUZMI: SAOPŠTENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE


  NEOPHODAN KATALOG RADNIH MESTA U NAUCI

  29. avgust 2018.

  Beograd, 28.8.2018.god.
  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE
  I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE
  Prof dr. Vladimir Popović, državni sekretar

  Poštovani,
  Zakon o zaposlenima u javnim službama i Zakon o osnovama sistema plata u javnom sektoru su usvojeni, i njihova primena će početi od januara 2019.god. Takođe su usvojeni i katalozi radnih mesta u javnom sektoru, osim Kataloga radnih mesta zaposlenih u institutima, kao posebnim pravnim subjektima, čiji je osnivač Republika, uz obrazloženje da se zaposleni u ovim institutima projektno finansiraju.
  S obzirom da se u 2019.god. očekuje početak primene novog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, koji predviđa nov sistem finasiranja i uvođenje institucionalnog finansiranja plata istraživača i pomoćnog osoblja, neophodno je da se usvoji Katalog radnih mesta u nauci (u institutima). Ukoliko se to ne uradi postoji bojazan da će sistem automatski da svrsta naša naučna i stručna zvanja u Katalog za visoko obrazovanje pod radna mesta saradnika u visokom obrazovanju – ostalo, što bi napravilo veliku razliku u ekvivalenciji zvanja i rada, na našu štetu. To dalje znači da će u matrici naša zvanja i naš rad, verovatno, biti za dve platne grupe manje vrednovan u odnosu na visoko obrazovanje. Ako npr. redovni profesor bude u XI platnoj grupi, naučni savetnik u institutu će biti u IX grupi.
  Smatramo da je do početka primene novog sistema plata, takođe potrebno da se naše plate, koje sada u budžetu imaju ekonomsku klasifikaciju 424 - specijalizovane usluge, prevedu u ekonomsku klasifikaciju 411-plate.


  *
  * *


  Kako se u sredstvima javnog informisanja najavljuje povećanje plata zaposlenima u javnim službama do kraja godine, skrećemo Vam pažnju i molimo Vas da na vreme preduzmete potrebne mere, kako zaposleni u nauci ne bi ostali bez najavljenog povećanja, što se u praksi često dešava.
  U prilogu Vam dostavljam predlog Kataloga radnih mesta u nauci, koji je Sindikat nauke u više navrata dostavljao nadležnim ministarstvima, kao i hronologiju rada predstavnika Sindikata nauke po ovom pitanju.
  Srdačan pozdrav,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  HITNO STAVITI VAN SNAGE ZAKON
  O PRIVREMENOM UREĐIVANJU PLATA U JAVNOM SEKTORU

  11. jul 2018.

  Savez samostalnih sindikata Srbije zatražio je od predsednice Vlade Srbije da se stavi van snage Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.
  U skladu sa Odlukom Predsedništva SSSS, donetoj na sednici 4. Jula, Savez zahteva da se, s obzirom na to je u naslovu Zakona i prvom članu naglašena privremenost ovakvog uređivanja osnovice za obračun zarada i drugih stalnih primanja, taj zakonski akt u najkraćem roku stavi van snage, a zarade zaposlenih u tom sektoru vrate na prethodni nivo.
  Ukazivanje predstavnika SSSS na sednicama Socijalno ekonomskog saveta, koje su prethodile donošenju Zakona, da će time zaposleni u javnom sektoru biti dovedeni u neravnopravan položaj, sada su se i potvrdile u praksi, jer su niska primanja od novembarske plate 2014. godine doprinela da zaposleni i njihove porodice budu dovedeni na rub egzistencije.
  PREUZMI ZAHTEV


  IZVEŠTAJ SA SEDNICE ROS

  4. maj 2018.

  Sednica ROS nauke je održana 24. aprila 2018. godine.

  A. Objašnjenja državnog sekretara o tačkama dnevnog reda

  1. Aktivnosti ministarstva na izradi Zakona o NID
  MPNTR je konstatovalo da je pored ZNID neophodno paralelno sa ovim zakonom raditi na Zakonu o Fondu za nauku (ZFN). U jednom članu ZNID će se navesti da će se ZFN definisati rad Fonda. Pored tri pomenute sednice Radne grupe za ZNID, održana je još jedna sednica u užem sastavu kao i sastanak sa premijerkom, kome su prisustvovali i ministar finansija, ministar prosvete i državni sekretar za nauku. Tema su bili ZNID i ZFN. Obezbeđena su inicijalna sredstva za Fond za nauku od iznosu od 2,5 milijardi dinara (oko 20 miliona evra). Istaknuto je da su ovo dodatna sredstava (ne ona koja su trenutno u okviru budžeta za nauku). U prvom trenutku bi Fond za nauku raspolagao sa 5 milijardi dinara (oko 40 miliona evra) tako što bi drugih 2,5 milijardi dinara bilo iz sadašnjeg budžeta za nauku. Pristup je da se osnovna plata istraživača (kao i plate neistraživača) isplaćuje iz budžeta za nauku, po principu sličnom platnim razredima (ali u 2019. sigurno ne u okviru sadašnjeg sistema platnih razreda i kataloga zanimanja), a da Fond za nauku bude korišćen za projektno finansiranje koje će biti kompetitivno.
  Osnivanje Fonda zahteva donošenje Zakona i kompletne infrastrukture od direktora pa nadalje....Fond bi se bavio samo kompetitivnom procedurom i bio bi odvojen od MPNTR, ali pod ingerencijom istog. Zakon o fondu za nauku je krupan reformski korak i za sada je "beo" papir za razliku od Zakona o NID-u gde postoje prethodna iskustva. MPNTR razmatra modele koji postoje u Slovačkoj, Sloveniji i Portugalu gde je odnos institucionalnog prema projektnom finansiranju  60:40. U tom kontekstu je pomenut primer Slovenije koja raspolaže Fondom od 170 miliona evra, a ima približno isti broj istraživača 12.000!? Plan MPNTR je da predlozi ZNID i ZFN budu istovremeno predati Skupštini RS i da to bude tokom jesenjeg zasedanja. Prethodno bi trebalo da se održi javna rasprava. Istaknuto je da Vlada RS podržava formiranje Fonda.

  2. Aneksi ugovora i uplata DMT2 u 2018.
  Rešenje za DMT2 je potpisano i prosleđeno u Trezor. Uplata se odnosi za period od 6 meseci, iznos je uvećan za 5% u odnosu na prethodnu godinu, a isplata se očekuje posle 1. maja. Za mlade istraživače čija se imena nalaze u aneksima ugovora, DMT2 će biti uplaćen.
  Aneksi su prosleđeni institucijama i s obzirom na dati rok za potpisivanje, očekuje se da će aprilska plata biti isplaćena na vreme. Martovska plata je kasnila najvećem broju istraživača zbog Uskrsa i promene neke šifre u Trezoru koja se odnosi na prenos sredstava...

  3. Evaluacija projekata i Registar istraživača Srbije
  Matični naučni odbori (MNO) su izvršili evaluaciju projekata za 2017. god., a sad im sledi rad na evaluaciji izveštaja za sedmogodišnji period.
  Pravilnik o kategorizaciji časopisima je urađen krajem januara (učestvovali su predstavnici svih 17 MNO). Biće ubrzana procedura njegovog usvajanja.
  RIS –prvo će javno biti dostupni samo radovi na SCI listi i podaci istraživača. Ostaviće se rok od 3 nedelje za primedbe, ispravke... Nakon toga će se sukcesivno dodavati i rezultati koji se nalaze u drugim kategorijama. Za jedan broj radova (M11, M12, M13, M14, međunarodne konferencije i tehnička rešenja...) kategorije neće stajati uz rezultat jer pripadnost ovim kategorijama mora da odobri MNO.

  4. Javni poziv za mlade istraživače
  Na osnovu poziva za mlade istraživače (do 30 godina) je već njih 330 uključeno na postojeće projekte. To su studenti doktorskih studija koji su ispunjavali sve uslove i u ovom momentu imali kompletnu dokumentaciju uključujući i odluke o izboru u zvanje. Ostali koji ispunjavaju uslove će biti sukcesivno uključivani kad dostave dokumentaciju. Biće primljeno oko 650 istraživača. Razmatra se da se raspiše još jedan poziv za istraživače koji zbog godina nisu mogli da konkurišu po ovom pozivu, jer su stariji, ili su u međuvremenu doktorirali... Za ovu grupu istraživača morao bi da se prethodno napravi Pravilnik, bodovanje...

  B. Pitanja i odgovori
  Odakle će se finasirati mladi koji su primljeni ili će biti primljeni na projekte? U budžetu postoji 200.000.000 dinara neraspoređenih sredstava i odatle će se obezbeđivati za plate. DMT2 mladih koji će se naknadno uključiti u projekte će verovatno biti iz budžetske rezerve ili sl., jer ovaj put postoji stav Vlade da treba ulagati u nauku i posebno u mlade.
  Na pitanje šta će biti sa finasiranjem istraživača počev od 01.01.2019. državni sekratar je rekao da će morati da dođe do produženja postojećih projekata bar do 01.07.2019. Planirano da do tada Fond za nauku bude formiran i da se prvi pozivi očekuju tada. Do tada bi se napravio i Pravilnik za projekte, a trebalo bi da se reši i institucionalno finansiranje. Moguće je da će postojati već na jesen neka vrsta pilot mini poziva za projekte da bi se videlo kako to funkcioniše i koji su nedostatci. U tu svrhu je moguće opredeliti 400.000.000 dinara.
  Najavljenog ukidanja 10% najlošijih projekata po oblastima neće biti. Otprilike oko 20-tak projekata, koji su se već samoukinuli, neće više da se finansiraju. Pravljenje rang lista bi zahtevalo rekategorizaciju, a to kako kaže državni sekretar sada nije moguće sprovesti. Pored toga postoje pravne "začkoljice" koje sprečavaju prestanak finansiranja projekata.
  Nažalost, neće biti ni rekategorizacije istraživača, jer bi to bilo komplikovano usred procedure donošenja novih zakona. Razvila se diskusija oko toga koliko je to nepravedno prema, kako reče jedan kolega, onima čiji se glas slabo čuje, a koji su najproduktivniji. Državni sekretar se složio da će se potruditi da pilot projekat, koji je ranije bio pomenut, bude pripremljen tako da oštećena grupa istraživača bude u prednosti.
  Očekuje se da će neke kategorije postojati u okviru institucionalnog finansiranja tako što bi se uklopile u sistem platnih razreda. Ove kategorije bi se primenjivale i na zarade preko Fonda za nauku.
  Diskutovano je o probelmima koji se javljaju pri izboru u zvanja. Nemogućnost mentorstva i rukovođenja projektima (nisu raspisivani 7 godina), komplikovani uslovi za tehička rešenja...
  Tehnička rešenja - za projekat se vrednuju po starom Pravilniku, a za izbor u zvanje po novom Pravilniku, to je prelazno rešenje koje je najmanje loše po mišljenju državnog sekretara.
  Problem mentorstava za istraživače iz instituta za izbore u viša zvanja je u ovom momentu teško rešiv i po mišljenju državnog sekretara taj uslov treba brisati iz Pravilnika ili omogućiti svima da budu mentori, što fakulteti ne gledaju baš blagonaklono. Neki instituti su pribegavali rešenju da na svojim NV biraju interne mentore za doktorande.
  Po odlasku državnog sekretara, osim tekućih pitanja dr Jovović je istakla da se za institucionalno finansiranje još uvek se ne zna ništa, da postoji ogroman jaz po tom pitanju između stava fakulteta i instituta. Jedino što je sigurno je da se privatni instituti neće institucionalno finansirati. Sindikat će se zalagati da svi akreditovani instituti, koji nisu privatni, uđu u okvir institucionalnog finansiranja.


  ČLANOVIMA ROS NAUKE SRBIJE

  17. april 2018.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 23 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u utorak, 24. aprila 2018. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Aktivnosti ministarstva na izradi Zakona o NID-u
  2. Aneksi ugovora i uplata DMT2 u 2018.
  3. Evaluacija projekata i Registar istraživača Srbije
  4. Javni poziv za mlade istraživače
  5. Tekuća pitanja
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju zbog aktuelnosti tema o kojima ćemo razgovarati. Na sastanak su pozvani predstavnici Ministarstva.
  S poštovanjem,
  Predsednica dr Đurđica Jovović


  ODRŽAN SASTANAK RO SINDIKATA NAUKE

  25. decembar 2017.

  Sastanak Republičkog odbora Sindikata nauke održan je 22.12.1017.
  Sastanku su pored članova RO Sindikata nauke prisustvovali i predstavnici MPNTR - državni sekretar dr V. Popović i pomoćnici ministra dr S. Stojanović i dr V. Nedović.
  Nakon što je predsednica Sindikata dr Đ. Jovović iznela dnevni red (Budžet za nauku u 2018.god.; Povraćaj sredstava za DMT2; Registar istraživača Srbije) državni sekretar dr V. Popović je izneo sledeće:
  Budžet za nauku za 2018.-tu je povećan za 13,2 %, od čega je 5% povećanje zarada, dok je 8,2% namenjeno za DMT1 i DMT2 i ostale programske aktivnosti.
  DMT1 - uplaćen je zaostatak od 10% od jula pa za narednih 5 meseci, kao i celokupan iznos za novembar 2017. i sada nema duga po tom osnovu.
  DMT2 - danas je uplaćen preostali deo za ovu godinu što iznosi 2/3 celokupne sume, jer je 1/3 uplaćena početkom godine.
  Data je preporuka da se ova sredstva utroše do kraja godine, jer za sada nije moguće ova sredstva prebaciti u sledeću godinu bez posebnog zaključka Vlade.
  U toku 2018.g radiće se na novom zakonu NID-u, u tom smislu biće formirana radna grupa od strane MPNTR. U radnoj grupi pored državnog sekretara i pomoćnika iz oblasti nauke biće predstavnici KONUS-a, ZIS-a, Sindikata nauke, privredne komore, vojske, SANU... Takođe se planira i izrada novog Zakona o inovacionoj delatnosti.
  Osnovne promene u ZNID će se odnositi na uspostavljanje modela kombinovanog finansiranja instituta i formiranje fonda za nauku. Novim zakonom bi trebalo da se definišu osnovne zarade -institucionalno finansiranje, a da se projekti finansiraju iz Fonda za nauku.
  Instituti moraju da definišu strategiju i čime će se baviti da bi se institucionalno finansirali.
  RIS je preduslov za sve dalje korake povodom raspisivanja Konkursa. Predstavnici ministarstva kažu da su svesni grešaka i tvrde da se u hodu popravlja sistem. Takođe tvrde da nema razloga za brigu, da iako su neke reference naizgled izbrisane one postoje u sistemu. Takođe saglasni su da će morati da se ispravi sve u RIS pre nego što to postane validno posebno za evaluaciju istraživača.
  Do novog sistema finasiranja produžiće se postojeći projektni ciklus za još godinu dana uz određene uslove. Izvršiće se evaluacija svih projekata od strane matičnih odbora. Nakon evaluacije projekata, planirano je da 10% najlošijih projekta kod svakog matičnog odbora izgubi finansiranje (predlog: 50% ocene je broj bodova, a 50% ocene je od matičnog odbora). Po potrebi će se organizovati paneli. Po proceni MPNTR tih 10% projekata već u ovom trentuku ne ispunjava zakonske uslove za nastavak finansiranja i tim projektima će isto biti ukinuto. Stav MPNTR je da sebe ne dovedu u situaciju da ih neko tuži, tako da je najlakše da ukinu finansiranje onim projektima koji ne ispunjavaju neki od zakonskih uslova. Predlog je da se istraživači (samo iz instituta, a koji su na tim projektima) prebace na druge projekte pod uslovima koji će biti definisani u "mini" Pravilniku koji tek treba da se donese.
  Raspisaće se samo Konkurs za mlade istraživače da mogu da budu primljeni na postojeće projekte (prednost imaju stipendisti na dr studijama). Ovi istraživači će biti zaposleni na godinu dana i u tom smislu neće važiti zabrana zapošljavanja. Sredstva će biti obezbeđena iz postojećeg budžeta, a nakon evaluacije i odbacivanja projekata koji nisu postigli nikakve ili imaju nedovoljne rezultate.
  Pravilnik koji sada kruži nije usvojen, niti se uklapa u ovu koncepciju.
  O svemu ovome još nije doneta odluka, niti se Nacionalni savet izjasnio.
  Izveštaji za projekte će se popunjavati do 20.01.2018.g.
  Unošenje referenci neće ići po starom sistemu, već preko RIS-a
  Još nije definisano da li će biti izveštaj biti samo za 2017., ili će najverovatnije biti prihvaćeno da bude izveštaj za 7 godina imajući u vidu da se planira evaluacija projekata.
  Nakon toga planira se rekategorizacija istraživača po starom još važećem Aktu o finansiranju sa šest kategorija, za period 2011-2016.g. Ubacivanje radova iz 2010. i 2017. bi bilo komplikovano, jer matični odbori nisu vršili evaluaciju za 2010. i 2017. (ovo je naročito važno za monografije i tehnička rešenja).
  Konkurs za mlade istraživače planiran je za drugu polovinu februara 2018.g. nakon što se izvrši evaluacija i kategorizacija.


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  5. decembar 2017.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 22 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u petak, 22. decembra 2017. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

  1. Budžet za nauku u 2018.god.
  2. Povraćaj sredstava za DMT2.
  3. Registar istraživača Srbije
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju zbog aktuelnosti tema o kojima ćemo razgovarati. Na sastanak su pozvani predstavnici Ministarstva.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  ZAHTEV ZA TUMAČENJE UPUTSTVA O POVEĆANJU ZARADA

  15. novembar 2017.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednica

  MINISTARSTVO FINANSIJA
  Dušan Vujović, ministar

  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
  Mladen Šarčević, ministar

  Poštovana/i,
  ZAHTEV

  Iz UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU
  Grupa konta 42 – Korišćenje usluga i roba
  Plate naučnih radnika planiraju se na način kako je navedeno u delu rashoda za zaposlene" (strana 8 pomenutog dokumenta),
  ne može se zaključiti koliki procenat povećanja plata za 2018.god. će dobiti naučni radnici i pomoćno osoblje u institutima.

  MOLIMO VAS DA NAS OVOG PUTA NE OSTAVITE BEZ ODGOVORA, ŠTO STE DO SADA UGLAVNOM ČINILI!

  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U NADLEŽNOM MINISTARSTVU

  10. novembar 2017.

  Na inicijativu Sindikata nauke dana 9. novembra 2017. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnika Sindikata nauke. Sastanku su prisustvovali državni sekretar prof. dr Vladimir Popović i pomoćnici ministra za nauku i međunarodnu saradnju i predsednica Sindikata nauke dr Đurđica Jovović, sa članovima pregovaračkog tima.
  Predstavnici Sindikata dobili su uveravanje da su sredstva za DMT2 obezbeđena i da se samo čeka odluka Vlade Republike Srbije posle koje će uslediti njihovo prebacivanje na odgovarajuće projekte. Ukupan iznos DMT2 koji će biti uplaćen za 2017. biće jednak iznosu iz 2016. Iznosi DMT1 će biti vraćeni na nivo pre smanjenja.
  Predstavnici ministarstva su dali garancije da su u predlogu budžeta za nauku za 2018. predvideli sredstva za materijalne troškove i povećanje plata.
  Očekuje se da će sledeće nedelje unapređena baza-registar istraživača biti otvorena za istraživače. Rokovi za sve ispravke i dopune će biti kratki tako da molimo istraživače da se ovaj put angažuju na valjanom i pravovremenom korigovanju svojih referenci. Planirano je da će nakon korekcija Registar istraživača biti javno dostupan.
  Druga komponenta koja je neophodna za raspisivanje Konkursa - novi Pravilnik o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnog istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja će se menjati u skladu sa dostavljenim primedbama. Tačan datum raspisivanja Konkursa još nije konačno definisan.
  Članovi Sindikata nauke su dobili uveravanja da će, bez obzira na raspisivanje Konkursa, plate zaposlenih u institutima u 2018. biti obezbeđene.
  Na predlog ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića će uskoro biti formirana radna grupa za izradu novog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, u kojoj bi, pored ostalih, trebalo da učestvuju i predstavnici Sindikata nauke.
  Predstavnici ministarstva su se obavezali da će uputiti nadležnim ministarstvima zahtev za formiranje radne grupe za pregovore o Kolektivnom ugovoru.
  Sindikat nauke je ostao pri svom zahtevu da ministar Šarčević, u svojstvu člana Vlade, podnese zahtev za unošenje Kataloga radnih mesta u nauci u Katalog radnih mesta u javnim službama.


  PREMIJERKI I NADLEŽNIM MINISTRIMA

  10. oktobar 2017.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednica

  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
  Mladen Šarčević, ministar

  MINISTARSTVO FINANSIJA
  Dušan Vujović, ministar

  Poštovani,
  Pripreme za budžet za 2018.god. su u toku. Preko sredstava informisanja najavljena su povećanja plata za javne službe. S obzirom da smo zbog projektnog načina finansiranja u nekoliko navrata bili izostavljeni od povećanja zarada, blagovremeno Vam skrećemo pažnju da istraživače i pomoćno osoblje u institutima ne zaboravite u 2018.god.
  Prethodna Vlada je shvatila problem u načinu finansiranja naših zarada, pa je Zakonom o budžetskom sistemu za 2016.god. i Zaključkom Vlade 05 Broj: 121-12361/16 od 23.12.2016.god. povećala naše zarade za 5%.
  Problem naših zarada u projektnom finansiranju je u tome što, prema Zakonu o naučno-istraživačkoj delatnosti, istraživači koji rade na realizaciji projekata, za svoj rad ostvaruju naknadu, koja se u budžetu, na ekonomskoj klasifikaciji 424, vodi kao specijalizovane usluge, a ne kao plate odnosno zarade.
  Bez obzira što se i dalje projektno finansiramo, mi smo javna služba i uvršćeni smo u Zakon o zaposlenima u javnim službama i Zakon o sistemu plata u javnom sektoru.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  PISMO ANI BRNABIĆ

  6. oktobar 2017.

  Poštovana Predsednice Vlade,
  iako je prošlo više od godinu dana od obaranja Konkursa za novi ciklus istraživanja nadležno Ministarstvo nije učinilo ništa da SUŠTINSKI promeni model vrednovanja naučnog rada u skladu sa Rešenjem Vlade Republike Srbije o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine. Predloženim Pravilnikom ministar nudi se još GORI sistem finansiranja nauke. Ministarstvo nije ispunulo ni jednu od obaveza prihvaćenih na sastanku održanom 12. jula 2017. (valjan i pouzdan Registar istraživača kao i Pravilnik koji uvažava naučna zvanja, sigurnost istraživačima koji se isključivo finansiraju putem projekata i bolje uslove za mlade istraživače).
  Što je najgore, priprema novog Konkursa je toliko TRALjAVO urađena tako da uopšte nije predvidela elemente za prelazak na:

  • novi sistem finansiranja u skladu sa važećom Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
  • Zakon o zaposlenima u javnim službama i Zakon o sistemu plata u javnom sektoru.
  Ističemo da zaposleni u naučnoistraživačkim organizacijama Srbije nemaju nikakav akt u kome bi bile regulisane osnovne zarade-plate (osnovica, koeficijenti, dodaci na platu i dr.). Takođe u Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru nije uvršten naš predlog sa kojim se saglasilo MPNTR za Katalog radnih mesta u nauci.
  Sindikat nauke ima PREDLOGE REŠENjA pomenutih problema i smatramo da je NEOPHODNO da se HITNO sastanemo sa Vama kako bi Vašim autoritetom obavezali MPNTR da postignemo dogovor kojim bi se efikasno realizovao dogovor sa navedenog sastanka, kao bi se prevazišli postojeći problemi i izbegao OPRAVDANI REVOLT dela naučne zajednice.
  Molimo Vas da sastanak zakažete što pre kako bi elementi našeg dogovora bili uzeti u obzir i prilikom predloga BUDžETA za nauku za 2018. godinu.
  Sa nadom da ćete nas vrlo brzo kontaktirati
  Srdačan pozdrav,
  Predsednica Sindikata nauke
  dr Đurđica Jovović


  PRIMEDBE I PREDLOZI NA PRAVILNIK

  6. oktobar 2017.

  Na osnovu postojeće baze istraživača "DOSITEJ", predloženog teksta Pravilnika i brojnih primedbi i predloga vezanih za oba akta, Sindikat nauke smatra da nije ispunjen dogovor postignut sa MNPRT dana 12.07.2017. godine, te da se nisu stekli uslovi za raspisivanjem Konkursa za novi ciklus istraživanja.
  Deo primedbi i predloga koji suštinski odražavaju nezadovoljstvo istraživača slede u prilogu.
  Prilog: Primedbe i predlozi na
  Pravilnik o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2018. do 2019. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2018. do 2019. godine (Pravilnik) i za Prilog 1- Kriterijumi za utvrđivanje ocene istraživača iz Programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2018-2019 i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2018-2019 (Prilog)
  1. Generalne primedbe na Pravilnik

  1. Sindikat zahteva da novi Pravilnik mora u svemu biti usaglašen sa svim razlozima iz obrazloženja Rešenja Vlade Republike Srbije o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine. Predmetnim aktom ministra (Pravilnikom) Ministarstvo je samo ispoštovalo formalno-pravne uslove bez ulaženja u suštinske primedbe Vlade koje se odnose na ovlašćenja Ministra. (Rešenje Vlade u Prilogu).
  2. Sindikat zahteva da se hitno zaključi Kolektivni ugovor za nauku kojim će se utvrditi osnovne zarade (uskladiti Član 4 Pravilnika) zaposlenih u institutima u skladu sa Zakonom o platama i Zakonom o zaposlenim u javnim službama.
  3. Pomoću kategorije ne mogu se određivati OSNOVNE ZARADE. Kategorije služe samo kao dodatak na osnovnu zaradu.
  4. Prethodni uslov za raspisivanje Konkursa za projekte je da Registar istraživača – Baza "Dositej" mora biti korektna, da sadrži sve rezultate sa vidljivim kategorijama, gde neće biti dupliranja radova i gde će on biti realan pokazatelj broja istraživača koji ispunjavaju uslove da konkurišu u sledećem projektnom ciklusu.
  5. U nazivu Pravilnika precizirati period trajanja i prelazni karakter konkursa "PERIOD OD 2018. DO 2019. GODINE".
  6. Jasno definisati iznose za DMT1 i DMT2.
  7. Regulisati status tehničkih saradnika u okviru projekata. Njihovo angažovanje je često neophodno za normalno obavljanje istraživanja. Nije korektno da se njihov rad posmatra kao materijalni trošak već ih i zvanično treba angažovati na projektima.

  Preuzmi pojedinačne primedbe na Pravilnik


  PREDLOGPRAVILNIKA DO 2019.

  25. septembar 2017.

  Članovima Sindikata nauke,
  Molimo vas da nam do petka, 29. septembra, dostavite primedbe na Predlog pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2018. do 2019. godine i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2018. do 2019. godine, na adresu nauka@sindikat.rs. Predlog pravilnika smo dobili od Ministarstva, po dogovoru sa poslednjeg sastanka

  PREDLOG
  Na osnovu čl. 27, 98. i 105. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 110/05, 50/06-ispr. 18/10 i 112/15),
  Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja donosi
  PRAVILNIK
  O VREDNOVANJU, IZBORU, FINANSIRANJU I PRAĆENJU PROJEKATA IZ PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANJA ZA PERIOD OD 2018. DO 2019. GODINE I PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA PERIOD OD 2018. DO 2019. GODINE
  Preuzmi Predlog pravilnika


  INFORMACIJA SA SASTANKA U NADLEŽNOM MINISTARSTVU

  11. septembar 2017.

  Predsednica Sindikata nauke dr Đurđica Jovoić je izvestila o temama koje su diskutovane na sastanku održanom 31.08.2017. godine kao što su baza "Dositej", Pravilnik o finasiranju projekata, Zakon o zaposlenima o javnim službama, DMT2.
  Jednoglasno je zaključeno da Registar istraživača – Baza "Dositej" mora biti korektan pre raspisvanja Konkursa, da sadrži sve rezultate sa vidljivim kategorijama, gde neće biti dupliranja radova i gde će on biti realan pokazatelj broja istraživača koji ispunjavaju uslove da konkurišu u sledećem projektnom ciklusu. Prilikom otvaranja sledećeg panela moraju se dostaviti jasne, precizne i nedvosmislene instrukcije kako popunjavati i ispravljati podatke.
  Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj na svojoj sednici od 05.09.2017. godine. dao je pozitivno mišljenje na predlog Pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2018. do 2019. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2018. do 2019. godine (u daljem tekstu Pravilnik).
  Jedna od promena koje se pojavljuju u novom Pravilniku je da neće više biti 6 kategorija nego samo 4. Nove kategorije će imati odnos: A1/T1-1,75; A2/T2-1,5;A3/T3-1,35; A4/T4-1,25- ali će se promeniti i procentualni odnos pa će u A1 biti 12,5%, u A2 i A3 po 15% a svi ostali u A4. Znači većina od 57,5% će biti sa koeficijentom 1,25. Rukovodiocima projekata koeficijent kategorije kojoj pripadaju se uvećeva za 5%.
  Iako u potpunosti razume potrebu za novim projektima kao instrumentima za razvoj nauke u Srbiji, RO Sindikata nauke ne može dati podršku za novi projektni ciklus dok se ne uklone postojeći nedostaci u vezi sa Registrom istraživača i predloženim Pravilnikom.
  Pravilnik se ne može prihvatiti dok se prethodno ne otklone svi SUŠTINSKI razlozi koji su doveli do poništavanja prethodnog Konkursa u maju 2016. godine, a koji su dati u obrazloženju Rešenja Vlade Republike Srbije o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine. Da bi se to učinilo Sindikat nauke predlaže:

  1. da se zaključi Posebni Kolektivni ugovor za nauku između Vlade Republike Srbije i Sindikata nauke kojim bi se, pored ostalog definisale osnovne plate istraživača. Ove plate bi uzimale u obzir zvanje istraživača i njihovu kategoriju.
  2. da se definiše Katalog radnih mesta u nauci (na osnovu već postojećeg predloga Sindikata).
  3. ostvarivanjem zahteva iz tačaka a) i b) stvorili bi se uslovi da se Pravilnikom izbegne diskriminacija prema pojedincima kroz manipulaciju istraživač-mesec (8-12), kategorije istraživača (sadržane u osnovnim platama) i različiti tretman institucija (diskriminacija instituti / inovacionione organizacije). Svi istraživači bi dobijali nadoknadu za rad na projektu, kao dodatak na osnovnu platu.
  4. da se jasno definiše sledeći ciklus istraživanja kao prelazni ka kombinovanom institucionalno-projetnom finansiranju.
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja očekuje pozitivan ishod u pregovorima sa ministarstvom finansija, kako bi se uskoro obezbedila sredstva za DMT2.


  ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

  11. septembar 2017.

  Završena je javna raprava o Zakonu o zaposlenima u javnim službama. Sindikat će dobiti Predlog Zakona pripremljenog za dalju proceduru usvajanja. Prema tvrdnjama predlagača Zakona (Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu) Zakon će se odnositi i na zaposlene u institutima i primenjivaće se od 01.01.2018. Poslodavci instituta biće u obavezi da svoja opšta akta (Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu odnosno Ugovor o radu) usaglase sa ovim Zakonom i Zakonom o platama u javnom sektoru. Katalog radnih mesta koji sada ne sadrži naučna, istraživačka i stručna zvanja u institutima se neće primenjivati dok instituti ne pređu na institucionalno finasiranje.


  SASTANAK U MINISTARSTVU

  1. septembar 2017.

  Informacija sa sastanka održanog u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

  Na inicijativu Sindikata nauke dana 31. avgusta 2017. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnika Sindikata nauke. Sastanku su prisustvovali državni sekretar prof. dr Vladimir Popović i pomoćnici ministra za nauku, tehnološki razvoj i međunarodnu saradnju i članovi pregovaračkog tima Sindikata nauke.
  Diskutovano je o Registru istraživača koji se formira korišćenjem baze "Dositej". Državni sekretar je ukazao da se radi na ispravljanju pogrešno unetih referenci, kao i duplikata. U koordinaciji sa Narodnom bibliotekom Srbije, radi se na rešenju koje će pomoći da se reference koje postoje u bazi Web of Science, povežu sa referencama koje su unosili rukovodioci projekata u bazu "Dositej". Očekuje se da se uskoro otvori novi panel koji će omogućiti unošenje novih referenci, kao i da će svaka referenca dobiti svoju M kategoriju. Predstavnici Sindikata i Ministarstva su se saglasili da Registar bude javno dostupan tek kad se upodobi u odgovarajućoj formi. Sindikat insistira na korektnom registru koji će sadržavati sve rezultate sa vidljivim kategorijama, gde neće biti dupliranja radova i gde će on biti realan pokazatelj broja istraživača koji ispunjavaju uslove da konkurišu u sledećem projektnom ciklusu.
  Sledeći projektni ciklus se očekuje da će biti za period 2018-2019. Predlog novog Pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnog istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja dostavljen je članovima Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj i trebalo bi da se razmatra na sednici zakazanoj za 05.09.2017. godine.
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja očekuje pozitivan ishod u pregovorima sa ministarstvom finansija, kako bi se uskoro obezbedila sredstva za DMT2.
  Sindikat je izrazio bojazan kako će se primena Zakona o zaposlenima u javnim službama, od 01.01.2018. godine, odraziti na zaposlene u institutima.


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  30. avgust 2017.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 21 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 6. septembra 2017. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

  1. Informacije sa sastanka održanog u nadležnom Ministarstvu
  2. Aktivnosti Sindikata nauke na utvrđivanju teksta nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama.
  3. Tekuća pitanja
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  PISMO PREMIJERKI

  21. jul 2017.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednik
  Poštovana,
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u sredu, 19. jula 2017., dostavilo na potpisivanje Aneks VIII Ugovora o realizaciji Projekata za period jul – decembar 2017. Rukovodioci projekata i direktori instituta su u obavezi da potpisane ugovore dostave Ministarstvu do 4. avgusta 2017. Za razliku od dosadašnjih aneksa, ovaj aneks ne sadrži član kojim su iskazana sredstva za rad na projektu (DMT2- potrošni materijal).
  Danas su instituti dobili obaveštenje od strane Ministarstva da će se nakon sticanja likvidnih mogućnosti iz drugih izvora finansiranja, pristupiti odgovarajućoj izmeni aneksa u odnosu na isplatu sredstva za DMT 2, o čemu će nas naknadno obavestiti.
  S obzirom da su u Budžetu za 2017.god. planirana sredstva za rad na projektima (materijalni troškovi DMT2), nije nam jasno zašto se Ministarstvo poziva da će te troškove obezbediti iz drugih izvora finansiranja. Osnovano se nameću pitanja: šta znači sticanje likvidnih mogućnosti, za koje namene su potrošena budžetom planirana sredstva i koji su to drugi izvori finansiranja?
  Ovakva situacija stvara zabrinutost istraživača za kontinuitet i kvalitet rada na projektima do kraja 2017.god.
  Sem toga, ovo dovodi u pitanje i realizaciju plana javnih nabavki u institutima, koji su bili u obavezi da početkom godine navedeni plan usvoje u skladu sa Zakonom.
  Molim Vas da nam, svojim autoritetom omogućite da od nadležnih dobijemo odgovore na postavljena pitanja.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović

  PREUZMI TEKST U .PDF (.pdf)


  SAOPŠTENJE MINISTARSTVA

  12. jul 2017.

  Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, državni sekretar prof. dr Vladimir Popović i pomoćnici ministra za nauku, tehnološki razvoj i međunarodnu saradnju razgovarali su danas sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije o finansiranju nauke.
  Na sastanku su predsednica sindikata dr Đurđica Jović i članovi, dr Aleksandra Milutinović Nikolić i dr Dragan Markušev, dali načelnu podršku raspisivanju novog Konkursa za naučnoistraživačke projekte tokom septembra 2017. godine, pod uslovom da budu ispunjeni zahtevi vezani za Registar istraživača i Pravilnik.
  Ministarstvo se obavezalo da pre raspisivanja konkursa, a tokom avgusta, javno objavi Registar istraživača (podaci o svakom istraživaču i njihove publikacije). U Registru, koji će biti stalno otvoren za unos podataka, svi istraživači će imati priliku da vide svoje rezultate, i daju odgovarajuće primedbe. Pored toga što je to zakonska obaveza, i interes Ministarstva i naučne zajednice je da Registar istraživača bude javan, jer se time ceo proces čini transparentnim.
  Takođe, Ministarstvo će tokom avgusta dostaviti sindikatu predlog novog Pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnog istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja. Tim pravilnikom će biti redefinisane kategorije istraživača, u smislu da se na prvom mestu uvažava naučno zvanje, a zatim i ostvareni rezultati u prethodnom periodu. Pravilnik o finansiranju trebalo bi da ponudi sigurnost istraživačima koji se isključivo finansiraju putem projekata, ali i bolje uslove za mlade istraživače.
  Na sastanku je započet dijalog o trajnom rešenju finansiranja nauke. Državni sekretar prof. dr Vladimir Popović je predstavio "Program unapređenja i finansiranja nauke i tehnološkog razvoja 2018-2022". Kako je istakao, program se bazira na ideji prelaznog modela, gde bi se postepeno, za pet godina, prešlo na kombinovano institucionalno projektno finansiranje. U vezi sa tim programom Ministarstvo će nastojati da obezbedi širi konsenzus u naučnoj zajednici. Između ostalog, dogovoreno je i da komunikacija Ministarstva i sindikata bude intenzivna u narednom periodu.
  PREUZMI SAOPŠTENJE (.pdf)


  MEDIJI O JUČERAŠNJOJ KONFERENCIJI

  12. jul 2017.

  Vesti B92 (Klikni na link za VIDEO)

  BETA 1 (Klikni na link za VIDEO)

  BETA 2 (Klikni na link za VIDEO)

  BETA 3 (Klikni na link za VIDEO)

  BETA 4 (Klikni na link za VIDEO)

  POLITIKA (Klikni na link za TEKST)

  DANAS
  Sindikat nauke povodom najave raspisivanja novog projektnog ciklusa
  TRI USLOVA ZA USPEŠAN KONKURS ZA NAUČNE PROJEKTE
  Predstavnici Sindikata nauke poručili su danas da nemaju ništa protiv raspisivanja novog konkursa za naučno-istraživačke projekte, koji je najavljen na septembar, ali da se moraju ispuniti tri preduslova da bi taj konkurs bio uspešan.
  Predsednica Sindikata nauke Đurđica Jovović kaže da je potrebno napraviti bazu istraživača i da to od oktobra prošle godine taj posao pokušava da uradi Ministarstvo prosvete. Ona je rekla da u naučnim institutima radi između 3.500 i 3.600 istraživača i istio toliko neistraživača, te da je sve ostalo za njih nepoznanica, podsećajući da se u javnosti barata različitim ciframa o broju istraživača, od 12.000 do čak 19.000.
  Jovovićeva je rekla da je drugi uslov za raspisivanje konkursa da se napravi baza naučnih radova. Ona je napomenula da baza radova iz prirodno-matematičkih nauka i tehnološkog razvoja postoji, ali da nije konačno definisana što se tiče društveno-humanističkih nauka, posebno kada je reč o monografijama i nacionalnim časopisima.
  - Još ne znamo kako će izgledati pravilnik o finansiranju. Ministar je rekao da izrada tog dokumenta treba da bude transparenta, ali najveći deo naučne zajednice ne zna kako će se određivati u kojoj su kategoriji, kolike će im biti plate, kako će se na projekte uključivati mladi istraživači i doktoranti... Sindikat nauke je još u junu poslao Ministarstvu veoma detaljan predlog modela finansiranja koji smatramo pravednim. Ne insistiramo da od 1. januara bude čisto institucionalno finansiranje i Sindikat nauke nije protiv raspisivanja novog projektnog ciklusa, iako smo više puta bili optuženi da smo oborili prethodni konkurs. Njime bi se mnogi problemi rešili, ali samo ako taj sistem počne normalno i pravedno da funkcioniše - poručila je Jovovićeva.
  Ona je rekla da je za sutra zakazan sastanak sa čelnicima Ministarstva prosvete i nauke, a na pitanje da li je realno da novi konkurs bude raspisan 1. septembra, odgovorila je odrično.
  - Ako je sve spremno, zašto se krije pravilnik o uslovima finansiranja? Kad god nešto krijete, javnost sumnja da nešto nije u redu - rekla je Jovovićeva.
  Ona je ponovo ukazala na višegodišnji problem - da istraživači zaposleni u institutima nemaju pravo na osnovu zaradu iako to stoji u svim zakonima, ali se u praksi ne primenjuje.
  Piše: V. A.

  BLIC / BETA
  JOVOVIĆ: PRE KONKURSA NAPRAVITI BAZU ISTRAŽIVAČA I NAUČNIH RADOVA
  Pre objavljivanja novog konkursa za nauku, odnosno finansiranje naučnih projekata potrebno je napraviti bazu istraživača i naučnih radova i utvrditi način finansiranja istraživača, izjavila je danas predsednica Sindikata nauke Srbije Đurđica Jovović.
  Povodom najave ministra prosvete Mladena Šarčevića da će 1. septembra biti objavljen novi konkurs za projektno finansiranje u nauci Jovović je na konferenciji za novinare rekla da njoj nije realno da konkurs bude završen do 1. septembra.
  - Ako je sve spremno za septembar, zašto se to sad od nas krije - kazala je Jovović.
  Ona je navela da od oktobra 2016. godine Ministarstvo prosvete pokušava da napravi bazu istraživača i da su direktori Instituta bili u obavezi da svakog meseca u tu bazu unesu sve podatke o broju istraživača koji rade u institutima.
  "Prosto ne mogu da verujem da Ministarstvo u ovom momentu ne zna tačan broj tih ljudi koji se bave naukom, rade u institutima i živi od tog projektnog finansiranja.
  Ona je rekla da je važno imati bazu istraživača jer su se pominjale različite cifre o tome koliko ima istraživača.
  - Mi znamo iz podataka koje smo dobili iz Ministarstva i podataka koje smo skidali sa sajta da u ovom momentu ima između 3.500 i 3.600 istraživača koji rade u naučnim institutima u Srbiji. I odprilike isto toliko neistraživača koji se finansiraju iz budžeta. Sve ostalo za nas je nepoznanica. Koliko je to sa fakulteta, sa privatnih insituta i privatnih fakulteta i razno raznih agencija - kazala je Jovović.
  Ona je napomenula da je prvo bila spominjana cifra od 18.000 mogućih istraživaća.
  - Pa je to onda smanjeno na 12.000 da bismo pre izvesnog vremena od predsednika Nacionalnog saveta, akademika Zorana Popovića dobili informaciju da Svetska banka raspolaže podacima da se u ovom momentu u Srbiji finansira nešto oko 19.000 istaživača i to je neka brojka koja je malo uznemirila naučnu javnost - kazala je Jovović.
  Govoreći o bazi naučnih radova Jovović je kazala da za matematičke nauke i tehnološki razvoj već postoji pri Narodnoj biblioteci baza koja se zove Kobson, dok problem imaju kolege sa društveno humanističkih nauka jer ne postoji baza za njihove radove, posebno one koji se štampaju u nacionalnim časopisima i monografije koje objavljuju.
  - Ako bi 1. septembra ministar raspisao konkurs, bojim se da bi period žalbi mogao trajati jako dugo... - navela je ona.
  Jovović je rekla da predstavnici nauke nisu imali priliku da vide poslednju verziju Pravilnika za finansiranje projekata u narednom projektnom ciklusu na koji je Nacionalni savet u februaru dao pozitivno mišljenje i navela da to treba da bude transparentno.
  - Ne znamo kako će izgledati naše kategorije, kolike će biti naše zarade, na koji način će se određivati ko je u kojoj kategoriji. Apsolutna nepoznanica. Kako će se u projekat uključivati mladi istraživači, kako će se oni finansirati, doktoranti - dodala je ona.
  Jovović je kazala da taj sindikat prošle godine podneo predlog načina kombinovanog institucionalno- projektnog finansiranja do momenta kada je predviđeno da se pređe na institucionalno finansiranje 2019/2020 godine.
  - Insistiramo na ovom modelu zato što naučni radnici koji rade na institutima i dalje nemaju osnovnu zaradu što je protivno i Zakonu o radu i Nacrtu zakona o zaposlenim u javnim službama. To je grupa od nekih 3.600 načnika i još nekih 3.000 neistraživača koji imaju nešto što se zove istraživački mesec. Što se ne zna kako se formira. I to je jedna od glavnih primedaba na način finansiranja zaposlenih u institutima - navela je ona.
  Jovović je istakla da sindikat nije protiv konkursa, ali da se zalaže da sistem "počne normalno i pravedno da funkcioniše".
  Ona je rekla da će predstavnici tog sindikata sutra u 11 časova razgovarati sa ministrom prosvete.
  Vlada Srbije je prošlog maja poništila konkurs koji je mesec dana pre toga raspisao tadašnji ministar Srđan Verbić i produžila finansiranje projektnog ciklusa.

  021
  PRE KONKURSA NAPRAVITI BAZU ISTRAŽIVAČA I NAUČNIH RADOVA
  Pre objavljivanja novog konkursa za nauku, odnosno finansiranje naučnih projekata potrebno je napraviti bazu istraživača i naučnih radova i utvrditi način finansiranja istraživača, izjavila je danas predsednica Sindikata nauke Srbije Đurđica Jovović.
  Povodom najave ministra prosvete Mladena Šarčevića da će 1. septembra biti objavljen novi konkurs za projektno finansiranje u nauci, ona je navela da njoj nije realno da konkurs bude završen do 1. septembra.
  - Ako je sve spremno za septembar, zašto se to sad od nas krije - kazala je Jovović. Prema njenim rečima, od oktobra 2016. godine Ministarstvo prosvete pokušava da napravi bazu istraživača i direktori Instituta bili su u obavezi da svakog meseca u tu bazu unesu sve podatke o broju istraživača koji rade u institutima.
  - Mi znamo iz podataka koje smo dobili iz Ministarstva i podataka koje smo skidali sa sajta da u ovom momentu ima između 3.500 i 3.600 istraživača koji rade u naučnim institutima u Srbiji. I otprilike isto toliko neistraživača koji se finansiraju iz budžeta. Sve ostalo za nas je nepoznanica. Koliko je to sa fakulteta, sa privatnih insituta i privatnih fakulteta i razno raznih agencija - kazala je Jovović. Ona je napomenula da je prvo bila spominjana cifra od 18.000 mogućih istraživaća.
  - Pa je to onda smanjeno na 12.000 da bismo pre izvesnog vremena od predsednika Nacionalnog saveta Zorana Popovića dobili informaciju da Svetska banka raspolaže podacima da se u ovom momentu u Srbiji finansira oko 19.000 istaživača i to je brojka koja je malo uznemirila naučnu javnost - kazala je Jovović.
  Govoreći o bazi naučnih radova Jovović je kazala da za matematičke nauke i tehnološki razvoj već postoji pri Narodnoj biblioteci baza koja se zove Kobson, dok problem imaju kolege sa društveno humanističkih nauka jer ne postoji baza za njihove radove, posebno one koji se štampaju u nacionalnim časopisima i monografije koje objavljuju. Navela je da predstavnici nauke nisu imali priliku da vide poslednju verziju Pravilnika za finansiranje projekata u narednom projektnom ciklusu na koji je Nacionalni savet u februaru dao pozitivno mišljenje i da to treba da bude transparentno.
  - Ne znamo kako će izgledati naše kategorije, kolike će biti naše zarade, na koji način će se određivati ko je u kojoj kategoriji. Apsolutna nepoznanica. Kako će se u projekat uključivati mladi istraživači, kako će se oni finansirati, doktoranti - dodala je ona.
  Autor: Beta


  NAUKA NA ČEKANJU

  11. jul 2017.

  Nakon prošlogodišnjeg poništenog Konkursa za novi ciklus istraživanja i trećeg produženja postojećih projekata za još šest meseci, Sindikat nauke upozorava da postoji veliki nesklad izmedđu onoga što piše u tekstu o poništavanju Konkursa i dosadašnjih postupaka nadležnog Ministarstva.
  Iako je Sindikat još prošle godine izneo javno svoje stavove i prvi dao konkretne predloge šta, kako i na koji način treba preduzeti da bi se suštinski promenio sistem finansiranja nauke, o stanju i sudbini istraživanja u Srbiji istraživači se informišu prvenstveno preko sredstava informisanja nepotpunim, nejasnim i često kontradiktornim saopštenjima.
  Ovom konferencijom za štampu Sindikat nauke želi, da po ko zna koji put, upozori javnost na postojeće probleme koji opterećuju naučnu zajednicu i da pozove nadležne u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da odmah počnemo da radimo na pronalaženju adekvatnijih rešenja i time izbegnemo nepotrebne nesuglasice u narednom periodu.
  S poštovanjem,
  Sindikat nauke Srbije


  ČESTITKA PREMIJERKI

  4. jul 2017.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Ana Brnabić, predsednik

  Poštovana,
  Čestitamo Vam na izboru za predsednika Vlade. Nadamo se da ćemo održati kontinuitet uspešne saradnje koju smo imali sa Vašim prethodnikom. Ostalo je još mnogo otvorenih pitanja koja zahtevaju zajedničko angažavanje na rešavanju istih. Zbog toga tražimo sastanak sa Vama da bi Vas upoznali sa aktuelnim problemima zaposlenih u institutima u Srbiji i našim predlozima za rešavanje istih.
  Ujedno Vas pozivamo da zajedno obeležimo Dan nauke u Srbiji po programu koji Vam šaljemo u prilogu.
  S poštovanjem,

  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  ČESTITKA MINISTRU ŠARČEVIĆU

  4. jul 2017.

  MINISTRASTVO PROSVETE, NAUKE
  I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

  Mladen Šarčević, ministar

  Poštovani,
  Čestitamo Vam na ponovnom izboru za ministra. Kako bi izbegli dosadašnju praksu da se zaposleni u institutima samo iz medija informišu o stanju i sudbini istraživanja u Srbiji, tražimo hitan sastanak predstavnika Sindikata sa Vama, do kraja ove nedelje. Na taj način bi relevantne informacije sa tog sastanka mogli da prenesemo članovima Republičkog odbora Sindikata na sednici koja je zakazana u ponedeljak 10.07.2017. godine.
  Ujedno Vas pozivamo da zajedno obeležimo Dan nauke u Srbiji po programu koji Vam šaljemo u prilogu.
  U Beogradu 04.07.2017. godine
  S poštovanjem,

  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  OBAVEŠTENJE

  4. jul 2017.

  O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA POVODOM DANA NAUKE
  Predstavnici Sindikata nauke će povodom Dana nauke u Srbiji organizovati sledeće aktivnosti:
  U ponedeljak 10.07.2017. godine

  • 10.00 Polaganje venca na spomenik Nikole Tesle ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
  • 11.00 Sednica Republičkog odbora Sindikata u sali na V spratu zgrade u Dečanskoj 14
  U utorak 11.07.2017. godine u sali na V spratu zgrade u Dečanskoj 14
  • 12.00 Konferencija za štampu povodom aktuelnog stanja u nauci


  ČLANOVIMA ROS NAUKE

  4. jul 2017.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 20 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u ponedeljak, 10. jula 2017. god., u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Aktivnosti ROS nauke između dve sednice
  2. Dogovor o daljim aktivnostima sindikata na zaštiti socijalno-materijalnog položaja zaposlenih u institutima
  3. Tekuća pitanja
  Molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju.
  S poštovanjem,

  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  DOPIS MINISTRA DIREKTORIMA

  7. mart 2017.

  Republika Srbija
  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
  Broj: 451-03-00005/2017-14/2
  Dagum: 05.01.2017. godine
  Beograd Nemanjina 22-26

  -Direktoru instituta/inovacione organizacije-

  Poštovani,
  Obaveštavamo Vas da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik PC", broj 99/16) i Zaključkom Vlade 05 Broj: 121- 12361/2016 od 23.12.2016. godine, povećana plata za istraživače zaposlene u naučnoistraživačkoj delatnosti (osim istraživača koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju koje obavlja poslove koji su u fukciji naučnoistraživačke delatnosti, za 5% , počev od isplate za decembar mesec 2016. godine. U vezi sa navedenim povećanjem Ministarstvo je donelo odluku o povećanju cene istraživač meseca za istraživače, koje će biti uračunato uz isplatu za decembar mesec 2016. godine (o čemu će biti dostavljeno rešenje o decembarskoj isplati, kao i narednim mesečnim isplatama).
  Imajući u vidu da NIO-realizator istraživanja, plate pomoćnog osoblja koje obavlja poslove koji su u funkciji naučnoistraživačke delatnosti, isplaćuje iz direktnih materijalnih troškova (DMT1), a koje Ministarstvo uplaćuje po osnovu Ugovora o projektnom finansiranju/Aneksa, prema namenama iz Priloga 4, potrebno je da iz DMT1 obračunate i izvršite isplatu uvećanu za 5% pomoćnom osoblju kome ste već vršili isplate iz navedenih sredstava budžeta u tekućoj godini. Radi pravdanja sredstava no osnovu gore navedenog Zakona i Zaključka Vlade, potrebno je da spisak tog pomoćnog osoblja sa dokazom o uvećanoj isplati dostavite uz redovan finansijski izveštaj o realizaciji projekata.
  S poštovanjem,


  - Preuzmi dopis ministra Šarčevića


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  22. februar 2017.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 19 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 2. marta 2017. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.

  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Aktivnosti ROS nauke između dve sednice
  2. Dogovor o daljim merama i zadacima sindikata na zaštiti socijalno-materijalnog položaja zaposlenih u institutima
  3. Tekuća pitanja
  S obzirom da u decembru nismo obeležili završetak 2016.god., to ćemo prikladnim koktelom, učiniti na ovoj sednici, pa molim članove ROS da sednici obavezno prisustvuju.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  IZVOD IZ ZAPISNIKA

  16. decembar 2016.

  U četvrtak, 15. decembra 2016. god. održana je sednica RO Sindikata nauke. Sednici su prisustvovali ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja državni sekretar za nauku prof. dr Vladimir Popović, pomoćnik ministra za nauku, dr Nikola Tanić i prof. dr Viktor Nedović pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije.
  Nakon uvodnog predstavljanja koji je dala predsednica Sindikata dr Đurđica Jovović, predstavnici Ministarstva su odgovarali na pitanja u okviru dnevnog reda:

  1. Konkurs za naredni projektni ciklus
  2. Budžet za nauku u 2017. god.
  3. Poseban kolektivni ugovor za nauku
  4. Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja RS
  Prisutni članovi RO su postavljali jasna i konkretna pitanja. Nedvosmisleno smo saznali sledeće:

  1. MPNTR je poslalo Vladi zahtev da se postojeći projektni ciklus produži do 30.06.2017. Očekuje se da Vlada donese takvu odluku do kraja godine, te da se Aneksi potpisuju u januaru kako bi plata za januar 2017. (uvećana za 5 % u odnosu na sadašnju) mogla biti uplaćena na vreme .
  Sledeći ciklus neće biti raspisan na brzinu. Nacionalni savet za nauku je započeo razmatranje predloga Pravilnika o finansiranju projekata za novi ciklus. Trebalo bi da postoji prelazni period između produžetka postojećeg ciklusa i kombinovanog modela finansiranja. Sve mogućnosti ostaju otvorene: dalji produžetak postojećeg ciklusa, evaluacija istraživača, fiksne zarade na osnovu zvanja itd.Sindikat je još jednom ukazao na neophodnost donošenja registra istraživača kao i baze referenci posebno za oblast društvenih i humanističkih nauka, pre raspisivanja novog konkursa.
  Očekuje se da od 2019. počne model kombinovanog institucionalno- projektnog finansiranja, ali da tome treba da prethodi samoevaluacija i eksterna evaluacija instituta. Kako će to tačno da izgleda nije još jasno.
  U vezi Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada, državni sekretar je rekao da su izvršene izmene i dopune važećeg Pravilnika i da je Nacionalni savet za nauku to pozitivno ocenio. Do usvajanja ovih izmena Komisija će raditi po postojećem pravilniku.
  2. Pregled budžeta je dat u prilogu. Suštinski, povećanja postoje zbog povećanja plata istraživača i neistraživača u institutima za 5 %. Materijalni troškovi, DMT1 i DMT2 ostaju na sadašnjem nivou. Očekuje se isti ritam uplata DMT2 kao i do sad, mart-april prva rata.
  3. Ponovo se traže predstavnici drugih ministarstava da bi se počela rasprava o PKU. Dr Nedović je dao informaciju o otvaranju i privremenom zatvaranju poglavlja 25. Detaljnije informacije će biti postavljene na sajtu Ministarstva prosvete.
  4. Vlada je u decembru 2015. usvojila Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja i neće je menjati. Akcioni plan se dorađuje pod pokroviteljstvom Svetske banke. Predviđen je model kombinovanog institucionalnog i projektnog finansiranja. Pre toga će morati da se uradi samoevaluacija i eksterna evaluacija instituta. Državni sekretar je istakao da zato treba angažovati eksperte ili ekspertske agencije za evaluaciju instituta, koji će propisati modele samoevaluacije. Taj proces neće biti skriven od javnosti, ali će zbog složenosti problematike duže trajati. Vlada je definisala prioritetne ciljeve i donela akcioni plan za sprovođenje prioritetnih ciljeva. Nauka je prvi put među prioritetima. Zadaci su restrukturiranje instituta i promena načina finansiranja. Formirana je radna grupa III na nivou Vlade koja će se baviti naukom i dualnim obrazovanjem. Treba uraditi samoevaluaciju, eksternu evaluaciju, infrastrukturnu mapu puta, strategiju pametne specijalizacije... sve to vodi novoj mreži instituta. Odluka će biti doneta na nivou Vlade 2019. Biće konsultovane relevantne institucije: NS, SANU... U prošloj Strategiji su bile navedene prioritetne oblasti, sad nisu i to je šansa za sve.
  Na osnovu svega rečenog na jučerašnjem sastanku, Sindikat nauke ostaje pri svom stavu da se u nove projekte i evaluacije može ići samo uz suštinske promene pravila koja trenutno vaze, a koje, pored ostalog, podrazumevaju definisanje osnovnih zarada, zarada po učinku i ostalih nadoknada na osnovu ekvivalencije zvanja, kroz potpisivanje posebnog Kolektivnog ugovora i uređenja naučnog sektora uspostavljanjem normativa i standarda. Sindikat nauke nikada neće podržati projekte radi projekata i/ili evaluaciju radi evaluacije.

  - Uporedni pregled budžeta za nauku 2012 - 2017.


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  8. decembar 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 18 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 15. decembra 2016. god., u 13 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

  1. Konkurs za naredni projektni ciklus
  2. Budžet za nauku u 2017.god
  3. Poseban kolektivni ugovor za nauku
  4. Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja RS
  Sednici će, ispred Ministarstva, prisustvovati državni sekretar za nauku, prof. dr Vladimir Popović i obzirom na aktuelnost tema o kojima ćemo razgovarati, prisustvo na sednici je obavezno.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  IZVOD IZ UPUTSTVA

  23. novembar 2016.

  Na osnovu člana 35. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/2015 – dr.zakon i 103/15)
  Ministar finansija donosi

  UPUTSTVO ZA PRIPREMU
  BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE
  ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU  U 2017. godini planira se uvećanje plata zaposlenima u:

  • ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda za 6%,
  • Ministarstvu unutrašnjih poslova, BIA, Ministarstvu odbrane, ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, ustanovama kulture, kao i zaposlenima u pravosuđu (osim sudija i tužilaca) za 5%,
  • naučno-istraživačkoj delatnosti – istraživačima (osim istraživačima koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju za 5% i
  • ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda za 3%.


  OBAVEŠTENJE

  3. novembar 2016.

  U vezi našeg pisma koje smo uputili premijeru Vučiću, ministru Šarčeviću i ostalima, na poziv državnog sekretara, prof. dr Popovića i u prisustvu pomoćnika dr Tanića, održan je sastanak u Ministarstvu, na kome smo razgovarali o povećanju zarada u 2017. godini. Upoznala sam dr Popovića sa svim dosadašnjim neostvarenim povećanjima zarada od 2010.-2016., što ukupno iznosi 7,64% i prenela mišljenje zaposlenih u institutima da, ukoliko nadležni imaju volje i odgovornosti, treba da dobijemo povećanje zarada od 10%.
  Od državnog sekretara sam dobila uveravanje da će zaposleni u institutima dobiti povećanje zarada u 2017.god, ali da će procenat biti poznat u toku sledeće nedelje.
  Posle dobijenog odgovora, održaćemo sednicu RO Sindikata nauke i doneti odluku o daljim aktivnostima.
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  OBAVEŠTENJE ZAPOSLENIMA U INSTITUTIMA

  1. novembar 2016.
  PROJEKTNO FINANSIRANJE NE MOŽE BITI IZGOVOR

  Na osnovu poslednjih javnih istupa premijera Vučića i ministra Šarčevića, sa žaljenjem možemo konstatovati da povećanja plata jedino nema za nauku. I pored svih obećanja i uveravanja datih u januaru ove godine, od strane premijera, da nas više neće izostavljati od ostalih u javnom sektoru, nažalost ponovo smo prevareni. Moramo se oštro usprotiviti praksi da se lako pronađe način kada novac treba da nam se uzme, a da se procedure beskrajno komplikuju kada nešto treba da nam se da. Iz svih ovih razloga, kao i mnogih drugih za koje znate, pozivamo vas da svi dobro razmislite i u konsultacijama sa vašim zaposlenima, obavestite nas u kojim merama i akcijama ste spremni da nas podržite.
  Zbog svega navedenog, prinuđeni smo da preduzmemo prve neophodne korake:

  1. Sindikat će tražiti hitan sastanak sa Premijerom;
  2. Sindikat će se uskoro, sa svima koji slično misle, obratiti široj javnosti kroz sredstva javnog informisanja, o ponovnoj diskriminaciji prema 5000 zaposlenih u institutima širom Srbije.
  Dostavljeno:
  1. Premijeru Aleksandru Vučiću
  2. Ministru Mladenu Šarčeviću
  3. Predsedniku ZIS dr Dušku Blagojeviću
  4. Predsednicima sindikalnih organizacija u institutima
  Predsednica Sindikata nauke
  dr Đurđica Jovović


  OTVORENO PISMO NAUČNE ZAJEDNICE

  17. oktobar 2016.

  Vlada Republike Srbije
  Aleksandar Vučić, predsednik
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
  Mladen Šarčević, ministar
  Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj
  akademik, prof. dr Zoran Popović, predsednik
  Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine
  Muamer Zukorlić, predsednik

  OTVORENO PISMO NAUČNE ZAJEDNICE
  O PROBLEMIMA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA U SRBIJI

  Poštovani,
  Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, Zajednica instituta Srbije i članovi Pokreta "Spasimo nauku" na sastancima koji su održani u prethodnom periodu došli su do konsenzusa u pogledu ključnih i gorućih problema naučnoistraživačke delatnosti i predloga za njihovo rešenje. U želji da Vas i širu javnost informišemo o teškom položaju naučnika, veoma lošim uslovima u kojima se naučni rad u Srbiji odvija i da damo predloge za njegovo poboljšanje, te istinsko unapređenje naučnoistraživačkog rada, obraćamo Vam se otvorenim pismom. Verujemo da će Vlada Republike Srbije, nadležno Ministarstvo i Nacionalni savet u saradnji sa naučnom zajednicom, imajući u vidu dole iznete činjenice i predloge, kao i značajan potencijal naučnog kadra u Srbiji, učiniti sve da dođemo do najboljeg rešenja u što kraćem roku, a kao prioritetne doneti odluke o produženju postojećih projekata do donošenja novih ili prelaznih rešenja kojima će se ukinuti postojeća diskriminacija zaposlenih u institutima i uspostaviti model kombinovanog institucionalno- projektnog finansiranja i hitnom poništavanju aktuelnog Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača.

  KLJUČNI PROBLEMI

  1. Društveno-ekonomski status naučnika
  Do ogromnih problema u društveno-ekonomskom položaju naučnika došlo je usvajanjem Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti 2005. godine kojim je uveden projektni sistem finansiranja naučnoistraživačkog rada. Ovim Zakonom se uvodi i zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme dok traje projekat, čime položaj naučnika u naučnim institutima postaje neravnopravan i dovodi do velike egzistencijalne nesigurnosti, što ometa naučnike u radu. Da bi naučnici iskoristili svoj kreativni potencijal i pružili značajne rezultate, potrebno je da imaju sigurnu ekonomsku bazu i obezbeđenu infrastrukturu, što u praksi podrazumeva da pređu na institucionalno finansiranje. Neke od modela kombinovanog institucionalno-projektnog finansiranja nauke Sindikat nauke i Zajednica instituta Srbije su već predočili Premijeru, Ministru i Nacionalnom savetu, i mislimo da su dobra osnova za početak pregovora.

  2. Budžet za nauku Republike Srbije
  U Srbiji se za celokupnu nauku okvirno izdvaja oko 100 miliona evra iz republičkog budžeta ili oko 0.35% BDP-a. Poređenja radi, Srbija za nauku izdvaja skoro isti iznos koji izdvaja i nemačka kozmetička kuća Bajersdorf, inače vlasnik popularnog brenda Nivea, koja godišnje ulaže u istraživanja oko 92 miliona evra. Iako su zvanične brojke do kojih smo došli analizom budžeta 2009–2016. (Prilog 1) nešto više, postoji problem trošenja finansijskih sredstava, jer je sistem neefikasan, te tako svake godine de facto bude potrošeno 15–20 miliona evra manje nego što je predviđeno inicijalnim budžetom. Sličan problem postoji i sa trošenjem kredita koje je Srbija dobila od Evropske Investicione Banke (EIB) i Banke za razvoj saveta Evrope (CEB) u ukupnoj vrednosti od 305 miliona evra (Prilog 2), upravo zahvaljujući tome što je naučni potencijal Srbije ocenjen kao izuzetan. Sav novac je morao da bude potrošen do kraja 2015, kada je istekao poslednji rok iz ugovora. Rad Jedinice za upravljanje projektima (JUP) nije bio dovoljno efikasan i stručan, tako da je čak 195 miliona evra ostalo neutrošeno, zbog čega danas građani Republike Srbije ne samo što plaćaju penale na kredite, već je i celokupna nauka oštećena za ozbiljna ulaganja, koja bi doprinela daljem razvoju nauke i tehnologije.

  3. Nabavka tehnološke opreme i potrošnog materijala
  Problem naučnika predstavlja i nabavka potrebne opreme i hemikalija. Aktuelna procedura koja obuhvata nabavku putem tendera i preko posrednika izuzetno je spora i podložna korupciji. Neretko se dešava da naučnici čak i najjeftinije hemikalije čekaju godinama i stoga, ne svojom krivicom, ne mogu da postignu značajne naučne rezultate, a hemikalije plaćaju višestruko skuplje od kolega u inostranstvu, što je nedopustivo. Sa druge strane, instrumenti koji koštaju i po nekoliko desetina hiljada evra, stoje neiskorišćeni zbog dugogodišnjeg čekanja na jeftine potrošne delove bez kojih rad instrumenta nije moguć.

  4. Vrednovanje naučnoistraživačkog rada
  Ključni i gorući problem predstavlja i vrednovanje naučnoistraživačkog rada. Postojeći način vrednovanja se zasniva prvenstveno na kvantitativnom pristupu koji, sa jedne strane, urušava vrednosni sistem naučnih i istraživačkih zvanja, dok sa druge strane ne uvažava ni specifičnosti pojedinih naučnih oblasti i disciplina – poput fundamentalnih istraživanja, društvenih i humanističkih nauka, te posebno diskriminiše naučne monografije, tematske zbornike, leksikografski rad i sl.
  Zbog toga se u praksi sistem kategorizacije istraživača pokazao kao neefikasan i kontraproduktivan: došlo je do hiperprodukcije nekvalitetnih radova, a podstaknute su i mnoge druge negativne pojave, poput nezasluženog dopisivanja na radove, što stvara privid napretka naučne delatnosti, a suštinski otvara prostor nizu manipulacija, eksploataciji saradnika, posebno onih koji spadaju u red mlađih istraživača, i suštinskom kršenju autorskih prava, te sticanjima nezasluženih prednosti prilikom konkurisanja za naučnoistraživačke projekte, kao i materijalne koristi usled nezasluženog sticanja zvanja i visokih kategorija.

  PREDLOZI ZA POBOLJŠANJE STANJA NAUKE U SRBIJI
  Dugogodišnjim angažovanjem na poboljšanju nauke i kontaktima sa kolegama iz raznih naučnih oblasti i disciplina zaposlenih u naučnoistraživačkim institutima i na fakultetima iz cele Srbije, Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti, Zajednica instituta Srbije i članovi Pokreta "Spasimo nauku" usaglasili su se u pogledu nekoliko ključnih predloga:

  1. Produžiti postojeće projekte i odložiti raspisivanje novog konkursa do trenutka kada se steknu neophodni uslovi, a to su: donošenje novog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti kojim se omogućava uvođenje kombinovanog institucionalno-projektnog finansiranja instituta, kao i pratećih akata uključujući i Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i izvrši preispitivanje principa kategorizacije istraživača. Povećati transparentost rada Minstarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tokom perioda produžetka postojećih projekata doneti prelazna rešenja do usvajanja novih. Raspisivanje novog konkursa trebalo bi da bude tek po uvođenju institucionalnog finansiranja.
  2. Hitno poništiti Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Službeni glasnik RS", br. 24/2016), za koji je pokrenut postupak za ocenu ustavnosti pred Ustavnim sudom. Celokupan tekst Inicijative dostupan je ovde - http://www.comparativelaw.info/Inicijativa.pdf.
  3. Formirati javno dostupnu bazu bibliografskih referenci istraživača i registar naučnika Republike Srbije.
  4. Povećati budžet za nauku i vršiti racionalnu raspodelu sredstava iz budžeta. Da bi Srbija bila konkurentna i uhvatila korak sa svetom u nauci i tehnologiji, potrebno je godišnje izdvajanje iz budžeta od najmanje 250 do 300 miliona evra. S obzirom na to da je 21. vek proglašen vekom nauke i tehnologije, a jasno je da naučni razvoj omogućava rešavanje niza ozbiljnih problema sa kojima se čovečanstvo suočava (glad, siromaštvo, bolesti itd.), te povećanje izdvajanja za nauku i tehnologiju predstavlja nužan preduslov ekonomskog i društvenog napretka Srbije.
  5. Unaprediti sistem nabavki za potrebe naučnih istraživanja i napraviti pretražive baze postojećih resursa sa jasnim pravilima za njihovo korišćenje. Predlažemo formiranje sistema koji će naučnicima omogućiti agilnije i slobodnije raspolaganje novcem kako bi mogli da ostvare neuporedivo veći doprinos nauci i tehnologiji.
  6. Ustanoviti odgovornost nadležnih za sve prethodno navedene propuste.
  O svemu navedenom Vas možemo informisati detaljnije i opsežnije ukoliko ste zainteresovani, jer je ovo samo najsažetiji mogući pregled stanja.
  S poštovanjem,

  Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti
  dr Đurđica Jovović, predsednica

  Zajednica instituta Srbije
  dr Duško Blagojević, predsednik

  Pokret "Spasimo nauku"

  - preuzmi prilog 1
  - preuzmi prilog 2
  - preuzmi Otvoreno pismo


  INFORMACIJA SA SASTANKA U MINISTARSTVU

  4. oktobar 2016.

  Sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Sindikata nauke održan je 30.09.2016. Sastanku su prisustvovali, ispred MPNTR, ministar M. Šarčević, državni sekretar prof. dr V. Popović i pomoćnik ministra za nauku dr N. Tanić. Ispred Sindikata sastanku su prisustvovali: predsednica dr Đ. Jovović, dr A. Milutinović-Nikolić i dr D. Đukanović.
  Razmatrana su sledeća pitanja:

  1. Konkurs za naredni projektni ciklus
  2. Budžet za nauku u 2017. godini
  3. Povećanje plata
  4. Institucionalno finansiranje u nauci
  5. Poseban kolektivni ugovor za nauku
  6. Platni razredi
  7. Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Pravilnik)
  1. O Konkursu će se odlučivati nakon izbora Nacionalnog saveta za nauku i formiranja novih matičnih naučnih odbora. Na poslednjoj sednici Vlade nije izabran Nacionalni savet.

  2. i 3. Očekuje se da će MPNTR spremiti jedinstveni budžet za celo ministarstvo do 25.10. 2016. godine. Ministar je posebno naglasio da će od Vlade tražiti da se budžet za 2017. godinu poveća u odnosu na budžet za 2016. godinu i da prilikom povećanja plata nećemo biti izostavljeni.

  4. Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije i akcionim planom, koji je u završnoj fazi izrade, definisano je uspostavljanje sistema kombinovanog institucionalnog i projektnog finansiranja. Reforma instituta i prelazak na nov način finansiranja je jedan od strateških ciljeva Vlade za naredne 3 godine. Na detanjnoj razradi mera se već radi.

  5. Ponovo je poslat zahtev nadležnim ministarstvima da predlože članove za formiranje radne grupe za posebni kolektivni ugovor za nauku.

  6. Nakon prelaska na kombinovani model finansiranja, nauka će biti uključena u sistem platnih grupa i razreda.

  7. Pripremljene su izmene i dopune Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača.


  NOVOPISMO PREMIJERU

  3. oktobar 2016.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Aleksandar Vučić, predsednik Vlade
  Poštovani predsedniče,
  Na sastanku koji smo imali sa Vama, 26. januara ove godine, pružili ste nam uveravanja da će praksa "preskakanja" zaposlenih u institutima pri povećanjima plata prestati, kao i da će se zaposlenima u ovoj godini izvršiti korekcija plata od 2% i isplatiti 7 000.00 din po zaposlenom.
  Na kraju smo 2016. god., obećanja nisu realizovana, niti ima naznaka da će to Vlada uraditi.
  U Vašim obraćanjima javnosti ističete, da će u 2017. biti povećanja plata u prosveti, zdravstvu, policiji, vojsci i pravosuđu. S obzirom da ste nauku izostavili, da li to znači da se i dalje nastavlja trend diskriminacije zaposlenih u institutima?
  Kako do kraja ovog meseca Vlada mora da sačini plan budžeta za 2017.god., ovim pismom želimo da Vas podsetimo da nauka još uvek postoji, a da obećanje koje ste nam dali za ovu godinu, još niste ispunili.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  ČLANOVIMA ROS NAUKE

  27. septembar 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 17 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 29. septembar 2016. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

  1. konkurs za naredni projektni ciklus
  2. budžet za nauku u 2017.god.
  3. povećanje plata
  4. institucionalno finansiranje u nauci
  5. Poseban kolektivni ugovor za nauku
  6. platni razredi
  Poziv za sednicu upućen je ministru Šarčeviću i obzirom na aktuelnost tema o kojima ćemo razgovarati, prisustvo na sednici je obavezno.
  Predsednica
  dr Đurđica Jovović


  INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI

  12. septembar 2016.

  Institut za uporedno pravo je u utorak, 6. septembra 2016. godine ,Ustavnom sudu Srbije podneo Inicijativu za ocenu ustavnosti Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata.
  Naučni radnici Instituta za uporedno pravo smatraju da je ovaj pravilnik, koji je stupio na snagu s proleća 2016. godine, protivan Ustavu, Zakonu o naučno-istraživačkoj delatnosti, Zakonu o radu, Zakonu o državnoj upravi, kao i mnogim drugim pravnim standardima.
  Ova inicijativa zaokupila je pažnju šire, ne samo naučne javnosti, pa je tako list "Politika" 7. septembra na naslovnoj strani izvestio o toj inicijativi, koju su podržali Sindikat naučnih radnika Srbije; Balkanološki institut; Institut za srpski jezik SANU; Etnografski institut SANU; Muzikološki institut SANU; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za političke studije; Institut za međunarodnu politiku i privredu. Upravo se o toj inicijativi govorilo i na vrlo posećenoj konferenciji za novinare, koja je održana 7. septembra u MEDIA Centru na Terazijama.
  Na konferenciji su govorili direktor Instituta za uporedno pravo, dr Jovan Ćirić; dr Vladimir Đurić iz Instituta za uporedno pravo; dr Aleksandra Milutinović – Nikolić iz Sindikata naučnih radnika; dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Savo Manojlović iz Instituta za uporedno pravo. Prepuna sala "MEDIA centra" je aplauzima pozdravljala izlaganja govornika koji su, između ostalog rekli da, kada je proletos Vlada Srbije poništavala Konkurs za nove projekte, da se tada dogodila greška i propust da i sam Pravilnik o vrednovanju ne bude poništen. Saradnici Instituta za uporedno pravo su istakli da je Ustavni sud zaista pravo mesto na kojem se može dobiti odgovor na pitanje ko je u pravu: administracija prethodnog Ministarstva koja je donela osporavani Pravilnik, ili Institut za uporedno pravo koji osporava ustavnost ovog pravnog akta. Takođe, rečeno je da bi najbolje rešenje bilo da Ministarstvo povuče postojeći Pravilnik i da se, na pre svega transparentan način, pristupi izradi novog Pravilnika.

  PREUZMI INICIJATIVU


  ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU PROSVETE

  2. septembar 2016.

  Informacija sa sastanka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 31.8.2016.

  Sastanku su prisustvovali ministar Mladen Šarčević, pomoćnik ministra dr Nikola Tanić i predsednica Sindikata nauke, dr Đurđica Jovović.
  Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim pitanjima iz oblasti nauke, kao što su: konkurs, budžet za nauku, institucionalno finansiranje, PKU, platni razredi.
  S obzirom da je ovo bio prvi razgovor, više informativnog karaktera, nikakvi zaključci nisu doneti. Ministar je napomenuo da će posle konstituisanja ministarstva i pratećih tela, razgovarati sa svim relevantnim predstavnicima naučne zajednice o navedenim pitanjima.
  Predsednica Sindikata nauke je obavestila ministra da, o svim pitanjima, Sindikat već ima definisane stavove i predloge.


  KOREKCIJA PREGLEDA BUDŽETA

  1. jul 2016.

  Zahvalјujući podacima koje nam je dostavilo Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja urađena je korekcija uporednog pregleda budžeta.
  Prilog (.pdf)
  - UPOREDNI PREGLED


  FINANSIRANJE PROJEKATA IZ PROGRAMA

  30. maj 2016.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Aleksandar Vučić, predsednik Vlade

  Poštovani predsedniče,
  U Rešenju o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je donela Vlada RS, treba promeniti tačku 4 tako da glasi: "Finansiranje projekata koji se realizuju u okviru Programa osnovnih istraživanja, Programa istraživanja u okviru tehnološkog razvoja, Programa sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja od 2011. godine vršiće se do 31. decembra 2016. godine, na način i pod uslovima propisanim aktom o finansiranju navedenih programa donetim pre stupanja na snagu poništenog akta iz tačke 1. dispozitiva ovog rešenja." Ovaj naziv odgovara tekućem projektnom ciklusu.
  Pre izrade novog akta i raspisivanja konkursa, neophodno je da se izmeni član 51 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, a nakon toga da se sačine novi aneksi ugovora za tekuće projekte kako ne bi bile ugrožene plate istraživača do kraja godine.
  Takođe, smatramo da je neophodno u Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti utvrditi pravni osnov za isplatu zarada istraživačima za rad na projektima i u tom smislu predlažemo promenu člana 98 stav 2, tako da glasi: "Projektno finansiranje obuhvata isplatu zarada istraživača u institutima koji su angažovani na projektima." To bi omogućilo da se konkretnim aktom urede naše zarade, kao što smo, npr. u periodu 2006. - 2009. godine, imali potpisan Poseban kolektivni ugovor za nauku.
  Istovremeno Vas informišemo da je Sindikat nauke pripremio nov koncept finansiranja zarada istraživača u institutima, koji se uklapa u Strategiju razvoja nauke do 2020. godine, što podrazumeva i postepeno povećanje budžeta za nauku i spremni smo da ga prezentujemo Vama i novom ministru zaduženom za nauku.
  Povećanje budžeta za nauku u 2017. godini, u skladu sa Strategijom, u velikoj meri, bi doprinelo bržem i lakšem prelasku na nov način finansiranja naših zarada i materijalnih troškova za rad na projektima.
  Očekujemo, takođe, da ćete nakon konstituisanja nove Vlade, naći način da se zaposlenima u institutima isplati jednokratni iznos od 7. 000 din.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  PISMO GENERALNOM SEKRETARU VLADE

  18. maj 2016.

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE
  Generalni sekretarijat
  NOVAK NEDIĆ, generalni sekretar
  Poštovani,
  Sa velikom pažnjom smo proučili Rešenje Vlade RS o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je doneo ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i konkurs za predlaganje projekata u okviru navedenih programa za period 2016-2019 godine.
  Sa stanovišta Ustava RS i Zakona o državnoj upravi i Zakona o vladi RS, shvatili smo u čemu je problem i prihvatili da je poništenje navedenog Akta i Konkursa bilo neophodno, ali i dalje imamo određene nejasnoće u vezi sa Aktom i Konkursom.
  Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti (Zakon o NID) reguliše projektno finansiranje, koje obuhvata finansiranje izvršilaca istraživanja, finansiranje naučnoistraživačkog rada istraživača i direktnih materijalnih troškova istraživanja. Dalje, Zakon o NID propisuje da ministar donosi akt o izboru, vrednovanju i finansiranju programa za svaki novi ciklus istraživanja.
  S obzirom da nemamo Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata, nemamo potpisan Poseban kolektivni ugovor za nauku, a zbog projektnog finansiranja ne mogu da se na nas primene platni razredi iz Zakona o sistemu plata u javnom sektor, a Rešenjem Vlade o poništenju Akta i Konkursa osporeno je pravo ministru da ovim Aktom uređuje plate i uslove za kategorizaciju istraživača na projektima, postavlja se pitanje ko (Vlada?), kako (Kolektivni ugovor?) i na osnovu čega (ekvivalencija zvanja na osnovu člana 71 Zakona o NID?) će utvrditi naše zarade za rad na projektima u novom projektnom ciklusu od 2017 godine?
  U vezi sa ovim pitanjem, molimo Vas da predstavnike Sindikata nauke primite na hitan sastanak i pomognete nam da rešimo ovaj dugogodišnji problem na koji je Sindikat upozoravao svakog ministra.
  S poštovanjem,
  Predsednica
  Dr Đurđica Jovović


  ZAKLJUČCI SA SASTANKA RO SINDIKATA

  16. maj 2016.

  Zaključci sa Sastanka Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti održanog 12.05.2016. godine

  1. Po hitnom postupku izmeniti član 51 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (Sl. glasnik RS 112/2015) čime se omogućava da se tekuće finansiranje produži do 31.12.2016. god. Odmah nakon stupanja na snagu izmene ovog člana Zakona organizovati potpisivanje aneksa ugovora da ne bi bile ugrožene plate do kraja godine.
  2. Tražiti da se pri formiranju Vlade formira Ministarstvo za nauku
  3. Tražiti hitno formiranje radnih grupa u ministarstvu zaduženom za nauku u kojima bi učestvovali predstavnici Sindikata nauke. Radne grupe treba da budu zadužene za:
   • nov način finansiranja - institucionalno + projektno
   • normative i standarde za naučnoistraživački rad
   • normativna akta za novi Konkurs za projekte
   • Kolektivni ugovor
  4. Tražiti da se definišu zarade istraživača u institutima tako da se MATERIJALIZUJE EKVIVALENCIJA ZVANjA na osnovu člana 71 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 50/2006 - ispr., 18/2010 i 112/2015)
  5. Tražiti da se dobiju precizni podaci o raspodeli sredstva sa razdela 24 –Ministarstvo za prosvetu nauku i tehnološki razvoj, glava 24.0, program 0201, funkcija 140, programska aktivnost/projekat 0001, ekonomska klasifikacija 424 budžeta za 2015. godinu u iznosu od 11.494.495.000. Na sajtu MPNTR (http://opendata.mpn.gov.rs/) nalaze se samo podaci za DMT1, DMT2, i bruto zarade istraživača iz instituta i fakulteta koji su manji za oko 3,2 milijarde dinara od ovog iznosa.
  6. Tražiti informaciju dokle se stiglo sa realizacijom našeg zahteva za isplatom 7.000 dinara i povećanjem plata od 2 %.
  7. Da se predvidi povećanje budžeta za nauku za 2017.
  Prilog (.pdf)
  - PITANJA I ODGOVORI
  - REFORMA FINANSIRANJA
  - MAPA PUTA


  ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE

  6. maj 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 16 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 12. maja 2016. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED

  1. Izveštaj o aktuelnim zbivanjima u nauci
  2. Predlozi Sindikata za unapređenje naučnoistraživačkog rada u Srbiji

  S obzirom na aktuelnost tema o kojima ćemo razgovarati, prisustvo na sednici je obavezno.

  S poštovanjem,

  Predsednica

  Dr Đurđica Jovović


  MINISTARSTVO NOVIM KONKURSOM
  DEFINITIVNO GASI NAUKU U INSTITUTIMA

  15. april 2016.

  Sindikat nauke sa zaprepašćenjem konstatuje da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja raspisalo Konkurs za naučnoistrazivačke projekte sa propratnim aktima, čija sadržina vređa dostojanstvo velikog dela naučne zajednice Srbije.

  Ne prihvatajuci većinu konstruktivnih predloga direktnih aktera istraživanja, Ministarstvo je na svoju ruku, suprotno svim dogovorima, unelo u Konkurs neprihvatljive uslove u kojima se jasno ističu elementi višestruke diskriminacije, pogotovo mladih i istrazivača zaposlenih na institutima.

  Zbog svega toga Sindikat nauke neopozivo insistira na hitnom sastanku sa Ministrom Verbićem i Premijerom Vučićem, sa ciljem da se koriguju uočene nepravilnosti Konkursa i spreči ubrzano proterivanje kvalitetnih istrazivača iz zemlje. Iz navedenih razloga pozivamo ministra Verbića da se javno izjasni da li želi da zadrži nauku u institutima ili ne, jer Akt koji je potpisao i uslovi konkursa jasno ukazuju na nameru Ministarstva da se nauka protera iz instituta.

  Apelujemo na sva relevantna naučna tela i organizacije u Srbiji da zauzmu jasan stav povodom objavljenog Konkursa i zajedničkim delovanjem primoraju Ministarstvo da obezbedi adekvatne uslove za profesionalni razvoj i napredak svih istrazivača u Srbiji.

  Ovim povodom Sindikat nauke Srbije je zakazao konferenciju za novinare ( utorak, 19. april , 11 h, u zgradi SSSS, Dečanska 14, sala na petom spratu ).

  Sindikat nauke Srbije


  SAOPŠTENJE

  16. mart 2016.

  Na sajtu Ministarstva nauke objavljen je predlog AKTA O VREDNOVANjU, IZBORU, FINANSIRANjU I PRAĆENjU PROJEKATA IZ PROGRAMA OSNOVNIH I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANjA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2016-2020, I PROGRAMA ISTRAŽIVANjA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANjA 2016-2019. kao i PRILOG 1 Kriterijumi za utvrđivanje ocene istraživača iz Programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019.

  Na sednici Zajednice instituta Srbije, koja je održana 15. Marta 2016., doneta je odluka da se primedbe na ova dva dokumenta dostave do 18. Marta do 16:00. Molim vas da do tok roka svoje primedbe pošaljete na adresu Sindikata nauke, nauka@sindikat.rs , kako bismo ih objedinjene poslali Ministarstvu.

  Primedbe na PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANjA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANjU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA, pošaljite na istu adresu do 25. Marta.

  Prema informacijama iz Ministarstva, isplata plata se očekuje sredinom sledeće nedelje, a kao razlog se navodi kašnjenje u potpisivanju Aneksa ugovora o realizaciji projekata.

  Sindikat nauke Srbije